Centralkökspersonalen går på knäna – vad görs?

”Centralkökspersonalen är hårt ansträngd” var rubriken på en nyhetsartikel i SN den 19 februari 2015. Arbetsmiljön har anmälts till Arbetsmiljöverket av skyddsombud. När det går så långt är det uppenbarligen allvarligt. Enligt anmälan upplever personalen ”stor stress och hög arbetsbelastning”, skriver SN.

Ytterst har den politiska majoriteten i Oxelösund ett övergripande ansvar för situationen, medan kostenheten i kommunen har det operativa ansvaret. Den 12 mars är ett möte inbokat mellan Arbetsmiljöverket, facket Kommunal och ansvariga tjänstemän i kommunen.

En orsak till den ökade arbetsbelastningen är ombyggnaden av mottagningssköket i Peterslundsskolan.  Arbetsuppgifter har flyttats till centralköket på Björntorp.

Anmälan till Arbetsmiljöverket väcker en rad frågor och inger oro. Är personalresurserna tillräckliga? Hur har ombyggnaden av köket i Peterslundsskolan planerats och organiserats? Har informationen varit tillräcklig? Varför har ingen riskbedömning angående arbetsmiljön i centralkökets gjorts? Varför finns ingen handlingsplan i syfte att förbättra arbetsmiljön?

Frågorna är många, svaren lyser med sin frånvaro.

Bo H

Läs mer

Dyrt för barnfamilj på Ramdalen

Hösten 2011 kunde en familj med två vuxna och två barn bada för 85 kronor på Ramdalens bad- och sportanläggning. Efter den 1 januari 2014 kostar det 250 kronor, en prishöjning på 300 procent på tre år! Detta är ett alldeles för högt pris för barnfamiljer. Halvårskort, som fanns tidigare, är borttaget, vilket drabbar särskilt de äldre. Flera har av dem har enligt uppgift slutat att besöka anläggningen.

Ramdalens bad- och sportanläggning ägs av Oxelösunds kommun, men verksamheten bedrivs efter upphandling av Medley AB. Hyresgästen ska driva bad- och sportverksamheten självständigt under eget ansvar. Där ingår även drift av cafeterian, gym, friskvård med mera.

Jag har ingen synpunkt på val av hyresgäst, såvitt jag vet sköts verksamheten professionellt. Min synpunkt gäller prissättningen för badverksamheten och i den frågan har Centerpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Av avtalet framgår att hyresgästen själv bestämmer badavgifterna ”på egen risk”. En huvudanledning till prishöjningarna är med säkerhet att de ekonomiska förutsättningarna för hyresgästen kraftigt försämrats i förhållande till en tidigare hyresgäst. Ett tidigare kommunalt bidrag har bortfallit och ersatts av en hyra på 250 000 kronor. Totalt handlar det om ett bortfall på omkring en miljon kronor.

Ur folkhälsosynpunkt är det ett kommunalt intresse att badanläggningen används så mycket som möjligt. Avtalet bör justeras när det gäller badavgifternas prissättning så att hyresgästen har en skyldighet att samråda med kommunen om dessa. Hyresgästen måste självfallet ha täckning för löner och andra kostnader och också få ut ett överskott. Om ekonomin inte tillåter en direkt ensidig sänkning av badavgiften för barnfamiljer så kan det kanske ske genom en omfördelning med andra avgifter. En sista utväg kan vara att kommunen minskar eller ta bort den avgift som nu gäller för uthyrningen.

Totalt handlar det om ett stort antal besökande till Ramdalsområdet; badet, skolan, idrottsanläggningarna, m.m. Kommunen bör i sammanhanet därför även arbeta för att en busshållplats återinsätts i anslutning till skolan och de andra verksamheterna som finns i området.

Oxelösunds kommun har ambitionen att locka fler invånare till orten, inte minst barnfamiljer.

Mot bakgrund av det ovanstående yrkar Centerpartiet på att kommunen genom en justering av hyresavtal med hyresgäster till Ramdalens bad- och sportanläggning ges rätt till samråd om prissättningen för badverksamheten. Vi vill också att kommunen, om det nu gällande avtalet inte kan ändras, ändå inleder en dialog med Medley AB om prissättningen.

Dessutom tycker vi att barnfamiljernas badpriser särskilt bör uppmärksammas och att frågan om ett halvårskort för bad och träning tas upp.

I anslutning till detta menar Centerpartiet också att kommunen bör verka för att en busshållplats återinsätts i anslutning till skolan, bad- och sportanläggningen och de övriga anläggningarna vid Ramdalen.

Bo Höglander, gruppledare

Läs mer