KF med ansvarsfrihet, matematiksatsning, vårdnadsbidrag … men ingen tango!

Årets näst sista kommunfullmäktige gav oss alla ansvarsfrihet, men det fanns synpunkter på att Barn- och utbildningsnämndenhar ettstort överskott, men revisorerna visste varför … så ingen av dem krävde någon redovisning på mötet. Jag var förberedd på frågor och hade alla svaren med mej! Visst är det bra om man kan pricka rätt när man gör budgeten och såväl stora underskott som överskott ska undvikas!

Komunfullmäktigeledamöter kan inte bevilja ansvarsfrihet för sig själva, här har lagstiftningen blivit hårdare … det blev lite rörigt, men ordf fixade till det! På dagordningen fanns också Taxa för plan- och bygglovsärenden, ett Reglemente för ”Gemensam nämnden vård, omsorg och hjälpmedel” (VOHJS) … och en Interpellation från oss tre som var på Skolriksdagen i år: Karin, Jonathan och jag själv.

Ny matematiksatsning ska lyfta svenska elever. SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör en femårig satsning för att höja mattekunskaperna hos Sveriges elever. Sverige på 19:e plats i senaste PISA- mätningen är inte acceptabelt.
”Satsningen omfattar såväl skolpolitiker och skolchefer som rektorer och lärare. Hela verksamheten från topp till tå måste med. Fokus ligger på att sprida metoder och modeller som fungerar, både i Sverige och utomlands.”

Vi fick i svaret, från nämndordförande, veta vilken placering Gnesta har i jämförelse med landets övriga kommuner, när det gäller matematik. Men ordförande verkade inte ha vetskap om SKL:s satsning …

Sen var ”Upphörande av vårdnadsbidraget” uppe på agendan … sista slaget, eller som Södermanlands Nyheter skriver ”Eldig debatt i Gnesta” ”Vårdnadsbidraget väckte starka känslor i Gnesta”.

Jag reagerade mest över att … vårdnadsbidraget tas bort för det inte är någon ”äkta” valfrihet! Alla kan inte välja! Och barnperspektiv … var fanns det?

”De som kan nyttja bidraget måste antingen klara sig på en låg ersättning, ha skiftarbete eller få hjälp av anhöriga” … enligt handlingarna. ”För familjer som har långa dagar för sina barn på förskolan, finns troligen inte alternativet med vårdnadsbidrag eftersom ersättningen är låg” …
Och eftersom förskolan inte har märkt någon lägre nyttjandegrad … tar man nu bort vårdnadsbidraget! … men många familjer har valt att flytta fram förskolestarten för sina barn. Barn mognar olika det vet vi ju alla.

Vi fick också veta att av ideologiska skäl tar socialdemokraterna bort vårdnadsbidraget, det är inte ett kommunalt ansvar utan ska skötas av staten! Är inte jämlikt, jämställt eller kan väljas av alla … därför ska det bort!

// Ingalill

Läs Mer

Rekal tror på fosfatfria produkter

Centerpartiet i Gnesta anordnade en miljödag den 5 maj där även vår riksdagsledamot Roger Tiefensee deltog.

Vi besökte bl.a. Åmells möbler och kemiföretaget Rekal.

Besöket på Rekal gav oss tre viktiga budskap att ta fasta på i partiets och regeringens miljöarbete.

1. Dåligt fungerande miljötillsyn. De företag som inte följer reglerna om exempelvis märkning av förpackningar riskerar inte någon påföljd. De företag som inte följer regelverket får därigenom en konkurrensfördel eftersom de har lägre produktionskostnader.

2. REACH medför orimliga dokumentationskrav. Idag finns säkerhetsblad/produktblad på ca 4 sidor. Om varje enskild substans skall dokumenteras fullt ut kommer dessa dokument att i vissa fall att bli fler hundra sidor och kanske över. Detta dokumentationskrav kommer i de flesta fall att vara helt onödigt eftersom köparen av produkten oftast inte har det kunnande som krävs för att förstå denna dokumentation. Tvärtom kommer det bli svårare för kunderna att hantera produkterna rätt eftersom dokumentationen blir så svårtillgänglig.

3. Fosfatfri tillverkning. Rekal kommer på eget initiativ att gå över till helt fosfatfri tillverkning även för produkter för industriellt bruk. Detta är en del av företagets miljöpolicy. Samtidigt har miljömärkningen Svanen – efter påtryckning från ledande internationell konkurrenter – dragit tillbaka sina skärpa krav på fosfatfria produkter. Detta är synd eftersom det gåt att tillverka bra produkter helt utan fosfater till en marginellt högre kostnad.

Bra synpunkter och förslag som nu är framförda till miljöministern

/Oscar

Läs Mer

Kommunaldag …

Hur ska vi mäta om vi, genom politiska beslut och fördelning av pengar, når våra kommunövergripande mål? Hela kommunstyrelsen funderade och diskuterade i går förmiddag … och i stort sätt var vi överens. Vi får se hur måtten blir, när vi ska ta Framtidsplanen (budgeten) i juni.

Under eftermiddagens kommunstyrelse hade vi Vårdnadsbidragets upphörande uppe till beslut och den nuvarande majoriteten sätter slutgiltig punkt på kommunfullmäktige den 30 maj! Vårdnadsbidrag utbetalas t.o.m. december månad, enligt SVMP, till de föräldrar som söker senast 15 november!

När taxan för plan- och bygglovsverksamheten skulle börja gälla, fanns delade meningar om. Miljö- och byggnämnden hade tidigare beslutat om Ny taxa från 1 juli … men nu ville majoriteten ändra, så beslutet är att den höjda taxan gäller från den 1 juni!

Nya sammanträdesdatum i oktober och november på dagordningen!!! Jaa, nu tar man bort två (2) sammanträden!!! Först lägger SVMP till fler möten på kommunfullmäktige, styrelsen och alla nämnder och nu backar dom … så det gäller att hänga med.

Nominering av ledamöter till Mälardalsrådets utskott … diskuterades/förhandlades! … innan vi var klara för beslut. Förslaget är, en från opposition och en från majoriteten i de fyra utskotten … inalles åtta personer! Återkommer när beslutet är taget.

Efter KS startade vi i alliansen arbetet med att ta fram en budget för 2012 … för även om vi inte får majoritet för vår budget, kommer vi att ha ett förslag färdigt till den 24 maj.

Nu ska jag ut i solen och bara njuta …

// Ingalill

PS … Barn- och utbildningsnämndens junisammanträde är inställt p.g.a. ärendebrist … DS

Läs Mer

Nu har vi fått svaret …

Vid minoritetsåterremissen av ärendet ”Upphörandet av vårdnadsbidrag”på KF den 28 mars 2011 ställde vi i alliansen tre frågor, som vi ville ha ytterligare belysta.
I handlingarna vid ordinarie utskick till KSfanns inget svar … utan beskedet var då … ”Delar av dessa kompletteringar kommer att delas till gruppmötena”.

Nu har kommunstyrelseledamöterna fått komp. handlingarna till vårdnadsbidragsärendet på mailen.

Nu finns de även HÄRpå Gnesta kommuns hemsida …

TACK!

// Ingalill

Läs Mer

Företagen i Gnesta är missnöjda med kommunen

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin kommunranking över företagsklimat och Gnesta faller ytterligare 8 placeringar vilket innebär en föga smickrande 136:e plats bland Sveriges kommuner. Trots det goda geografiskaläget och en positiv befolkningsutveckling lyckas det inte riktigt att lyfta Gnestas placering.

Den tydligt negativa trenden kan bl.a. illustreras av enkätsvaren som ger följande besked om vad företagen upplever som problematiskt:


Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag

Kommunens service till företagen

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

Kommunens tillämpning av lagar och regler

Tele- och IT-nät


Några ljusglimtar är dock att företagen ser positiva förändringar vad gäller attityderna till företagande från såväl allmänheten som kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, media och skolan. Detta är mycket bra och visar att det finn möjlighet till förändring. Särskilt roligt är också att företagen seren ökadtillgånge till arbetskraft med relevant kompetens – här finns med andra ord mycket att bygga vidare på. Och inte minst bygga ut den praktiskt inriktade skolsatsning på som bl.a. Baggium gjort i Gnesta.

Läs mer om rankingen

/Oscar

PS/ Läs även kommentar i SN som bl.a. pekar på att Gnesta tappat 55 placeringar sedan 2009 då kommunen låg på 81:a plats/DS

Läs Mer

Nu är vi där igen!

Det har varit svårt för majoriteten att få fram handlingar i tid … och i vissa fall rätt handlingar. Och nu är vi där igen. Trots att över en månad gått finns det inga kompletteringar till ärendet ”Upphörande av vårdnadsbidrag” i kommunstyrelsehandlingarna, utan där står det …

”Delar av dessa kompletteringar kommer att delas till gruppmötena”.

Det är svaret på oppositionens minoritetsåterremiss, där vi ville ha …
· Konsekvensbeskrivning med analys hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
· Ekonomisk kalkyl
· Motivering till framtagandet till ärendet – även ur ett barnperspektiv

Ärendet återremitterades den 28 mars och majoriteten kommer att ge oss ”delar av” svaret en timme innan kommunstyrelsemötet.

Får vi resten dukat på mötet?

// Ingalill

Läs Mer