Ett år med majoriteten i Gnesta

Nu har vi i majoriteten (MP, S och V) styrt Gnesta kommun i ett år. Under det här första året, har en hel del arbete och tid gått åt till att rätta till beslut som Alliansen tidigare fattat. Det gäller till exempel:
– Årskurs fem åter till ytterskolorna
– Inte gå vidare med upphandling av VA-verksamheten, utan behålla den i kommunal regi
– Inte gå vidare med förtätningsplanen för Gnesta tätort i sin ursprungliga form, utan bara behålla ett mindre antal områden som kan få bebyggas. Vi vill behålla vårt GRÖNA Gnesta med skogsområden och gröna korridorer ända in till centrum!
– Avstyra en nybyggnation av brandstationen som ingen just nu var i behov av. Den skulle inneburit en ökad kostnad på närmare 1.5 miljon per år. Baggium gymnasiet sade sig inte heller vara i behov av utökade lokaler just i brandstationen, utan vid eventuellt behov kunna använda lokaler på annan plats.
– Åtgärda de avvikelser som framkom vid Länstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Gnesta kommun i december 2009. Ingenting hade gjorts åt det under 2010.
– Alliansen tog under sin tid i majoritet flera hårda besparingar på bland annat förskola och skola samt socialnämndens områden. Vi arbetar envetet vidare med att hitta ekonomiskt utrymme att återställa detta.

Det tar ofta tid innan de politiska besluten märks ute i verksamheten, men mycket har påbörjats under 2011 och kommer påverka mer under kommande år:
– Ägardirektiv till kommunbolagen med bland annat skarpare miljö- och tillgänglighetsmål
– Kontroll av etiska och sociala krav vid upphandling
– Nya processer för budget och framtagande av framtidsplan
– Plan för infrastruktur och trafikåtgärder
– Översyn av busstrafiken gällande linjesträckning och turtäthet
– Mål för jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, ekonomi, alla orter, med mera.
– Ett projekt har startats att erbjuda medarbetare rätt till heltidstjänster. Tanken är att börja med detta inom socialförvaltningens områden och sedan utöka till att gälla hela kommunen.
– Avtal med Strängnäs gällande gymnasieskola med direktbuss från Gnesta via Björnlunda och Laxne.
– Fortsättning och slutförande av inventering av enskilda avlopp
– Inriktning av Äldreomsorgen med särskilda boenden, Liljedalshemmets ombyggnation, samt samlokalisering av hemtjänst och hemsjukvården.
– Högre barnpeng för att minska barngruppernas storlek i förskolorna
– Övertagande av Laxne Samfällighet (vägföreningen i Laxne)
– Undersöka fler alternativ gällande simhall, innan en om- eller nybyggnation sätts igång.
– Satsning på föreningslivet av överskottspengar från 2011

Många bra beslut märks redan ute i verksamheterna, såsom:
– Årskurs fem åter i ytterskolorna från hösten 2011
– En specialpedagog till på heltid
– En halvtid psykolog till (i praktiken en heltid, eftersom en halvtid redan fanns sedan förut avsatt i budget)
– Nya lokaler för Utbildningscentrum (Proton)
– Satsningar på ”omvärlden in i klassrummet” genom inköp av fler smartboards och datorer
– Barn- och utbildning har tilldelats pengar från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för jämställdhetsprojekt som kommer att beröra alla nämnder, tjänstemän och politiker i hela kommunen. Dessutom har BoU fått 6,5 miljon från EU för kompetensutveckling (både enskilt och i grupp) och jämställdhet.
– Kulturskolan kommer köpa in mindre instrument (till exempel små gitarrer, fioler med mera) som möjliggör för de yngre barnen att börja på Kulturskolan.
Från och med 2012, har pengar avsats för en extra satsning på Kulturskolan för att utveckla verksamheten med till exempel fler ämnen och vidga den till ytterorterna.
– En operativt arbetande miljöchef har anställts som bland annat kommer införa ett nytt arbetssätt för miljöenheten från 2012.
– 3.8 miljoner av överskottspengarna för 2011 har avsatts till pensionsavbetalning, för att frigöra större ekonomiskt utrymme i budgeten för kommande år som kan bli besvärligare ekonomiskt

Det finns ytterligare många spännande frågor som vi kommer jobba vidare med under 2012, bland annat planen för Frösjöstrand, Gnesta centrum, cykelvägar, sim- och idrottshall, kollektivtrafiken, tillgänglighet och ”enkelt avhjälpta hinder”, äldreomsorgen med särskilda boenden, föreningslivet, utbildning, bredbandsutbyggnad, regionsindelningen osv!

Jag önskar alla ett riktigt gott 2012!

Mats Dellrud

Läs mer