Öka insynen i kommunens marktilldelning!

Centerpartiet i Oxelösund lämnade i onsdags in en motion till kommunfullmäktige i Oxelösund.

Inspirationen till den fick jag när Konkurrensverket tidigare i veckan lade fram rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2013”. I den slås fast att de svenska kommunerna i hög grad påverkar den svenska byggmarknaden.

På ett antal områden vill Konkurrensverket se en förenkling av den kommunala plan- och bygglovsprocessen, vilken i dag anses komplex och tidsödande. Bland annat ställer sig verket positivt till förslag som presenteras i utredningen ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34). Myndigheten vill också begränsa länsstyrelsens möjlighet att ingripa i processen. Den sortens förenklingar välkomnas varmt!

Men nu till det allvarliga. Konkurrensverket har identifierat bristande insyn och genomskinlighet (transparens) samt dålig konkurrensutsättning i den kommunala marktilldelningen. Detta bidrar till att hindra ett ökat och mer effektivt bostadsbyggande.

Därför föreslår Konkurrensverket bland annat att anbudsförfarande ska vara den vanligaste formen för markanvisning. En plan för markanvisningar bör också upprättas i kommunen, menar myndigheten

I motionen yrkar Centerpartiet därför på att:
a) en markanvisningsplan upprättas i Oxelösunds kommun
b) anbudsförfarande införs vid samtliga fall av markanvisning, om inte synnerliga skäl motiverar ett undantag.

Normalt när motioner läggs fram i fullmäktige frågar sittande ordförande om ”fullmäktige medger att motionen får lämnas in”. Så gjordes även här. Oavsett om man håller med om innehåller eller inte, brukar motionerna få lämnas in utan kommentar. Det är först senare, när tjänstemän utrett innehållet och kommunstyrelsen berett ärendet och föreslår tillstyrkan eller avslag, som debatten förs.

Den här gången inträffade det märkliga att Patrik Rehnfors begärde ordet och ifrågasatte motionen. Han hävdade att kommunen redan har en markanvisningsplan i och med den nyss antagna bostadsförsörjningsplanen. Generöst nog kunde Herr Rehnfors ändå gå med på att motionen trots allt fick lämnas in.

För mig är markanvisning och bostadsförsörjning två skilda företeelser. Markanvisning kan givetvis gälla bostadsbyggande, men även så mycket mer; industrilokalisering, infrastruktur, kulturbyggnader eller andra anläggningar som inte utgör bostäder.

Politik upphör aldrig att förvåna. Nu återstår att se vad det blir av motionen och dess innehåll och hur Oxelösunds kommun ser på Konkurrensverkets ambitioner om ökad insyn och en mer rättvis marktilldelning.
/Bo H