Vänsterpartiet står fast i regionfrågan – nej-sägarna har tagit på sig ett stort ansvar för Mälardalsregionen!

Vänsterpartiet i landstinget och Sörmlandsdistriktet har inte ändrat ståndpunkt i regionfrågan. Det kan du ta del av i det yttrande här nedanförsom vår gruppledare i landstinget Maud Ekman lade i landstingsstyrelsen igår.

Sen blir det ju intressant att ta del avhur politikerna i nej-sägarkommuner som Nyköping och andra nej-sägande partigrupper ute i kommunerna har tänkt sig att formulera framtiden för samarbetet i Mälardalen. Hur man tänker ta ansvar för en försutten möjlighet, som en kraftfullt Mälardalssamarbete i en ny region kunnat innebära. /Lasse N

Landstingsstyrelsen 120117
Yttrande från Vänsterpartiet

§ 4. Ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun

Vänsterpartiet vidhåller vårt tidigare ställningstagande att vi stödjer en regionbildning enligt förslaget om sammanslagning av Södermanlands, Örebro och Västmanlands län, men vi vill särskilt betona möjligheten för Östergötland att ansluta sig. Vi är inte heller främmande för att Uppsala län ska kunna ingå i framtiden.

En regionbildning i Mälardalen – Östra Svealand är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling i vårt område så att inte huvudstadregionen fortsätter att växa ohämmat medan småkommunerna i vår region – och utanför den – krymper. Gemensamma satsningar på infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad är nödvändiga för att hela regionen ska växa. Vi behöver också bli en starkare förhandlingspart i förhållande till Stockholm och till staten. En positiv utveckling i vår region är också till fördel för angränsande kommuner och län som kan pendla till vår arbetsmarknad när infrastrukturen förstärks.

Den demokratiska processen
Vi hade önskat få en förlängning av processen så att alla kommunfullmäktige i de aktuella länen hade haft möjlighet att behandla frågan, vilket alla remissvar har efterlyst. Men i remissvaren från alla tre länen finns en majoritet för att gå vidare med ansökan om en gemensam region. Endast Degerfors kommun i Örebro län säger nej och endast Kungörs kommun i Västmanlands län – båda med hänvisning till brister i den demokratiska processen.

I Sörmland har Gnesta och Trosa sagt nej och redan påbörjat en process att ansöka om att få tillhöra Stockholms län – alltså i vilket fall som helst som man måste tolka det. Nyköping har också sagt nej, men vår bedömning är att de definitivt skulle ändra sitt ställningstagande om Östergötland kommer med i vår region. Majoriteten i våra tre län anser det vara en nödvändig utveckling ur landstingens och de allra flesta kommunernas perspektiv.

Alla kommuner betonar fortsatt samarbete med Stockholm, men vi behöver bli en starkare samarbetspartner i förhållande till huvudstaden.

Vi anser att det är ett bra initiativ som tagits av våra tre landsting, vilket har satt fart på diskussionerna. I framtiden får vi möjlighet att ta ställning till en remiss utifrån de olika synpunkter som kommer in till regeringen.

Infrastruktursatsningar
Satsningar på kollektivtrafik är nödvändiga för att hela vår region ska leva och för att vi ska kunna nå upp till antagna miljömål inför 2020. Både Ostlänken och Västra stambanan behöver förstärkas för att vi ska kunna bli en del av starkare gemensam arbetsmarknad. Dessutom behövs satsningar på ett bättre regional spårbunden trafik.

Vi anser att yttrandena från Katrineholm, Vingåker och Flen är kloka som betonar infrastrukturen och samstämmigheten med Trafikverkets Region Öst där Uppsala och Östergötland ingår utöver Södermanland, Västmanland och Örebro. Regionen skulle i en sådan region också bli lagom stor med 1,5 miljoner invånare.

Hälso- och sjukvård, utbildning
För kommunerna är en väl fungerande primärvård och närvård det allra viktigaste. När det gäller den specialiserade vården kommer samarbete och ansvarsfördelning att behövas mellan alla våra sjukhus i regionen. Samarbete kommer naturligtvis att behövas även utanför vår region hur den än kommer att se ut. Men staten måste ta sitt ansvar för hur den högspecialiserade vården ska organiseras för att vara en resurs för hela landet.

Även den högre utbildningen är mycket viktig för regionens utveckling och en höjning av medborgarnas utbildningsnivå. Örebro universitet och Mälardalen högskola i Västerås och Eskilstuna är av mycket stor betydelse för vårt område, medan universiteten i Uppsala, Linköping och Stockholm fortsätter att vara en tillgång både för vår region och hela landet.

Alla kommuner betonar fortsatt samarbete med Stockholm, men vi behöver bli en starkare samarbetspartner i förhållande till huvudstaden.

Vi anser att det är ett bra initiativ som tagits av våra tre landsting, vilket har satt fart på diskussionerna. I framtiden får vi möjlighet att ta ställning till en remiss utifrån de olika synpunkter som kommer in till regeringen.

Hälso- och sjukvård, utbildning
För kommunerna är en väl fungerande primärvård och närvård det allra viktigaste. När det gäller den specialiserade vården kommer samarbete och ansvarsfördelning att behövas mellan alla våra sjukhus i regionen. Samarbete kommer naturligtvis att behövas även utanför vår region hur den än kommer att se ut. Men staten måste ta sitt ansvar för hur den högspecialiserade vården ska organiseras för att vara en resurs för hela landet..

Även den högre utbildningen är mycket viktig för regionens utveckling och en höjning av medborgarnas utbildningsnivå. Örebro universitet och Mälardalen högskola i Västerås och Eskilstuna är av mycket stor betydelse för vårt område, medan universiteten i Uppsala, Linköping och Stockholm fortsätter att vara en tillgång både för vår region och hela landet.

Landsting och kommuner måste ta initiativ till formerna för sin regionbildning,men en framtida och hållbar regionindelning kan inte enbart byggas underifrån. Det är regeringen som ansvarar för helheten och har det yttersta ansvaret för att högspecialiserad vård, forskning och utbildning också kan stämma överens med statens organisering.

Maud Ekman, gruppledare Vänsterpartiet
Ersättare i Landstingsstyrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*