Vindkraften – kommunen vaknar

Centerpartiet i Oxelösund ställer sig principiellt positivt till att vindbruk etableras i Oxelösunds skärgård, utan att det inkräktar alltför menligt på andra värden och riksintressen, såsom friluftsliv, sjöfart, djurliv, m.m.

Vindkraft är en nationell angelägenhet och ett allmänt intresse. Centerpartiet noterar med glädje att kommunen i Samrådshandling (2011-12-30, Dnr PLAN 2010/4) säger sig se ”mycket positivt på vindkraft som energikälla”.

Ambitionen stämmer väl överens med tankar i Vision 2020, där det uttrycks en vilja att en allt större del av energi ska komma från förnybara källor.

I samrådshandlingen konstateras även att en utbyggnad av vindkraft i Oxelösunds kommun kommer att medföra många positiva effekter.

Därför är vipositiva till en vindkraftssatsning som sådan. En dylik utbyggnad står i samklang med den motion som Centerpartiet riktade till Kommunfullmäktige för en tid sedan.

Om och när en vindkraftsutbyggnad kan ske, betyder det att Oxelösund ställer in sig i ledet av svenska kommuner som bidrar till en nödvändig och positiv utbyggnad av alternativa, icke fossila och miljövänliga energikällor i Sverige.

Bo H