Ifrågasatt heder!

Mats Dellrud anser i sin senaste blogginlaga att jag ej använt korrekta fakta vid mina uttalanden beträffande renovering av badhuset.
Tyvärr har Mats Dellrud EJ deltagit i vare sig ”referensgruppen”, KoT-nämnden eller Kommunstyrelsen vid de aktuella tillfällena , då badhusrenoveringen föredragits och diskuterats.

Vid alla dessa tillfällen har det talats om ett ”tak” för investeringskostnaden för renovering på 55 miljoner kronor. Vid dessa möten blev vi ombedda att inte nämna siffran offentligt, eftersom det skulle styra upphandlingen.

Då delar av alliansen tidigare motionerat om en nybyggnad av simhall, som nu beräknades till 90 miljoner, valde vi att frångå den till förmån för en renovering.
ENDAST för att vi var överens, enligt vår tolkning, inom alla partier att ta en ny diskussion om ”taket” på 55 miljoner skulle överskridas.

Eftersom anbuden nu ligger över ”taket” borde, enligt min tolkning, det hederligaste vara att fullfölja denna överenskommelse. Och ha en ny diskussion.

Beträffande driftskostnader i handlingar, är det inte säkert att hela summan avser drift av investeringskostnaden enbart.
Majoriteten pratar gärna om att driften är 10% av investeringen, vilket endast är en riktlinje, EJ en regel.
Det är synd att Mats D inte varit med i alla diskussioner i detta ämne.

Håkan Ekstrand (C)

Läs Mer

Viktigt med digital kompetens …

För Centerpartiet är digital kompetens nödvändig och det är viktigt att skolan hänger med.

Mellan jul och nyår lämnade vi in en motion, med önskemål om en IT-plan för Gnesta kommun. Vi behöver även en separat plan för förskolan och grundskolan, eftersom den nuvarande planen enligt kommunens hemsida är från 2010.

Det sägs att det finns en ”ny” IT-plan, hört att några varit med och jobbat fram den … när jag frågar finns den, men inte! Här är vår MOTION:

”Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun, med
en särskild plan för förskolan och grundskolan.”

Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser, en kompetens som är nödvändig i vårt allt mer digitala samhälle. Det är viktigt att digitalt lärande finns med i all undervisning och att moderna verktyg blir en naturlig del av det som används i klassrummet.

Många kommuner är framgångsrika med sina digitala satsningar, och rätt använda, ger de våra duktiga pedagoger möjlighet att arbeta på nya sätt och hjälpa fler barn att lära sig mer. I Gnesta kommun finns god tillgång på datorer, Ipad, och Smartboard finns i alla förskolor och grundskolor, men vi saknar en plan för investeringar och fortbildning.
En rapport från Skolverket kring IT-användning i skolan, visar att tillgången på modern teknik ökar, men även att lärare behöver fortbildning.

Enligt Barn- och utbildningsnämndens Framtidsplan, ”Kommer arbetet med att öka antalet datorer och läsplattor fortgå i verksamheterna.”
För 2014 finns 275 000 kronor för att göra nyinvesteringar. Och 3 miljoner finns i planen för att byta ut gamla och trasiga Undervisningsdatorer/AV-utr.

Centerpartiet i Gnesta föreslår därför att

• En övergripande IT-plan arbetas fram för hela kommunen.
• En särskild plan tas fram för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
• Planerna ska innehålla program för fortbildning, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Vi hoppas på en process där övergripande diskussioner förs med samtliga partier för att få en gemensam plan för framtiden.

2013-12-27
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)

Vi har ännu inte fått någon reaktion på vår motion …

Läs Mer

Badhusrenovering eller ej? Demokratiska beslut? För vem?

Om ”demokratiska beslut” är de beslut som fattas på majoritetens egna framtidsmöten, har i alla fall jag missförstått meningen med demokrati! 

Det minsta man kan begära är väl att beslutsunderlaget skall vara lika för alla, innan man kan kalla det demokratiskt fattade beslut.

Beträffande de inkomna anbuden samt tillkommande kringkostnader, som redan är kända, har redan den kalkyl vi gemensamt blivit informerade om spruckit. Vi kan dessutom bara gå till våra grannkommuner, Nyköping och Trosa, för att konstatera hur väl en renoveringskalkyl håller när arbetet påbörjas. Båda de kommunerna trodde att betongen samt armeringen skulle klara en ombyggnad.

 När arbetet kom igång konstaterades motsatsen. 

 Vi ska komma ihåg att badhuset är 45 år gammalt, vilket bör medföra en kortare avskrivningstid jämfört med en nybyggnad, dvs skillnaden i årskostnad för driften är marginell. Ett nytt badhus kan även det innehålla tillgänglighet, varmvattenbassäng med höj o sänkbar botten, könsneutralt omklädningsrum osv, samt mycket mer.

Avbryt upphandlingen innan det är försent.

Jag tror det i slutändan blir helt jämförbara driftkostnader mellan nytt och renoverat badhus

Håkan Ekstrand (C) 

Läs Mer

”Giftfri vardag kräver handling”

Centerpartiets motion …!
De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del, vet att det inte är lätt.

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt ohållbart.
Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med.

Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna räkna med att det vi köper inte är farligt.

Centerpartiet arbetar för hållbarhet på alla områden och vår uppgift är särskilt angelägen idag.
Vi föreslår att Gnesta kommun tar fram en åtgärdsplan för förskola och skola för att:
Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter,
Ersätta giftiga material med giftfritt material
• Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling

2013 11 07
Håkan Ekstrand (C)
Mats Klasson (C)
Lena Lindberg (C)
Agneta Andersson (C)
Ingalill Fredriksson (C)

Motion- ”Giftfri vardag kräver handling”
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-24

1.    Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för inventering av förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter.

     2. Barn- och utbildningsförvaltningen ska, när handlingsplanen är upprättad,   presentera den för barn- och utbildningsnämnden, för beslut om fortsatta
åtgärder samt att det stannar i barn- och utbildningsnämnden tills dess det är utrett och klart.

Läs Mer

”Långsiktig plan för gång- och cykelvägnätet i Gnesta kommun”

Den 11 april 2012 lämnade vi i Centerpartiet in motionen. Bakgrunden var att Gnesta saknar en Plan och att det byggts en cykelväg, men inte där vi har vår prio 1.

Fem månader senare, i september kom besked på KF:
SVMP uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med kulturförvaltningen ta fram en långsiktig plan för gång- och cykelvägar, enligt förslaget med cykelstrategi i Framtidsplanen 2013-2015.

Och … motionen ansågs besvarad.
Majoriteten hade alltså redan tänkt göra en plan, just en så´n som vi i Centerpartiet föreslog, men den kommer antagligen inte att vara klar inom två år eftersom den fortfarande är ute på remiss.

Här kommer vår motionstext:
Cykeln som transportmedel ökar stort i Sverige. Gnesta kommun utgör inget undantag. Cykelns andel av transportarbetet kan ökas genom att göra satsningar på ett sätt som gör cykeln attraktivare som transportmedel, exempel vis genom ökat underhåll och utbyggnad av cykelvägar. Både miljö- och folkhälsoperspektiv talar för att trafikplanering bör prioritera gång- och cykeltrafik där detta är effektivt och genomförbart.
Gnesta kommuns cykelvägnät ter sig dock i stor utsträckning underutvecklat och i viss mån eftersatt underhållsmässigt.
En utbyggnad och upprustning behövs såväl inom kommunens tätorter, som mellan dessa.
För detta behövs långsiktiga planer både vad gäller ekonomi/investeringsnivåer och en prioritering av sträckningar för utbyggnad samt en åtgärdsplan för underhåll av befintligt nät.
Centerpartiet i Gnesta föreslår därför att:
• En långsiktig, 10-årig, investeringsplan, för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i hela kommunen upprättas.
• En likaledes långsiktig drift- och underhållsplan för, såväl befintliga som tillkommande objekt, upprättas.
• Att planerna hålls levande och revideras regelbundet, exempelvis var mandatperiod.

Gnesta 2012-04-11
Håkan Ekstrand
Mats Klasson
Lena Lindberg

Och HÄR kan du läsa Alliansens gemensamma remissvar, från den 10 september 2013.
http://gnestaalliansen.blogspot.se/2013/09/cykelplan-i-gnesta-kommun.html
”Man köper vår motion, men ger oss inget kvitto!”
http://ingalillfredriksson.blogspot.se/2012/09/man-koper-var-motion-men-ger-oss-inget.html

Läs Mer