Da´n efter Valdagen …

Tack alla medlemmar och sympatisörer som varit engagerade och deltagit i valrörelsen.
Ett fantastiskt jobb har resulterat i ytterligare ett mandat i Kommunfullmäktige här i Gnesta. Just nu har vi 4 mandat, en ökning med 1,8 %!

Tack alla som gjorde det möjligt.

Mats Klasson
ordförande Centerpartiet i Gnesta

Läs Mer

Hela Gnesta ska leva

Centerpartiet i Gnesta ser det som självklart att hela kommunen ska leva. Vi lägger därför stor vikt vid att Gnesta kommun omfattar mer än själva centralorten och att vi behöver satsningar för hela kommunen. Vi föreslår därför i vårt valprogram en utbyggnad av fibernätet till Stjärnhov, Björnlunda och Laxne för att skapa möjlighet till bredband i hela kommunen.
Tillgång till en väl fungerande och snabb internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna jobba hemifrån och bedriva företag på landsbygden. Vägar, kollektivtrafik och skolor är ytterligare exempel på den typ av infrastruktur som är viktig för en levande landsbygd.
Det handlar här inte endast att säkerställa region- och pendeltågstrafiken utan vi behöver även se över turtäthet och planering av busstrafiken för att underlätta resandet både inom och utom kommunen.
När det gäller skolorna vill vi i Centerpartiet satsa på tvålärarsystem och även stärka det lokala ledarskapet i kommunens olika skolor. Vi vill även öka flexibiliteten för familjer att själva välja hur man vill ordna sin barnomsorg och föreslår därför ett återinförande av vårdnadsbidraget.

Avslutningsvis vill vi särskilt framhålla vikten av att kommunen säkerställer en hög grad av service till både företag och enskilda. Det är kommunens uppgift att hjälpa till och leda personer rätt oavsett ärende. Centerpartiet föreslår därför att det inrättas företagslots som ser till att företagen inte drabbas av onödigt regelkrångel och långa handläggningstider.

Centerpartiet i Gnesta

Länk till Centerpartiets valprogram för Gnesta
https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Gnesta/Valprogram-2014/

Läs Mer

Kostpolicy på gång, tack vare Centerpartiet

På kommunstyrelsen 8 september klubbades beslutssatsen ”Motionen bifalles, den nya kostchefen har i uppdrag att upprätta en kostpolicy.”, sänds nu vidare till kommunfullmäktige!

Ett bra beslut, som kommer att ge alla barn, skolelever och äldre i kommunen en genomtänkt kost.

Motion: Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg
Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse.

Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett näraliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

För Centerpartiet är det en självklarhet att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa.
En tydlig kostpolicy är därför ett viktigt komplement till de övergripande skrivningar som finns i den befintliga planen för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete. Vi föreslår därför:

– Att kommunen tar fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.
– Att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa.
– Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade livsmedel.

Centerpartiet i Gnesta genom
Mats Klasson
Håkan Ekstrand
Lena Lindberg
Inlämnad 2014-02-24

Läs Mer

Fler alternativ till äldreboende i Gnesta

I Gnesta kommun har den senaste mandatperioden präglats av rödgrön beslutsångest och därmed beslutstorka. Trots allt har ett par viktiga beslut fattats – om än i grevens tid.

Det ena beslutet gällde omorganisationen i kommunen, med neddragning av antalet nämnder och översyn av effektiviteten. Glädjande är att just detta är en produkt framtagen av alla partier gemensamt. Låt oss tillsammans pröva denna organisation i lugn och ro och låt oss tillsammans utforma de ytterligare förändringar som eventuellt krävs.

Det andra beslutet är vi i Centerpartiet särskilt glada för, eftersom det måste ha varit vår motion om Liljedalshemmet som slutligen fick majoriteten att krypa till korset.
När det gäller utformningen av det nya äldreboendet har ju också det beretts över partigränserna, vilket är bra, och vi har nått en bit på vägen. Men det är långt kvar. Först och främst måste vi tidsbestämma byggandet och komma överens om hur övergångsboendet ska se ut och fungera. Det ska verkligen inte behöva ta så lång tid att genomföra, nu när platsen är utsedd.
Men det finns anledning att se över hela boende- och omsorgsverksamheten för våra äldre.

Vi i Centerpartiet vill se en mycket större valfrihet än endast den angående utövare av omsorgen. Vi vill differentiera möjligheterna inom äldreboendet.

Först och främst måste det nedlagda demensboendet återinföras, med all dess förnämliga kompetens och genomtänkta vårdformer.
Hemtjänsten och hemsjukvården är oersättliga, så länge våra äldre vill bo kvar hemma och känner sig trygga med det. Men en dag känns det kanske inte lika tryggt och säkert att vara ensam större delen av dygnet.
Kanske smyger sig ångesten på, vännerna har fallit ifrån en efter en, liksom maken eller makan. Då spelar det ingen roll om kroppen inte är så sjuk eller åldern inte så hög. Att få bo under samma tak som andra människor och känna gemenskap och trygghet kan vara en högsta önskan för många. Det vill vi i Centerpartiet arbeta för.

Som det nu är hinner nästan Sankte Per öppna sin port innan äldreboendet släpper in en. Och då blir det oftast bara en kort visit. Detta skapar i sin tur ytterligare stark ångest.
Om man har tillfälle att få komma till ett äldreboende i tid, kan man också få litet glädje genom gemensam samvaro och aktiviteter och på så sätt känna den värdighet som man har rätt till på ålderns höst.

Lill Björk
x-bar kandidat på fullmäktigelistan för Centerpartiet i Gnesta

Läs Mer

Bättre företagsklimat i Gnesta

Nästan alla kommuner säger att de vill skapa ett bra lokalt företagsklimat men företagen upplever ofta att det är för mycket prat och allt för lite konkreta åtgärder.
En ständigt återkommande fråga som irriterar många företag är hur kommunen beräknar och tar ut olika avgifter. I vissa fall tar kommunen ut årliga tillsynsavgifter även de år då det inte sker någon tillsyn på plats hos företagen.

Vi i Centerpartiet har därför som vallöfte att kommunen istället ska införa en modell där man fakturerar företagen först efter genomförd tillsyn. Detta är en modell som redan tillämpas i ett flertal andra kommuner. Kommunen har även en skyldighet att tydligt ange hur olika avgifter beräknats och hur pengarna använts.

Många företag upplever dessutom att kontakterna med kommunen kan ta allt för mycket tid. Vi i Centerpartiet föreslår därför att Gnesta kommun inför ett system med företagslots som innebär att en företagare endast behöver en kontaktperson på kommunen.
På detta sätt behöver inte företagaren ringa runt till flera olika personer utan lotsen ansvarar för att samla samtliga berörda tjänstemän till ett gemensamt möte.

Erfarenheten från andra kommuner är att detta arbetssätt både leder till bättre dialog och snabbare handläggning.
Kommunens uppgift är inte att leta fel utan att hjälpa företagen att göra rätt. Om alla kommunens tjänstemän har detta som utgångspunkt finns goda förutsättningar för att skapa ett bra lokalt företagsklimat.

Oscar Fredriksson
Kandidat till kommunfullmäktige för Centerpartiet i Gnesta

Läs Mer

Gåsinge Räddningsvärn för vår trygghet

Centerpartiet i Gnesta värnar om landsbygden och dess överlevnad och vill definitivt att Gåsinge Räddningsvärn får behålla den insatskapasitet som finns i dag.
En röst på Centerpartiet är ett JA till Gåsinge Räddningsvärna fortlevnad.
Dick Olausson (C)
Kandidat till kommunfullmäktige

OCH ….
Här, insändaren från SN den 1 september 2014 …

Om brandstationen i Avla
Under denna heta sommar har vi blivit påminda om att det är nödvändigt med ett räddningsvärn, som är lokalt orienterade samt snabbt kan vara på plats, vid tex en skogsbrand eller trafikolycka.
Det är därför med bestörtning vi hör att verksamheten vid Avla Räddningsvärn ifrågasätts och föreslås avhändas ett utryckningsfordon. För att kunna känna sig trygg i boende på landsbygden, i Gåsinge med omnejd, nu och i framtiden måste Avla räddningsvärn bibehålla nuvarande utrustning och insatsmöjligheter.

Centerpartiet i Gnesta
Håkan Ekstrand (C)
(x-bart förstanamn till kommunfullmäktige)

Läs Mer