En pseudonyhet

”S och V eniga i Oxelösund”, skriver SN på nätet idag. Som om det var en nyhet!

Sedan jag blev aktiv i kommunpolitiken kan den visade oenigheten dem emellan räknas på ena handens fingrar. Efter lite muttrande röstar Vänstern lydigt med Socialdemokraterna.
Som belöning fick Vänsterpartiet 2009 igenom sin efterlängtade skattehöjning.

Deras samarbete är en garant för fortsatt stagnation, dålig hushållning, dyra icke kvalitetssäkrade välfärdstjänster och skattehöjningar. Oxelösund kommer även fortsättningsvis att ligga illa till i de kommunala rankinglistorna. Och valfriheten för oss som bor här får vänta tills lagstiftningen tvingar fram den.

Vi vill förnya, förändra och förbättra Oxelösund. Det är du som väljer!

Agneta

Läs mer

LYSSNA och åter LYSSNA!

Det finns ett antal skribenter på denna blogg och ett fåtal som kommenterar. Hur många det är som verkligen läser är svårt att bedöma.
Jag har gjort min egen bedömning.

Att gå ut och lyssna av vadfolk känner, tycker och har för vilja för att utveckla sin hemkommun, anser jag som viktigt.

Lyssnandet blir ett viktigt material för det framtida arbetet.

Om någon anser att en apell på torget är viktigt, genomföra sina kampanjer på etticke traditionellt sätt,är detFRITT upp till var och en. Det är ocksåFRITT att tycka om andra.

Var och en blir salig på sin tro men det är slutresultatet som är det viktiga.
Det är därför vi målar om!

dag.bergentoft

Läs mer

Nyttan av maktskiften

Folkpartiet, Oxelösund, bloggade i mitten av augusti om nyttan av maktskiften i sig.

Några framträdande socialdemokrater argumenterade emot. Själv har jag alltid varit övertygad om att långa maktinnehav, oavsett färg, är utvecklingshämmande, ger hemmablindhet i stället för nytänkande. Min främsta invändning är risken för (vänskaps)korruption.

I senaste Dagens Samhälle refereras till en Timbrorapport, som ger stöd åt dessa tankar. Makten måste begränsas, maktskiften har ett egenvärde, enligt författaren:

”..exempel på arrogans och maktmissbruk finns också i kommuner med borglig enpartidominans.. ” säger författaren, som bla granskat Vellinge ”…där sitter några få personer med överallt, de styr och ställer och struntar i fullmäktige och den lokala demokratin.”

Jag känner igen Oxelösund i resonemangen. Gör ni?
Agneta

Läs mer

Hiskliga vinster eller…??

Förra året var självkostnaden per hemtjänsttimme i Oxelösund 428 kronor.

Den som anlitade ett av somliga partier så förhatliga vinstuttagande tjänsteföretag betalade 348 kronor inklusive moms och vinst. Jag gillar både skattefinansierad välfärd och vinst, men är kritisk mot onödiga monopol och kostnader.

Ska de politiker, som sätter människan före systemen, låta informera medborgarna om Rutavdraget, som i detta exempel ger timkostnaden 174 kronor?

Agneta

Läs mer

Valfrihet i stället för politisk detaljstyrning

Radiodebatten mellan Oxelöunds partiföreträdare avnjuter jag till sängs med feber.

Mest nyfiken är jag på det nya rådet Zackrissons tankar om valfrihet och skatter.
Han är ung och har kanske en modern syn på framtiden.

Dagen innan har jag läst den framsynte och begåvade Ilija Batljan (S) i SvD om vårdvalet. Han säger ”(det).. bidrar till att stärka patientens ställning och är i takt med en utveckling där det moderna samhället befolkas av allt kunnigare medborgare för vilka möjligheten att göra val och att påverka är naturlig”.

I kommunpolitikens Oxelösund handlar det inte om vårdval, något som ännu så länge ligger på Landstingets bord, men väl om många andra viktiga val. Val av förskola, skola, hemtjänst, äldreomsorg, etc. Lyckligtvis finns äntligen lagar, som ger föräldrar och elever rätt att välja förskola och skola men inom äldreomsorgen är det fritt fram för kommunpolitikerna
att härska.

Inom hemtjänsten och äldreomsorgen får vi äldre invånare i kust- och stålstaden stå med mössan i hand, buga och tacka för vad de styrande S+V- politikerna tycker är gott nog åt oss. Politiken här omyndigförklarar omsorgsbehövande, släpper inte ifrån sig inflytandet över vardagen, gör oss svaga och beroende av makten.

Allianspartierna har under mandatperioden motionerat om många valfrihetsfrågor bl a om att införa lagen om valfrihet (LOV). Förslagen har bemötts med kalla handen.

Rådet Zackrisson är ung men om valfrihet gav han i radiodebatten sorgligt nog inga besked som tyder på nytänkande.

Nyköping har lägre kommunalskatt och valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg.
Alliansen vill göra Oxelösund konkurrenskraftig. Vill du?

Agneta

Läs mer

Festligt i Oxelösund

Två dagar i rad med härliga folkfester i Oxelösund.

Igår Oxelöloppet med alla knattar, motions- och elitlöpare.
Allra mest imponerad blev jag av Sunnangårdens löpare. En eloge till
deras lagledare Ina och Inge(S).

Idag kockdueller, mat, hälsa och andra roligheter på Järntorget.

Tack alla duktiga arrangörer!

Agneta

Läs mer

SKOLAN!

VIKTIGA BUDSKAP från Moderaterna!

Vi vill göra skolan mer rättvis. Vi stärker skolans kunskapsfokus genom tydligare mål, nationella prov och tidigare betyg. Skolans undervisningstid i matematik i grundskolan ska också öka och vi satsar stort på kompetensutveckling av lärarna.

Vi vill börja tidigt – grunden till en kunskapsskola läggs redan i förskolan. Små barn har lätt att lära sig. Vi vill förstärka förskolans läroplan med mer språk- och matematikförberedande kunskaper samt införa individuella utvecklingsplaner. De förskolor som vill ska dessutom få ha engelska eller andra moderna språk som profilämnen.

Skolstart vid sex års ålder. Vi vill bättre tillvarata de mindre barnens kunskapsiver genom att göra om förskoleklassen till grundskolans första år och därigenom göra grundskolan tioårig. Detta för att skolans måluppfyllelse ska öka, främst genom bättre förutsättningar för barn som inte kan förvänta sig hjälp hemifrån.

Vi vill satsa 6,2 miljarder kronor under perioden 2010-2014 med huvudfokus på grundskolan, lärare och lärlingar. Bland annat föreslås satsningar på lärares fortbildning, utökad undervisningstid i matematik i grundskolan, ett utbyggt lärlingssystem i gymnasiet och på komvux samt införande av betyg från årskurs 6. Därtill föreslås ytterligare platser på yrkesvux för läsåret 2010/2011.

Hälsningar dag.bergentoft

Läs mer

Det finns mycket att göra åt skolan

För mig är förskolan och skolan basen för individens och samhällets framgångsrika utveckling. Skolan ska kompensera för ojämlikheter i uppväxtmiljöer och ge alla barn och ungdomar goda möjligheter oavsett bakgrund. Jag ser det också som självklart att det finns ett stort föräldraansvar.

Kunskap ger makt och också självförtroende åt den enskilda människan och möjligheter för Sverige att hävda sig i världen. Skolan får därför inte slå sig till ro med att vara en trivsam förvaringsplats utan måste fokusera på allas trygghet och kunskap. Ansvaret för att förmedla kunskaper får inte knuffas framåt till gymnasier, komvux, universitet och högskolor.

Risiga kunskaper och mest mobbning i Sverige utmärker nu grundskolan i Oxelösund.
Här finns utmanande och över tid stabila mönster, nämligen att resultaten i skolår två varierar mycket mellan de olika skolorna och att resultaten i skolår fem är usla. Sedan händer det mirakulösa. I de tre ämnen som ger gymnasiebehörighet i skolår nio blir betygen bra samtidigt som överensstämmelsen med resultaten från de nationella proven är svag. I gymnasieskolorna är avhoppen många och många elever behöver ett fjärde gymnasieår.

Ekonomiskt har Oxelösunds grundskola under många år haft en stor budget. Då och då har man kunnat lämna ifrån sig ett överskott. Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) öppna jämförelser visar att grundskolan hade en ”överkostnad” på 13% 2008
och 16 % 2009. Effektiviteten mätt i betygsresultat motsvarar inte de höga kostnaderna. Tvärtom rankades grundskolan på plats 192 år 2008 resp. plats 252 av 290 kommuner år 2009. Endast 43 % av kostnaderna användes till undervisning mot rikssnittets 52%.

I förskolans/skolans värld pågår utvecklingsarbeten. Alliansen vill stärka dessa genom att sätta tydliga mål, följa upp dem och belöna goda resultat. Jobbet att nå målen överlämnar vi med förtroende till de anställda. Vi vill ha mer personal för de riktigt små förskolebarnen och införa stimulerande belöningssystem för dem som klarar att motverka mobbning och lyfta barns och elevers resultat så att Oxelösund tillhör de femtio bästa grundskolekommunerna i landet.
Agneta

Läs mer

Anna Kinberg Batra pratar energi i Oxelösund

I morgon den 20 augusti kan du träffa Anna Kinberg Batra,moderaternas talesperson i energifågor, på Järntorget mellan kl. 10.00 och 12.00.

Inför valet den 19 september 2010 står det två tydliga politiska alternativ mot varandra i energipolitiken. Målet med Alliansens energipolitik är ren och ny energi så det räcker till hela Sverige och allra helst även till export.

Kom och prata energi med Anna.
Agneta

Läs mer

Valrörelsen började redan i april!

Moderaterna tillsammans med Allianspartierna började tidigt med valrörelsen. Olof Zakrisson verkar ondgöra sig över Allianspartierna. Att vi annonserar och marknadsför oss med en slogan: ”Nu målar vi om Oxelösund”. För min del så tänker jag inte ondgöra mig över andra. Min livserfarenhet har lärt mig att fokusera på det uppsatta målet. Att lägga energi på rätt saker. Att analysera – hur ska vi strategiskt gå till väga, vilka hinder finns.

Moderaterna fokuserade på direktkontakt med Oxelösundarna. Därför startade vi en samtalskampanj, genom att ”knacka dörr”, redan i april och som avslutades i juni. Det är verkligen positivt att träffa så många människor och höra vad de vill med sin kommun och de förändringar som de önskar göra.

Vi har noterat det som Oxelösundarna har ansett viktigt och jobbat med Moderaternas valprogram efter detta. Nu är det dags att leverera vad de tyckte. Det gör vi genom att fortsätta dialogen direkt vid dörren och lämna över resultatet. Att fokusera och lägga energi på rätt saker tycker jag är viktigt.

Om Du ger oss Ditt förtroende vid valet den 19 september kommer Moderaterna tillsammans med Allianspartierna att jobba hårt för en god utveckling av Oxelösund i framtiden.

Hälsningar dag.bergentoft

Läs mer