Hur vill Ni ha äldreboendet?

Centerpartiet i Gnesta
inbjuder till öppet möte om arbetet med nytt äldreboende i Gnesta

Vi är många som undrar hur det går med byggandet av det nya äldreboendet.
När kommer det att stå färdigt?
Hur kommer utformningen att bli?
Blir det en ny demensavdelning?

Det är några av de frågor vi kommer att diskutera på vårt
öppna möte den 2 juni klockan 19.00 i Gästgivargården, Gnesta.

Vi hälsar alla intresserade välkomna.
Centerpartiet i Gnesta

Läs Mer

Så här vill C ha Gnestas nya äldreboende


Motion om utformning av nytt äldreboende

Centerpartiet har under flera år drivit frågan om att bygga nytt äldreboende i Gnesta. Under föregående mandatperiod fick vi slutligen med oss övriga partier i fullmäktige på denna linje. Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 12 maj 2014 fick socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag inklusive en konsekvensanalys gällande en nybyggnation av ett äldreboende i Gnesta.

Nämnden fick även i uppdrag att återkomma till KF med ett förslag till nytt äldreboende baserat på konsekvensanalysen. Trots att uppdraget till socialnämnden gavs för mer än ett år sedan har vi ännu inte fått ta del av någon konsekvensanalys eller förslag till utformning av nytt äldreboende.
Vi anser att det nya äldreboendet måste stå klart senast 2017och när det gäller utformningen finns det några för oss i Centerpartiet viktiga frågor som vi särskilt vill lyfta fram.

Vi anser bland annat att det nya äldreboende bör byggas i flera plan av både ekonomiska skäl och verksamhetsskäl. Det är mer kostnadseffektivt att bygga på höjden och detta ger även fler platser så att vi bättre kan tillgodose det behov som finns redan idag.

Ett äldreboende i flera plan ger även möjlighet att skapa ett särskilt demensboende, administrations- och träningslokaler etc. på de övre våningarna samtidigt som övriga boenden kan ligga i markplan med möjlighet till utevistelse, d.v.s. ett trygghetsboende för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i sin hemmiljö.

I samband med denna byggnation bör man även tänka på behovet av korttids- och växelboende för att avlasta alla de anhöriga som idag tar ett stort ansvar för vård i hemmet.

Redan i planeringsskedet bör de lokala pensionärsföreningarna och övriga ideella krafter delta i en dialog kring hur gemenskapslokalerna bäst utformas för att underlätta olika sociala verksamheter.

Vi föreslår därför att fullmäktige
– snarast antar en tidsplan för när det nya äldreboende skall stå färdigt
– beslutar om att bygga det i flera plan.
– även beslutar om såväl demens- och trygghetsboende som korttids- och växelboende inom ramen för det nya äldreboendet.

För Centerpartiet
2015-05-13
Håkan Ekstrand, Oscar Fredriksson, Lill Björk, Ingalill Fredriksson

Läs Mer

Ge skolan möjlighet att införa tvålärarsystem

Motion inlämnad:
Många av skolans bekymmer i dagens Sverige emanerar ur den oroliga klassrumssituationen och de ojämlika förutsättningarna eleverna emellan, vilket leder till inte bara elevers utan även lärares frustration. För att råda bot på detta har många kommuner infört tvålärarsystemet, vilket fört med sig åtskilliga fördelar för såväl elever som lärare.

Det är viktigt att stötta de svagaste eleverna så att de når kunskapsmålen, men också att stimulera och utmana de duktiga eleverna så att de kan utvecklas och tycker att skolan är meningsfull. Elever vittnar om att systemet gynnar deras skolgång, har en positiv påverkan på klassrumsklimatet och att de känner att de får mer hjälp och uppmärksamhet av klassrummets lärare.
Lärare å sin sida upplever att de utvecklas kontinuerligt genom att de lär av varandra och utvärderar det gemensamma arbetet. Dessutom har det blivit roligare sedan de ändrat arbetssätt, vilket inte är helt ovidkommande när det gäller elevers inlärningssituation.
Lärare såväl som elever tycks gynnas av ett dubbelbemanningssystem.

Så vi i Centerpartiet föreslår

– att Gnesta kommun med det snaraste bereder möjligheterna att införa tvålärarsystem i kommunens skolor

Centerpartiet i Gnesta
2015-05-12
Lill Björk
Håkan Ekstrand
Oscar Fredriksson
Ingalill Fredriksson

Läs Mer