Oxelösund – bäst i länet!

Oxelösund är bäst i länet på miljöbilar. Det skriver tidningen Sörmlandsbygden i nr 17 som utkommer i dag torsdag 27 april.

Härom dagen kom rankingen av näringslivsklimatet. Den var inte lika rolig läsning. Jag tänker återkomma till den senare.

Nu tar vi miljöbilarna, där Oxelösund ligger femma bland 160 kommuner, och etta i Sörmland. Detta enligt Miljöfordon Syds analys 2011 över kommunala bilar.

Som miljöfordon räknar organisationen alla de fordon som uppfyller den nationella definitionen av skattebefrielse för miljöbilar (eller den tidigare förordningen om miljöbilspremie).

Med detta vill jag bland annat säga att allt inte är svart eller vitt när det gäller olika rankingar och mätningar. En kommun kan vara bra på en sak, men mindre bra på något annat…

Bo H

Läs mer

Vindkraften – kommunen vaknar

Centerpartiet i Oxelösund ställer sig principiellt positivt till att vindbruk etableras i Oxelösunds skärgård, utan att det inkräktar alltför menligt på andra värden och riksintressen, såsom friluftsliv, sjöfart, djurliv, m.m.

Vindkraft är en nationell angelägenhet och ett allmänt intresse. Centerpartiet noterar med glädje att kommunen i Samrådshandling (2011-12-30, Dnr PLAN 2010/4) säger sig se ”mycket positivt på vindkraft som energikälla”.

Ambitionen stämmer väl överens med tankar i Vision 2020, där det uttrycks en vilja att en allt större del av energi ska komma från förnybara källor.

I samrådshandlingen konstateras även att en utbyggnad av vindkraft i Oxelösunds kommun kommer att medföra många positiva effekter.

Därför är vipositiva till en vindkraftssatsning som sådan. En dylik utbyggnad står i samklang med den motion som Centerpartiet riktade till Kommunfullmäktige för en tid sedan.

Om och när en vindkraftsutbyggnad kan ske, betyder det att Oxelösund ställer in sig i ledet av svenska kommuner som bidrar till en nödvändig och positiv utbyggnad av alternativa, icke fossila och miljövänliga energikällor i Sverige.

Bo H

Läs mer

Alliansen

Hej igen ! Ja det ser ut att bli några tuffa år för Alliansen.
För centerpatiets del betyder ju detta att vi måste samarbeta ännu mera.Vi inom Centern har ju några stora frågor som berör hela värden

Energin och miljön är ju en av våra viktigaste frågor som berör ALLA.

Jag för min egen del undrar lite över hur vi ska komma med ytterligare tryck på hur viktigt det är med För nybar energi.
Jag vet inte hur många gånger som detta har tagits upp här nere i Oxelösund.
Vindkraft, vågorna och solen som vi måste ta till hjälp.
Vi inom alliansen måste tänka framåt .
Våra barnbarnsbarn .Kommer de att fortsätta att arbete för jordens miljö? Eller anser dessa att vi har förstört jorden.
Vi flyger vi åker tåg och buss.Men bilen vårt viktigaste fortsakaffningsmedel kommer att finnas kvar.
Vi kan inte ta oss tillbaka när det bara var segelfartyg och hästar som tog oss ut i värden.

Samverkan på lika villkor inom Alliansen.

Siw Sjöholm Johansson

Läs mer

Ohelig allians

För en vecka sedan intervjuades Mona Sahlin i det nystartade programmet ”Min sanning” i svt. Hon var mycket uppriktig kring bådebesvikelser och framgångar.

Redan tidigare har Sahlinförklarat att det var ett strategiskt misstag att ta med Vänsterpartiet i det rödgröna samarbetet. Det var partivänstern som tvingade henne in i den återvändsgränden.

Mona Sahlins tanke var att med hjälp av Miljöpartiet de Gröna bilda en rödgrön samarbetskonstellation. Men hon fick backa när ”di röde” i partiet insåg att V hade akterseglats.

I stället togs det tidigare kommunistpartiet in i stugvärmen på allvar. Det har gått sisådär…

I Oxelösund har socialdemokraterna satt sig i knäet på vänstern (eller är det tvärtom?) för att kunna behålla makten.En man med ideologiska skygglappar är gruppledare (V) och har i princip förklarat att han inte ens tänker lyssna påförslag från oppositionen, oavsett hur kloka dessa är.

Detta påverkar det politiska klimatet i Oxelösund – till detsämre.

Socialdemokraterna äri dåligt sällskap och påväg att köra rakt in i väggen i den återvändsgränd där man rattat in sig.

Bo H

Läs mer

Stoppa slöseriet med maten!

En genomsnittlig barnfamilj slänger mat för kring 8000 kronor per år. Totalt slängde hushållen 674 000 ton mat 2010. Drygt hälften av Sveriges kommuner sorterar ut matavfall, och bara en dryg femtedel av allt matavfall i landet tas tillvara.

Det innebär en dubbel förlust för miljön och plånboken. Åtgärder riktade mot att minska matavfallet, och för att ta tillvara det som slängs, behövs!

Därför är det glädjande att frågankom upp i samband med att Centerns Sörmlandsdistrikt höll sin vårstämma i Oxelösund den sista mars. Ett uttalande antogs om att sorteringen av hushållsavfall ska ökas och ske enligt kretsloppsprincipen. Dessutom vill Centerdistriktet att all kollektivtrafik blir fossilfri före år 2020.

Länets riksdagsledamot för Centern, och partiets miljöpolitiske talesman, Roger Tiefensee, deltog och berättade om rapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. Sverige har ett av världens mest klimatsmarta jordbruk från jord till bord. Den stora potential som sektorn har att sluta kretsloppet genom att återföra rötrester till marken och producera grön energi utnyttjas dock inte fullt ut.

Centern vill därför införa ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas, motsvarande 20 öre per kilowattimme (kWh) producerad energi från biogasrötning ur stallgödsel.

Stämman inleddes med föredrag av Kristina Branteryd, miljöchef på SSAB i Oxelösund. Hon informerade om stålkoncernens miljöarbete och krav som myndigheter ålägger verksamheten.

Genom att vara världsledande på höghållfast stål, vilket är lättare än annat stål, menar sig SSAB – trots betydande koldioxidutsläpp – kunna bidra till en bättre miljö. Lätta och höghållfasta stål bidrar till exempel med smartare resurshushållning och minskad bränsleförbrukning för lastmaskiner, kranar, m.m.

Centerns distriktsordförande Inger Fredriksson omvaldes. Till vice ordförande valdes Mattias Claesson, Katrineholm. Oxelösundscenterns ordförande och gruppledare i fullmäktige, Siw Sjöholm-Johansson, kvarstår i distriktsstyrelsen.

Läs mer