Majoriteten i Gnesta kommun stängde Laxne skola på KF

Här är Oppositionens reservation:

Undertecknade, ledamöter i Kommunfullmäktige vill härmed reservera oss mot dagens beslut om nedläggning av Laxne skola.

Vi vänder oss mot den odemokratiska process som föregått detta beslut. Opposition, barn, föräldrar och övriga innevånare i Laxne med omnejd, har inte blivit informerade om dessa tankegångar i skälig tid innan beslutet.
De underlag som förslaget bygger på anser vi vara bristfälliga. Den konsekvensanalys som presenterats efter återremiss anser vi totalt undermålig. Det kvarstår alldeles för många obesvarade frågor för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.
Genom avveckling av skolan undergrävs Laxnes attraktion som bostadsort, kommunal service försvinner med avfolkning som följd.

Vi förordar det förslag till beslut som oppositionen lämnat, med konkreta förslag till åtgärder för att vända trenden på Laxne skola.
Vår bestämda uppfattning är att det är fullt möjligt att bedriva god skolverksamhet i denna skola, genom de satsningar vi förordat.

Ge Laxne skola chansen att visa de möjligheter som finns i den lugna miljö som erbjuds på landsbygden!!
Där alla förutsättningar finns för att erbjuda eleverna en harmonisk uppväxt.

Oppositionen C, L, V, MP i Gnesta Kommun vid KF 2016-06-20

Läs Mer

Visa Laxneborna respekt!

Barn- och utbildningsnämnden är inte till för att landsbygden ska leva utan för att barnen ska få den skolgång de har rätt till, meddelade ordförande Linda Lundin vid nämndens sammanträde i Gnesta.

Det vore bra om det verkligen var för barnens bästa, liksom om hon och övriga majoriteten i nämnden insåg att förtroendeuppdrag medför ansvarstagande för HELA kommunen. I stället visar de upp en skriande brist på kunskap när det gäller barns behov av trygghet och skolgång, på förståelse för hur stad och landsbygd hänger ihop samt på intresse för att anamma fakta och erfarenheter från andra delar av vårt land, där skolor hotats. Där finns guldgruvor att ösa ur när det gäller kreativa exempel på lösningar.

Visa också Laxneborna och andra intresserade respekt! De har den kunskap, den förståelse och det intresse ni i majoriteten saknar.

Varför inte erbjuda barn från andra delar av kommunen plats i Sörmlands mest framgångsrika skola som kommer att bli en spjutspets inom pedagogiken!

Centerpartiet i Gnesta kommun

Läs Mer

Satsa på landsbygden – bevara Laxne skola.

Nu har majoriteten S o M i Gnesta bekänt färg, de vill inte ha en levande landsbygd. Det är med stor besvikelse jag kan konstatera
att de Allianskollegor, vi 2010 gick till val tillsammans med, nu inte längre vill stå upp för de löften vi lovade i valrörelsen.

Ett större svek mot lokalbefolkningen i Gåsinge-Dillnäs får man leta efter.
Inom Centerpartiet har vi alltid värnat om landsbygden och dess överlevnad, all form av indragning av kommunal service innebär en försämring av möjligheterna att bo och verka i våra Ytterorter samt landsbygden.
Laxneskolan är den nyaste av alla skollokaler inom kommunen,
endast drygt 10 år gammal, vilket vore resursslöseri att ej utnyttja den.
En alternativ användning verkar svår att finna samt innebär säkerligen kostnader för anpassning av fastigheten till ev ny verksamhet. Risk föreligger att driftkostnaden för fastigheten finns kvar även om skolan försvinner, då förskolan behöver finnas kvar i sina lokaler.
Skolan bör även kunna vara en mötesplats, dit pensionärer och andra kan gå för att äta lunch, dricka kaffe och umgås m.m.

Exploateringsområdet Spårbacken har nyligen fått ny ägare, vilket borde leda fram till en snabbare utveckling/utbyggnad i det området. En nedläggning av skolan i detta skede kommer väsentligt att försvåra denna utveckling.

Centerpartiet anser att beslut om nedläggning av Laxne skola är förhastat.
Vi efterlyser en ordentlig konsekvensanalys som belyser vad som händer med hela bygden i Gåsinge Dillnäs om inte skolan får finnas kvar.

Jag vädjar till före detta Allianskollegor:
Tag ert förnuft tillfånga, svik inte Gåsingeborna, ej heller oss andra boende på landsbygden. Låt er inte fångas i (S) centraliseringsfålla, er trovärdighet är i fara, rösta efter hjärtat, ge Laxne en chans att överleva!

Håkan Ekstrand (C)
Oppositionråd Gnesta kommun

Läs Mer

Stadens lugn och landets puls – jo pyttsan!

Egentligen ska man inte förvånas över Gnestamajoritetens agerande i skolfrågan. Två betongkramande partier – det ena har tappat sin demokratiska folkrörelseanknytning och det andra har återgått till sin aristokratiska hållning!
Både jämställdheten och miljön har drabbats av deras nonchalans. Nu knaprar de på likvärdigheten inom skolan och åberopar det bästa för barnen, när det egentligen handlar om krass ekonomi.

Och landsbygdens betydelse har de glömt, fast det inte är mer än drygt en generation sedan den var vårt lands centrum. Men vi i Centerpartiet har inte glömt – staden behöver landsbygden som i sin tur behöver staden.
Alla elever ska ha rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, liksom oberoende av geografisk hemvist ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Men det finns olika vägar att nå målen.

Huvudsaken är att de är likvärdiga, vilket inte betyder att utbildningen ska vara likadan utan utformas så att kvaliteten i verksamheten ska vara hög nog att de fastställda målen kan uppnås oavsett hemvist.
Likvärdighet betyder inte heller att pengar ska fördelas exakt lika till alla skolor i kommunen. Det är hur de används som är poängen.
Kostnaden för eleverna i ytterskolorna är av naturliga skäl högre än inne i centralorten. Men hur kommer framtiden att se ut för Kvarnbackaskolan? För resten av kommunen?
Ska våra allra yngsta elever bussas hit och dit i kommunen bara för att kommunen ska spara pengar. Helt klart är att skjutsning långa sträckor är alltför tröttande och försämrar elevernas förmåga till inlärning. Är det då förenat med likvärdighet inom utbildning och inlärning?
Det finns en hel del att göra med skolorganisationen. Låt till exempel rektor vara rektor, närvarande på minst halvtid och stöttande, och ge pedagogiken en chans till utveckling!

Lill Björk (C)

Läs Mer

Låt Laxne få en framtidsskola

Gnesta har planer på att lägga ner Laxne skola, eftersom inhyrda konsulter anser att skolan ” inte är en bra lösning varken pedagogiskt eller ekonomiskt”.
Detta har naturligtvis skapat aktivitet hos många, främst Laxnebor, men också andra, t.ex. politiker, som har ett litet bredare perspektiv än majoritetens kortsiktiga ekonomiska syn.

Skolan är inte en bra lösning – i dag – men en hel del kan göras om man har en pedagogisk insikt, ett kreativt inlärningstänkande och förstår värdet med en trygg miljö för våra barn.
Enligt rektorn ska skolan ”hålla en viss kvalitet och det är svårt när det är så få elever”. Många söker sig till andra skolor. Därtill finns både randiga skäl och rutiga orsaker…

Är det värdigt av den politiska majoriteten och den pedagogiskt ansvarige på skolan att med armarna i kors konstatera att så här är det?
Och så lägger vi ner …
Vad kan man göra?
Lyssna på och samtala med pedagoger, föräldrar och elever!

Föräldrarna framhåller värdet med ”en liten skola där alla känner alla med en familjär och trygg miljö, att steget från förskolan – som ligger i samma lokaler – till skolan blir väldigt litet och att de små årskurserna gör att barnen umgås mer över ålders- och könsgränser”.

Ett bevarande av skolan skulle öppna för ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete, som i sig skulle locka innovativa lärare liksom ge möjligheter för små skolor på landsbygden att överleva. Målet skulle vara att påbörja en process med fokus på kvalitet och värdighet i skolor med litet elevunderlag, trots minskande resurser.

Laxne skola är inte den enda utsatta.
Vad händer med Kvarnbackaskolan när våra vänner på Solbacka söker sin framtid i andra delar av vårt land?
”Nu finns en form för skolan, vars norm är skolan som den ser ut i staden. Det är inte alltid funktionellt för glesbygderna.” Glesbygdsverket, maj 2006.

Låt oss skapa ytterligare en norm – för glesbygderna!
Centerpartiet i Gnesta tar täten!
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Håkan Ekstrand
Erik Granqvist

Läs Mer

Laxne – en livsnerv i utkanten av Gnesta

Nu har vi fått ta del av den konsultrapport om skolan som majoriteten beställt. Ingen av oss i oppositionen är förvånad över att den utmynnar i ett förslag om att lägga ned Laxne skola.

Det är ju bara ytterligare ett bevis på att den nuvarande majoriteten endast har centralorten Gnesta i blickfånget.
När Framtidsplan 2015 – 2018 framlades påpekade vi hur lite som satsas på Ytterorterna för närvarande.

Det blir allt tydligare: om vi skall få något gjort på landsbygden måste vi göra det själva. Vi ska bilda byalag för fiberutbyggnaden, vi skall hålla naturen ren och öppen för allmänheten, vi ska bevara gamla bygdegårdar mm.

Nu är det dags att kräva satsning även i Ytterorterna, en total nedläggning av skolan i Laxne vore dödsstöten för Gåsingebygden. Hur ska vi sedan kunna propagera för inflyttning samt byggnation i det området?

Centerpartiet i Gnesta kommer motarbeta en total nedläggning av Laxne skola!!

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Gnesta
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Grankvist

Läs Mer

Tiden går, läget består – i Gnesta!

Det tog majoriteten i Gnesta näst intill två år att förstå att det var nödvändigt med ett nybyggt äldreboende, efter att vi i Centerpartiet inlämnat en motion i frågan. Men sedan blev det bråttom: extra sammanträde i dåvarande socialnämnden för att kommunfullmäktige samma dag i december 2013 skulle hinna ta beslut i fråga före årets slut. Det var ju snart val igen …

Äldreboendet Liljedalshemmet skulle ersättas av ett nybyggt och modernt äldreboende och en rimlig bedömning var att ett nytt äldreboende kunde stå färdigt år 2017.

En referensgrupp tillsattes som både effektivt och trovärdigt arbetade fram ett underlag för kommande projektering. Till denna grupp skulle också knytas personer med relevant kompetens, exempelvis tjänstemän från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt representant från GFAB.
Sedan stod det stilla … tills Centerpartiet ställde en Interpellation hur det går med äldreboendet.

Ytterligare ett år senare ändrades direktiven från en enplansbyggnad till en två- eller flerplansdito – efter att några politiker varit på studiebesök i Nyköping och då frågat såväl brukare som anställda. Svaret var glasklart: ”Vi vill arbeta och bo i två plan”. Framför allt ville inte brukare bo i markplan.

Men se’n …?
Nu är vi i april 2016 och äldreboendet ska stå klart 2017.
Fan tro’t!

Håkan Ekstrand (C)
Lill Björk (C)

Läs Mer

Hur vill Ni ha äldreboendet?

Centerpartiet i Gnesta
inbjuder till öppet möte om arbetet med nytt äldreboende i Gnesta

Vi är många som undrar hur det går med byggandet av det nya äldreboendet.
När kommer det att stå färdigt?
Hur kommer utformningen att bli?
Blir det en ny demensavdelning?

Det är några av de frågor vi kommer att diskutera på vårt
öppna möte den 2 juni klockan 19.00 i Gästgivargården, Gnesta.

Vi hälsar alla intresserade välkomna.
Centerpartiet i Gnesta

Läs Mer

Så här vill C ha Gnestas nya äldreboende


Motion om utformning av nytt äldreboende

Centerpartiet har under flera år drivit frågan om att bygga nytt äldreboende i Gnesta. Under föregående mandatperiod fick vi slutligen med oss övriga partier i fullmäktige på denna linje. Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 12 maj 2014 fick socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag inklusive en konsekvensanalys gällande en nybyggnation av ett äldreboende i Gnesta.

Nämnden fick även i uppdrag att återkomma till KF med ett förslag till nytt äldreboende baserat på konsekvensanalysen. Trots att uppdraget till socialnämnden gavs för mer än ett år sedan har vi ännu inte fått ta del av någon konsekvensanalys eller förslag till utformning av nytt äldreboende.
Vi anser att det nya äldreboendet måste stå klart senast 2017och när det gäller utformningen finns det några för oss i Centerpartiet viktiga frågor som vi särskilt vill lyfta fram.

Vi anser bland annat att det nya äldreboende bör byggas i flera plan av både ekonomiska skäl och verksamhetsskäl. Det är mer kostnadseffektivt att bygga på höjden och detta ger även fler platser så att vi bättre kan tillgodose det behov som finns redan idag.

Ett äldreboende i flera plan ger även möjlighet att skapa ett särskilt demensboende, administrations- och träningslokaler etc. på de övre våningarna samtidigt som övriga boenden kan ligga i markplan med möjlighet till utevistelse, d.v.s. ett trygghetsboende för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i sin hemmiljö.

I samband med denna byggnation bör man även tänka på behovet av korttids- och växelboende för att avlasta alla de anhöriga som idag tar ett stort ansvar för vård i hemmet.

Redan i planeringsskedet bör de lokala pensionärsföreningarna och övriga ideella krafter delta i en dialog kring hur gemenskapslokalerna bäst utformas för att underlätta olika sociala verksamheter.

Vi föreslår därför att fullmäktige
– snarast antar en tidsplan för när det nya äldreboende skall stå färdigt
– beslutar om att bygga det i flera plan.
– även beslutar om såväl demens- och trygghetsboende som korttids- och växelboende inom ramen för det nya äldreboendet.

För Centerpartiet
2015-05-13
Håkan Ekstrand, Oscar Fredriksson, Lill Björk, Ingalill Fredriksson

Läs Mer

Ge skolan möjlighet att införa tvålärarsystem

Motion inlämnad:
Många av skolans bekymmer i dagens Sverige emanerar ur den oroliga klassrumssituationen och de ojämlika förutsättningarna eleverna emellan, vilket leder till inte bara elevers utan även lärares frustration. För att råda bot på detta har många kommuner infört tvålärarsystemet, vilket fört med sig åtskilliga fördelar för såväl elever som lärare.

Det är viktigt att stötta de svagaste eleverna så att de når kunskapsmålen, men också att stimulera och utmana de duktiga eleverna så att de kan utvecklas och tycker att skolan är meningsfull. Elever vittnar om att systemet gynnar deras skolgång, har en positiv påverkan på klassrumsklimatet och att de känner att de får mer hjälp och uppmärksamhet av klassrummets lärare.
Lärare å sin sida upplever att de utvecklas kontinuerligt genom att de lär av varandra och utvärderar det gemensamma arbetet. Dessutom har det blivit roligare sedan de ändrat arbetssätt, vilket inte är helt ovidkommande när det gäller elevers inlärningssituation.
Lärare såväl som elever tycks gynnas av ett dubbelbemanningssystem.

Så vi i Centerpartiet föreslår

– att Gnesta kommun med det snaraste bereder möjligheterna att införa tvålärarsystem i kommunens skolor

Centerpartiet i Gnesta
2015-05-12
Lill Björk
Håkan Ekstrand
Oscar Fredriksson
Ingalill Fredriksson

Läs Mer