Välfärden är i akut fara!

Valresultatet hösten 2014 blev ett kvitto på det missnöje som finns på grund av de stora försämringar som uppstått under Alliansens åtta år vid makten.

Av alla OECD-länder är Sverige det land där klassklyftorna växer snabbast. Avregleringar, privatiseringar, utförsäljning av välfärden och skattesänkningar med hisnande 140 miljarder har inneburit att välfärden bantats brutalt.

Vi märker det på att andelen fattigpensionärer ökar, framför allt bland kvinnorna, att andelen osäkra anställningar ökar, att arbetslösheten ligger på en konstant hög nivå, att järnvägen tillåts förfalla och att skolan, vården och omsorgen lider skriande brist på resurser.

De prioriteringar som Alliansregeringen har gjort har framför allt kommit till nytta för en välbärgad över- och medelklass i storstäderna. Landsbygden och förorterna har tillåtits att utarmas.

Sverigedemokraterna skyller alla försämringar på invandrarna. SD talar inte högt om att de själva har bidragit till de flesta försämringarna genom att de i stor utsträckning har röstat på Alliansens skattesänkar- och sparförslag. SD utnyttjar den oro som finns om den krackelerande välfärden till att hetsa mot invandrare. Det är en farlig utveckling!

SD kräver drastiskt minskad invandring. De vill därmed tumma på asylrätten (som är en mänsklig rättighet!) och ändra Sveriges grundlag. Att människor flyr för sina liv i det krigsdrabbade Syrien eller drunknar i Medelhavet under flykt är inte viktigt för SD.

Efter valet gjorde Vänsterpartiet en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om viktiga krav i budgeten. Genom att SD nu fäller regeringen så har SD också röstat emot följande av Vänsterpartiets krav som annars hade blivit verklighet:

– Gratis läkemedel till alla barn under 18 år
– Höjt underhållsstöd med 300:- per månad för ensamstående föräldrar
– Satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen – två miljarder till
kommunerna
– Satsning på förlossningsvården och hälsovården för kvinnorna

Vänsterpartiet gör skillnad!
Rösta på Vänsterpartiet i nyvalet!

Läs mer

Vänsterpartiet i opposition

Så besynnerlig är den politiska världen att när ett parti går framåt i valet så befinner sig inte partiet längre i majoritet. Vänsterpartiet gick framåt och socialdemokraterna backade men sossarna har ändå säkrat majoriteten tillsammans med moderaterna.

Socialdemokraterna har valt högern och om det fanns besvikna sossar tidigare så är det inte förvånande om de besviknas antal nu ökar. Även c och fp har anledning att känna sig besvikna eftersom alliansblocket upplöstes med ett penndrag. De verkliga vinnarna är moderaterna. Så – kommer vi att få se högerpolitik i Gnesta nu? Utförsäljning av kommunal verksamhet, individuella lösningar i stället för samhällslösningar, skattesänkningar och besparingar?

Vänsterpartiet har traditionellt haft en viktig uppgift som blåslampa på socialdemokraterna så att de inte vinglar för långt högerut. Nu kommer vi att få sköta den uppgiften i opposition.

Vi har gått in i valteknisk samverkan med c och fp. Inte att förväxla med politisk samverkan. Varje parti agerar självständigt och utan att be om lov från övriga. Den valtekniska samverkan garanterar oss platser i nämnder och andra organ. Vi har nu fått ordinarie platser i alla nämnder utom samhällsbyggnad, där vi får en ersättarplats efter två år. Tillsammans med våra två ordinarie platser och två ersättarplatser i fullmäktige kommer vi att ladda för ett aktivt oppositionsarbete!

Genom valteknisk samverkan har vi också sett till att utrymmet för SD minskar. De kommer bara att ha chans på en plats i ks genom lottning. Hade vi gått ihop med mp så hade SD haft chans på två platser genom lottning.

Genom tidigare samtal med både den dåvarande Alliansen och med s och mp har vi fått en hel del erkännande för många av de krav vi tagit upp i vårt valprogram. Nu är det upp till bevis!

För visst tycker ni fortfarande att till exempel följande är bra:
– Satsning på Kulturskolan som kan ingå i ett Allaktivitetshus
– Stöd till fritidsaktiviteter där inte plånboken är avgörande för deltagande
– En förbättrad personalpolitik med bred personalsamverkan och jämställdhetsfokus
– Satsning på mer personal inom äldreomsorgen – här bör den nya regeringens beslut om två miljarder till äldreomsorgen komma väl till pass.
Och mycket mer!

Vi ses i fullmäktige!

Läs mer

Valmöte på Strömmentorget lördagen den 30 aug

Visst är ni nyfikna på Vänsterpartiets valprogram?

På lördag mellan kl 10 – 14:00 har vi valmöte varvat med mycket härlig sång och musik. Så här ser programmet ut:

10:00 Musik av Jonatan Ed

10:10 Inledningsanförande av Anders Simme, kandidat till kommunfullmäktige i Gnesta

10:20 Tal av Lotta Johnson Fornarve, riksdagskandidat

10:45 Tal av Maud Ekman, landstingspolitiker

10:55 Musik av ”Krille” Sandberg (lokal artist)

11:05 Musik av Idde Schultz och Sulo (Sören Karlsson) (Ni minns väl visan ”Fiskarna i havet…”)

11:45 Tal av Lena Staaf, kandidat till kommunfullmäktige i Gnesta

12:00 Pär Sörman sjunger och berättar om Dan Andersson

12:30  Musik av punkbandet One Week Gone

13:14 Avrundning av Anders Simme.

Servering och bokbord. Välkomna!

Vi kommer att ha ytterligare ett valmöte på Strömmentorget lördagen den 6 sept med Lars Ohly och Lena Staaf som talare och mera sång och musik!

Läs mer

Sälj inte bredbandet!

På senaste Kommunstyrelsemötet i Gnesta 2014-06-02 så valde vi i Vänsterpartiet att rösta emot en försäljning av vårt stadsnät. Vi var det enda parti som gick emot beslutet.

Vad var det för beslut som KS tog? Enligt villkoret för försäljningen står det bland annat att det skall byggas ett nät till Björnlunda och Stjärnhov – inte till Laxne. Därefter skall det i samarbete med byalag byggas ut vidare till andra orter. Det står i kontraktet att en förutsättning för att bredband ska erbjudas utanför de namngivna tätorterna är att byalag bildas. Målet är att 90% av Gnestas medborgare skall bli erbjudna bredband innan utgången av 2020. Att bli erbjuden betyder inte att prislappen för enskild medborgare blir billig, utan just vad det står – att bli erbjuden.

Vilka risker finns det? En risk är att Skanova kan välja att sälja vidare till ett annat företag. På vilket sätt gäller då det ursprungliga kontraktet och villkoren?
Vad kan vi räkna med? Någonstans skall kostnaden för utbyggnad och en vinst tas ut. Vi kan räkna med att kostnaden belastar kunderna/medborgarna.

Har Gnesta tidigare sålt ett kommunalt bolag? Har vi tidigare sålt en kommunalt ägd fastighet? Ja, ishallen såldes med ett mycket dåligt resultat vilket innebär att kommunen nu försöker att återköpa den.

Vi i Vänsterpartiet försökte påverka våra samarbetspartier S och MP innan beslutet att sälja ut bredbandet till Skanova men utan respons. Att det dessutom visade sig att vi ledamöter i kommunstyrelsen inte blev informerade om det viktiga brev från SKL:s direktör som inkom en månad innan beslut gör att vi i Vänsterpartiet nu kommer att begära en prövning av lagligheten av det fattade beslutet. Brevet från SKL var en kraftig markering att kommuner inte bör sälja ut sitt kommunala bredband.

Anders Simme
KS-ledamot för Vänsterpartiet Gnesta

Läs mer

Liljedalshemmet – gör ordentlig undersökning och utkräv ansvar!

Under vintern/våren berättades det i media om missförhållanden på Liljedalshemmets korttidsboende. Det handlade om att frånvaron av trygghetslarm lett till allvarliga konsekvenser för de svårast sjuka, de som vårdas i livets slutskede. Fyra oberoende  berättelser från anhöriga vittnade om problemen. Hur bemötte kommunens ansvariga dessa berättelser?

Inte med en enda stavelse har man sagt att man beklagat det som hänt. Vad man beklagat är i stället den oro som mediauppmärksamheten lett till! Man vill göra det till en fråga om att det varit för dålig information om ”hur bra verksamheten är”. Man har  på olika sätt försökt förminska och osynliggöra det inträffade vilket innebär en kränkning mot de anhöriga.

Trygghetslarmet har enligt uppgift successivt upphört att fungera under de senaste 2-3 åren och helt lagt av hösten 2013. Rimligtvis finns det ett antal svårt sjuka personer som blivit lidande av detta. Har kommunen gjort något försök att ta reda på hur många dessa är och vem/vilka som varit ansvariga för att säkerställa vården för dessa? Nej, i stället har man gjort en snabbundersökning på en vecka som inte alls ringar in det problem som behöver undersökas.

Socialchefen Marja Kammouna sade  enligt Sörmlands Nyheter att tanken med veckoundersökningen var att reda ut om den kritik verksamheten har fått är befogad och därefter ta fram en handlingsplan. När man sedan redovisade resultatet av undersökningen så visades det sig att av 10 personer på Liljedalshemmets korttidsboende så svarade sex , en ville inte svara och tre var för sjuka för att svara. De flesta som svarade var nöjda med vården och omsorgen. Men hallå!  Kritiken  gällde ju tryggheten och vården för de allra sjukaste. Här borde man ha kontaktat de anhöriga och specifikt ställt frågan om hur frånvaron av trygghetslarm upplevts. Och man borde ha grävt djupare, intervjuat fler anhöriga till nu avlidna patienter under den tid trygghetslarmet varit dåligt fungerande eller helt ur funktion . Man borde ha tagit reda på om ledningen kände till hur de sjuka upplevt frånvaron av larm, om chefer rapporterat till politiker om bristerna, allt detta för att bli klar över var ansvaret legat. Om det framkommit kritik beträffande brister borde man ha frågat de anhöriga hur den kritiken framförts till ledningen för Liljedalshemmet.  Man borde ha följt upp hur bristerna dokumenterats och vilka åtgärder som vidtagits. Dessutom borde man ha tagit reda på om avvikelserapporter gjorts och om sådana inte har gjorts, vad skälet varit för detta samt vem som varit ansvarig för det.

En sådan undersökning bör nu snarast komma till stånd och göras av oberoende personer som inte är anställda eller politiker i Gnesta kommun.

När man rapporterade om snabbundersökningen så redogjorde man för synpunkter från de intervjuade som att de boende ville komma ut mer och ha en trevligare innemiljö. Visst, det kan vara viktigt, men det är inte sådana frågor som de allra sjukaste bryr sig om. De vill känna att de kan larma och att någon hör och uppmärksammar larmet. Allt annat innebär en oacceptabel otrygghet.

Förutom att rapportera om snabbutredningen så passade kommunen på att samtidigt rapportera om den utredning som socialstyrelsen regelbundet gör. Och här hade man så fina siffror. I undersökningen 2013 så var 100 % av dem som bor på  Liljedalshemmet nöjda med tryggheten.  Men svarsfrekvensen var mellan 20 och 40 %!  Gnesta  var bland de kommuner i Sverige som hade allra lägst svarsfrekvens. Vad tyckte de övriga 60-80 % som bodde på Liljedalshemmet? Det vet vi inte. En del av dem kanske var för sjuka för att svara. Enligt Socialstyrelsen är det färre av de svårast sjuka som svarar på enkäter.  Socialstyrelsen säger  också att resultat med så låg svarsfrekvens ska användas med försiktighet. Men kommunens företrädare vill ge sken av att de boende på Liljedalshemmet känner sig trygga och de använder den dåligt underbyggda utredningen som argument. Detta inger inte förtroende!

Att trygghetslarm nu installerats är bra.  Att en moderat politiker i pressen uttalat att de funnits brister är också bra. Vi väntar på att även majoritetens partier säger samma sak som en bekräftelse till de anhöriga. Förutom Vänsterpartiet så har nu också PRO uppmärksammat frågan eftersom många anhöriga är oroliga. Anhöriga kommer inte att lugnas av att kommunen hänvisar till socialstyrelsens undersökning eller sin egna veckoundersökning  enligt ovan. Anhöriga håller säkerligen inte med Johan Rocklind om att det hela handlar om ett informationsproblem. De lugnas bara av att man bekräftar att allvarliga brister funnits och att de personer som borde ha rapporterat bristerna ställs till ansvar. Därefter kan man gå vidare och med självförtroende titta Gnestaborna i ögonen och säga:  Nu har vi gjort vad vi kan! Och vi ber de anhöriga om ursäkt för de brister som varit. Vi ska göra allt för att brister av detta slag inte ska uppstå igen!

På detta sätt visar kommunen respekt för de sjuka och deras anhöriga och man visar att man rakryggat står för att ta ansvar för fel och brister och är beredd att rätta till dem.

Vänsterpartiet ställer sig helhjärtat bakom PRO:s krav på att få svar på följande frågor:

Vem är ansvarig för det som hänt?

Finns det fler gömda eller glömda brister?

Varför ber inte kommunen om ursäkt?

Läs mer

Gott nytt Liljedalsår!

Under årets sista skälvande dagar togs äntligen beslutet i Gnestas kommunfullmäktige om att bygga nytt äldreboende. Gnestaborna gratuleras till ett bra beslut som innebär att vi slipper hamna i riskkapitalistens rävsax. Visserligen kunde inte oppositionen låta bli att kritisera s-mp-v-majoriteten för att det först hade tagit för lång tid att komma fram till beslutet och att det sedan hade gått för fort på slutet. Vi i Vänsterpartiet känner oss nöjda med att beslutet är väl underbyggt och noga diskuterat inom alla våra tre partier i majoriteten. Nu återstår det mödosamma arbetet att i en tvärpolitisk arbetsgrupp ta ställning till alla detaljfrågor inför bygget.
Under tiden lever Liljedalshemmet vidare och fortsätter att ge vård och omsorg till sjuka, gamla och dementa. En viktig uppgift som måste ges förutsättningar för att fungera på det sätt man kan begära. I dagsläget fungerar inte allt som det borde. Liljedalshemmet saknar ordentliga larm för de boende. För flera år sedan lade larmet av och något nytt har inte installerats. Liljedalshemmet ska ju inte finnas kvar, har motiveringen lytt. Det som finns för några av de boende (inte alla) är ett rörelselarm som ibland fungerar, ibland inte. Då och då blir det ”falsklarm” och personalen får springa i onödan. Om personalen är på en annan avdelning hör de inte larmet eftersom avstånden är långa mellan avdelningarna. På mornar och kvällar kan det dröja lång tid från att en boende påkallar uppmärksamhet tills det kommer någon personal. På nätterna är det ännu värre då det endast finns två personal på tre avdelningar. Detta innebär en stor otrygghet för de boende. Ingen skugga ska här falla över personalen, de knogar på och är alltid positiva och vänliga trots underbemanning, stress och låga löner. Eftersom inte larmet fungerar har de boende uppmanats att skaffa egna larm, till exempel visselpipor (som inte heller hörs längst bort i lokalerna). Lever vi på stenåldern eller i en högteknologisk tid? För både de boendes och för personalens skull måste ordentliga larm installeras och personalbemanningen ses över! Vi kan definitivt inte vänta i ytterligare flera år tills nya Liljedalshemmet är på plats.

Läs mer

Vem vill bli politiker?

Nu pratar jag inte om topparna, de som har upphöjda positioner och tjänar mycket pengar. Deras drivkrafter är mindre svåra att förstå.

Nej, nu pratar jag om alla fritidspolitiker i kommun och landsting,de som samtalar med partikamrater och väljare om vad som är viktigt och ägnar timmar, dagar och veckor åt att sätta sig in i politiska frågor.

En vanlig drivkraft för en fritidspolitiker är önskan att vara med och påverka. Man drivs kanske av sitt partis ideologi och av några viktiga hjärtefrågor. Ju mer man kommer in i politiken desto intressantare – och snårigare blir det. Det är lätt att känna att frågorna är för stora och svåra för en icke-expert. Kanske är det därför det är lite knepigt att locka människor till att åta sig politiska uppdrag. En annan faktor är att det politiska arbetet i nämnder, kommittéer och förberedelsegrupper ibland ligger på dagtid, en tid då de flesta människor normalt sett är på sitt arbete och har svårt att komma ifrån. Om man nu inte råkar vara hel-eller halvtidsanställd politiker, förstås, pensionär eller arbetslös. Så borde det inte vara.

En del förspråkar då en lösning som innebär färre nämnder och därmed färre politiker. Är det så vi vill ha det? Att politiken lämnas över till experter och avlönade politiker. För mig är själva idén med politik att veta hur vanliga människor upplever sin vardag. Bästa sättet att få sådan kunskap är på en arbetplats.

Pressen ökar på de flesta arbetsplatser, inte minst på den kvinnodominerade offentliga sektorn. Strävan efter allt högre effektivitet och produktivitet får till följd att sjukskrivningarna nu ökar igen trots att den regerande alliansen hävdar att man kommit till rätta med ”utanförskapet” . Vänsterpartiet är det parti som tydligast tar kamp mot dessa försämringar genom att visa på hur skattepengar rinner bort, bland annat genom rea-utförsäljningar av gemensam egendom som skolor och vårdcentraler. Skattepengar ska användas effektivt i vård och omsorg och även bidra till en vettig arbetssituation för dem som arbetar där. Inte hamna i fickorna på riskkapitalister som placerar dem i skatteparadis.

Nu lämnar Vänsterpartiets Monika Jansson sin kommunfullmäktigeplats. Hennes arbetssituation innebär att hon känt att tiden inte räcker till. Vi är väldigt tacksamma för att Monika ställt upp som kf-ledamot efter tidigare avsägelser högre upp på listan. Monika är en seriös politiker som tagit sitt uppdrag på allvar. Hon kommer att fortsätta att vara aktiv i Vänsterpartiet Gnesta och är en stor tillgång där.

Vi i Vänsterpartiet vill verka för att förhållande ska förbättras, både på arbetsplatserna och i de politiska församlingarna, så att fler vill och kan åta sig politiska uppdrag! Och vi ska komma ihåg att politik också är så mycket mer: Att aktivera sig i fackligt arbete, i aktionsgrupper som till exempel pendeltågsfrågan, ja, i alla möjliga sammanhang där ett aktivt engagemang kan innebära att vettiga förändringar kommer till stånd. Experter behövs – men det är folket som ska styra experterna, inte tvärt om!

Läs mer

1 maj-möte i Gnesta

Vänsterpartiets 1 maj-möte i Gnesta
I strålande solsken lyssnade ett trettiotal åhörare på tal, sång och musik på Vänsterpartiets möte. Vänsterpartiet har tidigare år firat 1 maj tillsammans med Socialdemokraterna men detta år ville socialdemokraterna fira ensamma. Trots att vi i Vänsterpartiet gärna hade firat tillsammans med socialdemokraterna så tyckte vi ändå att det fanns fördelar med att arrangera ett eget möte. Nu fick vi mer utrymme att föra fram Vänsterpartiets politik och göra oss synliga i Gnesta.
Tal hölls av Lena Staaf, Anders Simme och Kent Eriksson. Sång och musik framfördes av Ricardo och Jonathan, Anders Simme och, sist men inte minst, Pär Sörman. Han sjöng, spelade och visslade Dan Andersson-visor så att ögonen tårades på åhörarna.

Den röda tråden hos talarna var kampen för ett solidartiskt och jämlikt samhälle.

Lena Staaf talade om hur svårt det är att göra ett bra arbete inom vården på grund av alltför lite personal. Hon menade att skattepengar rinner iväg till vinster åt riskkapitalister som köpt upp företag inom vård, omsorg och skola. Pengarna borde i stället användas där de behövs, till vården, till stödet för gamla och sjuka och till bra skolor. ” Vänsterpartiet är det enda parti som tar klart avstånd från vinster i välfärden”, sa hon.

Anders Simme talade om hur klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige. Hur alliansens politik går ut på att göra människor personligen ansvariga för om man är rik eller fattig och om man är frisk eller sjuk. Det skapar en vanmakt och otrygghet i samhället och det ger en grogrund för partier som Sverigedemokraterna att växa sig starka. Anders Simme menade att vi är alla beroende av relationer, att vi är här tillsammans, att du inte är ensam. Det finns bara ett enda riktigt trygghetsparti och det är Vänsterpartie!

Kent undrade i sitt tal vart visionerna har tagit vägen i debatten idag. Under hela 1900-talet har vi förkortat arbetstiden, förbättrat villkoren för arbetsmiljön och välfärden men sedan 1990-talet har utvecklingen stagnerat. I stället förespråkar man nu till och med höjd pensionsålder. Resurser finns i dag och räcker till för att förkorta arbetstiden till sex timmars arbetsdag, förbättra välfärden och bygga ut kollektivtrafiken!

Läs mer

Handla rätt

Under förra veckan inför KS den 11 mars så har vi i Vänsterpartiet i Gnesta varit drivande i att få med fler viktiga delar i upphandlingspolicyn, såsom krav på kollektivavtalsnära villkor för de företag som anlitas: Till exempel rätten att organisera sig, att ej använda sig av barnarbete samt krav på ansvarsförsäkring. Det känns bra att röd – gröna majoriteten i Gnesta tar ansvar för det som gör att vi kan medverka till en bättre värld. Målet är att vår upphandlingspolicy skall vara bred och tydligt genomsyra de tre samarbetspartiernas ståndpunkter. Därför var det ett klokt beslut av oss att återremittera ärendet så att vi kan göra en bra upphandlingspolicy ännu bättre!

Anders Simme
Ledamot i kommunstyrelsen
Vänsterpartiet Gnesta

Läs mer

Får jag LOV!

Nu handlar det inte om att bjuda upp till dans utan i stället ta en titt på de företag som kommunen skriver avtal med för att utföratill exempelhemtjänst.

En väl fungerande offentlig hemtjänst är naturligtvis grunden och här ska ingen möda sparas för att komma till rätta med eventuella svårigheter och problem. Vi vet också att inom kommunens egen hemtjänst så gäller kollektivavtal för de anställda, alltså minimilöner som man ej får underskrida (men väl överskrida!), krav på god arbetsmiljö och pengar avsatta för tjänstepension. Den som tar en titt i det oranga pensionskuvetet blir oftast inte på så gott humör. Desto viktigare att ha även en tjänstepension att kunna lägga till den allmänna ålderspensionen.

När det gäller förtag som kommunen har avtal med enligt LOV (lagen om valfrihessystem inom vården) så kräver vänsterpartiet att dessa förtag ska granskas utifrån kriterierna ovan. EU-rätten ger oss inte möjlighet att kräva kollektivavtal, däremot kan vi kräva att företagen följer stora delar av det som ingår i kollektivavtalen . Vi politiker kan alltså ställa krav på en bra arbetsmiljö för de anställda inom dessa företag, till exempel.

Att jobba inom hemtjänst är ett viktigt men också slitigt jobb. Självklart ska alla som jobbar där ha vettiga arbetsförhållanden. Detta gynnar också våra brukare!
Även omvi som politiker inte kan kräva kollektivavtal så kan ni som jobbar inom vården göra detta, om ni är fackligt organiserade, vill säga. Fackföreningarna har under åtskilliga årtionden kämpat för att vi ska få löner som går att leva på och för att det ska vara vettiga arbetsförhållanden på arbetsplatserna. Därför är det viktigt att vara fackligt organiserad.

Vänsterpartiet i Gnesta vill värna både om våra gamla och sjuka och om er som tar hand om dem!
Ni (vi!) är människor, inte maskiner!

Läs mer