Upphörande av Vårdnadsbidrag återremitterades i måndags …

Vi politiker ska inte bestämma vilken omsorgsform föräldrar ska välja för sina barn.

Vi ska enbart se till att de kommunala medel vi är satta att fördela, kommer alla kommuninvånare tillgodo.

Det finns föräldrar som själva vill ta hand om sina små barn och dessa föräldrar ska också få del av den kommunala kakan. Det finns föräldrar som tror på att barnen har det bra i hemmet och man rättar mun efter matsäcken … för det man tror på.

”Vi är medborgarnas företrädare” sa Juholt i sitt linjetal, därför frågade jag Ann-Christin Alderbrandt, på kommunfullmäktigesammanträdet, om även hon var ”medborgarnas företrädare” när det gällde vårdnadsbidraget? Hade hon frågat föräldrarna? Vad fick hon för svar? Vill föräldrarna att ni tar bort vårdnadsbidraget?

Nämndordförande svarade inte …

Ända sen, vi tog beslutet på, Barn- och utbildningsnämndens sammanträde har vi i alliansen frågat efter:

· Konsekvensbeskrivning med analys av hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
· Ekonomisk kalkyl
· Motivering till framtagandet av ärendet – även ur ett barnperspektiv

Vi i alliansen har inte fått svar, ännu! Därför återremitterade vi ärendet för att få svaret innan vi tar beslut. Ärendet återkommer med konsekvensbeskrivning, ekonomisk kalkyl och motivering till kommunfullmäktige.

// Ingalill

Läs Mer

Varför vinst i byggbolag men inte vinst i vården?

Igår hade Centerpartiet i Sörmland sin distriktsstämma som bl.a. gästades av vår partiledare Maud Olofsson som talade om behovet av att förändra och förnya såväl partiet som politiken.

Maud talade också mycket om behovet av att uppvärdera kvinnligt arbete och ställde frågan varför det är fult att göra vinst inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg medan ingen ifrågasätter att de företag som renoverar ochbygger nya kommunala fastigheter tar ut en vinst för sitt arbete. Det är ju i båda fallen skattemedel som används för att betala arbetet.

För egen del blev jag – lite överraskande – vald till vice ordförande för hela Sörmlandsdistriktet. Och detta trots – eller kanske tack vare? – ett ganska partikritiskt inlägg under vinjetten Inlägg utifrån i SN samma dag.

Jag ser det som ett sundhetstecken att det är högt i tak inom partiet och att vi alla har ett stark engagemang för våra frågor.

/Oscar

Läs Mer

Om två veckor vet vi …

… hur skolorganisationen blir till hösten. För då har jag handlingarna i min e-post, med konsekvensbeskrivningar, inför presidiemötet den 4 april. I torsdags var det tredje föräldramötet, tre helt olika möten i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov, där den nuvarande majoriteten lyssnade in föräldraviljan.

Det är två år sen tanken väcktes om en omorganisation i grundskolan i Gnesta. Grunden var en begynnande lågkonjunktur, mindre pengar i den kommunala kassan och något måste göras. Om skolpengen måste sänkas fanns risk för kvalitetssänkning på undervisningen.

Exakt vem som tänkte tanken om flytten av årskurs 5 och 6 till Frejaskolan först, vet jag inte … men efter många diskussioner internt, med elevernas bästa i centrum … togs beslut på Barn- och utbildningsnämnden i augusti.

Om två veckor vet vi hur det blir i augusti 2011 …

// Ingalill

En morgonbild från Hallebro

Läs Mer

Vart är vi på väg … ?

… och jag har inte hunnit det jag borde. Men det kommer:
ref. från kommunstyrelsen i måndags … från utbildningsdagen i dag+ ett föräldramöte i Laxne. I morgon är det utbildningsdag för presidier och på torsdag är tredje föräldramötet, i Stjätnhov.

Möten där man är ute och lyssnar på föräldrarna, från den nya majoriteten. På kvällens möte i Laxne frågades efter kommunens Vision! Vad vill kommunen göra på lång och kortsiktför Laxne?

KukkaMariia MP, vice ordförande i kommunstyrelsen,svarade … Jag tror inte fårgeställaren blev nöjd med svaren. Ekonomi diskuterades, kommunens överskott 30 miljoner … och vad man sparat på den nuvarande skolorganisationen. Sparade man verkligen 3 miljoner? Skolskjutsskjutskostnadsökningen blev låg, eftersom nästa alla elever redan hade busskort.

Menen Laxnebopoängterade att återföring av årekurserna 5 och 6 i ytterskolorna är ett vallöfte. Det påpekades även i Björnlunda

KS och utbildningsdagarna kommer, så snart jag hinner och kanskekan jagskriva om båda föräldramöten, Laxne och Stjärnhov samtidigt.Jag tror att de blir väldigt olika möten!

På aprilnämnden får vi konsekvensbeskrivningar … vad det får för koncekvenser om man gör si eller så! Har klasserna 5 och 6 på alla skolor eller på en ytterskola? Och hur ser den ekonomiska kalkylen ut för grundskolan. Det finns ingendetaljbudget ännu. Så vi vetintehur mycket majoriteten tillförtgrundskolan och hurstor blir skolpengen med deolika alternativen?
Hittills lutar det åt ett håll efter två föräldramöten, vi får höra om det håller på torsdag.

Spikstenen vid Sibro kvarn

Sommaren finns, snart är den här // Inalilll

Läs Mer

Då börjar vi om igen …

Visst vet ni alla att … jag tycker att det är viktigt med bra förskolor och skolor för de yngsta barnen i alla kommundelar! Att kvalité på undervisningen och elevernas måluppfyllelse är ett måste. Barn och ungdomar kommer alltid först, men de ingår i ett sammanhang.

Varje gång det tas fram översiktsplaner och detaljplaner, ska det finnas tomtmark för förskolor och skolor, vilket är lika viktigt som … att det finns tillräckligt med tomtmark för bostadsbebyggelse och det finns mark både i Laxne och Stjärnhov för bostadsbyggande.

Jag tog upp nödvändigheten med inflyttning av barnfamiljer, till Björnlunda, Stjärnhov och Laxne, från talarstolen i kommunfullmäktige … visade på vad som höll på att hända … fem (5) år innan vi började diskutera omorganisationen. Nu får kommunens 5:e- och 6:e- klassare sin undervisning på Frejaskolan.

Det var den korta versionen av det som varit … Och, nu har vi alltså gått ner i startblocken igen!

I måndags fick jag inbjudan till det första föräldramötet, som var i torsdags … något skriftligt underlag har jag inte nåtts av ännu.

Bra att bjuda in föräldrarna till ett möte, men kanske hade det varit bra om det funnits något i skrift att bjuda på? Man var ju så tydlig i valrörelsen med vad man tänkte göra om man vann valet. Men i torsdags ville nämndens ordförande ”inte säga något nu, avvaktar … vill gå hem och räkna.”

Vi får ge oss till tåls …!

Om en knapp månad, senast, kommer vi att kunna läsa majoritetens förslag, med detaljerade konsekvensbeskrivningar! Beslut ska tas den 18 april på Barn- och utbildningsnämnden … för att sen beslutas på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, innan det är helt klart!

// Ingalill

Läs Mer

Analys och Framtidsdag-ar på Vidbynäs i Nykvarn!

Politiker från oppositionen, majoriteten, tjänstemän och fackliga företrädare fick i dag en genomgång av 2010 års resultat, både när det gällde ekonomin och måluppfyllelsen. Årsredovisningen slutar med ett stort ekonomiskt + på sista raden, men jag detaljredovisar inte här på bloggen … läs gärna årsredovisningen som kommer att finnas på kommunens hemsida så småningom.
När det gället måluppfyllelse är jag, som ansvarig för 2010, glad åt den höga procenten grönmarkerade/uppnådda mål.

Innan vi i oppositionen åkte hem, var det ”paneldebatt” … vem som ville ställde frågor till förvaltningscheferna utifrån dokument där man sammanställt framtidsscenarier i form av omvärldsanalyser och vilka slutsatser man dragit. Så, nu har vi alltså avslutat 2010 och påbörjat 2012 … allt medan 2011 pågår för fullt! Det är den politiska vardagen …

Om jag nu ska summera …
Visst är det så att allt kan bli bättre, så är det ju alltid, men …

Förskolans föräldrar är mycket nöjda med verksamheten, Frejaskolan 6 – 9 har en betygsstatestik som i jämförelse med både riket och länet ligger bra till, när det gäller godkända betyg … och nu ser vi också att måluppfyllelsen är hög inom Barn- och utbildningsnämnden!

Jag känner mej nöjd med den verksamhet som vi i alliansen lämnar över … till den nu styrande gruppen och jag hoppas att de under morgondagen arbetar fram ett första utkast till budget 2012, som är bra för Gnesta kommuns barn och ungdomar.

// Ingalill

Läs Mer

Lärarlegitiomation – beslut 2 mars

Lärarlegitimation – nu är den här och ett stort förändrings arbete tar sin start för minst tre år framöver (om det räcker…).
En rikting och en åtgärdfrån Alianspartierna för att förbättra inom förskolan/skolan.

Efterlängtat av många och avskydd av många??

På Skolverkets hemsida kan vi läsa;

”Regeringen har lagt ett förslag om lärarlegitimation och den 2 mars 2011 fattade Riksdagen beslut om att lärarlegitimation ska införas. Skolverket har fått regeringens uppdrag att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare. Utbildningsdepartementet arbetar nu med att färdigställa den förordning som kommer att klargöra vad som krävs för bli behörig att undervisa i ämnen och årskurser.”

På Lärarförbundets hemsida kan vi läsa;

”Lärarförbundet har i många år krävt ett bevis på lärarnas yrkesansvar, och vi har starkt bidragit till förslaget. En lärarlegitimation kommer tillsammans med starkare behörighetskrav att stärka läraryrket som profession, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.”

”En lärarlegitimation garanterar undervisningens kvalitet och elevernas trygghet i skolan. Dessutom bidrar den till en nödvändig och efterlängtad höjning av lärares status, säger Eva-Lis Sirén.”

”Det måste nu till en kraftfull utbildningssatsning för att möta dessa nya och välkomna krav. De övergångsregler som nu föreslås kommer realistiskt att behöva gälla längre än regeringens föreslagna tre år, säger Eva-Lis Sirén.”

På regeringskansliets hemsida kan vi läsa;

”Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg.

– Ska vi stärka kvaliteten i den svenska skolan måste vi satsa på lärarkåren. Vi inför en ny lärarutbildning och storsatsar på fortbildning. Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel, säger utbildningsminister Jan Björklund.

För att få legitimation ska en lärare eller förskollärare ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. En mentor, som är legitimerad, ska ge råd och stöd under introduktionsperioden.
Legitimationerna ska utfärdas av Skolverket.

En lärare eller en förskollärare kommer att bli behörig för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. Endast legitimerade lärare och förskollärare får fastanställas och enbart de legitimerade får sätta betyg.

Vid Skolverket inrättas en ny nämnd – Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall också dra in legitimationen.”

/Alexandra

Läs Mer

Om allt skett enligt regelverket behöver regelverket granskas

Arvodesaffären går nu vidare med en replik från granskningsrapportens författare som skriver att inga fel har begåtts:
http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.973277

Om detta är sant så är behovet av en granskningskommission ännu större – och då inte bara för att reda ut turerna i arvodesaffären utan även för att se över själva regelverkets utformning. Nu får det vara slut med pampfasoner och väljarförakt – be om ursäkt och betala tillbaka.

Som ideellt arbetande fritidspolitker skäms jag över det väljarförakt och den girighet som nu flera partikamrater verkar vilja sopa under mattan:
http://www.sn.se/partibloggar/landstingets/1.655636

/Oscar

Läs Mer

Arvodesaffären – vi behöver en granskningskommission

Tyvärr ser vi nog bara toppen av ett isberg när det gäller denna typ av korruption som nu rullas upp inom Södermanlands läns landsting. Vi ser nu hur det politiska systemet och den politiska makten används för att ge pengar till partier och partikamrater. Kanske vi borde inrätta en opolitisk granskningkommission för att se över hela systemet med bidrag till partier och politiskt förtroendevalda. Landstingets pengar är ju i grunden mina och övriga skattebetalares pengar och jag är inte särskilt nöjd med hur de hanteras. Det var mot denna bakgrund välgörande att läsa Leif Peterséns inlägg där han går igenom arvodesaffärens olika delar – eller de hitills kända delarna kanske man bör tillägga.

Länk till Leif Peterséns inlägg:
http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.970364

Uppdatering
Lars Kriss har ett bra inlägg på samma tema på ledarplats:
http://www.sn.se/asikter/opinion/1.971515

Olof Jonmyren ställer även frågan om kostnaden för politiska möten står i relation till vad som uträttas…
http://www.sn.se/asikter/opinion/1.971287

/Oscar

Läs Mer

Vilken upphandlingsstrategi har SVMP?

Svenskt Näringsliv skriver idag på hemsidan om företagaren Håkan Forslind som skickade in ett förslag till Gagnefs kommun om att man borde dela upp större upphandlingar i mindre delar för att även små och lokala företag skulle få en chans att tävla om uppdragen. Han har nu fått gehör av kommunen. Detta är ett bra exempel på hur kommunen genom sina upphandlingar kan gynna det lokala företagsklimatet. Hur ligger det till med upphandlingarna i Gnesta? Vilken upphandlingsstrategi har den nya majoriteten?

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagare-fick-gagnef-att-andra-upphandlingsrutiner_125394.html

Uppdatering: Intressant att Landstinget bildar gemensam upphandlingsehet med Västmanland – man undrar vad detta innebär för våra lokala företag ionom vård och omsorgsbranschen?

http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.971816

Läs Mer