Vänsterpartiets framtida roll i landstingspolitiken

Vänsterpartiet har efter valet fört diskussioner om samarbete i landstinget under den kommande mandatperioden med flera partier, men inte offentligt i media. De olika överläggningarna partierna emellan har nu resulterat i att en politisk ledning med S, MP, C och FP har bildats. Partikoalitionen utgör en minoritet som behöver stöd av ytterligare röster för att kunna få igenom sin budget.  Därför har Vänsterpartiet nu kommit överens med ”fyrklövern” om valteknisk samverkan.

Vänsterpartiet har gått till val som det självständiga socialistiska parti vi är. I vår valplattform prioriterar vi att vården ska vara nära och tillgänglig, att personalresurserna ska förstärkas och arbetsmiljön förbättras. Vi betonar också kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Efter förhandlingar har vi nu kommit överens om hur det  valtekniska samarbete med de fyra koalitionspartierna ska se ut. Vänsterpartiet kommer att vara representerade i landstingsstyrelsen som har ett övergripande ansvar samt i primärvårdsnämnden och nämnden för kultur och utbildning. Det blir en viktig plattform för oss att driva vår politik inom dessa områden.

Vi kommer också att ha möjlighet att förhandla om inflytande på de budgetförslag som fyrpartikoalitionen lägger under mandatperioden, men i övrigt fortsätter vi att arbeta i opposition som tidigare. Resultatet av budgetförhandlingarna och budgetens innehåll kommer att avgöra på vilket sätt vi kommer att stödja fyrpartikoalitionens budget.

Maud Ekman, gruppledare V

Lotta Back, vice gruppledare V

Patrik Renfors, distriktsordförande V

Läs mer

Vänsterpartiet står på barnens och ungdomarnas sida

Vänsterpartiet brinner för att Sörmland ska kunna nå målet om att vara Sveriges friskaste län 2025. Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård innebär ett intensifierat arbete med folkhälsa, patienten i fokus, sociala investeringar och kräver en enorm insats från personalen. Ett extra energitillskott av fler händer i vården är även det en förutsättning. För att kunna nå målet måste vi satsa extra mycket på barnen och ungdomarna. De är Sörmlands framtid

Sörmland ska vara ett tryggt och hälsosamt län att växa upp i för alla barn och unga. Barns sjukdomar kan vara svåra att diagnosticera och behöver ofta specialistkompetens. All barnsjukvård ska vara avgiftsfri och specialistkompetens ska finnas tillgänglig även kvällstid och helger, både i norra och södra länsdelen. Vi ser särskilda behov att öka tillgängligheten vid Nyköpings lasarett. Insatser för rekrytering behöver starta omedelbart för att kunna erbjuda en jämlik vård i länet. Det är inte acceptabelt att barn i olika delar av länet har olika god tillgång till vården.

Det förebyggande arbetet är viktigt och vi vill ha minst en familjecentral i varje kommun. Vi vill också utöka möjligheten till samtalsstöd för föräldrar och deras barn i skolåldern på familjecentraler eller vårdcentraler. Många unga mår idag psykiskt dåligt och för att förebygga så väl psykisk som sexuell ohälsa behöver personalen på ungdomsmottagningarna förstärkas. Detta skulle förbättra vårdkedjorna för barn och unga och stärka samarbetet mellan kommun och landsting.

Lotta Back (V), södra landstingslistan plats 1

Maud Ekman (V), norra landstingslistan plats 1

Läs mer

Vänsterpartiets kulturförslag vann gehör!

I juni 2011presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att  starta ett försök med Kultur på recept i Landstinget Sörmland. Vi skrev i vår motion att vi är övertygade om kulturens betydelse för människors välbefinnande och vill därför prova att genom kulturaktiviteter arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande. Verksamheten skulle vara ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra för långtidssjukskrivna och för dem som behandlas för utmattningsdepression eller annan lättare depression.

Kultur i vården har funnits länge, till exempel inom barnsjukvården och i kommunernas äldromsorg.  Kulturella aktiviteter stärker självkänslan och bidrar till en bättre hälsa. Vi ville utvidga detta till att också finnas med i den öppna vården och för fler patientgrupper.

Vi blev glada då vårt förslag fick positivt bemötande i fullmäktige men är idag ännu gladare då vi ser Kultur på recept börja genomföras i vårt län, först nu genom Vårdcentralen Strängnäs i samarbete med Strängnäs kommun. Exempel på  gemensamma kulturaktiviteter som kommer att ingå är dans, konst, drama och slöjd, både eget skapande och besök på utställningar och kulturmiljöer.

Vänsterpartiet har sett många av våra förslag de senaste åren realiseras i majoritetens arbete. Vi ser därför goda samarbetsmöjligheter med Socialdemokraterna och även Miljöpartiet efter valet på söndag!

Läs mer

Du kan vara någons anledning att välja livet

Igår vaknade många av oss och möttes av nyheten att Robin Williams avlidit. Under dagen nåddes vi av vetskapen att han tagit sitt liv. Många är vi som på olika sätt berördes av hans liv och nu även av hans död.

Robin Williams är inte ensam. Ca 1 miljon människor tar sitt liv i världen varje år. Detta att mäta mot att självmordsförsöken är tio gånger vanligare. I Sörmland tar ca 30 personer sitt liv under ett år. I arbetet med att Sörmland ska vara det friskaste länet 2025 stärks arbetet med förebyggande folkhälsoarbete. Det suicidförebyggande arbetet handlar om olika delar, där fortbildning och samverkan är ledorden. Det finns tre viktiga aktörer: Den självmordsbenägne/den som försökt ta sitt liv, anhöriga och personal.

Vänsterpartiet vill att Sörmland ska vara ett tryggt län att växa upp i. Många unga mår psykiskt dåligt och för att förebygga detta behövs en stärkt ungdomshälsa. Vi vill se en snabbare tillgång till kontakt och samtalsstöd för unga vuxna. Beroendevården behöver utvecklas. Vi vill ha en jämlik och behovsstyrd vård, präglad av inflytande för patienter och personal, en vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Systemen för ersättning till vårdgivare ska formas utifrån att hälsa är en rättighet inte en handelsvara.

Anhörigorganisationen SPES skriver att det är en myt att man kan ”väcka den björn som sover” genom att fråga någon om självmordstankar. Var inte rädd för att våga fråga. Försök bevara ditt lugn men ta din oro på allvar och vidta åtgärder. Våga lita på din magkänsla – reagera på det som känns ovanligt. Hjälp finns att få, även för anhöriga.

På en konferens vi besökte i våras på temat Suicid sa en av föredragshållarna: Tänk på att du kan vara anledningen till att en annan människa väljer att leva. Det tycker vi är en fin tanke att ta vara på.

Elinor och Maud

Läs mer

Rösta i EU-valet för Mors skull

På söndag är det den 25 maj, en dag många av oss ser fram emot. Mors dag är en dag då man kanske samlas över generationsgränserna och firar betydelsen av att ha en familj. Kanske går en tanke även till hela världens kvinnor som gett liv till oss alla. En tanke om hur olika sjukvård ser ut runt om i världen och vilka olika förutsättningar vi har då vi kommer till världen. Vänsterpartiet vill att alla mödrar i Sverige ska kunna känna sig trygga i förlossningsvården och att alla barn ska ha en trygg uppväxt.

Men det är inte bara Mors dag på söndag, det är också val till Europaparlamentet. Ett val över gränser. Mycket av det som beslutas i Europaparlamentet berör dig och mig här hemma i Sverige. En röst på Vänsterpartiet är en röst på ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, för mångfald, jämlikhet och solidaritet och som anser att demokrati ska finnas nära medborgarna. Vill du som vi få svenska perspektiv på EU-politiken ska du gå och rösta i valet på söndag.

Moder Svea är ett begrepp som ofta används i patriotiska sammanhang. Att tycka om sitt land och vara stolt över vad vi har byggt upp här i Sverige är inte fel. Det mångkulturella samhälle vi har idag berikar och utvecklar Sverige. Vi behöver arbeta mot främlingsfientlighet och rasism både i Sverige och i hela Europa. Ett tryggt samhälle för både barn och vuxna vilar på en väl utbyggd välfärd. Girighet och nyliberal ekonomisk politik gynnar framväxt av mörka krafter.  Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt Sverige och Europa med en välfärd fri från vinstintressen.

Elinor och Maud

Läs mer

Inte till salu!

Inte till salu är den paroll som Vänsterpartiet går till val på och som hördes flitigt vid demonstrationerna på 1 Maj i länet.  Den som lägger sin röst på Vänsterpartiet är i gott sällskap! Välfärdssektorn är landets största arbetsgivare. Vi är partiet att rösta på för en trygg välfärd fri från vinstintressen.

Enligt en SIFO-undersökning är Vänsterpartiet det parti som har mest hängivna anhängare. Vi har visat att vi är regeringsdugliga – vi är med och styr i 85 kommuner, 9 landsting/regioner. I dessa områden bor 3 miljoner människor och vi har hand om en sammanlagd budget på 310 miljarder. Vi är beredda att ta mer ansvar och vi har erfarenheter för att göra ett bra jobb. Vårt parti växer så det knakar – vi har fler medlemmar än vi har haft på 20 år.

Om du lägger din röst på Vänsterpartiet vid de olika valen 2014 så innebär det ett steg närmare en välfärd fri från privata vinster. Den svenska välfärdsmodellen grundas i att verksamheterna ska ha låga eller inga avgifter. Vi anser att skattemedel avsedda för skola ska gå till skola. Vi är för en välfärd fri från vinstuttag och anser att eventuella överskott ska återinvesteras. Vi är motståndare till vinstintressen i välfärden, inte till valmöjligheter och alternativ. Vi är positiva till mindre aktörer som kooperativ eller stiftelser. Innehållet i välfärden ska gå att påverka.

Vi lyhörda och har respekt för våra motståndare. Med Vänsterpartiet får Sverige ett samhälle som bygger på omtanke, solidaritet, medmänsklighet och rättvisa – ett samhälle att lita på. Med vår politik slipper du girighet och borgerlig politik. Vår politik är genomtänkt och förnuftig. Vi i Vänsterpartiet är tydliga i vad vi vill och vi står upp för våra värderingar.

Elinor och Maud

Läs mer

Skydd mot TBE – en klassfråga

I torsdags lämnade vi in en motion till landstingsfullmäktige. Den handlar om att barn inte ska behöva betala för besöket då de vaccineras mot TBE. Sörmland är rikt på fästingar och TBE är en hemsk sjukdom som kan förebyggas genom att man vaccinerar sig. Vi tycker att det är fel att barnen ska behöva betala för dessa besök. De betalar ju inte för andra besök i vården. Sju sprutor behövs mellan 1 och 19 år. Ska en familj som har flera barn ge alla sina barn skydd så kostar det en hel del pengar. Pengar som inte alla har, och då blir det en klassfråga. Har man pengar så ska man kunna skydda sig, annars inte. Det tycker vi är fel. Vi föreslår i ett första skede att besöken ska bli gratis för barnen när föräldrarna betalar för vaccinet. Det är barnen värda!

Elinor och Maud

 

 

Läs mer

Vad är viktigt för Vänsterpartiet?

 Vänsterpartiet i Sörmland höll i helgen sin årskonferens. Vid mötet antogs en valplattform som slår fast vår politiska viljeriktning: med vår politik får vi ett hållbart och jämlikt Sörmland där vården är lätt att nå och lätt att förstå. Vi har pekat ut fem huvudfrågor att arbeta med:

–          Vi arbetar för en välfärd fri från vinstuttag

–          Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå

–          Sörmland ska vara tryggt att växa upp i

–          Gräset är grönast i Sörmland

–          Ett sammanhållet Sörmland, öppet för alla

I valplattformen förklarar vi lite mer ingående vilka ställningstaganden vi gör utifrån huvudfrågorna och vilka satsningar vi anser vara viktiga för att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet och ge alla invånare rättvis tillgång till gemensamma resurser. Några av de satsningar som vi vill genomföra är:

–          Flexibla öppettider på vårdcentralerna för att möta pendlarbehov                   

–          Vi vill behålla och utveckla vården i offentlig regi

–          Vi vill ha låga eller inga avgifter, exempelvis avgiftsfri mammografi och ingen besöksavgift vid Vaccinering mot TBE för barn och ungdomar

–          Familjecentral i alla kommuner

–          Arbetsgivaren ersätter karensdag för personal inom primärvården

–          Avgiftsfria sjukresor

–          Ökat kultursamarbete i länet

Här på bloggen kommer vi nu under valåret att presentera olika delar i vår politik så att du som läsare kan se vad det är Vänsterpartiet står för. Vår valplattform kan laddas ner i sin helhet på vår hemsida. Valplattformen är lätt att nå och lätt att förstå, precis så som vi vill att vården i Sörmland också ska vara!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Kvinnodag för lagförslag: Samtyckeslagstiftning

På internationella kvinnodagen 8 mars kommer många manifestationer att hållas på gator och torg och kulturaktiviteter arrangeras för att uppmärksamma de orättvisor som fortfarande finns mellan kvinnor män i det sociala livet, i arbetsliv och juridik.

Vänsterpartiet vill särskilt manifestera mot sexuellt våld och vi argumenterar för en samtyckeslagstiftning. Flera aktuella friande domar i våldtäktsmål är bakgrunden till att det nu väcks krav om en ny lagstiftning. Om vi ser på dagens våldtäktslagstiftning så bygger den på att gärningsmannen ska han använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt. Här ges inte utrymme för att offret kan hamna i chock och bli handlingsförlamad. 

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en persons kropp förrän hon eller han har visat eller sagt att det är okej. Men vi måste också göra annat för att förändra attityder och beteenden. Vi tror att en samtyckeslag på samma sätt som lagen om att inte aga barn kan påverka normerna i samhället och förstärka synen på att sex ska bygga på frivilligt deltagande och samtycke. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor, men man får inte glömma att det kan förekomma övergrepp även i homorelationer.

I Landstinget Sörmland finns en särskild mottagning för kvinnor som utsatts för övergrepp. Men det behövs också en god kunskap på alla vårdnivåer för att våga ställa frågan om personen blivit utsatt för våld och att visa det går att tala om det. Det finns många anledningar till att personal som möter våldsutsatta kvinnor inte frågar om våld i nära relationer. Att våga tala om detta i samhällsdebatten gör det också lättare för vårdpersonalen.

 

 

Läs mer

Vi ser fram emot valarbetet!

I lördags höll Vänsterpartiet Sörmland sin valkonferens där listor till riksdag och landsting fastställdes. Vänsterpartiet kommer att ha två listor till landstinget. Den ena listan som de som bor i Eskilstuna, Flen och Strängnäs kan rösta på toppas av Maud Ekman (Eskilstuna) följd av David Aronsson (Strängnäs). Listan för övriga Sörmland toppas av Lotta Back (Katrineholm följd av Tommy Fogelberg (Trosa). Riksdagslistan toppas av Lotta Johnsson Fornarve (Oxelösund) följds av Tommy Hamberg (Eskilstuna).

Mötet var en trevlig tillställning där mötesdeltagarna visade sig trygga och med hopp i blicken inför framtiden. Vi ser fram emot valarbetet!

Läs mer