Osynliga politiker

En av Stockholms morgontidningar har låtit 100 stockholmare titta på bilder på sina gruppledare. 51 kände inte igen någon och 20 klarade av att namnge en gruppledare.

Förhoppningsvis är det ett storstadsfenomen och alls inte lika bedrövligt i Sörmlands kommuner.

Men jag kan inte låta bli att fundera på hur många sörmlänningar, som känner igen gruppledarna i Landstinget.

I lilla Oxelösund har jag sorgligt nog ingen aning om hur kända vi gruppledare är. Däremot vet jag genom den nyligen presenterade Medborgarundersökningen att invånarna här är missnöjda med möjligheterna att komma till tals med sina politiker. Det gör mig förtvivlad.

Demokratin behöver synliga politiker, som är lätta att komma till tals med.

Något som politiker av alla kulörer måste jobba för!

Agneta

Läs mer

Mjuka frågor kan drivas hårt

Björn Johansson (MP) tar i sin blogg den 23 juli som så ofta upp att Miljöpartiet värnar om sitt oberoende. Han skriver:

”Miljöpartiets ställningstagande att inte alliera sig åt vare sig vänster eller höger har uppenbarligen skapat stor oro hos såväl Olov Zackrisson (S) som Patrik Renfors (V). Receptet mot denna oro har hittills bestått i att försöka skrämma gröna väljare med påståenden om att vi alltid röstar med Alliansen. Det stämmer så tillvida att även vi vill ha underbyggda beslut, ordning och reda i kommunens affärer, en ekonomi i balans och konkurrenskraft gentemot omvärlden. Men samtidigt är min känsla att vi oftare har röstat med vänstermajoriteten när det gäller de ”mjuka frågorna”.

Det ger mig anledning till självrannsakan. Är vi för ”hårda”? Många förknippar Moderaterna med hårda frågor och tror inte vi bryr oss om välfärdstjänsterna. Här måste vi absolut bli bättre på att berätta varför vi pratar så mycket om ekonomi, infrastruktur, tillväxt och näringsliv. Det beror på att vi anser det behövs för att utveckla välfärden.

I våra lokala skuggbudgetar, i motioner och interpellationer har vi argumenterat för frågor som kan uppfattas som enbart ekonomiska, men som i allra högsta grad handlar om att öka livskvalitén för människor, som är beroende av välfärdstjänsterna.

Låt mig försöka förklara detta med exempel från äldreomsorgen! Ett exempel är att vi villkonkurrensutsätta hemtjänsten. Det ger äldre valfrihet, mer självbestämmande och tillgång till den kvalitetsutveckling, som drivs fram när alla måste stå på tå för ”kunden”.

Ett annat exempel är att vi försökt få fart på att bygga trygghetsboende och andra äldreboenden. Anpassade bostäder ger både gamla och deras anhöriga en trygghet som ökar deras välbefinnande.

Ett tredje exempel är att anställda inom äldrevården behöver ha fastare anställningsvillkor så att de äldre kan känna igen sina hjälpare. Där har vi motionerat om personalpool och interpellerat om tillsvidareanställningar.

Ett fjärde exempel som låter hårt och tråkigt men vars syfte också är ”mjukt” ärvårt ständiga tjatande om mål, mått och nyckeltal i verksamheterna.

Hur ska vi politiker annars veta om vi över huvud taget lyckas leverera välfärd med kvalitet?

Läs mer

Äntligen får oxelösundarna komma till tals

En medborgarundersökning för att fånga upp kommuninvånarnas synpunkter och önskemål, som hjälp till en god kommunala utveckling fanns med i Alliansens skuggbudget för 2010.

Men det föll inte S och V på läppen. De var heller inte beredda att satsa på vårt lite dyrare förslag om en personalenkät för att utveckla personalpolitiken.

Därför blev jag förvånad och glatt överraskad när resultaten från SCB:s ”Medborgarundersökning för Oxelösunds kommun” dök upp. Kommunalrådet själv skriver i inbjudan till de 500 invånarna, som fick enkäten ”hur viktigt det är för oss att se hur invånarna ser på sin kommun”. Vi i oppositionen kunde inte ha uttryckt saken bättre.

Vad stort sker, sker tyst och bakom ryggen på de flesta kommunstyrelse- och fullmäktigeledamöter i Oxelösund.

Att lyssna på invånarna och att ha bättre dialoger före viktigare beslut är ett Moderat vallöfte.

Medborgarenkäter fångar upp attityder bland invånare som av olika skäl inte alltid gör sina röster hörda.
Svaren ger politiker av alla färger underlag för förbättringsarbeten utifrån vad kommuninvånarna tycker är viktigt.

Resultaten från den här undersökningen visar att det finns enormt mycket att förbättra i Oxelösund. Och också sådant som är viktigt att slå vakt om och utveckla.

Mums för oss lokalpolitiker! Dag och jag återkommer med mera framöver.
Agneta

Läs mer

Jobb och pensioner hör ihop

Idag har Mona Sahlin tagit hjälp av den kloke, sympatiske Ingvar Carlsson. I SvD säger de nej till straffskatt på pensionärer.

De vet naturligtvis lika bra som jag att det inte finns straffskatt på pensionärer. Vad det handlar om är att stimulera alla som kan arbeta att göra det för tillväxten och välfärden. Den pensionär som får, vill och kan arbeta får dubbelt jobbskatteavdrag och blir belöningsskattad i jämförelse med sina yngre kamrater.

Den som väljer pensionärslivet och därmed inte har jobbskatteavdrag kan trösta sig med att slippa kostnader för inkomstens förvärvande. Inga fackföreningsavgifter, inga a-kasseavgifter, inga kostnader för resor till och från jobbet.

Men den stora vinsten för mig och andra pensionärer ligger i att det finns tillräckligt många människor som vill jobba ihop pengar till min pension och tillgodose mitt omsorgsbehov.För detta behövs en politik som stimulerar till arbete.
Agneta

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I OXELÖSUNDS KOMMUN! FÖRVALTNING ELLER UTVECKLING?

I senaste numret av Dagens Samhälle redovisas en opinionsundersökning som gjorts bland 990 politiker och tjänstemän samt 2 000 svenskar från 15 år och uppåt.

I kommunerna anser bara en av tio politiker att verksamheten drivs med hög effektivitet. Hälften av politikerna uttrycker missnöje och svarar att det finns brister.
Tjänstemännen har en ljusare syn på hur arbetet sköts. Två av tre tycker att effektiviteten är tillfredsställande.

När jag läser detta så går funderingarna till Oxelösunds kommun. Hur effektiva är kommunens politiker och tjänstemän?

Efter 4 år inom politiken i Oxelösunds är jag helt övertygad om att hela organisationen bör ses över och kritiskt granska – vad görs bra idag – vad kan vi göra bättre – hur kan vi fördela om olika resurser – vad säger mål & mått – fick vi ut vad vi ville av skattekronan?

Effektiviteten ska balanseras på ett sätt så kvaliteten blir den rätta och innevånarna (våra kunder) känner sig nöjda.

Jag håller med Kommunstyrelsens ordförande Benita Vikström – när hon på Järntorget vid städdageni våras uttryckte för Oxelösundarna:
”Det är lätt att man blir en förvaltare när man varit politiker under så lång tid som 12 år – därför är det bra med ett byte på posten som Kommunstyrelseordförande”. Benita tänkte då givetvis på deras nya förstanamn Olof Zackrisson.

Det räcker inte med ett enda nytt namn bland toppkandidaterna. Det kommer att krävas en helt ny linje där vi jobbar kontinuerligt med utveckling av kommunen. Utveckling kräver förändring och ett gott ledarskap. Att genomföra och ta bekväma som obekväma beslut. Det krävs krafttag och politiskt mod.

Moderaterna i Oxelösund tillsammans med Allianspartierna är beredda att ta ansvar för en god utveckling av kommunen efter valet den 19 september.

Hälsningar dag.bergentoft

Läs mer

Bryt upp de kommunala monopolen

Idag finns bara två alternativa förskolor i Oxelösund. Ett föräldrakorporativ och en privat. Historiskt har de fått kämpa hårt för sin överlevnad. Resten av barnomsorgen, dvs. de andra förskolorna och den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen) drivs i kommunens regi.

Moderaterna vill ha både kommunala och andra driftsformer av den enkla anledningen att kvalitet och effektivitet utvecklas bäst då. Dessutom får anställda flera arbetsgivare att välja emellan. Det brukar vara nyttigt för utveckling av personalpolitik och löner. För att inte tala om värdet av frihet för barn, föräldrar och personal.

Det är fritt fram att etablera förskolor och numera också pedagogisk omsorg för dem som fyller vissa krav och blir godkända. Jag håller tummarna för att flera vill starta egna verksamheter för förskolebarn just här i Oxelösund. Får Alliansen väljarnas förtroende kommer vi att göra vad vi kan för att uppmuntra valfrihet, mångfald, kvalitet och företagsamhet
Agneta

Läs mer

Jobba stenhårt mot alkohol och droger på alla fronter

Micael Söderström, IOGT-NTOfrågar:
”Tycker ni, som parti ,att den samordnande tjänsten i det alkohol ochdrogförebyggande arbetet ska återbesättas?”

Spontant blir svaret ja, men lite eftertanke leder till att det är svårt att ge ett enkelt svar med den bristfälliga kunskap vi har idag. När vi får väljarnas förtroende ska vi samla alla goda krafter både professionella och ideella, som redan arbetar inom området. Vi tycker också det är dags att
koppla in forskare för att gå till botten med den speciella oxelösundsproblematiken.
Om tjänsten ska tillsättas eller arbetet organiseras på något annat sätt vill vi komma fram till efter dialog medintressenterna.

Klart är att det måste till ett intensivt arbete mot alkohol och droger i Oxelösund
Agneta

—– Original Message —–

Läs mer

Nöden delvis avhjälpt

Igår kunde företaget Promarina äntligen öppna sitt servicehus och deras gäster få tillgång till fräscha toaletter.
Det privata näringslivet ska naturligtvis sköta sina affärer med minsta möjliga kommunala inblandning. Men en kommun som satsar på marin turism kunde ha visat framfötterna och hjälpt till med en tillfällig lösning. Det hade säkert gjort gott intryck på båtturisterna.

De flesta som besöker gästhamnsområdet är dock inte kunder hos Promarina.
Dessa turister och invånare har kommunen glömt. Förr fanns ett gult servicehus med toaletteri anslutning till lekplatsen. Det var öppet för allmänheten. Om inventarierna fungerar idag undandrar sig mitt vetande, men huset är noggrant låst. Så den som behöver besöka en toa får traska dryga kilometern till Fiskehamnen eller ta sig till centrum.

Jag kan dock avslöja att det finns ett rött hemlighus vid Boulecentrum. En ynkans skylt med ordet Toalett skulle omedelbart höja intrycket av Oxelösund som turiststad.
På sikt finns mycket att göra för att ta vara på alla fördelar ur turismsynpunkt.
Oxelösund har fantastisk natur, storslagna industrimiljöer och ett utmärkt läge.
Moderna turister kräver mera.
Agneta

Läs mer

Alliansen målar om

Idag är deten bemärkelsedag i Oxelösund!
Det känns inpå bara skinnet att detta är början till något nytt. Alliansen inviger sin Målarverkstad. Företagarna i Prisman och runt Järntorget är särskilt inbjudna.

För fyra år sedan fanns fyra splittradeborgliga partier. För första gången samarbetar FP, C, KD och M före valet. Vi har använt hela den här mandatperioden till att lära oss arbeta tillsammans med Oxelösunds bästa för ögonen.
Nu är vi redo att visa oxelösundarna, att det finns ett alternativ till det 60-åriga röda styret.

Målarverkstaden ligger i Prisman. Lokalen, som vi hyr över valet, är vår gemensamma samlingspunkt, vår valstuga och vår utgångspunkt för samtal med invånarna. Du är varmt välkommen dit.

Oxelösund behöver förnyas, förändras, förbättras.

Nu målar vi om Oxelösund! Vill du vara med?
Agneta

Läs mer

Demokratiska spelregler

Patrik Renfors skriver på sin blogg Som Natt och Dag……om ”den märkliga Moderata demokratisynen, som pågick på förra kommunstyrelsen”. Det märkliga i det här fallet är att vi (M) motsatte oss förslaget att Kommunstyrelsen skulle anslå 69 tkr extra av Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda händelser till valnämnden för mobil förtidsröstning, eftersom det inte var styrelsens fråga.

Förslaget, presenterades som ett extra ärende vid mötet. Nu hör till saken att Kommunfullmäktige, som träffas först efter valet, beslutar om budgeten. (Trots det har S+V under våren kortslutit Kommunfullmäktige genom att använda 5 mkr av Kommunstyrelsens konto för oförutsett till valfläsk).
Val till kommun, landsting och riksdag kommer knappast oförutsett i en demokrati som Sverige. Vår bestämda uppfattning är att beslut ska fattas i god demokratisk ordning också i Oxelösund. Därför beslöt heller inte Kommunstyrelsen i ärendet.

Må så vara att Vänsterpartiet tycker att 69 tkr är ett futtigt belopp i relation till den onödiga skattehöjningen om 16 mkr, som de lyckades driva igenom.
Alliansen vill att Oxelösund ska ha samma skattesats som Nyköping och att invånarna ska få god valuta för varenda skattekrona. Vi är skyldiga dem att vara försiktiga med deras pengar.

Årets förtidsröstning ska inte vara i Kommunhuset utan i Koordinaten, som ligger mitt i byn och har skapligt bra öppettider. Om Vänsterpartiet som vanligt vill att andras pengar prompt måste rulla, så finns detangelägnare demokratiprojekt att stoppa dem i än att hålla öppet för förtidsröstning några enstaka timmar i Kommunhuset, Familjecentralen, Församlingshemmet eller vid SSAB mfl. näraliggande platser.

Alla partier kan och bör göraallt för att få upp valdeltagandet. Låt oss uppmuntra till en kort promenad eller cykeltur till Koordinaten eller den egna vallokalen. Svårare än så behöver det inte vara i Oxelösund – en av Sveriges minsta kommuner till ytan.
Agneta

Läs mer