Om vi får oväntat besök – hur är vår beredskap?

Den 17 februari 2016 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Oxelösund. Bakgrunden är allvarlig.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har snabbt förändrats till det sämre. Ryssland har genom angreppen på Georgien och Ukraina visat att man är beredd att frångå internationella avtal och överenskommelser och sätta in militära resurser i andra länder. Stödet till Syriens diktator i form av bombningar som drabbar civilbefolkningen är ett nytt exempel.

Parallellt med detta pågår det i Ryssland en kraftig militär upprustning, desinformation i det egna landet och utomlands samt en jakt på dem som vågar kritisera makten eller bara förmedlar opassande information. Maktambitionerna är tydliga.

Sammantaget med andra händelser i vår omvärld är det en oroande utveckling. Internationella motsättningar kan leda till krigshot och krigshandlingar och andra svåra påfrestningar. Även om Sverige inte skulle bli direkt inblandat så skulle vi påverkas. Det kan, förutom rent militära angrepp, gälla t ex allvarliga störningar på infrastruktur avseende elförsörjning och datatrafik, livsmedelsförsörjning, sabotage av viktiga samhällsfunktioner, avspärrningar på grund av politiska och ekonomiska händelser i vår omvärld, naturkatastrofer samt förekomsten av ännu större flyktingströmmar än vi ser idag. Rubriken till denna motion innefattar alla sådana scenarier.
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde

Det finns det ett uttalat hot mot de baltiska länderna. Det är i förlängningen av detta som en hotbild mot Sverige diskuteras. Framförallt gäller det intresset för Gotland. En rysk tsar har sagt att den som behärskar Gotland behärskar Östersjön! Därför är det kanske ingen tillfällighet att Ryssland har övat angrepp mot Gotland och den svenska Östersjökusten. Eller att NATO med Sveriges ”goda minne” övat på Gotland.

Vid sidan om Gotland kan hamnar vid Östersjökusten vara av stort intresse för främmande makt. Först tänker man i och för sig på den hamn i Slite på Gotland som Ryssland nu förfogar över. Den som uppläts med anledning av bygget av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Men också Oxelösund med sin djuphamn är av strategiskt intresse!

Sverige omvärderar läget

Nu överges den politik i Sverige som under de senaste decennierna mycket kraftigt reducerat det militära försvaret och nästan helt tagit bort det civila utom för fredstida förhållanden. En politik som omvärlden häpnat över. Nu ska ett nytt totalförsvar byggas upp innefattande också kriser och hot utifrån som inte kan hänföras till fredstida.

I skriften ”Beredskap i kris” (Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan 2015) anges i inledningen:

”Vi håller i Sverige på att göra oss totalt importberoende, vi gör det krångligt och dyrt för bönder att driva jordbruk och producera livsviktig föda. En mjölkgård om dagen läggs ned. Snart har vi inget jordbruk i Sverige längre, åtminstone inom animalieproduktion. Om inget drastiskt görs…..” O.s.v.

Vi kan inte överleva utan vatten och livsmedel. Regeringen har nu beslutat om att utveckla en livsmedelsstrategi som ska vara klar under våren 2016.

Kommunernas roll

Det nu gällande myndighetsansvaret för det fredstida civilförsvaret delas mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), länsstyrelserna och kommunerna. Kommunernas roll regleras i lagen om skydd mot olycka och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Oxelösunds kommun har med anledning av detta ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, beslutad i fullmäktige 2012 men reviderad genom nytt beslut i fullmäktige 2015-12-16. Det finns också en krisledningsplan. Den redovisar hur arbetet skall organiseras vid olyckor, kriser och extraordinära händelser. Tillämpningen av planen skall övas minst en gång per mandatperiod. Broschyren ”Om larmet går” har delats ut till hushållen med viktig information om säkerhet vid en ev. kemikalieolycka på SSAB, AGA eller Oxelösunds Hamn. I samarbete med Sörmlandskustens Räddningstjänst finns resurser främst inriktade mot bränder. Nu pågår en kampanj, 72 timmar, om att kunna klara sig själv i 3 dygn vid en kris eller en allvarlig samhällsstörning. Sammantaget ett bra material men nästan helt och hållet med utgångspunkt i fredstida förhållanden!

Nya utgångspunkter signaleras nu genom ny försvarspolitik och regeringens beslut 2015-12-10 om planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Vad kan Oxelösunds kommun göra mer?

Enligt Centerpartiets uppfattning bör Oxelösunds kommun nu påbörja ett arbete för att i sin planläggning väga in också militära hot och t o m krig samt uppgradera för andra allvarliga kriser. Det finns stöd för detta i det ovan nämnda regeringsbeslut. Ett bra civilförsvar inger respekt. Ett starkt totalförsvar är ett verksamt medel mot makter som är benägna att utnyttja andras svaghet.

Vad vet vi om hemsäkerhet, hemberedskap? Har vi en batteriradio, en möjlighet att värma mat utan tillgång till el, vattenreningstabletter mm? Vad vet vi om skydd sig mot allvarliga faror? Vad vet vi om totalförsvar, motståndsanda, vaksamhet, utrymning, larmsignaler, packning, skydd, radioaktiv strålning, biologisk krigföring, sjukvård och försörjning vid krigshot eller krig? Nästan ingenting längre. När Sverige hade en allmän värnplikt, och innan civilförsvaret koncentrerades till fredstida förhållanden, fanns kunskapen. Nu behövs stora insatser med information!

Livsmedelsförsörjningen intar en särställning! Enligt den omnämnda skriften skulle vi stå med gapande hyllor i affärerna redan efter någon dag. Grossisterna har en framförhållning på 3-4 dagar och allt skulle vara slut inom loppet av en dryg vecka. Allt för att det nu är EU som är vårt frihandelsområde.

Det finns ingen anledning att vänta på att byråkratins kvarnar skall mala med utredningar och handlingsplaner och kommande krav från myndigheter. Extraordinära händelser kan inträffa mycket snabbt, med bara timmars varsel. Till skillnad mot vad som gällde förr i tiden.

Våra förslag:

  1. Handlingsplanen för en säkrare och tryggare kommun bör utökas med planer som tar sikte på fler extraordinära händelser. T ex vid en långvarig avspärrning med livsmedel, bränsle och råvaror och utslagen el- och datatrafik samt militära hot och rena krigshändelser. Hur upprätthålls viktiga samhällsfunktioner vid sådana scenarier? Uppgifter om skyddsrum och evakueringsplaner är viktig information.
  2. Kommunen bör hos MSB hemställa om en snar kontroll av de skyddsrum (156 st. enligt MSB) som finns i kommunen så att de är i skick att snabbt kunna användas. Vidare, räcker skyddsrummen till för kommunens befolkning? Om inte, vilka åtgärder kan då vidtas?
  3. Informationen till kommunmedborgarna måste byggas ut! Alla måste få klart för sig vart de skall ta vägen vid larm om sådan fara att skyddsrum behöver uppsökas. I alla fastigheter, i trappuppgångar och lägenheter skall det finnas uppgifter om detta motsvarande det som en gång i tiden fanns i telefonkatalogerna. Broschyren ”72 timmar” bör delas ut till alla hushåll. Kommunen kan även ta andra initiativ för att öka riskmedvetenheten. Därvid bör betonas att också den enskilde har ett stort ansvar.
  4. Frågan om livsmedel bör också vara prioriterad. Även om grundläggande ändringar av politiken måste ske på nationell nivå. Hur är läget i vårt område? Enskilda hushåll skulle t ex kunna uppmanas att ha livsmedelsreserver för längre perioder.
  5. Utöver punkterna 1-4 skulle kommunen kunna stimulera till ett ökat samarbete med Civilförsvarsförbundet. T ex bör deras kursverksamhet också kunna erbjudas i Oxelösund. Om kommunen kan intressera fler till att gå med i det lokala hemvärnet är också det en betydelsefull sak. Inte minst i en kustkommun med många viktiga stora företag.

Yrkande

Centerpartiet i Oxelösund yrkar på att nödvändiga åtgärder genomförs i syfte att öka säkerhets- och krisberedskapen i kommunen i enlighet med de punkter som framförs i motionen.

För Centerpartiet i Oxelösund

Bo Höglander, gruppledare i Oxelösunds kommunfullmäktige

Torsten Sandberg, som gjort research och bistått med sammanställandet av motionen