Ship to Gaza kommer till Nyköpings hamn

På väg mot politikerveckan i Almedalen på Gotland i början av juli kommer segelfartyget Estelle att angöra Nyköpings hamn. Ombord finns riksdagledamöter från både Sverige och Norge, från Vänsterpartiet Eva Olofsson och Jacob Johnson, samt från organisationen Ship to Gaza Mattias Gardell och ett flertal aktivister.
Lördag 30 juni mellan 12:00-17:00 är alla välkomna att besöka fartyget och ta del av den utställning om Gaza, Ship to Gaza och frihetsflottan som fartyget medför. Estelle kommer att ligga vid ”Sydostkajen” i Nyköpingshamn.
Insamlingsaktiviteter till stöd för de stora behov av läkemedel och medicinska hjälpmedel som finns i Gaza kommer att genoföras inför och under besöket. Insamlingen fortsätter fram till augusti då fartyget kommer att segla från Göteborg mot Medelhavet.
Mer information finns på webbsidorna för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland:
http://sormlandsting.vansterpartiet.se/ och för organsiationen Ship to Gaza på http://www.shiptogaza.se

Läs mer

Kullbergska sjukhuset ska inte privatiseras

och Hälso- och sjukvården i Sverige bygger på en solidariskt finansierad sjukvård i offentlig regi. I Sverige privatiseras vården av ideologiska skäl under täckmanteln av att privat verksamhet är mer effektiv än offentlig verksamhet. Det är ett påstående som saknar vetenskaplig grund men används ofta som argument för att genomföra utförsäljningar av offentlig vård och att överlåta offentlig verksamhet i privat regi. Vänsterns uppfattning är att vården skall bedrivas i offentlig regi och inte utlämnas åt privata vinstintressen. Denna uppfattning delas av en stor del av befolkningen i Sverige enligt olika undersökningar.

Det finns flera skäl för detta. Hälso och sjukvården utgör en av hörnstenarna i den svenska välfärdsmodellen som garanterar rätten till en god hälso- och sjukvård till alla oavsett inkomst, social status, kön, etnisk bakgrund eller bostadsort. Man får sammanhållna vårdkedjor, har offentlig insyn i verksamheterna och kan vara säker på att det är behoven som styr vården, inte vinstintressena. Därför anser Vänsterpartiet att hälso och sjukvården i princip skall bedrivas i offentlig regi.

Vänsterpartiets uppfattning om vården och driften av sjukhusen i Sörmland utgår från att vi ska behålla tre opererande sjukhus i länet och att dessa tre sjukhus ses som samverkande delar i en helhet. Det betyder att vi vill behålla och utveckla Kullbergska sjukhuset som akut och opererande sjukhus. Kullbergska sjukhuset har idag ett upptagningsområde på cirka 60 000 personer och välrenommerade verksamheter som fått mycket beröm och uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas hjärtsjukvård, höft- och knäledsledsoperationer samt strokevård. Samtidigt finns öppenvårdsverksamhet som gör Kullbergska till ett bra närsjukhus. De positiva satsningarna på förebyggande hälsovård och mobilt team för vård av multisjuka äldre har till exempel uppmärksammats i Katrineholms-Kurirens väl genomförda artikelserie om sjukvården.

Utvecklingsarbete pågår ständigt inom hälso- och sjukvården och nya medicinska rön gör att kostnaderna och kraven ökar. Men det behövs samordning och specialisering för att möta medborgarnas behov i hela länet. Därför anser vi att det är viktigt att Kullbergska sjukhuset även forstättningsvis drivs i offentlig regi. Vi är inte heller främmande för att en skattehöjning kan behövas för att garantera kvaliteten i vården och genomföra förbättringar som på sikt kan minska kostnaderna.

Maud Ekman, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget Sörmland
Lotta Back och Tony Rosendahl, Vänsterpartiet Katrineholm

Läs mer

Sol, sommar och pension!

Hej alla engagerade SN-bloggläsare!

Nu börjar sommaren, mycket sol och värme – och min pensionering.
Det har varit en givande period att som politisk sekreterare (V) få redigera Vänsterpartiets landstingsgrupp blogg här bland övrigaSN-bloggar. Ett lysande initiativ av tidningen för övrigt! Tackar vi för.
Nu övergår jag till att publicera mig på andra sidor. Kolla t ex in min blogg ”Från Vingåkers horisont”, där det går bra att fortsätta byta tankar och idéer som här på denna blogg. Nu tar här vid nya ”pennor”.
Hälsar vänligt
Lasse Nilsson, Vingåker

Läs mer

Offentligt finansierad vård skall vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avveckla landstingets avtal med Vidarkliniken!

Landstinget Sörmland har sen början av 2000-talet haft ett avtal med antroposofernas Vidarkliniken. Av avtalets första paragraf framgår att rör sig om vård med ”antroposofisk inriktning”.
Då antroposofin är en filosofisk-religiös lära anser Vänsterpartiet att sådan vård strider mot kraven i Hälso- och Sjukvårdslagens (HSL) om vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Att fortsätta hävda att Landstinget Sörmland skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att landstinget i praktiken accepterar antroposofins läror och erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen. Därför lägger Vänsterpartiet fram denna motion till Landstinget Sörmlands fullmäktigemöte den 12 juni.

– – – – – – – – – – – – – – –

Till Landstingsfullmäktige

Motion
Avveckla landstingets avtal med Vidarkliniken

Förslag till beslut:
Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården i Landstinget Sörmland ska vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Landstinget Sörmland har idag avtal med Vidarkliniken, som utöver skolmedicinsk vård baserar sin vård på antroposofi, en esoterisk filosofisk-religiös lära. Därför förslår Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta,
att Landstinget Sörmlands avtal med Vidarkliniken avvecklas med nuvarande avtalsperiods slut.
*
Vårdavtal med antroposofisk inriktning
”Vidarkliniken är ett sjukhus för akutmedicin och rehabilitering enligt Socialstyrelsens tillstånd. Vidarkliniken förbinder sig att inom ramen för vårdavtalet bedriva vård och rehabilitering med antroposofisk inriktning”. Så presenterar Vidarkliniken på sin hemsida sina vårdavtal. Vad ”antroposofisk inriktning” närmare innebär framgår dock inte i vårdavtalet.

I det avtal Landstinget Sörmland ursprungligen slöt med Vidarkliniken i början av 2000-talet och som har förlängts vid senaste årsskiftet, framgår också i avtalets § 1, att man ska ge ”kvalificerad somatisk och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning”. Det framgår dock inte av avtalet vad just ”antroposofisk” innebär.

Vad innebär ”antroposofisk inriktning”?
Den antroposofiska läran växte fram ur teosofin och spiritismen under senare delen av 1800-talet. Det är inte så lätt att förstå vad ”antroposofisk inriktning” skulle kunna innebära. Den representerar en esoterisk filosofisk-religiösa riktning (esote´risk, term som används om en lära eller en skrift som vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar inom t.ex. en filosofisk skola eller ett ordenssällskap. Nationalencyklopedin) som grundades i början av förra århundradet av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifter och omfattande nedteckningar av hans föreläsningar.

Steiner gör rader av påståenden om människan, om sjukdomar, läkemedel och naturen som står i direkt strid med modern vetenskap. Förutom sin bas i ockultism utgör studiet av andevärlden en viktig del av tankegodset i antroposofin. Andra hörnstenar utgörs av läran om astral- och eterkroppar, reinkarnation och karma, hänsyn till planeters positioner och månens faser.
Till de mera uppseendeväckande påståendena hos Steiner hör att människan levt på jorden sedan planeten skapades, till en början som ett slags andevarelser som sen utvecklats till sin nuvarande mänskliga form.

Antroposofiska ”läkemedel”
Enligt den antroposofiska läran får läkemedel större effekt ju mer det späds ut (potentiering). Man talar ibland om miljondelar. Något som det inte finns några som helst vetenskapliga stöd för.

Nyligen gav barnläkaren Mats Reimer i en artikel i Dagens Medicin exempel på en del av de bisarra ingredienser som ingår i Vidarklinikens läkemedelskatalog (företaget Weleda): förutom en rad mer eller mindre kända örter och andra växter även extrakt på flugsvamp, korsspindel, destillerat guld (mot mani!), koögonglaskropp och extrakt på organ från en rad andra husdjur, meteorjärn (psykofarmaka mot rampfeber, agorafobi och depressiva tillstånd). Lägg till extrakt av mycket giftiga växter som bolmört och belladonna. Låt vara i utspäd-ningar om 10 miljondelar.

Av hundratals preparat i Vidarklinikens katalog har hittills endast ett godkänts som läkemedel, en salva mot muskel och ledproblem. Det är alltså nästan ingenting som passerat Läkemedelsverkets granskande nålsöga.

Antroposoferna har det senaste decenniet haft statens dispens för sina s k alternativa mediciner – till skillnad från vanliga läkemedelsbolag som måste bevisa att deras mediciner är verksamma.
Vidarkliniken använder fortfarande preparatet Iscador, ett mistelextrakt mot cancer, trots att det efter noggranna vetenskapliga studier visat sig sakna effekt.
Vart leder vård på icke-vetenskaplig grund och icke-beprövad erfarenhet?
Ett exempel Nyligen tvingades Vidarkliniken tillbaka sina rekommendationer till småbarnsföräldrar om att inte låta vaccinera barnen mot mässlingen, en sjukdom som bevisligen skördat miljontals liv och fortfarande är en livsfarlig sjukdom i stora delar av världen.
Att fortsätta hävda att Landstinget Sörmland skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att landstinget accepterar antroposofins läror och erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen.

Nyköping 31 maj 2012

Kaisa Komulainen-Nilsson Lotta Back

Läs mer