Dags för utmaningsrätt i Oxelösund?

Konkurrens är nyttigt. De flesta beklagar till exempel att tidningen Folket läggs ner efter 110 år som Arbetarrörelsens flaggskepp på medieområdet i Sörmland. Konkurrens är bra även på välfärdsområdet. Däremot inte på området myndighetsutövning och när det gäller strategiska ledningsfunktioner.

Ett sätt att konkret hylla mångfalden i utförarledet är att införa utmaningsrätt, även kallad utmanarrätt, i en kommun. Oxelösund skulle må bra av en sådan ordning.

Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras, enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Varje kommun, landsting och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen, till exempel:

– vilka verksamheter som får utmanas

– vart utmaningen ska riktas

– vad utmaningen ska innehålla

– hur handläggningen kommer att gå till

 

Det här är utmaningsrätt kortfattat (enligt SKL):

– Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som  kvalitetsmässigt.

– Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.      Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.

– Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.

– Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

– Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas. (Detta avgör givetvis kommunen, min anmärkning)

Ängelholms kommun har infört utmaningsrätt och antagit en policy för detta.I anslutning till att vi införde utmaningsrätt kom ett15-tal utmaningar. Några enstaka har lett till uppdrag. Dessa gällde trycktjänster och postdistribution”, berättar för mig Lena Tebring, stadsjurist på Servicestöd i Ängelholms kommun.

Syftet med utmaningsrätten i Ängelholm är att ta tillvara det intresse som visas av utomstående och den möjlighet som det kan ge att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

I policyn står att läsa: ”Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att viss del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Med kommunens verksamhet avses sådana verksamheter som kommunen driver med i kommunen anställd personal.”

All verksamhet i Ängelholm som drivs av kommunen får utmanas med undantag av strategiska ledningsfunktioner, myndighetsutövning och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommun med egen personal. Ängelholm har även valt att undanta verksamhet som drivs genom så kallad kundvalsmodell, verksamhet som drivs enligt lagen om valfrihetssystem och verksamhet som enligt skriftligt avtal drivs i samarbete med annan kommun.

Jag tycker detta med utmaningsrätt låter spännande och något som vore värt att pröva i Oxelösund. Mångfalden och dynamiken skulle öka, valfriheten vidgas för den enskilde och nya idéer och lösningar kunna prövas och genomföras. Varför inte våga?

Bo H

Läs mer