Öka kvalitén och valfriheten inom vård och omsorg!

 

Vi Kristdemokrater kommer alltid att värna om valfriheten inom vård och omsorg. Idag finns LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten men vi vill även utreda möjligheten till valfrihet inom särskilt boende och inom vård och omsorg av personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi hävdar subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen, att beslut fattas så nära den enskilde som möjligt) och anser att kommunen ska ge god information så att medborgarna själva eller tillsammans med anhöriga kan göra ett val som passar den enskilde bäst. 

Kristdemokraterna har lämnat in några motioner till Kommunfullmäktige i Nyköping under de sista månaderna. I en av motionerna framhåller vi att kommunen bör införa en värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nyköping. Den tydliggör vad äldre personer, anhöriga och kommuninvånare kan förvänta sig av äldreomsorgen och till vem man vänder sig om man inte är nöjd med sin vård. Pensionärsorganisationerna i Nyköping har i olika sammanhang framfört önskemål om en lokal värdighetsgaranti för att skapa förutsättningar för en ännu bättre äldreomsorg. Vid politikerdebatten på Träffen den 27 mars, anordnad av Nyköpings pensionärsorganisationer, uttrycktes återigen vikten av en värdighetsgaranti.

Den andra motionen handlar om att inrätta en avdelning för yngre dementa.Detta har funnits med i flera år i Kristdemokraternas budgetförslag. Den sista tiden har frågan blivit högaktuell genom föredragshållare och Östnytts TV-reportage om vad boende, personal och anhöriga i regionen har för syn på demensomsorgen. Det har hävdats att Nyköpings kommun har en avdelning för yngre dementa men eftersom kvarboendeprincipen gäller där, blir det en avdelning med blandade åldrar vilket innebär att det är svårt att få hög nöjdhet på kvaliteten speciellt för de yngre på avdelningen.

Snart är det dags för en ny upphandling av äldreomsorg på Riggargatan, Annagården och Björkgårdens äldreboenden som idag drivs av privata vårdföretag. Kommunen har för avsikt att lämna anbud på dessa äldreboenden och vi Kristdemokrater ser därmed en risk att valmöjligheterna blir färre för våra medborgare.

Framtidens äldre och dess anhöriga kommer att ställa höga krav på omsorgen. Vi Kristdemokrater fortsätter att arbeta för medborgarnas valfrihet!

Marita Göransson (KD) 

Läs Mer