Majoriteten i Gnesta kommun stängde Laxne skola på KF

Här är Oppositionens reservation:

Undertecknade, ledamöter i Kommunfullmäktige vill härmed reservera oss mot dagens beslut om nedläggning av Laxne skola.

Vi vänder oss mot den odemokratiska process som föregått detta beslut. Opposition, barn, föräldrar och övriga innevånare i Laxne med omnejd, har inte blivit informerade om dessa tankegångar i skälig tid innan beslutet.
De underlag som förslaget bygger på anser vi vara bristfälliga. Den konsekvensanalys som presenterats efter återremiss anser vi totalt undermålig. Det kvarstår alldeles för många obesvarade frågor för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.
Genom avveckling av skolan undergrävs Laxnes attraktion som bostadsort, kommunal service försvinner med avfolkning som följd.

Vi förordar det förslag till beslut som oppositionen lämnat, med konkreta förslag till åtgärder för att vända trenden på Laxne skola.
Vår bestämda uppfattning är att det är fullt möjligt att bedriva god skolverksamhet i denna skola, genom de satsningar vi förordat.

Ge Laxne skola chansen att visa de möjligheter som finns i den lugna miljö som erbjuds på landsbygden!!
Där alla förutsättningar finns för att erbjuda eleverna en harmonisk uppväxt.

Oppositionen C, L, V, MP i Gnesta Kommun vid KF 2016-06-20

Läs Mer

Visa Laxneborna respekt!

Barn- och utbildningsnämnden är inte till för att landsbygden ska leva utan för att barnen ska få den skolgång de har rätt till, meddelade ordförande Linda Lundin vid nämndens sammanträde i Gnesta.

Det vore bra om det verkligen var för barnens bästa, liksom om hon och övriga majoriteten i nämnden insåg att förtroendeuppdrag medför ansvarstagande för HELA kommunen. I stället visar de upp en skriande brist på kunskap när det gäller barns behov av trygghet och skolgång, på förståelse för hur stad och landsbygd hänger ihop samt på intresse för att anamma fakta och erfarenheter från andra delar av vårt land, där skolor hotats. Där finns guldgruvor att ösa ur när det gäller kreativa exempel på lösningar.

Visa också Laxneborna och andra intresserade respekt! De har den kunskap, den förståelse och det intresse ni i majoriteten saknar.

Varför inte erbjuda barn från andra delar av kommunen plats i Sörmlands mest framgångsrika skola som kommer att bli en spjutspets inom pedagogiken!

Centerpartiet i Gnesta kommun

Läs Mer

Satsa på landsbygden – bevara Laxne skola.

Nu har majoriteten S o M i Gnesta bekänt färg, de vill inte ha en levande landsbygd. Det är med stor besvikelse jag kan konstatera
att de Allianskollegor, vi 2010 gick till val tillsammans med, nu inte längre vill stå upp för de löften vi lovade i valrörelsen.

Ett större svek mot lokalbefolkningen i Gåsinge-Dillnäs får man leta efter.
Inom Centerpartiet har vi alltid värnat om landsbygden och dess överlevnad, all form av indragning av kommunal service innebär en försämring av möjligheterna att bo och verka i våra Ytterorter samt landsbygden.
Laxneskolan är den nyaste av alla skollokaler inom kommunen,
endast drygt 10 år gammal, vilket vore resursslöseri att ej utnyttja den.
En alternativ användning verkar svår att finna samt innebär säkerligen kostnader för anpassning av fastigheten till ev ny verksamhet. Risk föreligger att driftkostnaden för fastigheten finns kvar även om skolan försvinner, då förskolan behöver finnas kvar i sina lokaler.
Skolan bör även kunna vara en mötesplats, dit pensionärer och andra kan gå för att äta lunch, dricka kaffe och umgås m.m.

Exploateringsområdet Spårbacken har nyligen fått ny ägare, vilket borde leda fram till en snabbare utveckling/utbyggnad i det området. En nedläggning av skolan i detta skede kommer väsentligt att försvåra denna utveckling.

Centerpartiet anser att beslut om nedläggning av Laxne skola är förhastat.
Vi efterlyser en ordentlig konsekvensanalys som belyser vad som händer med hela bygden i Gåsinge Dillnäs om inte skolan får finnas kvar.

Jag vädjar till före detta Allianskollegor:
Tag ert förnuft tillfånga, svik inte Gåsingeborna, ej heller oss andra boende på landsbygden. Låt er inte fångas i (S) centraliseringsfålla, er trovärdighet är i fara, rösta efter hjärtat, ge Laxne en chans att överleva!

Håkan Ekstrand (C)
Oppositionråd Gnesta kommun

Läs Mer

Stadens lugn och landets puls – jo pyttsan!

Egentligen ska man inte förvånas över Gnestamajoritetens agerande i skolfrågan. Två betongkramande partier – det ena har tappat sin demokratiska folkrörelseanknytning och det andra har återgått till sin aristokratiska hållning!
Både jämställdheten och miljön har drabbats av deras nonchalans. Nu knaprar de på likvärdigheten inom skolan och åberopar det bästa för barnen, när det egentligen handlar om krass ekonomi.

Och landsbygdens betydelse har de glömt, fast det inte är mer än drygt en generation sedan den var vårt lands centrum. Men vi i Centerpartiet har inte glömt – staden behöver landsbygden som i sin tur behöver staden.
Alla elever ska ha rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, liksom oberoende av geografisk hemvist ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Men det finns olika vägar att nå målen.

Huvudsaken är att de är likvärdiga, vilket inte betyder att utbildningen ska vara likadan utan utformas så att kvaliteten i verksamheten ska vara hög nog att de fastställda målen kan uppnås oavsett hemvist.
Likvärdighet betyder inte heller att pengar ska fördelas exakt lika till alla skolor i kommunen. Det är hur de används som är poängen.
Kostnaden för eleverna i ytterskolorna är av naturliga skäl högre än inne i centralorten. Men hur kommer framtiden att se ut för Kvarnbackaskolan? För resten av kommunen?
Ska våra allra yngsta elever bussas hit och dit i kommunen bara för att kommunen ska spara pengar. Helt klart är att skjutsning långa sträckor är alltför tröttande och försämrar elevernas förmåga till inlärning. Är det då förenat med likvärdighet inom utbildning och inlärning?
Det finns en hel del att göra med skolorganisationen. Låt till exempel rektor vara rektor, närvarande på minst halvtid och stöttande, och ge pedagogiken en chans till utveckling!

Lill Björk (C)

Läs Mer