Lokal polis kommer – var så säker!

Rubriken är dubbeltydig. Om man i dag ringer polisen så är det inte i en lokal växel man hamnar. Efter den senaste polisorganisationen har polisen ännu större områden att bevaka än tidigare. Det är inte alls säkert att den polis som kommer (om den kommer) är lokal.

Däremot är jag rätt så övertygad om att Sverige kommer att nödgas inrätta någon form av lokal polis framöver. Även om Sverige relativt sett och jämfört med många andra länder är tryggt och säkert så har frågor om trygghet, våld, gängkriminalitet och organiserad brottslighet blivit en del av den politiska debatten.

Bakgrunden är välkänd. Organiserad brottslighet, gängkriminalitet, skjutningar och attacker på blåsljuspersonal. I februari 2017 redovisade SvD (2017-02-25) siffror som visar att Sverige nu ligger högst i Norden vad gäller dödsskjutningar med totalt 31 ihjälskjutna år 2015. Av dessa var 28 offer inom den kriminella miljön. Rapporter om att personal i räddningstjänst, ambulans och polis angrips när de utför sitt viktiga jobb, har skakat om. Centerledaren Annie Lööf har varit tydlig med att rättssamhället inte kan acceptera ett sådant beteende.

Alliansen har presenterat fyra gemensamma trygghetsförslag: 2000 fler poliser, fler civilanställda, skärpta straff för våld mot blåljuspersonal och en ny brottsrubricering i lagen: våld mot alarmeringspersonal. Detta är viktiga steg i rätt riktning.

Men för att stat och kommun ska kunna arbeta ännu bättre, både förebyggande och repressivt, behövs ökad lokal polisiär närvaro. Om det är någonstans som decentraliseringens principer behövs så är det här. En lokal polis kan vara mer synlig och ingripa i tid och på så sätt även delta i ett viktigt förebyggande arbete, inte minst gentemot unga.

Domstolsväsende, polis och kriminalvård – sammanfattningsvis rättssamhället – är en offentlig grunduppgift. Men i dag privatiseras rena polisuppgifter när kommuner tvingas hyra in väktare från privata vaktbolag för att hålla ordning i exempelvis köpcentra.

Mot denna bakgrund har jag motionerat till Centerpartiets riksstämma 2017 om att partiet ska agera för att få till stånd en ny polisorganisation och – om så behövs – nödvändiga förändringar i gällande lagstiftning så att kommunerna ges laglig möjlighet att inrätta egen lokal polis.

 

Läs mer

Trafikverket kör i diket

Oxelösunds kommun vill byta ut informationsskylten utmed motorvägen. Bygglov är sökt och beviljat, men Trafikverket avråder. En skylt med växlande bilder kan distrahera trafikanterna. Det må så vara, men det gäller mycket annat också som finns utmed vägarna.

Kanske ska en sänkt hastighet diskuteras, med tanke på att motorvägsträckan Nyköping-Oxelösund saknar viltstängsel, är livligt trafikerad vid skiftbyten på SSAB samt har flera av- och påfarter.

Trafikverkets inställning är snäv och tar inte ställning utifrån helheten och kommunens behov. Det är trist, men i skyltfrågan kör Trafikverket rejält i diket!

 

Läs mer

Minskade ROT-avdrag slog hårt

Sänkningen av avdragen för Rot- och Ruttjänster har slagit ut tusentals företag från marknaden. Jämfört med förra året minskade antalet företag som arbetar med Rot-uppdrag med 17 procent. Motsvarande siffra för Rut-företagen är 14 procent. Det visar siffror från Skatteverket, presenterade av Svenskt Näringsliv (2016-03-08).

Det är tråkigt att konstatera. Det allra bästa är givetvis att det råder ett så positivt företagsklimat att den sortens skattevdrag som Rot och Rut inte behövs. Men med tanke på rådande läge verkar sådana åtgärder nödvändiga för att få fart på företagandet. Inte minst mot bakgrund av den kraftigt ökande migrationen.

Och i Oxelösunds kommun skulle införandet av LOV sannolikt bidra till ett ökat företagande.

Läs mer

Om vi får oväntat besök – hur är vår beredskap?

Den 17 februari 2016 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Oxelösund. Bakgrunden är allvarlig.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har snabbt förändrats till det sämre. Ryssland har genom angreppen på Georgien och Ukraina visat att man är beredd att frångå internationella avtal och överenskommelser och sätta in militära resurser i andra länder. Stödet till Syriens diktator i form av bombningar som drabbar civilbefolkningen är ett nytt exempel.

Parallellt med detta pågår det i Ryssland en kraftig militär upprustning, desinformation i det egna landet och utomlands samt en jakt på dem som vågar kritisera makten eller bara förmedlar opassande information. Maktambitionerna är tydliga.

Sammantaget med andra händelser i vår omvärld är det en oroande utveckling. Internationella motsättningar kan leda till krigshot och krigshandlingar och andra svåra påfrestningar. Även om Sverige inte skulle bli direkt inblandat så skulle vi påverkas. Det kan, förutom rent militära angrepp, gälla t ex allvarliga störningar på infrastruktur avseende elförsörjning och datatrafik, livsmedelsförsörjning, sabotage av viktiga samhällsfunktioner, avspärrningar på grund av politiska och ekonomiska händelser i vår omvärld, naturkatastrofer samt förekomsten av ännu större flyktingströmmar än vi ser idag. Rubriken till denna motion innefattar alla sådana scenarier.
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde

Det finns det ett uttalat hot mot de baltiska länderna. Det är i förlängningen av detta som en hotbild mot Sverige diskuteras. Framförallt gäller det intresset för Gotland. En rysk tsar har sagt att den som behärskar Gotland behärskar Östersjön! Därför är det kanske ingen tillfällighet att Ryssland har övat angrepp mot Gotland och den svenska Östersjökusten. Eller att NATO med Sveriges ”goda minne” övat på Gotland.

Vid sidan om Gotland kan hamnar vid Östersjökusten vara av stort intresse för främmande makt. Först tänker man i och för sig på den hamn i Slite på Gotland som Ryssland nu förfogar över. Den som uppläts med anledning av bygget av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Men också Oxelösund med sin djuphamn är av strategiskt intresse!

Sverige omvärderar läget

Nu överges den politik i Sverige som under de senaste decennierna mycket kraftigt reducerat det militära försvaret och nästan helt tagit bort det civila utom för fredstida förhållanden. En politik som omvärlden häpnat över. Nu ska ett nytt totalförsvar byggas upp innefattande också kriser och hot utifrån som inte kan hänföras till fredstida.

I skriften ”Beredskap i kris” (Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan 2015) anges i inledningen:

”Vi håller i Sverige på att göra oss totalt importberoende, vi gör det krångligt och dyrt för bönder att driva jordbruk och producera livsviktig föda. En mjölkgård om dagen läggs ned. Snart har vi inget jordbruk i Sverige längre, åtminstone inom animalieproduktion. Om inget drastiskt görs…..” O.s.v.

Vi kan inte överleva utan vatten och livsmedel. Regeringen har nu beslutat om att utveckla en livsmedelsstrategi som ska vara klar under våren 2016.

Kommunernas roll

Det nu gällande myndighetsansvaret för det fredstida civilförsvaret delas mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), länsstyrelserna och kommunerna. Kommunernas roll regleras i lagen om skydd mot olycka och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Oxelösunds kommun har med anledning av detta ett handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, beslutad i fullmäktige 2012 men reviderad genom nytt beslut i fullmäktige 2015-12-16. Det finns också en krisledningsplan. Den redovisar hur arbetet skall organiseras vid olyckor, kriser och extraordinära händelser. Tillämpningen av planen skall övas minst en gång per mandatperiod. Broschyren ”Om larmet går” har delats ut till hushållen med viktig information om säkerhet vid en ev. kemikalieolycka på SSAB, AGA eller Oxelösunds Hamn. I samarbete med Sörmlandskustens Räddningstjänst finns resurser främst inriktade mot bränder. Nu pågår en kampanj, 72 timmar, om att kunna klara sig själv i 3 dygn vid en kris eller en allvarlig samhällsstörning. Sammantaget ett bra material men nästan helt och hållet med utgångspunkt i fredstida förhållanden!

Nya utgångspunkter signaleras nu genom ny försvarspolitik och regeringens beslut 2015-12-10 om planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Vad kan Oxelösunds kommun göra mer?

Enligt Centerpartiets uppfattning bör Oxelösunds kommun nu påbörja ett arbete för att i sin planläggning väga in också militära hot och t o m krig samt uppgradera för andra allvarliga kriser. Det finns stöd för detta i det ovan nämnda regeringsbeslut. Ett bra civilförsvar inger respekt. Ett starkt totalförsvar är ett verksamt medel mot makter som är benägna att utnyttja andras svaghet.

Vad vet vi om hemsäkerhet, hemberedskap? Har vi en batteriradio, en möjlighet att värma mat utan tillgång till el, vattenreningstabletter mm? Vad vet vi om skydd sig mot allvarliga faror? Vad vet vi om totalförsvar, motståndsanda, vaksamhet, utrymning, larmsignaler, packning, skydd, radioaktiv strålning, biologisk krigföring, sjukvård och försörjning vid krigshot eller krig? Nästan ingenting längre. När Sverige hade en allmän värnplikt, och innan civilförsvaret koncentrerades till fredstida förhållanden, fanns kunskapen. Nu behövs stora insatser med information!

Livsmedelsförsörjningen intar en särställning! Enligt den omnämnda skriften skulle vi stå med gapande hyllor i affärerna redan efter någon dag. Grossisterna har en framförhållning på 3-4 dagar och allt skulle vara slut inom loppet av en dryg vecka. Allt för att det nu är EU som är vårt frihandelsområde.

Det finns ingen anledning att vänta på att byråkratins kvarnar skall mala med utredningar och handlingsplaner och kommande krav från myndigheter. Extraordinära händelser kan inträffa mycket snabbt, med bara timmars varsel. Till skillnad mot vad som gällde förr i tiden.

Våra förslag:

  1. Handlingsplanen för en säkrare och tryggare kommun bör utökas med planer som tar sikte på fler extraordinära händelser. T ex vid en långvarig avspärrning med livsmedel, bränsle och råvaror och utslagen el- och datatrafik samt militära hot och rena krigshändelser. Hur upprätthålls viktiga samhällsfunktioner vid sådana scenarier? Uppgifter om skyddsrum och evakueringsplaner är viktig information.
  2. Kommunen bör hos MSB hemställa om en snar kontroll av de skyddsrum (156 st. enligt MSB) som finns i kommunen så att de är i skick att snabbt kunna användas. Vidare, räcker skyddsrummen till för kommunens befolkning? Om inte, vilka åtgärder kan då vidtas?
  3. Informationen till kommunmedborgarna måste byggas ut! Alla måste få klart för sig vart de skall ta vägen vid larm om sådan fara att skyddsrum behöver uppsökas. I alla fastigheter, i trappuppgångar och lägenheter skall det finnas uppgifter om detta motsvarande det som en gång i tiden fanns i telefonkatalogerna. Broschyren ”72 timmar” bör delas ut till alla hushåll. Kommunen kan även ta andra initiativ för att öka riskmedvetenheten. Därvid bör betonas att också den enskilde har ett stort ansvar.
  4. Frågan om livsmedel bör också vara prioriterad. Även om grundläggande ändringar av politiken måste ske på nationell nivå. Hur är läget i vårt område? Enskilda hushåll skulle t ex kunna uppmanas att ha livsmedelsreserver för längre perioder.
  5. Utöver punkterna 1-4 skulle kommunen kunna stimulera till ett ökat samarbete med Civilförsvarsförbundet. T ex bör deras kursverksamhet också kunna erbjudas i Oxelösund. Om kommunen kan intressera fler till att gå med i det lokala hemvärnet är också det en betydelsefull sak. Inte minst i en kustkommun med många viktiga stora företag.

Yrkande

Centerpartiet i Oxelösund yrkar på att nödvändiga åtgärder genomförs i syfte att öka säkerhets- och krisberedskapen i kommunen i enlighet med de punkter som framförs i motionen.

För Centerpartiet i Oxelösund

Bo Höglander, gruppledare i Oxelösunds kommunfullmäktige

Torsten Sandberg, som gjort research och bistått med sammanställandet av motionen

Läs mer

Anita Rydberg till minne

I dag fredag 12/2 2016 tar vi ett sista farväl av en trogen medlem och förtroendevald i Centerpartiet i Oxelösund som lämnat oss i sorg och saknad i en ålder av 80 år: Anita Rydberg (f. Olsson) föddes i Karlskrona den 4 augusti 1935 och kom tidigt till Oxelösund där hon växte upp. Hamngatan var länge hemadressen. Pappan var tullare och mamma städerska på järnverket.

Anita tog realexamen per korrespondens och efter det utbildade hon sig på lanthushållsskolan i Benninge. Hon flyttade som vuxen till Björkvik där hennes dåvarande man Torgny arbetade på sin fars arrendejordbruk. När maken gick bort i april 1965 valde Anita att flytta tillbaka till Oxelösund. Hon fick anställning på Scanglas och senare på järnverket, nuvarande SSAB, där hon var växeltelefonist i många år. Hon levde länge tillsammans med Fritz Schultz i villan på Ängsgatan och i stugan vid Danvik.

Anita kom tidigt in i Centerrörelsen, såväl Svenska Landsbygdens Ungdom, SLU, som Bondeförbundet, nu Centerpartiet. I Oxelösunds Centerkrets har hon haft uppdrag som sekreterare och kassör. Hon var också förtroendevald: ersättare i Kultur och fritidsnämnden och ersättare i Oxelösunds kommunfullmäktige.

Anita var utåtriktad och social, hon var aktiv medlem i både SPF och PRO och deltog i de bussresor som arrangerades. Resor var ett av hennes stora intressen, liksom musik. Med säsongskort njöt hon ofta av konsertutbudet på Koordinaten. Hon dansade, spelade canasta och gick på gym.

I Centerkretsen stod Anita för ansvar, sunt förnuft och lojalitet. Ett antal kretsmöten hölls hemma hos Anita på Järntorget, där hon bodde fram till sin bortgång. Hon var en omtyckt partivän som lämnar ett stort tomrum efter sig i vår krets.

Anita slutade sina jordiska dagar den 20 januari 2016 efter en tids sjukdom. Hon efterlämnar dottern Carina Rydberg Nilsson med maken Stefan samt barnbarnen Tim och Eric. Våra tankar går med deltagande till dem.

Oxelösunds Centerkrets
Bo Höglander

Läs mer

Oxelösundsstål till Ostlänken

Satsningen på  snabbjärnvägen Ostlänken genom Östergötland och Sörmland mot Stockholm via Järna kan bli en bra affär för SSAB i Oxelösund.

SN rapporterade (2016-01-05) att SSAB spela en betydande roll när det gäller brokonstruktioner, dumpers, krossanläggningar och lastflak, områden där specialstål behövs.

Därför är det glädjande att Projektet Ostlänken följer tidsschemat, vilket framkom på Kompetensforum i Nyköping i slutet av 2015.

Satsningar på infrastruktur är något som ett samhälle alltid kommer att behöva göra. Utvecklingen i riktning mot nya och förhoppningsvis mer hållbara lösningar gör investeringar nödvändiga över tid.

Artikeln om SSAB och Ostlänken är ett exempel på vilka kringeffekter som projektet kan få, förutom de rent transportmässiga. Framtiden är redan här!

Läs mer

Oxelösund, Sverige, Världen 2016

Hur det blir i Sverige beror på hur det ser ut i världen, sa professor Hans Rosling i sitt vinterprogram i Sveriges Radio P1 i mellandagarna. Flyktingströmmarna visar detta närmast övertydligt. Professor Rosling är fenomenal på att visa på allt som blivit bättre i världen under senare decennier – och det är mycket! Barnadödligheten sjunker, fattigdomen minskar, folk blir friskare och maten räcker till fler.

Fram till dess att IS satte igång sina härjningar efter att den arabiska våren snabbt förvandlats till höst och Syrienkonflikten eskalerat, minskade också antalet krig och konflikter i världen. Tyvärr har den positiva trenden nu vänt. Att få stopp på krig och konflikter toppar listan över de utmaningar som vi trots en rad positiva och glädjande trender har att tackla. I Mellanöstern fortsätter Islamiska staten, IS, sin ofattbara terror, styrkt av ett sargat Syrien. Små ljuspunkter i detta kompakta mörker syns. En är att al-Assads regim förklarat sig villig att förhandla om fred, en annan är överenskommelsen i FN:s säkerhetsråd kring jul om att verka för vapenvila i hela Syrien. Men vad ska hända med diktatorn al-Assad? Om detta sägs ingenting i uppgörelsen. Ryssland och USA har vitt skilda uppfattningar. Putins stöd till al-Assad, bland annat genom urskillningslösa flygbombningar, förvärrar konflikten.

Till detta ska läggas det krig som Saudiarabien och Iran för mot varandra genom ombud, ”proxy-krig” som Ekots Cecilia Udén uttryckte det i ett radioinslag. Det sker i flera länder, inte minst i Syrien. Saudiarabien, öppnade 2016 med att avrätta 47 personer, däribland en shiitisk ledare. Iran är ett i huvudsak shiitiskt land som nu lovar att arabdiktaturen ska få betala dyrt för avrättningarna. Teheran bryter också de diplomatiska förbindelserna och spänningen ökar i regionen i ett ytterst känsligt läge. Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, pekade i Ekots lördagsintervju under årets andra dag på svårigheten i att säkra en vapenvila i Syrien, samtidigt som islamiska staten bekämpas militärt. Han var ändå optimist och trodde att de samarbetande nationerna skulle kunna lägga fram ett förslag som får al-Assad att avgå så att fredsarbetet kan påbörjas. Låt oss hoppas att han får rätt. Krisen mellan Iran och Saudiarabien ökar knappast chanserna. Så länge konflikter pågår i arab- och muslimvärlden måste vi också räkna med att flyktingströmmarna mot Europa fortsätter.

Därmed är vi tillbaka i Sverige och Oxelösund. Kustkommunen kan sträcka på sig. Stålstaden har tagit emot många flyktingar och asylsökande i relation till invånarantal!

I Sverige blev 2015 det kanske mest händelserika i efterkrigshistorien, inte minst på grund av flyktigströmmen, men även politisket med decemberöverenskommelsens fall och SD:s framgångar. Att då kunna förutse utvecklingen under 2016 är en omöjlig uppgift.  En förhoppning är att polariseringen i migrations- och flyktingpolitiken får ge vika för dialog och hållbara lösningar. Asylrätten ska givetvis försvaras och hindren in på arbetsmarknaden rivas, bland anat genom fler enkla jobb och slopade turordningsregler. Regeringens beslut om införande av ID-kontroller från och med 4 januari är helt fel väg att gå. Förutom att det drabbar flyktingar hamnar även runt 20 000 pendlare i svårigheter och en spirande Öresundsregion saboteras. Åtgärden visar på ett skrämmande Stockholmsperspektiv. Vi i mindre kommuner måste alltså fortsätta att kämpa för en politik där alla landsändars intressen tillgodoses rättvist.

Oxelösund är en del av Sverige, som är en del av världen. Ingen av oss kan sticka huvudet i sanden och tro att problem, utmaningar och konflikter försvinner. Vi är delaktiga och måste ta ställning – för frihet, humanitet, rättsstat, demokrati, valfrihet, rättvisa och trygghet.

Läs mer

Året 2015: Ömsom vin ömsom vatten

2015 går till historien som ett år med rekordstor flyktingström, höjd beredskap mot terrorhot och politisk turbulens i riksdag och regering. Flyktingboenden brann och ett främlingsskeptiskt parti med tveksamma rötter skördade rekordframgångar i opinionsmätningarna. När detta skrivs noteras 20 procent för SD. Flyktingströmmen fick regeringspartierna S och MP att i riksdagen,   med stöd av just Sverigedemokraterna (!), ta till extrema lösningar som ID-kontroller för resenärer via Danmark samt hot om att kunna stänga Öresundsbron, dagligen trafikerad av runt 15 000 pendlare. Med ett penndrag sattes Nordisk pass- och rörelsefrihet, införd långt innan Schengenavtalet, ur spel.

I Oxelösund regerar de röd-röda och får massor av stöd av det så kallade miljöpartiet. Mycket förvånande var att Björn Johansson, bl.a. ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, biföll att företaget Geminor skulle få starta sin sophantering i Oxelösunds hamn. Beslutet blev att Geminors anmälan om hantering av avfall ”inte förenleder någon åtgärd från myndighetens sida. Björn Johansson (MP) bifaller.”

Jag ställde en interpellation i fullmäktige om detta till nämndens ordförande Inge Ståhlgren (S), som även är ledamot i kommunfullmäktige. På fullmäktiges ordförandes förslag blev beslutet att han skulle svara nästkommande fullmäktige en bit in på 2016. Döm om min förvåning när jag ser Inge Ståhlgren kommentera min interpellation i lokaltidningen bara dagar efter att min interpellation lämnats in! Där påstår Inge Ståhlgren att jag förfäktar synsättet att tjänstemännen alltid bestämmer besluten och att politikerna varje gång accepterar tjänsteskrivelserna utan att ändra i beslutsförslaget. Så tolkar jag i alla fall andemeningen i hans något kryptiska uttalande.

Men bäste Inge, tror du det så tror du fel! Självklart anser jag att politikerna alltid ska göra en prövning av tjänstemännens förslag till beslut. Det är ju trots allt politikerna som är ansvariga för besluten. Min fråga gällde ju hur du motiverar beslutet att köra över tjänstemän med sakkunskap i just den här frågan. Har jag inte rätt att få veta det?

Om vi lyfter blicken från det vackra Oxelösund och betraktar hela landet i backspegeln så kan vi konstatera att Sverige går bra, rent ekonomiskt. Ändå undkom vårt land inte de utmaningar och den dramatik som 2015 levererade. Frågan är hur landet med regeringen i spetsen hanterade utmaningarna. Sådär, får man väl säga.

Efter terrorattacken i Paris den 13 november, med 130 döda som tragisk följd, lovade Sverige bistå Frankrike i kampen mot islamiska staten. En förfrågan om åtta spaningsplan, att sättas in i Syrien, kom. Förmågan finns: S i JAS står för spaning. Men det blir inga plan. Sverige lämnar sin EU-vän Frankrike i sticket i kampen mot IS. Ingen trevlig julklapp till ett land som hjälpte Sverige med brandflyg när skogarna brann i Västmanland.

Hur går det då med integrationen av nysvenskar på arbetsmarknaden? Tja, vår fyrkantiga arbetsmarknadspolitik med regleringar och lönenivåer drabbar nyanlända och företagare hårt. Beskedet nyligen att en hel familj i Uppsala ska utvisas, för att pappan tjänat fyra (4) kronor för litet om dagen, illustrerar detta. Det är ett uttryck för en fackligt påhejad go home-linje som vi måste komma till rätta med om integrationen ska lyckas.

Den största utmaningen 2015 och framöver är det skärpta omvärlds- och säkerhetsläget. I Ryssland driver Putin ett storskaligt rustnings- och övningsprogram – trots vikande hemmaekonomi. Ändå är det tyst om den folkrättsvidriga annekteringen av Krim och det fortsatta kriget i Ukraina. Erövringen stärker tsaren på hemmaplan, men borde stämma till eftertanke och påbjuda handling i väst. Sveriges halvhjärtade resursinriktning på försvaret oroar.

Trots denna dystra summering av året vill jag sluta i dur: vår demokrati är stabil, ekonomin går bra, de flesta går till jobbet och vi ger mer än någonsin till hjälporganisationer. Det är en trösterik tanke i juletider. Dessutom njuter vi ännu av fred. Trots utmaningar finns det hopp inför framtiden. De flesta av oss kan fira en stor kristen helg med nära och kära.

Att värna om anständighet och godhet är ett överlägset sätt att visa avsky för krig, terror och förtryck. Låt oss tända ljus i en mörk tid! Inte bara för att öka trivseln (ett skäl så gott som något) utan även som symbol för att ondska och våld inte får segra.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Läs mer

Kinas statsstöd kan slå ut SSAB

Svensk stålindustri kan inte fungera när diktaturen Kina ger statligt stöd till sin stålindustri. Det förklarade Mathias Ternell, handelspolitisk chef vid Jernkontoret, i Dagens Industri den 19 november.

Samtidigt som det råder kris i europeisk stålindustri till följd av att Kina exporterar alltmer stål till Europa, planerar EU att klassa den kommunistiska draken som ”marknadsekonomi”. Man tar sig för pannan!

Bakgrunden är Kinas anslutning år 2001 till WTO (World Trade Organization), ett beslut som är tveksamt i sig. Landet har inte definierats som en marknadsekonomi, trots anslutningen. Men nu menar krafter inom EU att formuleringarna i Kinas anslutningsfördrag per automatik klassar landet som en marknadsekonomi från utgången av 2016.

Stålindustrin rasar – och undra på det! Till följd av en kraftig kapacitetsutbyggnad som många gånger subventionerats av den kinesiska staten är landets överkapacitet mer än 300 miljoner ton stål per år. Exporten från Kina till Europa ökade med 80 procent 2014 och hittills i år är ökningen ytterligare 40 procent, enligt Jernkontoret.

Trots en vikande inhemsk marknad i Kina kan kineserna fortsätta producera och exportera, eftersom statliga subventioner gör det möjligt att pressa priserna.

Det absurda kan alltså komma att inträffa att en kommunistisk diktatur med hjälp av statssubventioner bidrar till att sänka SSAB i Oxelösund. Detta får inte ske! Alla med inflytande måste larma i varningsklockorna.

De socialdemokratiska folkvalda i Oxelösund kan gärna påminna parikamraterna i regeringen om hur det ligger till. De borde vara väl medvetna om det, men att klargöra vikten av frågan kan knappast vara fel.

Mathias Ternell säger att svensk stålindustri är för fri handel, men att den kan inte fungera om det finns statligt stöd. Inom EU råder frihandel och statligt stöd är förbjudet. Mot den kinesiska kolossen tycks dock både EU och USA stå handfallna. Det är dags att sätta ner foten.

Är det rimligt att Europa köper smutsigt stål från nackskottens Kina?  Bör vi över huvud taget bedriva handel med landet innan det blivit en verklig marknadsekonomi med demokrati, rättsväsende värt namnet, full yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter?

Läs mer

Härligt när landsbygden blommar!

Jag fick en inbjudan att delta på invigningen av Stavsjös sköterskemottagning i grannkommunen Nyköping. Det kändes hedrande. SN var också på plats och har rapporterat på nyhetsplats. I en välskriven ledare har Olof Jonmyren dessutom kommenterat händelsen.

Äntligen får Stavsjöborna en egen sköterskemottagning när en ovanlig bolagsform öppnar för spännande samarbetsformer med kommun och landsting.

Landstingsfolk, kommunstyrelsens ordförande Urban Granström, näringslivschef Maria Karlsson, företagare och lokalbefolkning fanns på plats. En nedlagd skola har byggts om och inhyser nu den lilla mottagningen. Patienter kan boka tid som vanligt eller bara titta in spontant för enklare provtagning.

Avtalet med landstinget har tecknats av ett lokalt utvecklingsbolag, Kiladalens Utveckling, (svb). Aktiebolag (svb) står för särskild vinstutdelningsbegränsning.

– Aktieägarna kan inte få vinstutdelning utan satsar sina pengar för att bolaget ska kunna erbjuda service på landsbygden, som digital lanthandel, vård och boende, förklarade Larz Johansson, en av initiativtagarna och drivande i utvecklingen lokalt.

Nästa steg i denna utveckling kan bli bostäder. Modellen representerar ett nytänkande genom att bolagsformen kan förena lokalt engagemang och lokalt aktiverat kapital med kommunens och landstingets vilja och förmåga att pröva nya lösningar på gamla problem.

Det är härligt att se när landsbygden blomstrar. Invigning med kanonsalut, tal, mingel och bubbel är alltid trevligt. Men bakom ligger slit och kamp, förhandlingar, engagemang och idealism. Eldsjälar är de som många gånger gör att landsbygden överlever.

Politiken behöver tanka mer på att stad och land ska gå hand i hand! Oxelösund har inte så mycket landsbygd, men desto mer skärgård. Havet och öarna utanför Oxelösund är en fantastisk tillgång att ta tillvara i vår strävan att göra kommunen ännu mer attraktiv för turister och invånare. Rätt styrning kan bidra till att generera nya företag kring detta och därmed fler jobb.

Läs mer