Oxelösund ska bli en av Sveriges bästa sjökommuner!

Extra insatt kommunstyrelse sammanträde i Oxelösund:

Avslutande av hyresförhållande med hyresgästen på restaurang Läget.

IMG_1745IMG_1744

 Moderaterna yrkade på återremiss för att komplettera med en konsekvensanalys som åtföljs av ett investeringsförslag till beslut för att klargöra vilka förutsättningar som krävs för att verksamhet ska kunna bedrivas året runt. 

Moderaterna har gått till val på att bli en av Sveriges bästa sjökommuner. I detta ärende finns en möjlighet att kunna fatta beslut som ligger i linje med den intentionen. Men ärendet att lösa ut nuvarande hyresgäst i förtid skulle givetvis åtföljas av en konskevensanalys och förslag till investeringsbeslut för att kunna fatta rätt beslut.

Det är också viktigt att klart påvisa för en ny entreprenör vad kommunen vill åstadkomma men också en tydlighet i vilken intention och krav som ställs på utveckling. Det är i sin tur en trygghet för entreprenören att våga göra ekonomiska satsningar över tid.

Vi det extra sammanträde i kommunstyrelsen så framkom att det inte fanns tid att göra en konsekvensanalys då säsongen snart ska igång (eller rättare sagt redan har börjat). Att det inte fanns någon investeringsbudget för att göra någon större förändring, att fastighetsägaren (kommunen) inte kunde gå in i fastigheten då den hyrdes ut. Många ursäkter kom fram.

 Därför krävs det en återblick i tiden för att klargöra vad som skett och varför ärendet kom fram så sent:

I mars/april 2015 uppdrogs det till värderingsinstitutet A Sundqvist AB att besikta samtliga båthamnar, gästhamn samt fastigheten restaurang Läget. Uppdraget avsåg en grov uppskattning av statusbesiktning samt vidare uppskattade kostnader för angivna underhållsåtgärder av bl.a. restaurang Läget. Ett underlag som Dag Bergentoft kritiserat som grovt underskattat vad avser kostnader. Den kritiken framfördes redan våren 2015.

Promarina hade ett avtal med en restauratör för att driva Läget. Kommunen genomförde affärsuppgörelse med Promarina vilket innebar att kommunen köpte tillbaka samtliga småbåtshamnar, gästhamn med tillhörande fastigheter samt fastigheten som allmänt kallas restaurang Läget.

Restauratören hade dock kvar avtaltid att driva restaurangen till februari 2018.

Innan kommunen genomförde sitt övertagande den 2 november 2015 så var statusbesiktning och kostnadsuppskattning genomförd. Fakturerat och klart i april 2015 för en summa av drygt 60 tkr.

Under och framför allt efter sommaren kunde det konstateras att restaurang Läget inte blivit den tilldragelse som läget skulle kunna vara och kanske var det svårare att misslyckas än att lyckas med ett gott resultat. Det kunde kostateras redan tidig höst.

Nuvarande hyresgäst har haft svårigheter att betala sin hyra men betalt efter påminnelser.

Det finns även en svaghet i uppgörelsen med Promarina att inte inkludera och göra ett affärsmässigt upplägg med hyresgästen av restaurang Läget. Finner en avsaknad av en total affärsmässighet och en otydlig riktning och tafatthet från majoriteten. En uppgörelse som slutade med 9 miljoner kr dock utan att få rådighet över fastigheten restaurang Läget.

Det finns många faktorer som lägger grund för att kommunen haft vetskap om olika grundläggande detaljer i tidigt skede men anser vid dagens extra insatta sammanträde att det inte fanns tid att ta fram en konsekvensanalys med underlag för investeringar.

Att majoriteten fattar beslut, dessutom med ett extra utsatt kommunsstyrelse sammanträde, när säsongen redan är igång, visar tydligt på dålig framförhållning och helt avsaknad av tydliga strategier. Nu blir det en utlösen i förtid med 500 000 skattekronor utan att säkra upp med en framtida plan.

Moderaterna har inget emot att lösa ut hyresgästen men det hade kunnat göras på ett tidigt stadium och dessutom, i lugn och ro, tagit fram underlag för nödvändiga investeringar, kostnader samt en tidplan. Det ger dessutom tydliga signaler till omvärlden i vilken riktning kommunen är på väg. När det gäller investeringar så handlar det om prioriteringar.

Tillfrågade kommunstyrelsen om det räckte med en eller två veckors återremiss för att få fram ett ärende. Men, nej, inget är möjligt när man inte vill.

Ärendet är uselt skött.

Hälsningar från Dina lokala politiker

Dag Bergentoft 070-567 66 55

image

Leif Thor

Leif Thor

 

 

 

Läs mer