Vänsterpartiet värnar om de funktionshindrade

Här kan ni läsa den reservation som lämnades från Vänsterpartiet på senaste Kommunfullmäktige:

Vänsterpartiet ställer sig positiv till att man utreder behovet av gruppbostad/gruppbostäder enligt  LSS i samband med att fler personer än de nuvarande behöver sådant boende. Att  samordna resurserna för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv är givetvis bra. Men när det gäller så speciella och sårbara personer som de som är föremål för LSS så behöver en extra noggrann konsekvens- och riskanalys göras.  I sammanfattningen inför förslaget framgår att målsättningen är en gruppbostad med sex nya lägenheter. Vänsterpartiet menar att det kan finnas problem med att brukare i olika ålder, kön och problematik bor intill varandra.  Vänsterpartiet anser  därför att man bör utreda även alternativ till en gemensam gruppbostad, till exempel flera enheter.

Av förvaltningens synpunkter framgår att checklista för jämställdhets analys inte har bedömts vara tillämplig i detta ärende.  Detta är anmärkningsvärt eftersom forskning har visat att funktionshindrade kvinnor är en särskild riskgrupp när det gäller risken för övergrepp och sexuellt utnyttjande. Checklista för jämställdhet bör således ingå i det fortsatta utredningsförfarandet.

För Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf

Läs mer