Nytt år, nya möjligheter!

Ett spännande och framgångsrikt år ligger bakom. Oxelösund har haft ökad nettoinflyttning, vilket är positivt och en nödvändighet för långsiktig överlevnad som kommun. Låt oss se till att den trenden fortsätter och helst förstärks.

2014 kallas ”supervalåret” för att det är både val till Europaparlamentet (i maj) och val till kommun, landsting och riksdag i Sverige i september.

Centerpartiet har en hel del att falla tillbaka på. Framtidsstämman blev lyckad, liksom den ordinarie stämman i Karlstad, där jag själv deltog som ombud. Under året har kostnader för företagen sänkts, steg mot en giftfri vardag tagits, miljöbilspaket kommit på plats och en tuff kamp för ett starkt landsbygdsprogram utkämpats. Bra jobbat Annie Lööf och övriga ministrar i Alliansregeringen!

Nu ska vi slåss i Oxelösund för att få till ett nytt styre. Ett styre bestående av Allianspartierna och där Centern får inflytande och mandat. Välkommen med dina förslag på vilka frågor du tycker vi ska driva, utöver de vi satsar hårt på: valfrihet i omsorg och hemtjänst, fler företag till Oxelösund, en långsiktigt hållbar ekonomi i balans, kvalitet i skolan och fortsatt utveckling av kommunen.

Väl mött!

Bo H

 

Läs mer

Värna rätten att vara anonym!

”Det behöver /…/ sannerligen inte ligga skumrask bakom önskemålet att tala från bakom kulisserna”. Så skriver Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida den 20 december 2013.

Och precis så är det. Meddelarskyddet omfattar alla och är en av de viktigaste lagarna i en demokrati.

Läs mer genom att kopiera länken och klistra in den i din webbläsare:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ofog-ar-for-milt-uttryckt_8841100.svd

Bo H

Läs mer

Öka insynen i kommunens marktilldelning!

Centerpartiet i Oxelösund lämnade i onsdags in en motion till kommunfullmäktige i Oxelösund.

Inspirationen till den fick jag när Konkurrensverket tidigare i veckan lade fram rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2013”. I den slås fast att de svenska kommunerna i hög grad påverkar den svenska byggmarknaden.

På ett antal områden vill Konkurrensverket se en förenkling av den kommunala plan- och bygglovsprocessen, vilken i dag anses komplex och tidsödande. Bland annat ställer sig verket positivt till förslag som presenteras i utredningen ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34). Myndigheten vill också begränsa länsstyrelsens möjlighet att ingripa i processen. Den sortens förenklingar välkomnas varmt!

Men nu till det allvarliga. Konkurrensverket har identifierat bristande insyn och genomskinlighet (transparens) samt dålig konkurrensutsättning i den kommunala marktilldelningen. Detta bidrar till att hindra ett ökat och mer effektivt bostadsbyggande.

Därför föreslår Konkurrensverket bland annat att anbudsförfarande ska vara den vanligaste formen för markanvisning. En plan för markanvisningar bör också upprättas i kommunen, menar myndigheten

I motionen yrkar Centerpartiet därför på att:
a) en markanvisningsplan upprättas i Oxelösunds kommun
b) anbudsförfarande införs vid samtliga fall av markanvisning, om inte synnerliga skäl motiverar ett undantag.

Normalt när motioner läggs fram i fullmäktige frågar sittande ordförande om ”fullmäktige medger att motionen får lämnas in”. Så gjordes även här. Oavsett om man håller med om innehåller eller inte, brukar motionerna få lämnas in utan kommentar. Det är först senare, när tjänstemän utrett innehållet och kommunstyrelsen berett ärendet och föreslår tillstyrkan eller avslag, som debatten förs.

Den här gången inträffade det märkliga att Patrik Rehnfors begärde ordet och ifrågasatte motionen. Han hävdade att kommunen redan har en markanvisningsplan i och med den nyss antagna bostadsförsörjningsplanen. Generöst nog kunde Herr Rehnfors ändå gå med på att motionen trots allt fick lämnas in.

För mig är markanvisning och bostadsförsörjning två skilda företeelser. Markanvisning kan givetvis gälla bostadsbyggande, men även så mycket mer; industrilokalisering, infrastruktur, kulturbyggnader eller andra anläggningar som inte utgör bostäder.

Politik upphör aldrig att förvåna. Nu återstår att se vad det blir av motionen och dess innehåll och hur Oxelösunds kommun ser på Konkurrensverkets ambitioner om ökad insyn och en mer rättvis marktilldelning.
/Bo H

Läs mer

Demonstrationsfriheten är helig

I helgen attackerades en laglig tillståndsgiven demonstration av nationalsocialister. Det är inte första gången en fredlig demonstration attackeras, och det är lika illa varje gång det sker och oavsett vem som demonstrerar och vem som attackerar.
I ett demokratiskt samhälle med fungerande rättsordning och något sånär utbildade medborgare ska sådant inte förekomma. Politiska diskussioner förs verbalt eller med andra fredliga medel. Mötesfriheten och rätten att demonstrera fredligt respekteras, allmänna val där varje myndig medborgare har en röst ger uttryck för vilken majoritet som ska styra.
När extremism, våld, terrorism, hot och gatans parlament tar över befinner sig samhället på ett sluttande plan. Jag hoppas innerligt att vi inte är där än, att de grupper som kastar sten, slåss, hindrar demonstrationer, tårtar politiker, o.s.v. utgör en minoritet i befolkningen.
Men majoriteten får inte förbli tyst! Vi måste öppet visa att vi står för parlamentarisk demokrati, tolerans, mångfald, fredlig samexistens, mötes- och demonstrationsfrihet. Kort sagt, att vi hyllar och respekterar de individuella fri- och rättigheter som alla människor omfattas av, oavsett nationalitet, kultur, bakgrund, hudfärg, styre och religion.
”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Artikel 3 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer

Förtroendevalda omfattas av meddelarfriheten

Kan man som förtroendevald ”torgföra personliga åsikter ena dagen för att nästa dag torgföra åsikter som företrädare för partiet”? Den frågan fick ett antal sörmländska förtroendevalda svara på i SN den 13 december 2013.

”Man är förtroendevald dygnet runt”. ”Man är politiker dygnet runt”. ”Den dagen jag väljer att kliva fram som förtroendevald blir jag offentlig person och då blir det svårt att vara privat”. ”Jag är förtroendevald dygnet runt” Ungefär så lyder flertalet svar.
Jag håller med i sak – såvida det handlar om att framföra politiska åsikter. Man kan inte stå för en partilinje under eget namn och samtidigt förfäkta en helt annan linje under anonymitetens skydd. Det är en trovärdighetsfråga.
Däremot har ju förtroendevalda samma rätt till ett privatliv som alla andra. Och de omfattas även av den grundlagsfästa meddelarfriheten. Meddelarfriheten regleras i grundlagen (Tryckfrihetsförordningen, TF) och innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat media och författare. En meddelare har rätt att vara anonym enligt 3 kap. i TF. Meddelarfriheten gäller även offentliga tjänstemän.

Självfallet innebär INTE Tryckfrihetsförordningen och den lagstadgade rätten till anonymitet ett godkännande för att sprida hatpropaganda eller ägna sig åt olagliga aktiviteter; förtal, spioneri, uppror, landsförräderi, o.s.v. Folkvalda har dock samma rätt som alla andra att anonymt påtala oegentligheter i den offentliga instans där de är verksamma.

När det gäller debatt, opinionsbildning, spridande av ideologi och politiska idéer så görs det givetvis bäst under eget namn och med blanka vapen. Man ska veta vem man kommunicerar med när man ger sig ut på den offentliga scenen.

Läs mer