Hjälp oss göra Gnesta mer tillgängligt!

När vi i S+MP+V tillträdde denna mandatperiod, satte vi upp nya övergripande mål för kommunen. Ett av dem lyder: ”Kommunens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet – för alla.”
Arbetet är inlett på flera fronter, men i det här inlägget inriktar jag mig på tillgänglighetsarbetet.

Ett par nyheter som jag är väldigt glad för att kunna skriva om är:
– Gnesta Kommun har nu en sida, där vi lyfter frågor om tillgänglighet och ber om din hjälp med att göra Gnesta mer tillgängligt. Vi ber er rapportera de ”enkelt avhjälpta hinder” som finns på allmänna platser och i publika lokaler, så att de kan åtgärdas och förbättra tillgängligheten i vår kommun.
– När man ansöker om att sätta upp en uteservering, kommer även tillgängligheten att granskas.
Mer information om till vem du rapporterar enkelt avhjälpta hinder och om andra tillgänglighetsfrågor, hittar du på denna sida:
http://www.gnesta.se/kommunalservice/tillganglighet.4.29a538c91338ffd757e800011721.html

Våra bolag arbetar med ägardirektiv, där frågan om tillgänglighet nu också ingår. Gnestahem gör just nu en tillgänglighetsinventering av entréer etc till sina bostadsfastigheter och har även avsatt pengar för att åtgärda brister. Idag mellan kl 13-16 på Elektron, finns det möjlighet att träffa ansvarig inventerare och prata tillgänglighet till Gnestahems fastigheter. Samhällsplaneraren från kommunen som jobbar med bland annat ”enkelt avhjälpta hinder” kommer också finnas på plats. Även den person som handlägger bostadsanpassningsbidrag kommer finnas på Elektron.

Jag har arbetat i Handikapporganisationers Samarbetsorgan i Gnesta i många år. Under den förra Alliansledda mandatperioden, var det som att gå rakt in i en vägg, när det gällde tillgänglighetsfrågor och ”enkelt avhjälpta hinder”. Det saknades både kunskap, intresse och vilja att jobba med dessa frågor. Därför känns det väldigt bra att vi nu aktivt jobbar med bland annat tillgänglighet och att det ger resultat! Det visar också hur viktigt det är vilka mål den politiska majoriteten har.

Mats Dellrud (vice ordförande Miljö- och Byggnämnden)

Läs mer