Motion om inrättande av kultur- och fritidsutskott

Tidigare fanns i Gnesta kommun en kultur-och tekniknämnd som också hanterade fritidsfrågorna. Sedan två år tillbaka är denna nämnd nedlagd och frågorna sköts nu av KS eller rättare sagt KS presidium eftersom det endast är ekonomiska ärenden över 50 000 kr som redovisas och beslutas av KS.

Gnesta har en omfattande kultur- och fritidsverksamhet och det finns all anledning att noggrant belysa dessa frågor. Att KS presidium har haft svårt att hinna med detta tillsammans med alla andra viktiga frågor visar bland annat det faktum att man inte hunnit se över och komplettera bidragsreglementet vilket i sin tur fått till följd att kulturpris inte kunnat delas ut i år.

Ett utskott för kultur- och fritidsfrågor skulle innebära att frågorna kan hanteras och diskuteras av fler och därmed ges ett bredare underlag.

 

Förslag

Att ett kultur- och fritidsutskott inrättas med uppgift att fortlöpande utreda, följa och föreslå ändringar beträffande kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.

Att kultur- och fritidsutskottet ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen

Att kultur- och fritidsutskottet ska sammanträda varannan månad, totalt sex gånger per år

161127

För Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf

Anders Simme

 

 

 

Läs mer

Sant eller osant om demokrati

Vänsterpartiet har genomfört en namninsamling om den nya sporthallen i Gnesta. 232 personer har skrivit på med önskemål om att sporthallen borde placeras centralt i stället för på Hagstumosse.
Till kommunfullmäktige den 14 november hade Vänsterpartiet lämnat in en interpellation med frågor om sporthallen. Så här refererade Sörmlands Nyheter från fullmäktige:
” Bland annat togs nya sporthallen upp, där kommunalråd Johan Rocklind (S) meddelade att Lena Staafs (V) interpellation om den nya sporthallen skulle få ett ”fullödigt svar” vid nästa sammanträde.
– Trots att jag lämnade min interpellation i väldigt god tid får vi inget svar. Vi vet nästan inget om sporthallen, sade Lena Staaf och ansåg att det var odemokratiskt av majoriteten att gå vidare med planerna utan ett nytt formellt beslut. Johan Rocklind manade till försiktighet med att anklaga folk för att vara odemokratiska för att man inte delar samma åsikt. – Det är långt utanför spelplanen och är inte sant.”
Nej, Johan Rocklind. Vi tycker att du har fel i detta. Demokrati handlar om att följa fattade beslut.
Kultur- och tekniknämnden beslöt 2014-05-26 att det skulle undersökas tre områden för byggande av sporthall. Något nytt beslut som ersätter det första har inte fattats. Däremot kom det upp en fråga i Kommunfullmäktige i september 2015 om att ändra detaljplanen på Hagstumosse för att möjliggöra bygget av en sporthall.
Ärendet lades på bordet utan att ha skickats ut innan. Detta ärende innefattade ingen utredning, ingen jämställdhetsanalys eller kostnadsberäkning för bygge av sporthall. Inte heller någon jämförelse med andra tänkta områden. Allt detta skulle komma senare, sas det. Ännu har vi inte fått se något av ovanstående, ännu mindre har det fattats något beslut i KS eller Kf.
Inte heller i budget- och framtidsplan finns något presenterat annat än att man räknar med att påbörja ett bygge under 2017. Var? Till vilken kostnad? Varifrån ska pengar tas?
Vad är demokrati om inte att ärenden utreds ordentligt, beslutas i Kf eller nämnd och att beslut följs upp och genomförs.
Lena Staaf (V), ordinarie ledamot i Kf Anders Simme (V), ordinarie ledamot i Kf

Läs mer

Intressanta seminarier på Vänsterpartiets sommarläger

Den 5-6-7 augusti har Vänsterpartiet sommarläger i Frustuna by. Det blir massor av intressanta föreläsningar och seminarier där även allmänheten är välkommen. Speciellt intressant blir det fredagen den 5 aug kl 16:00 då journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman och Deniz Tütüncü kommer att diskutera EU efter Brexit. På lördagen inleder Marta Aguirre kl 10:00 ett seminarium om fackligt arbete och kl 15:00 berättar Tove Pehrsson om radikal klimatomställning. Kl 16:00 på lördagen är det dags för Ida Gabrielsson, f d ordförande i Ung Vänster.
På söndagen kl 10:00 kommer Måns Vestin att prata om antirasistisk argumentation och kl 13:00 Lars Ohly om socialistiskt ledarskap.
Vi ser fram emot en givande helg!

Läs mer

Klimatförändringarna är inget att skratta åt

På senaste kommunfullmäktige presenterades Vänsterpartiets motion om att man i Gnesta bör ha en plan för hur extrema väderförhållanden ska bemötas. Vi minns översvämningar och skogsbränder under de senaste åren. Vi minns meterologernas varningar om att vi i fortsättningen kan förvänta oss extremväder oftare.

Vad händer på fullmäktigemötet? Jo moderaten Dan Glimne stiger upp i talastolen och håller ett långt tal om att det har funnits istider, det finns asteroider, dinosaurierna har dött ut. Summa summarum, saker händer med vår jord, klimatförändringar är inget vi ska oroa oss för och framför allt kan vi inte påverka något.

Så talar en klimatförnekare som inte vill att vi ska ändra något i vår livsföring. Han vill inte tro på den samlande vetenskapen som varnar för att klimatförändringarna riskerar att skena om vi överstiger två procents uppvärmning. Och att vi redan i dag kan se effekter av att polernas isar smälter, till exempel översvämningar på grund av höjda vattennivåer.

Föredraget applåderades ivrigt av moderater och socialdemokrater som utgör den politiska ledningen i Gnestas kommunfullmäktige. Ska vi tolka den applåderande majoriteten så att de stödjer Glimnes klimatförnekande inlägg? Hur ska vi i så fall kunna tro på att majoriteten är villig att satsa på en hållbar utveckling i Gnesta och världen? Vad tycker ni läsare?

Läs mer

Svar till Centerpartiets inlägg i SN den 15 aug om Sjundareviret

Det utspel som Centerpartiet Gnesta, Nykvarn och Södertälje har gjort är överdrivet kraftfullt formulerat. De tycker det var bra att Länsstyrelsen gett klartecken till skyddsjakt på en av de vuxna vargarna i Sjundareviret. Men de vill också att Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanland ska ge klartecken till skyddsjakt för att skjuta resten av vargfamiljen. Det beskrivs med starka ord bland annat: ”Vargarna har också uppträtt nära bostäder i utkanten av Gnesta utan att visa någon rädsla för människor”. På vilket sätt har vargen ej visat rädsla och hur borde den uppträda enligt er?

Vi har ett beslut om att ha en livskraftig vargstam i Sverige. Om vi ska uppnå detta mål så kommer det att finnas en spridning av vargar. För att uppnå målet så krävs det att fårägare ser över sina stängsel. Det finns pengar att att ansöka om hos Länsstyrelsen och hjälp att sätta upp stängslen av frivilliga i Svenska Rovdjursföreningen.

Det finns ingen som vill skrämma bort fårägare i trakten men det finns också ett stort naturvärde i att behålla våra rovdjur. Det är fullt möjligt att behålla rovdjuren i våra områden. Men det kommer att krävas att fårägarna ser till att ha stängsel som är elförstärkta, speciellt längst ned på stängslen. För att dessa stängsel ska fungera så krävs det underhåll så att gräs inte ska växa så högt. Det är detta pris man får betala för säkra stängsel. Om Centerpartiet skulle göra något bra för vargen och fårägarna så borde det vara att uppmuntra fårägarna att skapa bra skydd för fårbesättningar. Detta skulle vara ett konstruktivt och trovärdigt agerande.

Helst innan första vargattacken på Molstaberg så skulle åtgärder ha vidtagits som stängt vargen ute från fårhagarna. En varg präglas på beteende som de flesta djur. Att antalet attacker och antalet rivna får har påverkat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är tydligt. Dessa attacker hade gått att stoppa utan skyddsjakt. Det är möjligt att Länsstyrelsen borde ha kunnat göra mer för att uppnå skydd i Molstaberg. Länsstyrelsen bör se över, analysera och bedöma om deras insatser varit tillräckliga.

Det finns bland vissa av dem som jagar eller säljer jakträttigheter ett intresse av att inte ha varg i skogarna. När vargen flyttar in så undviker klövdjur dessa områden och då blir jaktmöjligheten något sämre. Vi får inte underskatta att detta också är ett intresse som påverkar i frågan.

Det finns ett pris för att ha vargen här men att jaktintresset ska gå före i intressekedjan står vi inte bakom.

Centerpartiet skriver: ”Vi hoppas att Centerpartiet centralt och övriga partier tar tag i problemet och inte låter landsbygden avfolkas eller att den landsbygdskultur och livsmedelsproduktion som de senaste 10 generationerna landsbygdsbor byggt upp äventyras.”

Vi tycker att detta är väldigt dramatiskt formulerat när det gäller vargens betydelse.
100-150 får i Sverige rivs varje år av vargar. Samtidigt så kom det nyheter denna sommar att ca 2000 kor dödas varje år av skador de får av öl- och läskburkar som slängs i naturen. Ser Centerpartiet detta som ett mindre problem än vad bibehållandet av en vargstam gör? Varför går ni inte ut och kampanjar runt detta?

Anders Simme
Lena Staaf

Läs mer

Satsa på jämlik och jämställd fritid och kultur

Alliansen gjorde en dundertabbe när de sålde ishallen för en struntsumma. Nu har vi facit: Hyran har höjts så att det totalt sett blir dyrare att betala hyran än att köpa tillbaka ishallen. S och M-majoriteten har dessutom tagit ställning för att den nya sporthallen ska byggas på Hagstumosse. Prislapp okänd men minst 20 miljoner. Ingen hänsyn har tagits till synpunkter från Vänsterpartiet och flera andra partier i den arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram ett förslag.

En sporthall på Hagstumosse gynnar de familjer som har bil och som kan skjutsa sina barn. Knappast miljövänligt dessutom! Ett återköp av ishallen gynnar framför allt ishockeyspelande pojkar. Vänsterpartiet har velat ha helt andra prioriteringar. En centralt belägen sporthall skulle prioritera promenerande och cyklande barn samt dem som är bosatta i ytterområdena och kommer med tåg och buss till Gnesta. Utbyggnad av Gnesta tätort kommer att ske mot Frönäs där bland annat en ny skola planeras. Det hade varit naturligt om den nya sporthallen byggts i närheten.

Gnesta hade tidigare en kultur-och fritidsnämnd. Den är nu nedlagd och därmed har den politiska insynen och påverkan blivit lika med noll i kultur-och fritidsfrågor. Vi hoppas att inte kultursatsningar därmed också hamnar i bakvattnet bakom de stora satsningarna på idrotten. Kulturskolan har undermåliga lokaler. Vänsterpartiet har skrivit en motion med förslag på tillskapande av ett Allaktivitetshus där bland annat kulturskolan och fritidsgården Chill kan inrymmas. Tänker S + M satsa på kulturen? Upp till bevis i så fall!

Läs mer

Bilden av kommunen

Kommunerna konkurrerar med varandra om invånare. Man satsar pengar på annonskampanjer och på broschyrer som berättar vackra och lockande saker om den egna kommunen Självklart ska man beskriva och vara stolt över det positiva som kommunen har att erbjuda.

Somliga pratar också om kommunens ”Varumärke”. Som om kommunen vore ett företag. Ett företag kan tillåtas ha affärshemligheter. Företaget har endast ett syfte nämligen att frambringa så mycket vinst som möjligt för sina ägare.

Men kommunen är inget företag. Kommunen består av sina medborgare (inte kunder eller aktieägare) som gett kommunledningen mandat att sköta kommunen på ett sätt som gynnar de flesta kommunmedborgare. Kommunen ska inte ha affärshemligheter (undantaget vissa moment av upphandling) utan medborgarna ska kunna ha full insyn i hur kommunen sköts.

Många kommuner försöker ”mörka” de fel och misstag som begås. Undersökande massmedia är inte välkomna och tillträde försvåras. Detta inger inte förtroende hos medborgarna. Ofta vet medborgarna en hel del om vad som sker och officiella förklaringar om att allt är bra blir då inte trovärdiga. Ett exempel från vår egen kommun, Gnesta, är missförhållandena på Liljedalshemmet för knappt två år sedan där kommunens företrädare på sin hemsida gick ut och bedyrade att man hade ”säker vård med trygga larm”. Medborgarna visste bättre.

Pendeltågstrafiken till Gnesta har också visat sig vara en ”varumärkesfråga”.
Vi minns hur Gnesta skakades i sina grundvalar när det uppstod hot om att pendeltågstrafiken skulle läggas ned. Hela bygden kom på fötter i sitt ursinniga försvar av pendeln. Pendeln räddades – tillfälligt. Ur denna rörelse bildades sedan Föreningen Gnestapendeln som har fortsatt att hålla tummen i ögat på makthavare och beslutsfattare och informera om sitt arbete.

Men har inte detta gett negativ publicitet till Gnesta? Att pendeln inte är säkert räddad för framtiden kan ju skrämma folk från att flytta till Gnesta? Gnestas VARUMÄRKE kan vara skadat?

Visst – när hotet om nedläggning av pendeln var reellt så avhöll det just då folk från att flytta till Gnesta. Men efter detta har befolkningen stadigt ökat. Vi är förvissade om att folk uppskattar en levande kommun med aktiva och kritiska medborgare och ett sjudande föreningsliv.

Föreningen Gnestapendeln har med sitt tålmodiga och uppoffrande arbete bidragit till en positiv bild av Gnesta och att – förhoppningsvis – pendeltågstrafiken kan bibehållas och utvecklas. All heder till dessa kämpar!

Läs mer

Vänsterpartiet värnar om de funktionshindrade

Här kan ni läsa den reservation som lämnades från Vänsterpartiet på senaste Kommunfullmäktige:

Vänsterpartiet ställer sig positiv till att man utreder behovet av gruppbostad/gruppbostäder enligt  LSS i samband med att fler personer än de nuvarande behöver sådant boende. Att  samordna resurserna för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv är givetvis bra. Men när det gäller så speciella och sårbara personer som de som är föremål för LSS så behöver en extra noggrann konsekvens- och riskanalys göras.  I sammanfattningen inför förslaget framgår att målsättningen är en gruppbostad med sex nya lägenheter. Vänsterpartiet menar att det kan finnas problem med att brukare i olika ålder, kön och problematik bor intill varandra.  Vänsterpartiet anser  därför att man bör utreda även alternativ till en gemensam gruppbostad, till exempel flera enheter.

Av förvaltningens synpunkter framgår att checklista för jämställdhets analys inte har bedömts vara tillämplig i detta ärende.  Detta är anmärkningsvärt eftersom forskning har visat att funktionshindrade kvinnor är en särskild riskgrupp när det gäller risken för övergrepp och sexuellt utnyttjande. Checklista för jämställdhet bör således ingå i det fortsatta utredningsförfarandet.

För Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf

Läs mer

Nyfascister – eller?

I SN den 19 december skriver Bo Österlund att Stefan Löfvén och Magdalena Andersson påstått att 13 procent av väljarna är nyfascister. Fel! Löfvén och Andersson säger inte att alla SD:s väljare är nyfascister. Däremot att partiet SD är det. Vilket är något helt annat!

Partiet  SD föddes i en nazistisk miljö som på 1990-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. Den nazistiska rasmytologin har av SD i dag bytts ut till en kulturell mytologi. Kulturer är enligt SD behäftade med vissa bestämda karaktärsdrag. Dessa är väsensskilda och bör hållas åtskilda. Eftersom SD tror att människor har en nedärvd essens, en oföränderlig kärna, som ger uttryck i hennes kultur och egenskaper så betraktas invandrare, framför allt människor med muslimsk tro, som ett hot mot Sverige.

Visst ska vi prata om invandrar/flyktingpolitiken –  på ett seriöst sätt! Invandring innebär både arbetskraftsinvandring (som företagen vill ha), inflyttning på grund av studier, adoption av utlandsfödda samt asylmottagning. 2013 invandrade 116 000 människor till Sverige – men utvandringenr 50 600.  SD vill minska all invandring men de vänder sig framför allt emot de asylsökande,  de som flyr från krig och förtryck, vilket är logiskt utifrån SD:s ideologi.  Och SD tricksar med siffrorna för att bevisa att invandringen medför en orimlig kostnad men håller tyst  om att invandringen faktiskt på sikt är lönsam.  Många nyanlända är i arbetsför ålder och Sverige har inte behövt betala för deras skola. De flesta vuxna kommer i arbete så småningom och bidrar då med produktion och skatter till Sveriges välstånd.

Flyktingmottagning innebär  för Sverige 17 900 personer på ett år, två promille av Sveriges invånare.  Under 2015 beräknas asylinvandringen öka men även om den skulle dubbleras så blir det ändå bara fyra promille av Sveriges invånare. Det är detta som SD kallar ”massinvandring” och som de anser skulle  hota Sveriges ekonomi och välfärden för människorna.
Men SD är inte intresserade av människors välfärd. SD är ett högerextremt, ultranationalistiskt nyfascistiskt parti,  vars målsättning är att till varje pris uppnå ett kulturellt likriktat Sverige.

Läs mer