Frågor och faktabaserade svar om renovering av badhuset i Gnesta

Frågor och faktabaserade svar om renovering av badhuset i Gnesta

 

Inledningsvis tycker vi att det känns tråkigt att felaktig fakta sprids i Gnesta om renoveringen av simhallen. Därför finns nedan några frågor och svar kring arbetet med att renovera simhallen.

Den renoverade simhallen kommer bli ett lyft för alla Gnesta kommuns invånare!

 

 

Fråga: Trafiksituationen runt Freja är besvärlig och vad gör ni åt det?

 

Svar:

–         Planeringsutskottet arbetar med frågan om parkeringsplatser och flyttning av busshållplatser.

–         Kultur- och tekniknämnden har beslutat att bygga en gång- och cykelväg från centrum till Frejaskolan.

–         Bussarnas hållplatser kommer flyttas så att de inte behöver stå parkerade eller tomköra längs Bygdevägen.

–         Det handlar om att våra barn och ungdomar ska få en trygg och säker trafiksituation kring sin skola.

 

 

Fråga: I grannkommunerna har renoveringarna blivit mycket dyrare och försenade, vad gör vi för att förhindra det?

 

Svar: 

–         Det finns exempel på lyckade badhusrenoveringar som vi tittat på till exempel badhuset i Oxelösund. Vi har tagit lärdom av det och bl a har vi haft samma konsulter som de hade där.

–         Forskning visar att för att få en lyckad renovering som inte blir dyrare än beräknat, ska man ha en styrgrupp med politiker och tjänstemän som följer arbetet innan och inför ett eventuellt beslut om renovering av simhall. Det gjorde vi i Gnesta och alla politiker från alla partier röstade efter den gruppens arbete för att renovera simhallen. 

–         Under tiden som vi utrett renovering har vi också gjort undersökningar av simhallen på t ex betongen för att se hur länge och om den håller för renovering och proverna visar att det gör det. Rekommenderade undersökningar som bör göras för att inte råka ut för dyrare och försenad simhall har alltså gjorts. 

 

 

Fråga: Blir inte en ny simhall billigare än att renovera?

 

Svar:

–         En renovering blir ca 60% av kostnaden jämfört med en nybyggnation. Om det är ett äventyrsbad som kostnaden ska jämföras med, så blir äventyrsbadet ännu dyrare.

–         Ett nytt badhus blir mycket dyrare än en renovering. Det handlar om flera miljoner kronor i ökade hyreskostander varje år. De pengarna behövs till andra verksamheter inom kommunen, t ex skola och äldreomsorg.

–         I Gnesta görs hela upphandlingen av renoveringen på en gång och därför vet vi kostnaden redan nu och den håller sig med marginal inom det belopp som budgeterats för renoveringen.
I någon grannkommun har man delat upp den i två delar och den andra upphandlingen överklagades och försenade bygget med många månader.

 

 

Fråga: Om man renoverar det befintliga badhuset, så blir det väl i stort sett samma anläggning som idag?

 

Svar: Det som kommer förändras och förbättras i den nya hallen är: 

 

– En ny varmvattensbassäng med höj- och sänkbar botten för undervisning och rehabilitering.

– omklädningsrummen kommer att byggas om och ett nytt könsneutralt omklädningsrum byggs. Syftet med det är att föräldrar med barn av olika kön ska kunna

använda det för ombyte. Det är också tänkt att en person med funktionsnedsättningar ska kunna byta om där ifall den person som följer med är av annat kön. 

– basturna ska byggas om för rullstolar. 

– entrén ska byggas om

– gymmet ska göras större

– en cafédel byggs till

– Simhallen kommer vara helt tillgänglighetsanpassad

– byte av reningsutrustning görs, eftersom den som finns idag inte är tillräckligt bra och det har förekommit dåligt badvatten tidvis. Även ventilationen kommer

att förbättras. Allt för att få ett mer energisnålt badhus

-pengar finns avsatt för att kunna köpa in rolig lekutrustning

 

 

Fråga: Man kommer inte kunna anordna simtävlingar eller hur?

 

Svar:

Anläggningen kommer att kunna användas för simtävlingar för barn och ungdomar. Utrustningen av bassängen kommer att kompletteras så att det blir möjligt. Det finns flera mindre orter i Sverige som anordnar tävlingar med fyra banor i bassängen.

 

 

Fråga: Att bygga nytt badhus på Hagstumosse, t ex äventyrsbad skulle väl få många att komma och besöka Gnesta?

 

Svar:

–         Vi tror att den nya renoverade simhallen kommer att bli ett fint inslag för alla kommuninvånare. 

–         I samband med funderingarna kring att bygga nytt eller renovera simhallen, kontaktades Simförbundets anläggningsråd. Deras viktigaste punkt var att vi  först och främst skulle tänka igenom vad simhallen skulle användas till och vilka som skulle använda den. De poängterade att mindre orter inte lockar till sig besökare till äventyrsbad, ifall det finns större orter i närheten som har det. Det viktiga är att man kan motionssimma, ha simundervisning, rehabilitering och lek för mindre barn. Det kommer vi få i den renoverade simhallen.

–         Styrgruppen i Gnesta valde i samförstånd att inte satsa på äventyrsbad eftersom det finns både i Eskilstuna, Södertälje och Nyköping och de ekonomiska riskerna ansågs vara för stora. Man trodde helt enkelt inte på att få tillräckligt många besökare för att få ekonomi i verksamheten. 

–         Styrgruppen var också överens om att behålla badhuset vid skolan för att underlätta för skolan att uppfylla kraven om att alla elever ska lära sig simma.  

 

 

Fråga: Varför har startbesked getts fast mark- och miljödomstolen ännu inte avgjort överklagandet?

 

Svar:

–         Överklagandet gällde trafiksituationen kring Frejaskolan

–         Bygglovet är sedan tidigare beviljat. Vid senaste Miljö- och Byggnämnden handlade det om att ge ett startbesked.

Mats Dellrud, Kukkamariia Valtola Sjöberg, Kerstin Landin och Kristina Dellrud

6 thoughts on “Frågor och faktabaserade svar om renovering av badhuset i Gnesta

 1. Ni har fel i ert svar ang. simtävlingar!!!
  Ta gärna reda på fakta!

  För att få ordna OFFICIELLA simtävlingar (även för barn & ungdom)så krävs bl.a. MINST 6 banor!
  Tävlingar som arrangeras i ”ej godkända” bassänger räknas ej i officiella sammanhang & resultat från dem får inte tillgodoräknas t.ex för kvalificering till andra tävlingar.

  Med en ombyggnation så har ni effektivt hindrat att simföreningen kan arrangera officiella simtävlingar de närmaste (minst) 25åren!

  1. Det känns olyckligt om vi utgår från olika information. Konsulterna har sagt att den renoverade bassängen med kompletterande utrustning kommer vara godkänd för barn- och ungdomstävlingar i simning. Jag har kollat i Svenska Simförbundets regelbok och det finns inget som säger att man inte får arrangera tävlingar i bassänger med färre banor än 8 (det måste vara minst 8 banor för att få arrangera mästerskapstävlingar).
   Jag har skickat en fråga till Simförbundets regelkommittés ordförande, om det finns någon begränsning gällande antalet banor för att få arrangera barn- och ungdomstävlingar, men har ännu inte fått svar.

   Ni inom simsällskapet spelar en viktig roll för simningen i Gnesta och många barn och ungdomar har haft en rolig, stimulerande och hälsosam fritidsaktivitet i er regi!

   Det känns viktigt att den här frågan reds ut så snabbt som möjligt, så alla parter känner sig trygga inför ombyggnationen. Därför måste vi få veta vilken information ni har om att vi inte kommer få arrangera tävlingar efter ombyggnationen?
   Jag ska också undersöka om vi redan i det här skedet kan lämna in ritningen på den renoverade bassängen och söka ett godkännande från Simförbundet, gällande att vi får arrangera tävlingar.

   Mats Dellrud

 2. Mats, fel av mig om 6 banor, skall vara 8.
  Observera sista stycket!
  Är det mindre än 8banor så är det en träningsbassäng.

  utklipp ifrån Simförbundet hemsida. http://www.simarena.se/Anlaeggningsspecifikation-2.html

  Anpassning efter internationella tävlingsregler

  Svenska Simförbundets regelverk för tävlingssimning bygger på Internationella Simförbundets (FINA) gällande regler. Det innebär i korthet att:

  nya anläggningar ska ha banbredder på minst 250 cm och innehålla 8 banor, för att kunna användas som tävlingsanläggningar från DM-nivå och uppåt
  publikkapacitet har specificerats för arrangemang på respektive nivå

  tävlingsbassänger ska omfatta minst 8 banor med ett utrymme om 20 cm utanför bana 1 och 8. Det innebär att minsta bassängbredd är 20,4 meter.

  När en simhall ska utformas måste beslut fattas om typ av bassäng som ska byggas. Är det en tävlingsbassäng eller är det vad Svenska Simförbundet kallar träningsbassäng?

  Om ett DM (distriktsmästerskap) någon gång ska kunna arrangeras i simhallen så måste det finnas tillgång till en 8 banors/20,4 meter bred bassäng.

 3. Lasse, Men i vårt fall handlar det om en befintlig hall, för barn- och ungdomstävlingar. I regelboken 414 Tävlingsbassängen står det under punkt 17:
  ”414.17 SSF styrelse får, utom för mästerskapstävlingar, meddela dispens från
  vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd
  och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd.”

  I vår tidigare kontakt med Simförbundets anläggningsråd, förklarade man också att det är ganska få Mästerskapstävlingar som arrangeras och de går till orter som har övernattningskapacitet för alla tävlande m fl. Man kan alltså inte bygga en ny hall i tron att man skulle få något mästerskapsarrangemang.

  Jag väntar fortfarande på svar från regelkommitténs ordförande och jag har kontaktat förvaltningen för att få besked om en dispensansökan kan lämnas in till Svenska Simförbundets styrelse nu eller om man måste vänta tills renoveringen är slutförd.

  Mats Dellrud

 4. Mats,

  bara för att klargöra, jag har inget att göra med simsällskapet eller liknande längre utan yttrar mig bara som privatperson.

  I de fall tidigare som GSS/ÖSS velat arrangera deltävlingar in om de olika ”sim-turneringar” som existerar inom Sörmland så har vi aldrig kunnat göra detta, om det berodde på okunskap om dispens eller inte ska jag inte yttra mig om. Kan bara konstatera faktum.
  Under de ~40år som simhallen funnits har det aldrig arrangerats någon form av officiell tävling.

  Det finns ytterligare skäl till att inte ha en simhall med bara 4 banor, och det är att alla (både träning/motion/gympa) får mer tid!

  Med bara 4 banor så är det svårt att ha träning samtidigt som t.ex. vattengympa eftersom det som har gympa oftast inte gillar att det stänker så mycket. Med 6 banor eller fler så kan man lägga en ”neutral zon” med t.ex. motionssimning mellan vattengympa och träningsbanor vilket gör att man gör flera flugor på smällen. Och alltså kan utnyttja den stora investering en simhall (ombyggd eller nybyggd)utgör mycket bättre.

  Men grundfrågan är, är ni medvetna om att det beslut ni nu tar ang. simhallen bestämmer den möjliga verksamheten/utvecklingen där för de närmaste (minst) 25 åren! För det är väl ingen som tror att man nu renoverar för 50-60milj kronor och sedan beslutar sig för att bygga nytt inom denna tidsperiod???

 5. Lasse, Det är jättebra att du engagerar dig för simhallens framtid och den verksamhet som ska utövas där! Det är precis som du skriver ett beslut som måste fattas på ett genomtänkt sätt, eftersom det handlar om en investering för många år framåt. Det är därför som vi har haft en politiskt styrgrupp som jobbat med frågan och utrett olika frågeställningar, för att få ett genomtänkt och bra beslut för framtiden.

  I kontakterna med Simförbundets anläggningsråd har de också påtalat vikten av att dela upp simhallen, så att flera aktiviteter kan genomföras samtidigt. Det är därför som en ny undervisnings- och rehabiliteringsbassäng med varmt vatten samt höj- och sänkbar botten byggs till i ett separat rum vid simhallen. På så sätt kan man ha vattengympa i den nya bassängen samtidigt som man kan ha simträning och motionsimning etc i den nuvarande bassängen eller ha simskoleundervisning i den nya bassängen samtidigt som man har motionssim eller lek i den nuvarande bassängen osv.

  När den renoverade simhallen är färdig att tas i bruk om något år, så kommer det finnas helt andra förutsättningar för verksamheten att utvecklas på ett positivt sätt. Jag tror också att de allra flesta kommer bli mycket nöjda med den renoverade och tillbyggda simhallen.

  Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*