Inspirerande Centerstämma!

Vilken stämma! Vilken stämning! Annie Lööf höll sitt bästa tal någonsin och fick ovationer från både press och publik. Och givetvis blev hon omvald som partiordförande under jubel och applåder.

Första kvällen behandlades ämnen som integration, försvar och infrastruktur. Det var tydligt att Centerpartiet vill att fler människor ska kunna komma till Sverige för att jobba och bidra till vår välfärd. För att underlätta för arbetskraftsinvandrare vill stämman att man ska ta bort kravet på att det ska finnas en koppling till ett visst yrke eller en viss arbetsgivare.


På fredagen antog partiet det nya jobbprogrammet, som fokuserar på företagen. Bland förslagen finns skattesänkningar som ska ge fler jobb genom att det billigare för företagen att anställa fler.


Samma kväll antogs det nya välfärdsprogrammet, efter en spännande och intressant debatt. Stämman visade ett stort stöd för välfärdsföretagen och för valfrihet i äldreomsorgen. Genom att utvidga lagen om valfrihet skapas utrymme för fler företag och fler jobb.

Något av det mest uppseendeväckande var beslutet på lördagen om att Centern vill att Sverige ska vara fossilfritt inom en generation. Det är ett av många inslag i en ambitiöst och modernt miljöprogram som tydligt markerar att Centern ska vara en ledande kraft för att ställa om till en hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

Banketten på lördagskvällen blev som vanligt en brakfest med utsökt mat, roliga tal och – givetvis- Lokalsamhällesvisan, vars kärnbudskap är lika aktuellt som då den skrevs 1975:

Vi måste bygga ett lokalsamhälle
För gemenskap där alla behövs
Där ingen är ensam och utanför
Där ingen är arbetslös

/…/

För att inte alla råvaror i
naturen skall ta slut
måste vi sluta slösa med energin
som vi gjorde förut

/…/

naturen är outtömlig
om vi nyttjar den med förnuft
vi måste börja vara rädda om
jord, vatten och luft

På partistämmans sista dagdiskuterades landsbygdspolitik och det råder ingen tvekan om vilket parti som tar tillvara hela Sveriges intressen och som vill att stad och land ska gå hand i hand! Landsbygdsminister Eskil Erlandsson gladdes åt att Centerpartiet även i fortsättningen ska främja jordbruk och produktionen av svensk mat där det finns möjligheter att skapa fler jobb.

De sörmländska ombuden var väl representerade i debatten och gjorde inlägg i flera frågor. Undertecknad fick företräda Oxelösunds Centerkrets på Sörmlandsbänken.

Nu gäller det att göra praktisk politik av alla förslag som vi ombud klubbade på stämman!

Bo H

Läs mer

Oxelösund behöver en egen poliskår!

En lokalt förankrad polis är en viktig del i det lokala trygghetsarbetet i hela Sverige. Det slog Centerpartiets partistämma i Karlstad fast. Stämman beslutade att polisen ska få tydliga mål för sin synlighet och att de lokala poliskontoren ska bli fler.

Att vara på plats som ombud och besluta om detta och mycket annat är en förmån. Förutom arbete i kommittéer och i plenum hann vi med att umgås under trevliga former. Stämningen var på topp och stödet för partiordförande Annie Lööf är stort!

Tanken med en lokal polis är intressant och inte alls orealistisk. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har hittills ansett att rådande rollfördelning mellan stat och kommun när det gäller polisiär närvaro och service bör stå fast. En ståndpunkt som kan komma att revideras, säger organisationen nu på sin hemsida. Det är glädjande att man inte är fastlåst i sitt synsätt.

Jag är för en lokal polis, där kommunen och dess medborgare har insyn och kontroll. Givetvis bör det också finnas en stark och kompetent rikstäckande polisorganisation. Båda behövs.

Centerpartiet ser behovet av en mer lokalt förankrad polis i hela landet. Och i partiets idéprogram från mars 2013 finns en målsättning om en mer lokalt förankrad polis i hela landet. Det gillar jag skarpt!

Att Centerns partistämma i Karlstad följt upp detta beslut med tydliga ställningstaganden för lokalt trygghetsarbete, känns helt rätt.

För att komma till skott med detta krävs bland annat stöd från andra partier, samt att konsekvenser, kostnader, m.m. utreds. Ny lagstiftning och ändrad organisation måste givetvis till, men det är knappast några omöjligheter i ett modernt land.

Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge och initiativtagare till flera stämmoförslag inom trygghetsområdet, framhöll på stämman att Centerpartiet nu blir ett tydligare alternativ i svensk politik för alla som vill utveckla den lokala polisen.

Bo H

Läs mer

Centerstäm

Så här skapas politik! Förslag i form av motioner, debatt i kommittéer och i plenum, omröstningar och votering när det är begärt. Det är intressant och lärorikt att delta som ombud på en partistämma. Här formas den politiska kursen som ska ligga till grund för vardagspolitiken i kommuner, landsting och riksdag/regering.

Jag tänker återkomma till några konkreta punkter som vi beslutat om. Men generellt kan jag slå fast att Centerns miljöprofil har stärkts, liksom att partiet står fast förankrat i ett starkt engagemang för landsbygden och dess näringar. Om vi vill ha öppna landskap och biologisk mångfald behövs djurhållning och åkerbruk.

Jag är stolt över att företräda ett grönt liberalt parti!

Läs mer

Landstingen 150 år

I år är det150 år sedan 1862 års kommunalförordningar om kommunstyrelse i stad ochland trädde i kraft. Landet delades in i cirka 2500 primärkommuner varav 88 var städer. På landsbygden utgick man från den kyrkliga sockenindelningen.

Samtidigt infördes landstingen.

Även om sockensjälvstyrelsen hade funnits långt tidigare så är 1863 startåret för de moderna kommunerna. I det betänkande som låg till grund för reformen nämns för första gången begreppet kommunal självstyrelse.

Även om det kommunala självstyret har urholkats genom en rad statliga förordningar så finns en kärna kvar. Den ska vi värna och vårda. Förutsättningarna ser inte likadana ut överallt i landet.

Självklart är det värt att uppmärksamma att landstingen – inklusive det sörmländska – fyller 150. SN noterar att kostnaden för utställningar och arrangemang uppgår till 700 000 kronor. Jämfört medlandstingets totala miljardbudget ter det sig som en droppe i havet.

Häls- och sjukvård – men även kultur, museiverksamhet, utbildning, m.m. – är viktiga inslag i landstingets verksamheter. Alla som gör en insats där är värda en eloge.

En salut för alla landstingsanställda och en tacksamhetens tanke till dem som var förutseende nog att sätta det kommunala självstyret på pränt!

Bo H

Läs mer

En politiker med driv

I dag ska jag skriva om Oxelösunds grannkommun, Nyköping.

Om den kraftfulla Centerprofilen Eva Andersson handlade socialdemokraten Ulf-Göran Widqvists krönika på SN:s ledarsida i lördags (7 sept).

Utan att ta ställning till sak- eller personfrågorsom berörs i krönikan måste jag hålla med skribenten om att Eva är en av de mest engagerade politiker vi har i regionen.

Sedan jag engagerade mig politiskt har jag lärt känna Eva bättre och därmed även hennes starka sidor; engagemang,mod och starka åsikter.

Eva och jag har inte alltid sammasynsätt på sakfrågor, men jag hyser den största respekt för hennes driv och engagemang. Politiken behöver den sortens människor!

Vad tycker du själv? Här är en länk till krönikan:

http://www.sn.se/asikter/kronikorer/1.1900859

Bo H

Läs mer

Skyskrapor i Oxelösund?

Utspelet tidigare om att bygga en eller två skyskrapor på Villabacken i Oxelösund har sysselsatt mina tankar en tid. Jag skrev också ett inlägg för en tid sedan som gick ut på hur viktigt det är att kommunens invånare får tycka till om ett sådant projekt.

Varför då? Jo, Oxelösund är en före detta fiskehamn och lotsstation, som vid slutet av 1950-talet snabbt expanderade när det dåvarande järnverkets ägare bestämde sig för att satsa på en stor utbyggnad.

Oxelösund genomgick en förvandling av sällan skådat slag i Kommunsverige och stadens tillväxt speglade också sextiotalets tillväxtepok i Sverige och Västvärlden. Sedan drabbades Oxelösund – som så många andra orter och länder, ja, egentligen hela Västvärlden – av den ekonomiska tillbakagång vars följdverkningar många orter och länder ännu brottas med.

Oxelösund måste hitta tillväxtfaktorer för att överleva. Just nu arbetar en grupp inom Oxelösundsalliansen (Centern, Folkpartiet och Moderaterna) för att identifiera de viktigaste tillväxtfaktorerna. Att bostadsbyggande blir en av dessa kan var och en lätt räkna ut.

Tidigare när Oxelösund expanderade revs ett antal småhus och centrum gjordes om, precis som i så många andra svenska städer som då befann sig i växande. Prisman-huset kom till och Järntorget såg dagens ljus.

Frågan är nu – är det rätt väg att bygga mycket höga hus för att lösa bostadsbristen och som en del i att locka fler människor att bosätta sig i Oxelösund?

Att bygga på Villabacken är något som de flesta verkar välkomna. Men måste man bygga jättehögt? Om det bör vi resonera och reflektera.

När man förändrar och expanderar en ort bör man ta hänsyn till historien och ursprunget, givetvis utan att låta det förflutna bli en hämsko. Men respekt för flydda generationer och deras sysselsättningar kan aldrig vara fel.

Frågan som då inställer sig blir: är höghus rätt väg att gå för att utveckla Oxelösund? Eller ska man ta upp trådar från det förflutna och försöka bygga småskaligt och med respekt för skärgårdens byggnadsstil och naturvärden?

Detta är några tankar och funderingar. Kanske har jag inte tänkt färdigt. Jag tror att en konstruktiv diskussion vore bra och nyttigt innan planerings- och projekteringsarbete sätts igång och beslut fattas.

Välkommen att delta!

Bo H

Läs mer