Övermåttan gnälligt i regiondebatten

Som politisk sekreterare för Vänsterpartiets landstingsgrupp har jag bl a till uppgift att hjälpa våra förtroendevalda att lyssna av pågående debatter och meningar i olika samhällsfrågor och att vaska fram fakta.
Just nu gäller det väldigt mycket den kommande regionbildningen, i vilka konstellationer med andra landsting, hur ”folkmeningen” i frågan kommer till uttryck. En både krävande och spännande arbetsuppgift.

Moderniseringen av den regionala indelningen av Sverige har diskuterats i snart 10 år nu. Och plötsligt börjar det gå upp för oss att vi kommit till en punkt då vi måste fatta beslut.
Det finns drivor av utredningar från både statliga och regionala organ, partiers partsinlagor och enskilda medborgares tankemöda att ta del av.

Nu börjar plötsligt tidningarnas insändarsidor och debattwebbar svämma över av inlägg som mynnar i påståenden som att ”politikerna kör över opinionen”, ”vi har inte fått nån information” eller krav på att ”skrota landstingen”, ”tillsätt expertstyre istället”, ”jag vill hellre höra till Östergötland”, ”folkomröstning” osv.
Man kan ibland stilla fråga sig om många av oss inte är läskunniga. Inte minst som det senaste årets debatt ju har flödat av kreativa idéer och förslag för framtiden ur alla upptänkliga vinklar. En del utrycker förstås ”av vad hjärtat är fullt…”, medan åter andra kommer med mycket artikulerade förslag. Det är bra.

Men jag blir ytterst bekymrad när inläggen allt oftare andas förakt för den demokratiska process vi valt – den representativa demokratin, liksom den breda kompetens och kunskap som landstingens och kommunernas tjänstemän och politiker representerar. Där finns oftast möjligheterna till överblick och att se sammanhang. Hur många enskilda medborgare har det? Och beslutsfattarna är direktvalda av medborgarna till de lokala och regionala parlamenten. Det borde vara av ett stort värde för fler än mig.

Eller är det verkligen alternativ att vi samlas på Stora Torget och med handuppräckning beslutar i alla viktiga frågor – eller låter en ”expertgrupp” ta över?

Läs mer

Vänstern vill växla orimliga politikerpensioner mot omställningsbidrag!

Ända sedan SR:s olika P4-kanaler inledde sin granskning av politikernas orimliga visstidspensioner tidigare i år har vi på olika sätt fått ta emot uttryck för den rättmätiga upprördhet hos folk detta har utlöst. Många av uttrycken har varit sådana att de inte går att publicera. En stor del av dem kan man ta del av i de drivor av inlägg på webben som kommenterar varje artikel tidningarna publicerar i ämnet. Det är bra.

Vänsterpartiet anser, som ledande princip, att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete tills man går i ålderspension. Den s k inkomstgaranti för riksdagsledamöter och de s k visstidspensioner (politikerpensioner) som vissa kommun- och landstingspolitiker erbjuds när man av olika skäl lämnar sina uppdrag före ålderspensionen vid 65 år, är avsedda att vara ett omställningsbidrag. Får man ett nytt arbete sker en viss avräkning mot omställningsbidraget.

Det som med rätta upplevs som stötande i sammanhanget är att de inte är begränsade i tid eller förenat med något som helst krav på att man ska söka arbete, som gäller alla andra i vårt samhälle. Många politiker utnyttjar den här möjligheten till arbetsfria skattefinansierade inkomster i upp till 15 år eller mer, utan att söka jobb. Det är inte olagligt, men därmed inte försvarbart tycker vi inom Vänstern.
Andra åter tar ut hela sin visstidspension, samtidigt som de har regelbundna inkomster som betalas ut till egna företag. Tar man sen ut det som vinst ur företaget behöver man inte få sin pension minskad i samma omfattning. Fiffigt, ja – moral, nej.

Nu vill vi framhålla att dessa pensionsavtal inte på något sätt måste finnas, utan är beslutade av kommun- och landstingspolitikerna själva, utifrån mallavtal som samarbetsorganisationen Sveriges kommuner & landsting (SKL) tagit fram. De kan i princip avskaffas imorgon – om man bara vill!
Vänsterpartiet försöker driva på i den riktningen och föreslår att visstidspensioner för politiker som slutar före ålderspension ersätts med ett tidsbegränsat omställningsbidrag på ett till två år.

Läs mer