Svar på motion – Långsiktig plan för gång- och cykelväg i Gnesta Kommun

Vid kommunfullmäktige i Gnesta 17/9, besvarades motionen från Centerpartiet angående plan för gång- och cykelvägar. I svaret framgår det att vi kommer arbeta med en cykelstrategi och enligt den budget och framtidsplan vi beslutade vid samma möte. Detta är varken Alliansen eller SN:s ledarskribent nöjda med, utan man ville ha ett beslut om att förvaltningen skulle få i uppdrag att arbeta med en plan för gång- och cykelvägar som motionärerna föreslagit. Jag gjorde klart redan vid kommunfullmäktiges möte att en cykelstrategi är ett betydligt mer omfattande arbete än en plan för gc-vägar, men att en sådan gc-plan ingår som en del av en cykelstrategi. Om vi beslutat enligt Centerns motion, skulle vi gett tjänstemännen på förvaltningen helt fel signal. Majoriteten i Gnesta vill jobba med en komplett cykelstrategi och det är den signalen som tjänstemännen och våra invånare i Gnesta Kommun ska ha.
Det verkar som Alliansen i Gnesta och SN:s ledarskribent inte insett skillnaden mellan en cykelstrategi och en plan för gång-
och cykelvägar. En cykelstrategi kan i korthet till exempel innehålla:
– Utbildningsplan för elever i skolan
– Arbeta med förbättrad folkhälsa genom ökat cyklande
– Plan för gång- och cykelvägar
– Plan för drift och underhåll för gc-vägar med inventering av underhållsbehovet för nuvarande gc-vägar
– Informationsplan till exempel gentemot fastighetsägare av flerfamiljshus, så att cykelförråd i källarna byts ut mot moderna och trygga cykelförråd på gården.
– Plan för servicestationer med cykelkartor, pumpar osv.
– Genomgång var cykelställ ska placeras och vilken typ som behövs på aktuell plats. Inventera och åtgärda, så att man får säkra cykelövergånngar över gatorna.

Läs gärna mer på vårt blogginlägg ”Cykelstrategi – Så mycket mer än nya gång- och cykelvägar”.

Mats Dellrud

Läs mer

En positiv utveckling för Gnesta Kommun!

På Kommunfullmäktige den 17/9 beslutade vi angående kommunens budget 2013-2015. Många olika satsningar finns det glädjande nog utrymme för och bland dem finns:
– gång- och cykelvägar i hela kommunen ( en cykelstrategi ska tas fram och pengar finns att anlägga gc- vägar)
– Upprustning av Storgatan i Gnesta
– Familjecentral
– ny förskola 2014
– mer kollektivtrafik (bussar)
– renovering av den gamla simhallen eller ny simhall
– en ny idrottshall
– det finns utrymme inom Barn och utbildningsnämndens verksamheter att göra ytterligare satsningar 2014 (detta beslutar nämnden om vid ett senare tillfälle). Det skulle kunna handla om färre barn i barngrupperna per pedagog eller Kulturskolan eller något annat.
Detta är ett axplock av allt det som är på gång och det känns verkligen bra att kunna presentera en sådan positiv budget. Nedan kan ni läsa det tal som jag höll i Kommunfullmäktige i samband med att budgeten antogs.

En positiv utveckling för Gnesta Kommun
När jag skulle skriva det här talet funderade jag länge på för vem jag skulle hålla det och varför. Svaret är ju egentligen enkelt- vi alla som sitter här i Kommunfullmäktige som ledamöter eller ersättare har fått Gnestabornas förtroende att föra Gnesta framåt i positiv riktning. Jag glädjer mig därför mycket åt det förslag till framtidsplan med budget som majoriteten skrivit fram. Den innehåller många viktiga pusselbitar som kommer att innebära förbättringar. Redan idag har vi positiva saker att lyfta fram: vi i kommunen har engagerade och kunniga medarbetare och dessutom har vi ett aktivt förening-företags- och kulturliv.
När det gäller miljön och klimatet kommer både det faktum att vi fattat beslut om att gå med i SEKOM (Sveriges Eko Kommuner), framtagandet av en cykelstrategi och den utökade kollektivtrafiken vara viktigt för att vi ska en positiv utveckling. Dessutom har sedan tidigare fattats beslut om utökade avloppsinventeringar vilket kommer ge mindre utsläpp i våra sjöar och vattendrag av skadliga substanser. Investeringskostnad finns avsatt på 15 miljoner kronor för ett nytt reningsverk i Laxne och även detta kommer vara en viktig insats för miljön. När det gäller majoritetensmål att öka andelen ekologisk kost i verksamheterna kan vi konstatera att det redan under förra året gjordes framsteg. Det är otroligt viktigt att fortsätter med att se över sätt att öka andelen ekologisk kost eftersom en stor del av en människas koldioxidutsläpp sker genom kosten. Det går att ställa om till ekologisk kost utan att skjuta till så mycket mer pengar (till en gräns såklart!) och det är viktigt att vi ser över metoder att åstadkomma detta.
När det gäller tidiga insatser på barn och ungdomar är det glädjande att vi i majoriteten vill avsätta pengar för en Familjecentral. Barn och utbildningsnämndens presidium tillsammans med tjänstemän från både BoU och Socialförvaltningen har gjort ett studiebesök i Strängnäs på FC. Nu gäller det att lösa lokalfrågan för FC och jag ser framför mig att vi kan starta en nästa år som planerat. För 2014-2015 finns medel avsatt för en ny förskola men utöver detta även för andra förbättringar: där skulle det kunna handla om satsningar för färre barn i grupperna på förskola och/eller grundskola eller ännu mer satsning på Kulturskolan. Här behöver vi politiker vara aktiva och informations sökande- vad behöver vi göra för att ytterligare förbättra, var gör pengarna mest nytta?
Jag vill avsluta med att säga jag ser ljust på framtiden. Vi i Gnesta ska ha en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska ha en miljö- och klimatpolitik som är framåt och modig, vi ska tänka på att satsa tidigt på barn och ungdomar uppväxt villkor, vi ska fortsätta ha ett positivt fokus på förenings-, kultur- och företagslivet. Vi ska fortsätta arbeta gemensamt för jämställdhet och tillgänglighet. Allt handlar inte om pengar men det är viktigt att vi har en hållbar ekonomi, vi ska inte lämna stora skulder till våra barn och vi ska planera för en god utveckling.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

Läs mer

Cykelstrategi – så mycket mer än nya gång- och cykelvägar!

Under 2013 ska en cykelstrategi tas fram för Gnesta Kommun. En cykelstrategi är en omfattande strategi som innehåller många viktiga delar inom olika områden.
Strategin är tänkt att skapa bättre förutsättningar för ett mer systematiskt arbete för att öka cyklandet i kommunen. Cykling är en del i arbetet att utveckla ett hållbart och klimatsmart transportsystem.

Målsättning:
– Gång- och cykeltrafikanter ska kunna röra sig säkert i alla kommunens tätorter på lättillgängliga och välskötta GC-vägar.
– Gång- och cykelvägsnätet, ska planeras för att binda ihop tätortens viktigaste mål- samt bytespunkter med bostadsområdena. Såsom tätortens centrum (butiker), kollektivtrafikens bytespunkter, vårdinrättningar, bad- och idrottsanläggningar, skolor och rekreationsområden.
– Erbjuda möjligheter till lättillgänglig vardagsmotion i form av välfungerande gång- och cykelvägar. Daglig motion – även måttlig sådan – har en positiv påverkan på hälsan.
– Cykeln ska vara ett naturligt val som transportmedel, när man förflyttar sig inom tätorten. Exempelvis till arbetet eller till kollektivtrafikens bytespunkter.
– Ökad turism samt ökat välbefinnande genom berikande erfarenheter både för boende i kommunen och tillfälliga besökare.

För att uppnå målsättningen att många fler använder cykeln i framtiden, kommer det behövas en rad olika åtgärder som ska ingå i cykelstrategin. Exempel på åtgärder är:
– I nya detaljplaner, ska gång- och cykelvägar planeras för att målsättningarna i cykelstrategin ska uppnås.
– Kostnader för drift och underhåll inkl. god vinterväghållning ska planeras in i kommande budgetar. Bland annat ska nuvarande standard på gång- och cykelvägar undersökas för att få veta behovet av underhåll, till exempel genom inventering med handdator. En vinterväghållningsplan för oskyddade trafikanter ska tas fram.
– En kartläggning av var och vilken typ av cykelparkeringar som behövs i kommunen på olika platser. Nuvarande cykelparkeringar ska ses över och förbättras där åtgärder behövs.
– Cykelpumpar ska finnas tillgängliga på strategiska platser, såsom Tågstationen etc. Vid dessa platser ska också cykelkartor sättas upp som visar aktuell tätorts cykelnät samt serviceställen.
– Vid kollektivtrafikens bytespunkter ska tydlig information finnas som ger information om hur man kan ta med cykeln på de kollektiva transportmedlet.
– En ”cykeldag” med olika arrangemang kring cykling.
– Information till skolornas elever om hur man cyklar säkert i trafiken.
– Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar, ska belysning och säkra passager vara en viktig del vid planeringen. I de stråk där många gående och cyklande rör sig samtidigt, ska separering av gång- och cykelbana eftersträvas.
– Vägvisning (skyltning) ska utföras med hjälp av en genomtänkt strategi.

Det är viktigt att det ska vara lätt att ta cykeln när man ska på ett ärende, istället för att ta bilen. Många flerfamiljshus har cykelförråden i källaren, där det är svårt att få fram cykeln och det dessutom ofta känns otryggt. Därför är en annan idé att en informationskampanj till Gnestahem och privata fastighetsägare med flerfamiljshus ska göras, gällande hur man kan anordna och utforma lättillgängliga och säkra cykelparkeringar/förråd.

Det är så inspirerande med att utveckla en cykelstrategi och det finns så många spännande idéer och tankar. Fyll gärna på listan med era förslag!

Det finns många skäl att satsa på att öka cyklandet, såväl för samhället som för den enskilda
individen. Ju fler som cyklar desto:
• bättre luft
• mindre buller
• mindre trängsel och behov av parkeringsplatser
• mindre energiåtgång och utsläpp av växthusgaser från trafiken
• friskare befolkning
• högre livskvalité
• bättre ekonomi

Mats Dellrud, Kukkamariia Valtola Sjöberg och Kristina Dellrud

Läs mer