Kullbergska sjukhuset ska inte privatiseras

och Hälso- och sjukvården i Sverige bygger på en solidariskt finansierad sjukvård i offentlig regi. I Sverige privatiseras vården av ideologiska skäl under täckmanteln av att privat verksamhet är mer effektiv än offentlig verksamhet. Det är ett påstående som saknar vetenskaplig grund men används ofta som argument för att genomföra utförsäljningar av offentlig vård och att överlåta offentlig verksamhet i privat regi. Vänsterns uppfattning är att vården skall bedrivas i offentlig regi och inte utlämnas åt privata vinstintressen. Denna uppfattning delas av en stor del av befolkningen i Sverige enligt olika undersökningar.

Det finns flera skäl för detta. Hälso och sjukvården utgör en av hörnstenarna i den svenska välfärdsmodellen som garanterar rätten till en god hälso- och sjukvård till alla oavsett inkomst, social status, kön, etnisk bakgrund eller bostadsort. Man får sammanhållna vårdkedjor, har offentlig insyn i verksamheterna och kan vara säker på att det är behoven som styr vården, inte vinstintressena. Därför anser Vänsterpartiet att hälso och sjukvården i princip skall bedrivas i offentlig regi.

Vänsterpartiets uppfattning om vården och driften av sjukhusen i Sörmland utgår från att vi ska behålla tre opererande sjukhus i länet och att dessa tre sjukhus ses som samverkande delar i en helhet. Det betyder att vi vill behålla och utveckla Kullbergska sjukhuset som akut och opererande sjukhus. Kullbergska sjukhuset har idag ett upptagningsområde på cirka 60 000 personer och välrenommerade verksamheter som fått mycket beröm och uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas hjärtsjukvård, höft- och knäledsledsoperationer samt strokevård. Samtidigt finns öppenvårdsverksamhet som gör Kullbergska till ett bra närsjukhus. De positiva satsningarna på förebyggande hälsovård och mobilt team för vård av multisjuka äldre har till exempel uppmärksammats i Katrineholms-Kurirens väl genomförda artikelserie om sjukvården.

Utvecklingsarbete pågår ständigt inom hälso- och sjukvården och nya medicinska rön gör att kostnaderna och kraven ökar. Men det behövs samordning och specialisering för att möta medborgarnas behov i hela länet. Därför anser vi att det är viktigt att Kullbergska sjukhuset även forstättningsvis drivs i offentlig regi. Vi är inte heller främmande för att en skattehöjning kan behövas för att garantera kvaliteten i vården och genomföra förbättringar som på sikt kan minska kostnaderna.

Maud Ekman, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget Sörmland
Lotta Back och Tony Rosendahl, Vänsterpartiet Katrineholm

Läs mer

Sol, sommar och pension!

Hej alla engagerade SN-bloggläsare!

Nu börjar sommaren, mycket sol och värme – och min pensionering.
Det har varit en givande period att som politisk sekreterare (V) få redigera Vänsterpartiets landstingsgrupp blogg här bland övrigaSN-bloggar. Ett lysande initiativ av tidningen för övrigt! Tackar vi för.
Nu övergår jag till att publicera mig på andra sidor. Kolla t ex in min blogg ”Från Vingåkers horisont”, där det går bra att fortsätta byta tankar och idéer som här på denna blogg. Nu tar här vid nya ”pennor”.
Hälsar vänligt
Lasse Nilsson, Vingåker

Läs mer

Offentligt finansierad vård skall vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avveckla landstingets avtal med Vidarkliniken!

Landstinget Sörmland har sen början av 2000-talet haft ett avtal med antroposofernas Vidarkliniken. Av avtalets första paragraf framgår att rör sig om vård med ”antroposofisk inriktning”.
Då antroposofin är en filosofisk-religiös lära anser Vänsterpartiet att sådan vård strider mot kraven i Hälso- och Sjukvårdslagens (HSL) om vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Att fortsätta hävda att Landstinget Sörmland skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att landstinget i praktiken accepterar antroposofins läror och erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen. Därför lägger Vänsterpartiet fram denna motion till Landstinget Sörmlands fullmäktigemöte den 12 juni.

– – – – – – – – – – – – – – –

Till Landstingsfullmäktige

Motion
Avveckla landstingets avtal med Vidarkliniken

Förslag till beslut:
Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården i Landstinget Sörmland ska vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Landstinget Sörmland har idag avtal med Vidarkliniken, som utöver skolmedicinsk vård baserar sin vård på antroposofi, en esoterisk filosofisk-religiös lära. Därför förslår Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta,
att Landstinget Sörmlands avtal med Vidarkliniken avvecklas med nuvarande avtalsperiods slut.
*
Vårdavtal med antroposofisk inriktning
”Vidarkliniken är ett sjukhus för akutmedicin och rehabilitering enligt Socialstyrelsens tillstånd. Vidarkliniken förbinder sig att inom ramen för vårdavtalet bedriva vård och rehabilitering med antroposofisk inriktning”. Så presenterar Vidarkliniken på sin hemsida sina vårdavtal. Vad ”antroposofisk inriktning” närmare innebär framgår dock inte i vårdavtalet.

I det avtal Landstinget Sörmland ursprungligen slöt med Vidarkliniken i början av 2000-talet och som har förlängts vid senaste årsskiftet, framgår också i avtalets § 1, att man ska ge ”kvalificerad somatisk och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning”. Det framgår dock inte av avtalet vad just ”antroposofisk” innebär.

Vad innebär ”antroposofisk inriktning”?
Den antroposofiska läran växte fram ur teosofin och spiritismen under senare delen av 1800-talet. Det är inte så lätt att förstå vad ”antroposofisk inriktning” skulle kunna innebära. Den representerar en esoterisk filosofisk-religiösa riktning (esote´risk, term som används om en lära eller en skrift som vänder sig till en mindre krets av invigda eller lärjungar inom t.ex. en filosofisk skola eller ett ordenssällskap. Nationalencyklopedin) som grundades i början av förra århundradet av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifter och omfattande nedteckningar av hans föreläsningar.

Steiner gör rader av påståenden om människan, om sjukdomar, läkemedel och naturen som står i direkt strid med modern vetenskap. Förutom sin bas i ockultism utgör studiet av andevärlden en viktig del av tankegodset i antroposofin. Andra hörnstenar utgörs av läran om astral- och eterkroppar, reinkarnation och karma, hänsyn till planeters positioner och månens faser.
Till de mera uppseendeväckande påståendena hos Steiner hör att människan levt på jorden sedan planeten skapades, till en början som ett slags andevarelser som sen utvecklats till sin nuvarande mänskliga form.

Antroposofiska ”läkemedel”
Enligt den antroposofiska läran får läkemedel större effekt ju mer det späds ut (potentiering). Man talar ibland om miljondelar. Något som det inte finns några som helst vetenskapliga stöd för.

Nyligen gav barnläkaren Mats Reimer i en artikel i Dagens Medicin exempel på en del av de bisarra ingredienser som ingår i Vidarklinikens läkemedelskatalog (företaget Weleda): förutom en rad mer eller mindre kända örter och andra växter även extrakt på flugsvamp, korsspindel, destillerat guld (mot mani!), koögonglaskropp och extrakt på organ från en rad andra husdjur, meteorjärn (psykofarmaka mot rampfeber, agorafobi och depressiva tillstånd). Lägg till extrakt av mycket giftiga växter som bolmört och belladonna. Låt vara i utspäd-ningar om 10 miljondelar.

Av hundratals preparat i Vidarklinikens katalog har hittills endast ett godkänts som läkemedel, en salva mot muskel och ledproblem. Det är alltså nästan ingenting som passerat Läkemedelsverkets granskande nålsöga.

Antroposoferna har det senaste decenniet haft statens dispens för sina s k alternativa mediciner – till skillnad från vanliga läkemedelsbolag som måste bevisa att deras mediciner är verksamma.
Vidarkliniken använder fortfarande preparatet Iscador, ett mistelextrakt mot cancer, trots att det efter noggranna vetenskapliga studier visat sig sakna effekt.
Vart leder vård på icke-vetenskaplig grund och icke-beprövad erfarenhet?
Ett exempel Nyligen tvingades Vidarkliniken tillbaka sina rekommendationer till småbarnsföräldrar om att inte låta vaccinera barnen mot mässlingen, en sjukdom som bevisligen skördat miljontals liv och fortfarande är en livsfarlig sjukdom i stora delar av världen.
Att fortsätta hävda att Landstinget Sörmland skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att landstinget accepterar antroposofins läror och erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen.

Nyköping 31 maj 2012

Kaisa Komulainen-Nilsson Lotta Back

Läs mer

När en familjeangelägenhet upphöjs till statsakt

Solen skiner, ljumma lätta vindar råder. Släkt och vänner finklädda har samlats. Fin dag för en familjehög när man vill ge det nya barnet dess namn. Så borde det väl också vara för den yngre familjen Bernadotte på Haga slotti Solna.

Men nu är det inte riktigt så, för den yngre familjen Bernadotte är inte vilken familj som helst. Fru B är nämligen dotter till kungen av Sverige, tillika landets statschef. Och fru B är alltså arvinge till statschefjobbet när det en gång blir ledigt.

För så går det till i den folkstyrda demokratin Sverige, att landets högsta ämbete tillsätts inte av folket i fria val utan genom samlag i familjen Bernadotte. Och nu har alltså statschefsarvtagerskan fru B säkrat statschefposten inom familjen i ytterligare ett släktled genom att sätta ett barn till världen – dottern Estelle, som idag får sitt namn officiellt.

Hur då officiellt frågar sig någon? Det har väl ingen kunnat undgå efter alla mediers fäaktigt okritiska och följsamma rappartering sen i princip den lilla konciperades. Idag upphöjs det som normala människor håller som sin privata namngivningshögtid till statsakt – dopet bevakas av drösar nationell och internationell media. Stackars unge!

Det kanske inte gör så mycket, men samtidigt fråntas hon en av de rättigheter som vi andra svenska medborgare garanteras i grundlag – religionsfrihet. Kanske kan man begära att en som ska verka som präst i ett visst samfund också omfattar dess esoteriska trossatser. Men är det verkligen rimligt att en svensk statschef ska avkrävas att tillhöra den ”rena evangeliska tron” och omfatta den augsburgska bekännelsen från slutet av 1500-talet?

Det är dags att vi får en folkvald statschef!

Läs mer

Tillgänglighet för funktionsnedsatta – något för Sörmland?

Vänsterpartiet stödjer marschen för tillgänglighet.

Vad och varför?
Marschen för tillgänglighet arrangeras för tionde året av organisationen med samma namn, som arbetar för att bristade tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ska utgöra en diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Cirka 150 organisationer, företag m.m. stödjer Marschen för tillgänglighet, bland annat Vänsterpartiet ( http://www.marschen.se/viewpage.php?page=130).

När och var?
I Stockholm går vår partiordförande Jonas Sjöstedt med i marschen tillsammans med Jesper Odelberg. Det är viktigt att vänsterpartister är med och deltar på alla de orter marschen finns. Sprid därför informationen i de distrikt där marschen går. Lördagen den 26 maj går det flera marscher parallellt på följande orter (fler tillkommer): Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kumla, Linköping, Malmö, Stockholm, Strömsund, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.
För exakt tid och plats samt kontaktpersoner se hemsidan där ny information läggs ut: http://www.marschen.se/viewpage.php?page=615

Vänsterpartiet om tillgänglighet
Alla ska ha lika stor rätt att ta del av samhällets möjligheter. Varor, tjänster, information och samhällelig service måste vara tillgänglig även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vänsterpartiet tänker se till att otillgänglighet klassas som diskriminering. Inga brasklappar och inget förhalande.

Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Men frågan är också viktig för alla oss andra. Vi som en dag kanske får en funktionsnedsättning, blir gamla och får svårare att gå och se eller skaffar barn och ska ta oss fram med barnvagn. Och alla de som har en familjemedlem eller vän som har en funktionsnedsättning.

Frågan har utretts fler gånger. I diskrimineringskommitténs slutbetänkande föreslogs att underlåtenhet att vidta åtgärder för tillgänglighet skulle anses som diskriminering. Den moderatledda regeringen tog inte med det i den nya diskrimineringslagen. Efter lång kamp från framförallt handikapprörelsen lade regeringen 2010 fram ytterligare en utredning. Men regeringen försåg den med en rejäl brasklapp: man måste titta närmare på vad det kostar först. Sedan dess har ingenting hänt och därför fortsätter protesterna från handikapprörelsen.

I Norge är otillgänglighet klassat som diskriminering sedan januari 2009. Där har lagstiftningen varit ett viktigt verktyg och effekten har varit att arbetet för tillgänglighet har synliggjorts och tagits på mer allvar av företag och myndighet er. Man rättar till brister redan innan de blir anmälda och byggbranschen har påverkats redan på planeringsstadiet. Exemplet från Norge visar också att det inte finns någon anledning att dramatisera kostnaderna.

Ett tillgängligt samhälle är i högsta grad en välfärdsfråga. Det borde vara en självklarhet att man jobbar hårt med denna fråga runtom i landet, men tyvärr är det ofta inte så. Vänsterpartiet vill införa ekonomisk stimulans på 2 miljarder kronor per år till i första hand kommuner, landsting och myndigheter, men även privata företag. Det kan t.ex. handla om att skolor ska kunna byggas om så att alla elever får möjlighet att enkelt komma in genom dörrarna. Gårdar på förskolor ska göras framkomliga så att alla föräldrar kan hämta och lämna sina barn. Alla ska kunna komma in i och röra sig inom offentliga lokaler, exempelvis platser för kultur, men också restauranger och kaféer.

Att klassa otillgänglighet som diskriminering handlar om vilja. Vi måste se att tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter istället för att anlägga ett krasst ekonomiskt perspektiv, som dessutom är kraftigt överdramatiserat. Bort med alla brasklappar. Ge kommunerna förutsättningar att göra de anpassningar som krävs.

Till sist frågan behandlas just nu i arbetsmarknadsutskottet som har hand om diskrimineringslagstiftningen och skall åter upp 31 maj. Det är alltså angeläget att ha starka manifestationer den 26 maj.

Med vänlig hälsning
Eva Olofsson
riksdagsledamot vänsterpartiet
ledamot socialutskottet
telefon: 08-786 46 58 mobil 0703-17 10 27
Besöksadress: Cephalushuset Riddarhustorget 7-9 vån 5
adress Sveriges riksdag 100 12 Stockholm
E-post:Eva.Olofsson@riksdagen.se

Läs mer

Vänsterns förslag till vårbudget i riksdagen – satsningar på äldreomsorgen

Avsnittet om

Vänsterpartiet gör flera stora satsningar på äldreomsorgen i sin vårbudgetmotion. Bland annat förstärks bemanningen, de äldre får mer egen tid att förfoga över och det införs ett avgiftstak inom hemtjänsten. Investeringarna leder till mer tid och resurser och högre omsorgskvalitet. Personalen får bättre arbetsvillkor, det skapas fler jobb och personalförsörjningen säkerställs. År 2010 fick två tredjedelar av de äldre över 75 år som är i behov av stöd i vardagen, hjälp av någon anhörig eller bekant som de inte bor tillsammans med. Ungefär 70 procent av denna oavlönade anhörigvård utförs av kvinnor. Satsningar på äldreomsorg är därför en avgörande jämställdhetsfråga. Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik.

Förslag ur vårbudgeten:

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med prioritet för demensvården. De kommuner som redan har en god bemanning, kan använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen. Satsningen är på 1 miljard kronor 2013, 2 miljarder kronor 2014 och 3 miljarder kronor 2015 och ger ungefär 7 500 nya heltidsjobb. Samtidigt avvisar vi regeringens bidrag för att utöka lagen om valfrihet (LOV) i äldreomsorgen.

• De som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara tid då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Vi anslår 1 miljard kronor per år till detta och skapar därmed 2 500 nya jobb

• Det ska införas ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänsten för att minska de stora skillnaderna mellan kommunerna och för att äldre inte skall behöva avstå hemtjänst av ekonomiska skäl. Idag är maxtaxan för hemtjänstens månadsavgift 1 712 kronor per månad och kommunerna bestämmer själva sina avgiftssystem och sin timtaxa. Anslaget till kommunerna ökar därigenom med 300 miljoner kronor per år.

• Stimulanspengar till de kommuner som vill införa förenklade bedömningar när äldre personer behöver hjälp med olika serviceinsatser, med stort inflytande för de äldre över hur de vill använda tiden. Totalt höjs anslaget med 380 miljoner kronor 2013 och 2014 och 300 miljoner kronor 2015.
Vänsterpartiet gör flera stora satsningar på äldreomsorgen i sin vårbudgetmotion. Bland annat förstärks bemanningen, de äldre får mer egen tid att förfoga över och det införs ett avgiftstak inom hemtjänsten. Investeringarna leder till mer tid och resurser och högre omsorgskvalitet. Personalen får bättre arbetsvillkor, det skapas fler jobb och personalförsörjningen säkerställs. År 2010 fick två tredjedelar av de äldre över 75 år som är i behov av stöd i vardagen, hjälp av någon anhörig eller bekant som de inte bor tillsammans med. Ungefär 70 procent av denna oavlönade anhörigvård utförs av kvinnor. Satsningar på äldreomsorg är därför en avgörande jämställdhetsfråga. Med Vänsterpartiets satsningar blir äldreomsorgen mer trygg, jämställd och jämlik.

• Ett äldreomsorgslyft med pengar till utbildning för anställda som saknar eller behöver komplettera sin utbildning. Kostnaden för detta förslag är 150 miljoner kronor 2013 och sedan 100 miljoner kronor per år.

• I samband med äldreomsorgslyftet sker en satsning på 3 000 utbildningsvikariat år 2013 och 5 000 år 2014 och 2015. Utbildningsvikariaten riktar sig i första hand till arbetslösa som har gått omvårdnadsprogrammet och därmed får möjlighet att färdigutbilda sig och få nödvändig arbetslivserfarenhet. Kostnaden för utbildningsvikariaten beräknas bli 650 miljoner år 2013 och 1,08 miljarder år 2014 respektive 2015.

• Bättre äldreomsorg för dem som har ett annat modersmål än svenska. Vi satsar 50 miljoner kronor per år för att utveckla en äldreomsorg på det egna språket för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige.

• Äldre döva och dövblinda kan ha svårt att kommunicera och riskerar att bli ensamma och isolerade. Vi avsätter 10 miljoner kronor till införandet av regionala vägledare samt en nationell samordnare för äldre döva och dövblinda.

• God och näringsriktig mat är viktigt för att må bra och vi genomför ett matlyft i äldreomsorgen. Vi anser att hemtjänsten åter ska laga mat i hemmet när det önskas. I äldreomsorgen behövs dietister och kostkonsulenter. Vi vill satsa 200 miljoner kronor per år för att genomföra detta.

Läs hela Vänsterns budgetförslag

Läs mer

En rak vänster mot rasismen – demonstrera i Sörmland 1:a maj!

Eskilstuna
11.00 Samling på Fristadstorget
12.00 Avmarsch till Rademachersmedjorna.
13.00 Tal av Jens Holm, någon från Ung vänster samt artistuppträdande.

Oxelösund
10.30 Samling vid D-skolan
10.45 Avmarsch
11.30 Möte på Järntorget

Från Vänsterpartiet: Lotta Johnsson-Fornarve, partistyrelsen.
Talare från Socialdemokraterna: Åsa Kullgren, Finanslandstingsråd Landstinget Sörmland.

Nyköping
12:00 Avmarsch från Stora Torget till Träffen

Talare: Mara Hagberg känd expert mot hedersvåld och har arbetat med att öppna kvinnojourer i Irak

Läs mer

En liten betraktelse över språkets förfall – eller kanske hellre, språkanvändningens? …

Jag satt och överhörde dagens förhandlingar i landstingsfullmäktige i Landstinget Sörmland. Det ingår i mitt arbete som politisk sekreterare i Vänsterpartiets landstingsgrupp, att vara mina folkvalda kamrater behjälpliga under dagen med råd och dåd. Men när man sitter där och ser utöver församlingen ger det också en unik möjlighet att fundera över informerande chefstjänstepersoners och ledamöters retoriska färdigheter och övriga språkbehandling.

Jag tänker nu inte främst på dem som oftast talar både på in- och utandning, för att få så mycket som möjligt sagt inom den tilldelade talartidens ramar. Det får väl vara lite upp till var och en om man faktiskt vill bli förstådd, om hur angelägen man är att nå ut med sitt budskap. I värsta fall vill man kanske tillochmed dölja att man inte har någon substans i det man säger, men sådana tillfällen hoppas jag kan räknas till de unika.
Däremot undrar jag hur många talare som ägnat de här frågorna en tanke, som omedvetet håller sin publik utanför genom sitt sätt att tala? För vem vill egentligen medvetet bidra till ett faktiskt demokratiskt underskott på det här sättet, att medborgare inte kan ta till sig den politiska argumentationen?

Då är det värre med en företeelse som innebär ett medvetet sätt att hålla människor utanför delar av den demokratiska processen. Jag tänker på svagheten för – eller är det kanske något slags språkligt koketterande? – ”gödsla” sin framställning med en utländska modeuttryck och -förkortningar.

Jag hör nu inte till dem som förfasar sig över den dynamik som finns i språk i kontakt med andra, att språken fortlöpande inkorporerar användbara uttryck från varandra. I svenskan kan vi historiskt spåra tyskans starka inflytande under svensk medeltid, när Frankrike var den dominerande stormakten var det en lång tid franskan och nu är det den amerikanska varianten av engelska som starkt påverkar vårt språk. Vi ”tajmar” kanske när vi mäter tid, vi använder ”webben” och ”datorer” dagligen. De senare orden som ett par exempel på hur vi genomgått ett snabbt tekniksprång och det inte tidigare funnits ord i svenskan. Men det är ord som är relativt nya och som förstås av de flesta av oss.

Men vad händer med förståelsen när man kanske inte ids fundera över fungerande uttryck på svenska. Idag talades det i landstingssalen t ex om ”key accounts” och ”FM”-enheten. Det senare på fråga uttytt som ”Facility Management”, vilket i sin tur skulle kunna betyda ”verksamhetsstöd”. På Landstinget Sörmlands externa och interna webbsidor kan man hitta en flitig användning av ”HR”. ”Synsättet för HR ska än mer dominera personalarbetet…” kan man läsa på flera ställen.

Oavsett om det bara är slarv eller att man vill visa att man läser den senaste facklitterarturen på utrikiska språk, så bidrar det till att hålla människor utanför. Man bygger på det demokratiska underskottet i den politiska processen.

Läs mer

Har hjärtat till vänster och vill jobba med politik?

.
Landstingshuset någon gång på 1890-talet, medan det var lasarett.

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Sörmland söker politisk sekreterare

Vår nuvarande politiska sekreterare går i pension i början av sommaren. Därför söker vi nu en ersättare med stort intresse för politik och som delar Vänsterpartiets värderingar.

Som politisk sekreterare i landstingsgruppen arbetar du med politik, organisation och administration. Du ska vara en resurs för vår landstingsgrupp. Du kommer bland annat att ta fram underlag för gruppen i olika politiska frågor, arbeta med gruppens mediestrategier och opinionsbildande verksamhet. Du kommer att ha mycket kontakter med människor i landstingsorganisationen, i Vänsterpartiet och med medborgare.

Du måste vara bra på att uttrycka dig både skriftligt och muntligt och ha god organisationsförmåga. Du ska ha förmåga att både arbeta självständigt och tillsammans med andra, och uppskatta att pendla mellan strategiskt utmanande uppgifter och enkla rutingöromål. Vi förutsätter att du har datavana.
Erfarenhet från arbete i en politikerstyrd organisation som kommun och/eller landsting är en merit. Det är också en relevant högskoleutbildning inom statskunskap, ekonomi och juridik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänstgöringsgraden är 100 % och anställningen är en visstidsanställning fram till 31 december 2014. I övrigt anställningsvillkor som gäller för tjänstemän vid landstingskansliet. Placeringen av tjänsten är vid Landstinget Sörmlands kansli i Nyköping.

Publiceringsdatum
2012-04-11.
Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning heltid.
Tjänstgöringsgrad 100 % visstid tom 31/12 2014.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Ersättning
Fast lön enligt Landstinget Sörmlands reglemente för partistöd, för närvarande 60 % av referensarvodet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2012-05-04.
Ansökan kan skickas med vanlig post till: Vänsterpartiet, Lanstinget Sörmland, 611 88 Nyköping eller till e-postadress: maud.ekman@dll.se med ”Ansökan politisk sekreterare” på ämnesraden.
Kontakt
Maud Ekman, telefon 0155-24 79 77 / 072-206 12 44, epost: maud.ekman@dll.se
Organisation/Företag
Landstinget Sörmland.
Adress
Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping.

Läs mer

Vänsterpartiet i Sörmland vill att Landstinget avvecklar samarbete med antroposofernas Vidarkliniken

Vänsterpartiets årsmöte förra veckan beslutadeatt Vänsterpartiet Sörmland skall verka för att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken i Järna. Enligt Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program skall – ”Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Detta tillsammans med de frågetecken som finns runt klinikens verksamhet vad gäller bla. utskrivning av preparat utan tillstånd, vägran att vaccinera barn mot mässling samt att Vänsterpartiet vill ha en skattefinansierad och offentlig driven vård låg till grund för beslutet.

Här kan du läsa motionen som låg till grund för beslutet:

Motion om att avveckla samarbetet med Vidarkliniken
”En bra forskning och utbildning har en avgörande betydelse för framtidens sjukvård. Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.”
Så står det i Vänsterpartiets hälso och sjukvårdspolitiska program.

Landstinget Sörmland har idag ett avtal med Vidarkliniken i Järna, en antroposofisk vårdinrättning. Patienter kan idag remitteras dit av läkare inom landstinget för olika behandlingar. Ingen dock mot sin vilja skall tilläggas.

Antroposofin grundades år 1912 av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifter och föreläsningar. Antroposofin gör rader av påståenden om människan, om sjukdomar och läkemedel och om naturen som står i strid med modern vetenskap. Antroposofin är ingen vetenskap men envisas med att framträda med vetenskapliga anspråk.
Exempel på antroposofisk lära är astralkroppar och eterkroppar, karmalära och reinkarnation, avståndstagande från vaccination, bruk av (låga doser) giftiga metaller, sömnpreparat, hänsyn till planeters positioner och månens faser vid sjukdomsbehandling. Okritiskhet är ett uttalat ideal. (Man skall ha ett öppet sinne).
Enligt homeopater och antroposofer får läkemedlet större effekt ju mer det späds ut (potentiering). Det finns dock inget vetenskapligt stöd för detta.
Föräldrar har av Vidarkliniken uppmanats att inte vaccinera barn mot mässlingen. Att vaccinera barn hindrar, enligt antroposofin, barnens andliga utveckling. Enligt Steiners andeuppenbarelser förbättrar människan sina chanser inför nästa reinkarnation när hon genomlider vissa sjukdomar. Vidarkliniken har även använt och skrivit ut antroposofiska preparat utan tillstånd.
Många tycker att det inte spelar så stor roll vilka ”konstigheter” som ligger bakom antroposofin så länge dess utövare ger sina patienter ett gott omhändertagande. Men när man ska ta ställning till Vidarkliniken och antroposofin så måste man värdera det som verkligen skiljer ut den från annan vård, nämligen den bakomliggande läran. Och då blir inte bilden lika positiv.
Att fortsätta hävda att landstinget skall ha ett samarbete med Vidarkliniken betyder att vi accepterar antroposofins läror. Att acceptera deras läror betyder att vi erkänner antroposofin som en legitim gren av vetenskapen. Att erkänna antroposofin som en legitim vetenskap strider mot partiets hälso och sjukvårdspolitiska program och den grund som den står på.

Jag yrkar att: Vänsterpartiet Sörmlands ståndpunkt bör vara att vi vill avveckla samarbetet mellan landstinget Sörmland och Vidarkliniken så snart som möjligt.
Tony Rosendahl Katrineholm 9/2-12

Läs mer