Städdag – en bra tradition

Det var trevligt att delta som städledare på städdagen i Oxelösund i lördags. Solen sken, fåglarna kvittrade och alla var på gott humör. Tyvärr är nedskräpningen omfattande, vilket visar sig i alla de säckar med skräp som samlas in.

En eloge till alla som hade möjlighet att delta och ett särskilt tack till er som slöt upp i mitt städdistrikt; Mastvägen med omnejd! Ni gjorde alla en viktig samhällsinsats!

/Bo H

Läs mer

Pensionärer – ni får mer med Alliansen!

Alliansregeringen med Centerpartiet har sänkt skatten för pensionärerna vid fem olika tillfällen. Vid inget tillfälle har den nuvarande regeringen höjt den, läser jag i den mycket informativa ledaren i Sörmlandsbygden, signerad kollegan Bo Pettersson.

Skribenten påpekar att den tidigare socialdemokratiska regeringen inte vid något tillfälle sänkte skatten för pensionärer (från det att nuvarande pensionssystem började gälla 1999).

Nu ”erbjuder” socialdemokraterna en skattesänkning om i snitt 50 kronor i månaden om de mot förmodan vinner valet i höst. Beskedet välkomnas av Curt Persson, PRO:s ordförande. När alliansregeringen år 2012 sänkte skatten med motsvarande belopp fnös samme Curt Persson och undrade ironiskt vad man ska göra av alla de pengarna.

Det man då ska betänka är att detta var den fjärde skattesänkningen som den borgerliga alliansregeringen genomförde. Efter det har regeringen sänkt skatten för pensionärerna ännu en gång, närmare bestämt den 1 januari i år! Och nu med 100 kronor, dubbelt upp mot vad S nu föreslår…

Alliansen är med andra ord ett bättre alternativ för pensionärerna! Förutom regeringens skattesänkningar för alla tillkommer i Oxelösund även införandet av LOV, lagen om valfrihetssystem, om Centerpartiet och övriga alliansen skulle vinna valet i höst. Äldre har också rätt att välja i välfärden, även om sittande majoritet i Oxelösund (bestående av vänsterpartister och socialdemokrater) inte gillar tanken.

Så pensionärer i Oxelösund: rösta på ett alliansparti i höstens val – det ger mer!

Bo H

Läs mer

LOV fungerar i S-styrda Nyköping

I Oxelösund ser oppositionen rött så snart LOV (lagen om valfrihetssystem) kommer på tal. I grannkommunen Nyköping, som också leds av ett socialdemokratiskt kommunalråd, verkar det vara en självklarhet med fler utförare i hemtjänsten.

Går man in på hemsidan kan man läsa följande: ”Här hittar du de utförare av hemtjänst som är godkända av Nyköpings kommun och ingår i Fritt val inom hemtjänsten.” Ett antal utförare är godkända och finns med i Fritt val.

Utförarna/leverantörerna kan välja mellan att enbart erbjuda servicetjänster eller både servicetjänster och personlig omvårdnad. Det ökar möjligheten för mindre företag att etablera sig. Några utförare erbjuder alla typer av hemtjänstinsatser, vilket innebär:

  • Servicetjänster: städning, tvätt och inköp.
  • Personlig omvårdnad: hjälp med dusch, påklädning, måltider, promenader med mera.
  • Trygghetslarm: larm som brukaren har hemma och med vilket hon/han kan tillkalla vårdpersonal.

Vissa företag erbjuder dessutom tilläggstjänster som hemtjänsttagaren betalar separat för. Det kan till exempel vara trädgårdsarbete eller fönsterputsning.

När LOV skulle börja tillämpas vände sig Nyköpings kommun till leverantörer och utförare av välfärdstjänster med ett välkomnande budskap. ”Nyköpings kommun välkomnar stora som små företag att vara med i upphandlingen inför Fritt val i hemtjänsten. Här hittar du alla dokument du behöver för att vara med i upphandlingen.”

I stället för misstänksamhet, rykten, okunnighet och protektionism – öppenhet, vilja till samarbete, ja till valfrihet och mångfald!

Fritt val i hemtjänsten infördes i Nyköping den 1 november 2009 och numera kan alltså den invånare som har rätt till hemtjänst välja utförare.

Brukarnas uppfattning om kvalitet i vård och omsorg mäts en gång varje år. Mätningen görs av respektive vårdgivare och rapporteras till ansvarig nämnd. Bland de områden som prioriteras kan nämnas etik, t.ex. alla människors lika värde, tillgänglighet ( telefontider, fysisk planering, m.m.), information och kommunikation (t.ex. hur personalen kommunicerar med brukare och anhöriga), valmöjlighet och trygghet (att ha kvar sin möjlighet att välja, bl.a.), professionellt bemötande (som att personalen är kunnig och lyhörd). Men också rättsäkerhet (t.ex. hur bedömning och dokumentation sker vid ansökan om vård och omsorg) liksom medinflytande och flexibilitet (kan handla om hur den individuella vårdplaneringen går till). En annan prioriterad faktor är kontinuitet (t.ex. att omsorgen är utformad så att den utförs på samma sätt oavsett vem som utför den).

Socialdemokraterna i Nyköping skriver på sin webbplats: ”Vi skapar en flexibel hemtjänst där den äldre i mycket hög utsträckning själv bestämmer vilken service hon och han vill ha. Denna möjlighet att själv bestämma service ska naturligtvis också gälla när den äldre flyttar in på särskilt boende”.

Så här skrev SN på ledarplats den 26 maj 2012: ”Valfrihetsreformen sjösattes av Nyköpingsalliansen 2008. De rödgröna har nu ansvar för att dra nytta av medvinden och hålla skutan på rätt kurs. Kommuner som inte har infört LOV håller på att bli rejält akterseglade.”

Bo H

Läs mer

Maten är livsviktig!

Närodlad politik, närodlad mat. Så löd rubriken på en Centermotion i Oxelösund den 2 april. Den här motionen är jag stolt över. Inte bara för att jag råkat ha skrivit den, utan framför allt för dess budskap.

Centerpartiet i Oxelösund har tidigare engagerat sig när det gäller maten till våra yngsta och våra äldsta invånare. Nu vill vi slå ett slag för närodlad mat.

Den svenska maten är världsberömd och vi ska vara stolta över den. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb. När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda och därför har regeringen tagit fram en strategi som man kallar för Matlandet Sverige.

Centern verkar för att kommuner och landsting vid upphandling av mat ska ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion.  Oxelösund kan göra mycket på området, gärna i samarbete med Nyköping och andra sörmländska kommuner.

En del har gjorts redan, men mycket mer kan göras. Det gäller dock att gå systematiskt och klokt tillväga, samt vara noggrann med att följa gällande upphandlingsregler, m.m.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet i Oxelösund på:

  • att kommunen tar fram en grön policy för den mat som upphandlas, tillagas och serveras på kommunens anläggningar.
  • att kommunen fastställer ett mål för hur stor andel av livsmedlen som kommunen ansvarar för ska vara ekologiska respektive närodlade
  • att det utreds om livsmedelshanteringen kan decentraliseras ytterligare så att ett ökat ansvar läggs på de minsta enheterna; förskolor och skolor.

Bo H

Läs mer

Samarbete: ok – sammanslagning: nej!

För några dagar sedan refererade SN att branschföreningen Visit Nyköping i samband med sitt årsmöte bjudit in lokalpolitiker till turismdebatt. Turismen i Nyköping och Oxelösund bör marknadsföras gemensamt, var det samlade budskapet om vilket det också råder politisk enighet.

Representanter för de lokala partierna i Nyköping och Oxelösund deltog i debatten, som bland annat handlade om partiernas vilja att satsa på en utveckling av turismen i Nyköping/Oxelösundsregionen.

Ordförande i Föreningen Femörefortet i Oxelösund, Per Rödseth, berättade att ett konkret besked som politikerna lämnade var att de alla är för en gemensam turistbroschyr och -karta för Nyköping/Oxelösundsregionen. Hittills har det tryckts upp separata sådana för de båda kommunerna.

Turismen är ett område som det ter sig självklart att samarbeta kring i de bägge grannkommunerna. Oxelösund har med sitt kustnära läge, sin skärgård och de underbara badplatserna, kvaliteter och tillgångar som residensstaden saknar. I Nyköping finns ett starkt historiskt arv med Nyköpingshus. Det ska bli spännande att se hur detta presenteras när Sörmlands museum står färdigt i om- och nybyggda lokaler i Svenox gamla fastighet i Spelhagen/Hamnområdet!

En rad andra områden fungerar väl för samarbete, andra mindre bra. Och arbetsmarknaden är redan gemensam, liksom delvis fastighetsmarknaden.

En del brukar plädera för en sammanlagning av de båda kommunerna. Teoretiskt finns säkert några fördelar med en fusion, men på demokratiska grunder väljer jag att ta ställning för två separata kommuner. Olikheterna är alltför stora för att Oxelösunds invånares intressen till fullo ska kunna tas tillvara i en sammanslagen storkommun.

Om frågan mot förmodan skulle komma upp på dagordningen är det rimligt att en folkomröstning hålls. Man kan inte fatta ett så avgörande beslut utan att medborgarna får chansen att säga sitt.

Bo H

Läs mer

Förändra radikalt!

Brukarnas perspektiv ännu mer i fokus. Så löd rubriken på en SN-artikel den 7 april 2014. I den beskrivs ett intressant SKL-projekt som Oxelösund (som en av tio kommuner) deltar i.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar på sin webbplats att uppdragets syfte är att stärka innovationskraften i kommunerna. Medfinansiär är Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Projektet löper för de utvalda deltagarkommunerna mellan mars 2014 och juni 2015. SKL kommer under projekttiden att erbjuda stöd i form av träffar i Stockholm och konsultstöd i de enskilda kommunerna.

I SN-artikeln uttalar sig flera företrädare för Oxelösunds kommun, dock ingen folkvald. Nåväl, läsaren får i alla fall veta att i Oxelösund ska projektet börja i äldreomsorgen och att syftet lokalt är ”att utveckla verksamheten utifrån brukarnas perspektiv”.

”Vi har länge jobbat med ett brukarperspektiv, men nu ska vi gå ännu längre”, säger Susanna Shaibu, kanslichef i Oxelösunds kommun. Hon berättar att man i Oxelösund ska börja med projektet på en avdelning inom kommunens äldreomsorg, och sedan gå vidare därifrån ut i de olika verksamheterna.

”Projektet handlar inte om att omorganisera och effektivisera i syfte att spara pengar”, förklarar Lisa Sollenborn, kommunstrateg i Oxelösunds kommun.

Charlotte Johansson, Oxelösunds kommunchef, ser mycket positivt på att kommunen blivit utvald att delta i projektet och menar att det bland annat finns en utmaning i att förbättra framtidstron i kommunen. Så långt SN-artikeln.

Visst kan man sympatisera med tankegångarna och glädjas åt att Oxelösund får hjälp utifrån i ett förnyelsearbete.

Men.

När jag läser om projektet på SKL:s hemsida möts hag av följande text: ”Står din kommun inför stora utmaningar som gör att den måste pröva helt nya sätt för att lösa framtidens välfärd? Har kommunen prövat ’allt’ men inte fått de resultat som behövs?”

Har Oxelösund verkligen prövat allt för att stärka brukarnas, användarnas, medborgarnas, inflytande i välfärden? Nja, inte riktigt. Centerpartiet (och övriga allianspartier) har under en följd av år försökt få majoriteten i kommunen att testa valfrihet med hjälp av fler aktörer i till exempel hemtjänsten.

Svaret har blivit blankt nej. Varje gång. Sanningen är alltså att Oxelösund inte prövat allt. Den enskildes rätt att välja mellan olika utförare i välfärden – en glimrande möjlighet med en särskild lagstiftning – förnekas och förvägras invånarna. Projektet som SKL och Vinnova är huvudmän för och som Oxelösund deltar i heter ironiskt nog Förändra radikalt. Men frågan är om den röd-röda majoriteten i Oxelösund är villig att förändra radikalt.

Jag tror att det behövs en ny majoritet i Oxelösund för att förändra radikalt, för att riktig valfrihet ska kunna införas i kommunen.

Bo H

 

Läs mer

Vansinnesfärden – toppen på ett isberg?

Är vansinnesfärden över Järntorget i Oxelösund nyligen bara toppen på ett isberg? Jag hoppas innerligt att så inte är fallet, men fruktar ändå att det förhåller sig så. Varför blir man annars omkörd när man iakttar högsta tillåtna hastighet? Varför ser man ideligen fortkörare på 40- och 60-sträckor – och för den delen även på motorvägen? Vid ett tillfälle körde en hantverksbil i hög fart upp bakom mig på motorvägen. I sista sekunden girade föraren ut i vänsterfil för att köra om, men prejade kort därefter åter in sig i högerfilen så att jag blev tvingad att bromsa. Jag följde på avstånd efter bilen och när föraren stannade i ett mindre industriområde klev jag ur och påpekade att han gjort en omkörning som kunde kostat människoliv. ”Oj, då, det märkte jag inte!” blev svaret…

Själv  försöker jag bilda opinion för lägre fart, liksom eco driving (= mjuk, miljövänlig körning), mer av hänsyn och mindre jäkt och brådska i trafiken. Att ha bråttom i trafiken är aldrig tillåtet!

Varför inte göra Oxelösund till ett föredöme i trafikvett och skapa en trafikmiljö som kan bli ett föredöme för hela landet, ja, varför inte hela Europa?

Bo H

Läs mer

Modernisera trafiken i Oxelösund!

Förr sa man ”du kör som en kärring”. Nu heter det Eco driving. Det är bra!

Men när man som trafikant rör sig i Oxelösundstrafiken tycks det som om många lever kvar i ett gammalt tänkande. Gasa och stå på! Tuta och kör! Strunta i högsta tillåtna hastighet!

Varför blir jag annars omkörd på 40-sträckor? Varför kastar sig vissa med hög fart in i rondellen vid Björntorp? Varför respekteras inte 30-gränsen i de centrala delarna av Oxelösund?

Exemplen kan mångfaldigas. Vissa åtgärder har också vidtagits för ökad laglydnad, som flexibla hastighetsvarnare på bl.a. Femörevägen.

Nu ska vi försöka vända på kuttingen och sträva efter att göra Oxelösund till en framstående kommun för ansvarsfull och miljövänlig bilkörning och trafikmiljö. Centern tar täten i detta arbete.

Det kan te sig som en oöverstiglig uppgift just nu, men historien visar att det går att vända negativa trender snabbare än man först trodde var möjligt. Det handlar om att bestämma sig.

Om du och jag börjar köra lagligt, ansvarsfullt och med en långsiktigt hållbar utveckling i åtanke så kommer fler att följa efter.

Låt oss göra Oxelösund till en kommun där det är en fröjd att vistas i trafiken, där det vimlar av cyklar och fotgängare och där bilisterna kryper fram i låg hastighet och respekterar lagen samt visar hänsyn!

Bo H

Läs mer