Motion om inrättande av kultur- och fritidsutskott

Tidigare fanns i Gnesta kommun en kultur-och tekniknämnd som också hanterade fritidsfrågorna. Sedan två år tillbaka är denna nämnd nedlagd och frågorna sköts nu av KS eller rättare sagt KS presidium eftersom det endast är ekonomiska ärenden över 50 000 kr som redovisas och beslutas av KS.

Gnesta har en omfattande kultur- och fritidsverksamhet och det finns all anledning att noggrant belysa dessa frågor. Att KS presidium har haft svårt att hinna med detta tillsammans med alla andra viktiga frågor visar bland annat det faktum att man inte hunnit se över och komplettera bidragsreglementet vilket i sin tur fått till följd att kulturpris inte kunnat delas ut i år.

Ett utskott för kultur- och fritidsfrågor skulle innebära att frågorna kan hanteras och diskuteras av fler och därmed ges ett bredare underlag.

 

Förslag

Att ett kultur- och fritidsutskott inrättas med uppgift att fortlöpande utreda, följa och föreslå ändringar beträffande kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.

Att kultur- och fritidsutskottet ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen

Att kultur- och fritidsutskottet ska sammanträda varannan månad, totalt sex gånger per år

161127

För Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf

Anders Simme