Rundvandring i Gnesta tätort

Under söndagen vandrade några miljöpartister runt och besökte nästan alla de platser som pekats ut som tänkbara för byggnation i Gnestas förtätningsplan. Vi ville på plats bilda oss en uppfattning hur en byggnation skulle kunna påverka omgivningarna. Det blev en ordentlig promenad på över tre timmar i det soliga och härliga vintervädret. Avslutningsvis fikade vi på Humbles och sammanfattade våra synpunkter. De skilde sig en del ifrån den plan som presenterats.

Vi pratade också om att det känns lite fel att börja med förtätningsplanen, utan man borde först tänka genom hur man vill att Gnesta ska se ut om 10, 20 eller 30 år. Vi vill ju att Gnesta ska växa på ett ”hållbart” långsiktigt sätt och man borde därför först bestämma sig för vilka
gröna områden i tätorten man vill bevara. Då bör man tänka ur flera perspektiv:
– vilka grönområden är viktiga för barnens lekar?
– vilka grönområden är viktiga för vuxnas behov av att till exempel vara ute och gå med hunden, jogga eller bara promenera?
– Vilka områden är viktiga för att de ligger nära bebyggelse och kan bjuda på naturupplevelser som bär- och svampplockning eller att man hör fåglar och ser ett och annat djur?

Och inte minst:
– Vilka områden är viktiga för djurlivet?
– Finns det gröna korridorer så att djur och fåglar kan ta sig emellan olika naturområden i och runt Gnesta?
– Finns det värdefulla biotoper med särskilt skyddsvärda arter, både djur och växter?

Kanske man istället borde börja med att göra en genomtänkt grönstrukturplan, innan man går vidare med en förtätningsplan?
Mats Dellrud

Läs mer

Avloppsinventering och vattenkvalitet

Kommunen har under de senaste åren inventerat ett antal avlopp. Inventeringen visar att det finns brister i många av de avlopp som inspekterats. Det visar tydligt att en fortsatt inventering behövs och är viktig.

Men en fortsatt inventering är bara en del i arbetet att förbättra vattenkvalitén i våra sjöar. Det finns förstås också ett antal andra faktorer som påverkar sjöarna. Men vill man själv åstadkomma något, så handlar det om att var och en måste ta ansvar för det man själv kan påverka. Till exempel tror jag att många är medvetna om att deras avlopp har brister och självklart skulle det vara positivt om man på eget initiativ åtgärdar dessa. Även om insatser och förbättringar görs nu, så dröjer det innan det ger effekt på vattenkvalitén. Så det är viktigt att åtgärderna görs så snart som möjligt!
Mats Dellrud

Läs mer

Sopsortering

Under ett par dagar har man haft inslag på radion, om problem med felsorterade sopor, svårigheten att nå ut med information hur de ska sorteras och hur olika sophanteringen ser ut i kommunerna. I fyra av nio kommuner i Sörmland, har man ingen separat sortering av matavfall. Det är verkligen synd med tanke på att i inslaget framkom det att en liten påse med matavfall, producerade biogas som räckte att köra en bil i tre km. Även om vi kan sortera vårt matavfall separat i Gnesta, så framkom det att mycket ändå sorteras fel.
OBS! Jag menar inte att man ska kasta mat i onödan, men det blir trots allt en hel del skal av frukt och grönsaker, kaffesump etc att slänga i våra gröna påsar.

Men vad ska vi göra för att det ska bli enklare att sortera vårt hushållsavfall i Gnesta? Fler återvinningsstationer, så det blir närmare att lämna sina sorterade sopor? Kanske som man börjat införa i Eskilstuna, där man får fem olikfärgade påsar och sorterar metall i en, papper i en, matavfall i en osv. Sedan lägger man alla påsar i den egna soptunnan (allt utom glas, miljöfarligt avfall etc). Vad tror du skulle underlätta för att fler skulle sortera sina sopor rätt och återvinningen bli effektivare i vår kommun?
Mats Dellrud

Läs mer