TGOJ-banan är viktig för Nyköping och Oxelösund!

Boende i Sörmland har saknat persontrafik på TGOJ-banan sedan nedläggningen på 80-talet. Den senaste tiden har frågan åter blivit aktuell och diskuterats inom politiken och i media. Vänsterpartiets ställningstagande är tydligt – persontrafik på TGOJ-banan är möjlig!

Utgångspunkten till debatten är den länsplan för regional infrastruktur som Regionförbundet Sörmland arbetar med under våren. Trafikverket har gjort en utredning som jämför tågtrafik och busstrafik mellan Nyköping och Eskilstuna. Trafikverkets slutsats att busstrafik är att föredra framför regionaltåg på TGOJ-banan kan ifrågasättas!

Vänsterpartiet var ensamma om att rikta kritik mot utredningen vid Regionförbundets styrelsemöte i februari och lämnade ett särskilt yttrande.

Trafikverkets utredning visar höga kostnader för förbättringar av TGOJ-banan för persontrafiken. Förbättringar på spåren kommer att behövas när gruvnäringen i Bergslagen utvecklas och orsaken till detta är eftersatt underhåll. Kostnaderna bör därför inte belasta persontrafiken enbart. Ökad malmgodstrafik utgör inget hinder för persontrafiken.

Vänsterpartiet anser att persontrafiken kan ses som en bonus för medborgarna, en miljöinvestering och långsiktig samhällsvinst. Med tanke på att befolkningen i Nyköping beräknas växa med förbättrade kommunikationer till Stockholm och Östergötland kommer även behovet av regionalt resande att öka. Mindre orter längs banan ges potential att växa. Självklart kostar detta pengar, men det är en viktig investering för framtiden.

De hastigheteter för tågen som redovisas i utredningen är alltför låga redan med dagens standard. Vänsterpartiet anser att betydligt högre hastigheter kan uppnås med viss uträtning av spår. Nya snabbare tåg i den regionala tågtrafiken minskar restiden avsevärt. Lösningen med inbackning till Flens station som Trafikverket föreslår är tidskrävande. Vi föreslår en hållplats på Flens Övre, utan inbackning. Det förkortar restiden och blir inte alls lika kostsamt som andra ombyggnadsalternativ.

Vänsterpartiets förslag till en sammanhållen regional tågtrafik, där vi binder samman TGOJ-banan med övriga banor i ett regionalpendeltågsnät liknar det alternativ som nu diskuteras inom Mälardalsregionen och Östergötland. Alla förbättringsåtgärder som görs på TGOJ-banan måste vara sådana att persontrafik i framtiden underlättas, inte försvåras.
Vi föreslår nu att ett tvärpolitiskt nätverk bildas där alla som är positiva till persontrafik på TGOJ-banan ingår. Kontakta Vänsterpartiet Sörmland om du är intresserad!

Läs mer