Vänsterpartiet står på barnens och ungdomarnas sida

Vänsterpartiet brinner för att Sörmland ska kunna nå målet om att vara Sveriges friskaste län 2025. Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård innebär ett intensifierat arbete med folkhälsa, patienten i fokus, sociala investeringar och kräver en enorm insats från personalen. Ett extra energitillskott av fler händer i vården är även det en förutsättning. För att kunna nå målet måste vi satsa extra mycket på barnen och ungdomarna. De är Sörmlands framtid

Sörmland ska vara ett tryggt och hälsosamt län att växa upp i för alla barn och unga. Barns sjukdomar kan vara svåra att diagnosticera och behöver ofta specialistkompetens. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri och specialistkompetens ska finnas tillgänglig även kvällstid och helger, både i norra och södra länsdelen. Vi ser särskilda behov att öka tillgängligheten vid Nyköpings lasarett. Insatser för rekrytering behöver starta omedelbart för att kunna erbjuda en jämlik vård i länet. Det är inte acceptabelt att barn i olika delar av länet har olika god tillgång till vården.

Det förebyggande arbetet är viktigt och vi vill ha minst en familjecentral i varje kommun. Vi vill också utöka möjligheten till samtalsstöd för föräldrar och deras barn i skolåldern på familjecentraler eller vårdcentraler. Många unga mår idag psykiskt dåligt och för att förebygga så väl psykisk som sexuell ohälsa behöver personalen på ungdomsmottagningarna förstärkas. Detta skulle förbättra vårdkedjorna för barn och unga och stärka samarbetet mellan kommun och landsting.

Lotta Back (V), södra landstingslistan plats 1

Maud Ekman (V), norra landstingslistan plats 1

Läs mer

Vänsterpartiets kulturförslag vann gehör!

I juni 2011presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att  starta ett försök med Kultur på recept i Landstinget Sörmland. Vi skrev i vår motion att vi är övertygade om kulturens betydelse för människors välbefinnande och vill därför prova att genom kulturaktiviteter arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande. Verksamheten skulle vara ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra för långtidssjukskrivna och för dem som behandlas för utmattningsdepression eller annan lättare depression.

Kultur i vården har funnits länge, till exempel inom barnsjukvården och i kommunernas äldromsorg.  Kulturella aktiviteter stärker självkänslan och bidrar till en bättre hälsa. Vi ville utvidga detta till att också finnas med i den öppna vården och för fler patientgrupper.

Vi blev glada då vårt förslag fick positivt bemötande i fullmäktige men är idag ännu gladare då vi ser Kultur på recept börja genomföras i vårt län, först nu genom Vårdcentralen Strängnäs i samarbete med Strängnäs kommun. Exempel på  gemensamma kulturaktiviteter som kommer att ingå är dans, konst, drama och slöjd, både eget skapande och besök på utställningar och kulturmiljöer.

Vänsterpartiet har sett många av våra förslag de senaste åren realiseras i majoritetens arbete. Vi ser därför goda samarbetsmöjligheter med Socialdemokraterna och även Miljöpartiet efter valet på söndag!

Läs mer