Cykelstrategi – så mycket mer än nya gång- och cykelvägar!

Under 2013 ska en cykelstrategi tas fram för Gnesta Kommun. En cykelstrategi är en omfattande strategi som innehåller många viktiga delar inom olika områden.
Strategin är tänkt att skapa bättre förutsättningar för ett mer systematiskt arbete för att öka cyklandet i kommunen. Cykling är en del i arbetet att utveckla ett hållbart och klimatsmart transportsystem.

Målsättning:
– Gång- och cykeltrafikanter ska kunna röra sig säkert i alla kommunens tätorter på lättillgängliga och välskötta GC-vägar.
– Gång- och cykelvägsnätet, ska planeras för att binda ihop tätortens viktigaste mål- samt bytespunkter med bostadsområdena. Såsom tätortens centrum (butiker), kollektivtrafikens bytespunkter, vårdinrättningar, bad- och idrottsanläggningar, skolor och rekreationsområden.
– Erbjuda möjligheter till lättillgänglig vardagsmotion i form av välfungerande gång- och cykelvägar. Daglig motion – även måttlig sådan – har en positiv påverkan på hälsan.
– Cykeln ska vara ett naturligt val som transportmedel, när man förflyttar sig inom tätorten. Exempelvis till arbetet eller till kollektivtrafikens bytespunkter.
– Ökad turism samt ökat välbefinnande genom berikande erfarenheter både för boende i kommunen och tillfälliga besökare.

För att uppnå målsättningen att många fler använder cykeln i framtiden, kommer det behövas en rad olika åtgärder som ska ingå i cykelstrategin. Exempel på åtgärder är:
– I nya detaljplaner, ska gång- och cykelvägar planeras för att målsättningarna i cykelstrategin ska uppnås.
– Kostnader för drift och underhåll inkl. god vinterväghållning ska planeras in i kommande budgetar. Bland annat ska nuvarande standard på gång- och cykelvägar undersökas för att få veta behovet av underhåll, till exempel genom inventering med handdator. En vinterväghållningsplan för oskyddade trafikanter ska tas fram.
– En kartläggning av var och vilken typ av cykelparkeringar som behövs i kommunen på olika platser. Nuvarande cykelparkeringar ska ses över och förbättras där åtgärder behövs.
– Cykelpumpar ska finnas tillgängliga på strategiska platser, såsom Tågstationen etc. Vid dessa platser ska också cykelkartor sättas upp som visar aktuell tätorts cykelnät samt serviceställen.
– Vid kollektivtrafikens bytespunkter ska tydlig information finnas som ger information om hur man kan ta med cykeln på de kollektiva transportmedlet.
– En ”cykeldag” med olika arrangemang kring cykling.
– Information till skolornas elever om hur man cyklar säkert i trafiken.
– Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar, ska belysning och säkra passager vara en viktig del vid planeringen. I de stråk där många gående och cyklande rör sig samtidigt, ska separering av gång- och cykelbana eftersträvas.
– Vägvisning (skyltning) ska utföras med hjälp av en genomtänkt strategi.

Det är viktigt att det ska vara lätt att ta cykeln när man ska på ett ärende, istället för att ta bilen. Många flerfamiljshus har cykelförråden i källaren, där det är svårt att få fram cykeln och det dessutom ofta känns otryggt. Därför är en annan idé att en informationskampanj till Gnestahem och privata fastighetsägare med flerfamiljshus ska göras, gällande hur man kan anordna och utforma lättillgängliga och säkra cykelparkeringar/förråd.

Det är så inspirerande med att utveckla en cykelstrategi och det finns så många spännande idéer och tankar. Fyll gärna på listan med era förslag!

Det finns många skäl att satsa på att öka cyklandet, såväl för samhället som för den enskilda
individen. Ju fler som cyklar desto:
• bättre luft
• mindre buller
• mindre trängsel och behov av parkeringsplatser
• mindre energiåtgång och utsläpp av växthusgaser från trafiken
• friskare befolkning
• högre livskvalité
• bättre ekonomi

Mats Dellrud, Kukkamariia Valtola Sjöberg och Kristina Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*