Hur kan och får ett statligt verk agera ur en demokratisk aspekt?

Hur kan och får ett statligt verk agera ur en demokratisk aspekt?
Nu när den första chockartade känslan börjar släppa, gällande Trafikverkets förslag att lägga ner pendeltåget mellan Järna och Gnesta, så börjar helt andra känslor och tankar komma. Hur kan och får ett statligt verk agera ur demokratisk aspekt? Kan man föreslå en nedläggning av en livsviktig pulsåder för en bygd, utan att ens kontakta aktuell kommun eller göra en konsekvensanalys?

Så här står det bland annat i förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket under Uppgifter paragraf 2:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010185-med-inst_sfs-2010-185/?bet=2010:185
11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av
de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,

I det här fallet anser jag inte Trafikverket följt förordningen!

Här kan du läsa om Trafikverkets vision, verksamhetsidé och värderingar:

Vision
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsidé
Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i
hela Sverige.
Värderingar
Trafikverkets värderingar är:
• lyhördhet
• nyskapande
• helhetssyn.

Hur tycker ni att det stämmer in på Trafikverkets agerande i det här fallet?

I Trafikverkets kommunikationspolicy står det bland annat:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/37044/kommunikationspolicy.pdf

En lyhörd och professionell myndighet med blick för helheten. Så ska Trafikverket uppfattas. Vi ska förmedla en sammanhållen och tydlig bild av Trafikverket. Det är en förutsättning för att vi ska leva upp till vår vision och verksamhetsidé och nå våra mål. Vi använder kommunikationen som ett strategiskt verktyg och kommunicerar på ett professionellt
sätt.

Planerad och professionell kommunikation
Vi skapar och vårdar våra externa och interna relationer genom professionell och planerad kommunikation.
Genom att vara lyhörda fångar vi upp behov, önskemål och synpunkter. Vi förmedlar kunskap genom att informera genomtänkt. Dialog är ett viktigt verktyg
när vi vill sprida kunskap och påverka attityder. Kundperspektivet ska genomsyra vårt arbete, och vi ska alltid utforma Trafikverkets budskap efter mottagarens
behov och förutsättningar.

Det känns som om man inte följt sin kommunikationspolicy i det här fallet.

Regeringens Transportpolitiska mål
http://www.regeringen.se/sb/d/11771/nocache/true

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.

Funktionsmålet

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa.

Varför transportpolitiska mål?

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla statens åtgärder
inom transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett
stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering.

Trafikverkets förslag om nedläggning av Gnestapendeln till förmån för fler aktörer på sträckan Stockholm-Göteborg, verkar inte genomtänkt och inte heller följa aktuell förordning, Trafikverkets egna visioner och värderingar eller regeringens transportpolitiska mål! Enligt min bedömning kan och får inte ett statligt verk agera på det här sättet varken ur en demokratisk aspekt eller ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Oavsett vad beslutet blir, måste aktuella beslutsfattare ha betydligt bättre beslutsunderlag med ordentliga konsekvensanalyser och ett samarbete och kommunikation med berörda parter såsom Gnesta kommun.

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*