Centerpartiet bjuder in till miljödialog den 5 maj

Centerpartiet i Gnesta inbjuder till miljödialog med samtal om återvinning, vindkraft och enskilt avlopp m.m.

Vi träffas på Återvinningsgården torsdagen den 5 maj kl. 18.30 där vi får information av bl. a. kommunens renhållningssamordnare, Johan Dahlberg.

Speciellt inbjuden gäst är Roger Tiefensee, Centerpartiets miljötalesman i riksdagen.

Kvällen fortsätter sedan i Prästgården vid Frustuna kyrka vidare samtal och diskussion.

Alla intresserade är välkomna!

Läs Mer

C lägger motion om behovet av ett miljöledningssystem i Gnesta kommun

MOTION

Till kommunfullmäktige i Gnesta kommun

Miljöledningssystem för Gnesta kommun

Gnesta kommun har under många år haft ett bra och utvecklande miljöarbete på många områden. Återvinningsgården, källsortering och vår renhållningsenhet är exempel på detta. Även på många andra områden ser vi exempel på att satsningar på miljöfrämjande åtgärder vinner terräng.

Den svaga punkten är dock att vi saknar ett system för uppföljning och kontroll av det arbete och de insatser som görs, så vi kan verifiera att vi gör rätt saker och inte minst, att vi gör saker rätt. Ett miljöledningssystem strukturerar miljöarbetet och gör det lättare att följa upp miljömålen.

Att kommunens miljöarbete kvalificeras för miljöcertifiering innebär en kvalitetssäkring av hur alla medarbetare dagligen arbetar med miljöfrågor. Certifieringsprocessen innebär också att miljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av det löpande arbetet.

I och med certifieringen kommer kommunens miljöarbete öppnas för extern granskning från revisorer. Certifieringen innebär därmed ett långsiktigt arbete där kommunen åtar sig att arbeta för ständiga förbättringar där certifieringen utgör en början.

Därför kräver nu Centerpartiet i Gnesta att:

kommunen omgående påbörjar arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001 och EMAS (EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision).

Gnesta 2011-04-05

Mats Klasson
Håkan Ekstrand
Lena Lindberg

Läs Mer

Varför är det så tyst?

I måndags genomdrev majoriteten omorganisation av grundskolan i Gnesta. Ett, i mitt tycke, orättvist beslut där inte alla ytterskolor får samma förmåner. Enbart Stjärnhov och Laxne får höjd elevpeng … inte Björnlunda eftersom de är fler än 50 elever i Welandersborgsskolan.

Som ni alla säkert vet är denna organisationsförändring ett politiskt vallöfte från politiker från Laxne och Stjärnhov och därför genomdrevs, trots att eleverna trivs på Frejaskolan och att den nuvarande organisation fungerar mycket bra, enligt tjänsteskrivelsen.

Men varför är det så tyst?

Artikeln i SN i tisdags, en sammanfattning av nämndsammanträdet med tre ”talande” bilder! Två mindre artiklar i SN förra veckan när ärendet blev känt. Men ingen har mailat mej, ingen har ringt och ingen har diskuterat ”skolfrågan på stan”.

När jag nu sitter och funderar antar jag att alla ni som läser detta … minns hur det var 2009. För er som inte var med då kommer här en snabbspolning … Som ordförande och ytterst ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter, blev det min uppgift att informera och kommunicera den omorganisation inom grundskolan som gjordes 2009. Jag presenterade förslaget i maj, träffade föräldrar, svarade på mail och diskuterade förslaget med alla som ville.

Vi backade från vårt ursprungliga förslag och tog nämndbeslutet i augusti … att alla kommunens 5:e- och 6:e-klassare skulle samlas i Gnesta. Efter önskemål från oppositionen togs ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet togs i oktober och eleverna började på Dansutskolan och Frejaskolan i januari.

Nytt beslut genomdrevs i måndags och hade varit känt för oss i oppositionen i fem (5) dygn!!! Om en knapp månad kommer beslutet att äga laga kraft!!! Jaa, vi föreslog att ärendet även den här gången skulle upp till kommunfullmäktige, men fick NEJ!

// Ingalill

Läs Mer

Inte OK med särbehandling av Laxne och Stjärnhov!

”SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.” …

I dag på nämndsammanträdet har vi diskuterat majoritetens organisationsförslag inom grundskolan i Gnesta kommun. Förslaget är orättvist och särbehandlar.

Alliansen biföll organisationsärendet … , men hade tre tilläggsyrkanden:
· att ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige
· att även Björnlundas elever ska ha två basskolor, så att även de garanteras plats på Frejaskolan om de så önskar
· att den högre elevpengen ska omfatta även Björnlunda-eleverna

SVMP ”ville misstolka tidigare skrivning” och tog beslutet i Barn- och utbildningsnämnden, de ville inte ta ärendet till KF!
Alliansen gick oppositionen till mötes 2009 när de ville ha upp ärendet till kommunfullmäktige, men något tillmötesgående handlade det inte om i dag från majoritetens sida!

Sen var det … det här med Ytterskolorna som i majoritetsförslaget särbehandlas. SVMP säger att de satsar på Ytterskolorna, fast bara på två!

Föräldrarna får välja skola till sina barn, men hur ska de då tänka när de väljer?
Mindre skola med högre elevpeng eller större skola med lägre elevpeng?

Som beslutet ser ut nu har skolorna i Laxne och Stjärnhov mer pengar per elev. Björnlunda- eleverna får en elevpeng som är ung. 10 000 kronor lägre per elev. Det är självklart inte acceptabelt.

SVMP röstade ner oss och tog beslutet …
Ett beslut som är orättvistoch särbehandlareleverna i kommunens Ytterskolor

// Ingalill.

Läs Mer

Centerpartiets förslag om en Lex Sarah i skolan kan bli verklighet!

Idag presenterar regeringens utredare ett förslag till Lex Sarah i skolan, vilket innebär en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Det behövs en ny lagstiftning för elevernas skull. Idag är lärare skyldiga att anmäla till sociala myndigheter om de misstänker att en elev far illa i hemmet. Men det finns inte någon motsvarande skyldighet att anmäla brister i skolans verksamhet när elever far illa eller om en elev utsetts för felbehandling i undervisningen, som leder till att elever inte lär sig i den utsträckning som de borde kunna förvänta sig.

Det är viktigt att det skapas tydliga rutiner för hur missförhållanden ska rapporteras, så att ansvarsutkrävandet blir tydligt. Det är också viktigt att det inte införs skadestånd för huvudmän som inte rapporterar allvarliga missförhållanden. En skadeståndsskyldighet kan snarare riskera att bli kontraproduktivt.

En Lex Sarah i skolan är nödvändigt för att pröva nya vägar för att stärka lärarnas yrkesansvar för t.ex. förekomst av mobbning och trakasserier. Antalet elever som mobbas och far illa i skolan minskar inte. Och nyligen visade en rapport från Skolverkets att flera antimobbningsprogram inte fungerar som det var tänkt. En sådan lagstiftning skulle inte bara tydliggöra lärares ansvar utan också stärka dem i deras professionella yrkesutövning.

För elevernas skull behöver lärares ansvar skärpas. För en enskild elev kan en lärares insatser vara av helt avgörande betydelse för hans eller hennes framtidsmöjligheter. Vi måste komma bort från en skola där lärare inte får möjligheter att ge elever som behöver det extra stöd eller där skolledning och annan skolpersonal ”blundar” för mobbning.

Jag välkomnar utredningens förslag och ser fram emot en bred riksdagsmajoritet i frågan och att även oppositionen ställer sig bakom Centerpartiets förslag.

// Ingalill

Länk till utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/14064/a/166675

Läs Mer

Elevökning är ”förändrade förhållanden”!

Den nya organisationsförändringen kommer att beslutas enbart i Barn- och utbildningsnämnden enligt majoriteten, beslutet går den här gången inte vidare till kommunfullmäktige …

I kommunfullmäktigebeslutet den 7 oktober 2009 fanns en beslutsats …
”Ge barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser på respektive skolenhet” … och den handlar om, vilket alla då närvarande vet, elevökning på ytterskolorna. Det är förändrade förhållanden!

”Ta beslutet till kommunfullmäktige så alla får vara med och diskutera!”

// Ingalill

Läs Mer

Tänker SVMP på eleverna eller bara på sig själva?

SVMP tar på sig ett stort ansvar för grundskolans elever, eftersom de trots att chefsgruppen
anser att det fungerar mycket bra i dag, ändå väljer att organisera om.

Här är förslaget till beslut … som kommer upp på Barn- och utbildningsnämnden på måndag …

1. Ändra organisationen så att samtliga skolor för de yngre eleverna blir F-5 skolor (dvs även Welandersborgs skola i Björnlunda, Kvarnbackaskolan i Stjärnhov och Laxne skola i Laxne) fr o m höstterminens start 2011

2. Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan om de så önskar

3. Låta organisationen med år 6 på Frejaskolan kvarstå som idag.

4. Öka elevpengen för år 1-5 på skolor som inte har fler än totalt 50 elever från 39 483 kr per elev till 49 194 kr per elev på kommunala skolor och från 56 642 kr per elev till 67 245 kr per elev på fristående skolor (900 tkr)

5. Utöka Elevhälsans personal med ytterligare en halvtid psykolog samt en heltid specialpedagog (800 tkr)

SVMP lovade i valrörelsen att återställa både årskurs 5 och 6. Det är bra att de lyssnat på föräldrar och pedagogeroch låter 6:orna gå kvar i Frejaskolan. Men man kan inte backa helt förstås, så nu har man funnit ett sätt att fördela pengar nästan enbart till Laxne och Stjärnhov. Högre skolpeng till elever som går i skolor med mindre än 50 elever!!!

Men i Chefsgruppen är man enig i sin tanke att den nuvarande organisationen fungerar mycket bra …

// Ingalill

Läs Mer

Beslut taget i KS …

Så var det då dags för målen igen, de var kompletta i dagens handlingar … men kvar fanns begreppet ”Mönsterarbetsplatser” … och i går på kommunstyrelsen fick vi få den utlovade genomgången …

Mönsterarbetsplats är en … ”politisk vision om ett tillstånd. Bara ett verktyg, som gör att man kan göra uppföljning av förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete som ska ske på alla arbetsplatser. På nämnderna ska man ringa in brister, som man ska jobba med.!”
Googla och man hittar … ”10 punkterna för en Mönsterarbetsplats”, som är en modell som Kommunal och Socialdemokraterna har skapat … men det var lite oklart i går om de 10 punkterna ingår i beslutet!?
Vi har frågat efter de goda exemplen, någon närliggande kommun att besöka, men inte fått något förslag.

SVMP valde att ta beslutet …vi lämnar ett särskilt yttrande. Det kommer att kunna läsas på http://gnestaalliansen.blogspot.com/

// Ingalill

Läs Mer

Intet är som väntans tider …

Vi väntar på vårvärmen och längtar till sommaren, men kan ändå i dag glädjas åt att solen tittade fram …

Politiskt väntar jag på besked i ärendet ”Organisation av grundskolan i Gnesta kommun”. Det var osäkert om ärendet skulle komma med på nämnden den 18 april. Nu har jag sett dagordningen, ärendet finns med … men all text till ärendet kommer att mailas ut under nästa vecka till oss ledamöter.

Så nu är frågan … hur kommer det att bli … kommer vallöften att infrias?

Den 7 oktober 2009 togs beslutet på kommunfullmäktige:
1. Under hösten 2009:
· organisera Welandersborg-, Kvarnbacka- och Laxne skolor som F – 4 skolor
· organisera Dansutskolan som F – 5 skola
· organisera Frejaskolan som F – 9 skola
2. Ge Barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser på respektive skolenhet
3. Protokollet kompletteras med historien kring kommunfullmäktiges tidigare återremittering

Hur kommer det nya beslutet att se ut? … vi får vänta och se …

// Ingalill

Läs Mer