Gnesta utreder eventuellt länsbyte

På gårdagens Kommunstyrelse fattade vi alla i samförstånd ett beslut om att utreda eventuellt länsbyte för Gnesta Kommun.
För oss i Miljöpartiet är det viktigt att få ett bra underlag för att veta konsekvenserna av ett eventuellt länsbyte.
Hur blir det med kollektivtrafiken, miljön, utbildning, ekonomi med mera?
Det måste vi först få svar på för att sedan avgöra hur vi vill gå vidare.
Om det är så att underlaget pekar på stora fördelar med att byta län bör absolut en folkomröstning göras- i en sådan här viktig fråga måste vi ha med alla
åsikter och funderingar.
Vad tycker du?

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Bättre busstrafik?

Under förra året gjorde Gnesta Kommun tillsammans med Länstrafiken en översyn av busstrafiken i och till/från kommunen.
Meningen med översynen var att få till tätare turer och bättre passning mellan bussar och till vårt pendeltåg.
Vi kan nu se, när den nya tidtabellen börjat gälla, att det finns många fler turer men att arbetet med att förbättra passningen inte kan anses som helt klart.
Flertalet Gnestabor har hört av sig till oss med synpunkter på just passning och vi har framfört till Länstrafiken att dessa problem måste lösas.
Dels handlar det i många fall om gymnasieungdomar som fått längre skoldagar pga sämre tider, men även vuxna arbetspendlare som fått svårare att få livspusslet att gå ihop.

Som vi ser det har vi delvis förbättrat busstrafiken i Gnesta (med fler turer), men vi kan självklart inte acceptera att våra resenärer har svårare att
åka med bussen på grund av sämre passning. Med anledning av detta har vi redan innan jul hört av oss till Länstrafiken med synpunkter och kommer inom den närmaste tiden ha ett möte med Länstrafiken för att gå igenom bussutredningens intentioner och utfallet.

För övrigt satsade vi 500 000 extra på att få kvällstrafik från Gnesta till Björnlunda och Stjärnhov, sen kvällstur fredag och lördag från Nyköping till Gnesta samt tidtabellslagd trafik mellan Laxne och Läggesta. På dessa extra satsningar har inte inkommit några klagomål och vad vi kan se idag så fungerar det bra.

Svaret på rubriken får väl bli: ja, delvis. Men det ska bli ännu bättre!

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Läs mer

Vilka är lokalpolitikernai Sörmlands län?

Som rubriken lyder heter också en utredning gjord av SKL som är en intressant läsning. Flera frågor om politiker har undersökts och bland de kan nämnas: könsfördelning,
hur många är småbarnsföräldrar, andel fritidspolitiker, ålder, andel utrikes födda med mera. Man kan gå in och läsa vad som gäller för respektive kommun.
För Gnestas del noterar jag att SKL har en rubrik i rapporten som särskilt lyfter vår kommun: ”Unga är bäst representerade i Gnesta”. En tråkigare läsning
är att andelen utrikes födda bland politikerna inte representerar befolkningen i stort i varken Gnesta eller Sörmland även om siffrorna förhållandevis
är bättre än i övriga landet. I Gnesta är jag en del av de 3% av de utrikes födda politikerna. I Gnesta är det 10% av befolkningen som är utrikes födda.
När det gäller jämställdheten ser det inte bra ut. Andelen män respektive kvinnor i politiken är fortsatt ojämnt och andelen män är fler i alla kommuner
i Sörmland även om vi som län är bättre än riksgenomsnittet.

Underrubriken till rapporten är: ”Hur nöjda är medborgarna”. Här får Gnesta bra siffror som är glädjande.
På frågorna ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” och ”Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna
har över kommunens beslut och verksamheter? ” är Gnesta näst bäst i Sörmland. I övriga frågor ligger Gnesta bra till i jämförelsen. Vi vill självklart
ha ännu bättre siffror men detta är en positiv indikation på att vi är på mycket god väg.

En mycket lättläst och matnyttig rapport som jag varmt kan rekommendera.

Du hittar den här:
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40302_1.pdf

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Fjärde halvåret med majoriteten i Gnesta

Nu har vi kommit till halvtid för denna mandatperiod. Under det senaste halvåret har många beslut fattats som kommer genomföras under de kvarvarande två åren. Nedan är ett axplock av vad som hänt.
Tänk på att du kan läsa mer på kommunens hemsida under kallelser och protokoll: http://gnesta.se/kommunen/kallelserprotokoll.4.3e4b10521156edf518c80007038.html

Kommunfullmäktige
• I september fattade KF beslut om budget 2013. De satsningar som finns med inför nästa år är bland annat:
– Samhällsunderstödda resor (bl a utökad busstrafik från 9:e december 2012)
– Kollektivtrafiksatsning (extra sen kvällstur Nyköping-Gnesta fredag och lördag, kvällstur till Björnlunda-Stjärnhov på vardagar samt tidtabellslagd trafik Laxne-Läggesta)
– Familjecentral
– Förstärkning Individ och Familjeomsorg IFO
• I Investeringsbudgeten som antogs vid samma tillfälle som ovan avsattes pengar för bland annat:
– gång- och cykelvägar i hela kommunen. En cykelstrategi som innehåller en gång- och cykelplan kommer att arbetas fram i samband med detta.
– IT-satsningar i skolan
• Kukkamariia Valtola Sjöberg har valts till kommunens politiska representant i SEKOM (Sveriges Ekokommuner).
• En fullmäktigeberedning har tillsatts som ska arbeta fram underlag för hur Kultur- och Teknikförvaltningen ska organiseras framöver. För MP ingår Kerstin Landin och Carl Werner i beredningen.
Kommunstyrelsen
• En remiss har skickats till alla nämnder angående verksamheten på ungdomsgården Chill. Syftet med den är att förvaltningar ska ge sin syn på hur de skulle kunna arbeta med verksamheterna om Chill låg i deras förvaltning. Beslut om tillhörighet kommer tas av KS i början på 2013.

• I Framtidsplan och budget för 2013 har målen förtydligats och till exempel står det nu: arbete för bredband i hela kommunen, könsuppdelad statistik, tillgänglighet på kommunens hemsida med minoritetsspråk och lättläst svenska, främja klimatsmarta lösningar i ett tidigt skede av planeringsprocesser, med mera.

• Kommunens ekonomi är mycket god och med anledning av detta togs beslut om överskottssatsningar på KS och KF i december:
– utsmyckning i tätorter
– julbelysning
– uppfräschning lekplatser
– Digitalisering Elektron (biosalong)
– Julfest för alla kommunanställda (istället för julklappar/julbord som man fått varje år)
– 5 miljoner inlösen av pensionsskuld (innebär besparingar åren framöver, så att dessa pengar kan användas ute i verksamheten under de kommande åren).

Barn- och utbildningsnämnden
• Under hösten har den satsning som vi gjorde med 2 miljoner på förskolan för färre barn i barngrupperna inför 2012 fått genomslag och det är i genomsnitt ett färre barn per grupp i förskolorna.

• I Framtidsplan med budget för 2013 fattades bland annat följande beslut:
– En satsning på Kulturskolan ska göras för verksamhet i ytterorterna och en sänkning av intagningsåldern
– 6-9 fick utökad budget för att kunna ha en utökad timplan
– Målen i framtidsplanen har förbättrats och gjorts om. Bland annat har miljömålet förtydligats, Kulturskolan ska verka även i ytterorterna, målet om färre barn i barngrupperna har fått tydligare mått, med mera.

• Beslut har fattats om renovering av Welandersborgsskola både utsmyckningen på fasaden och på insidan.
• Skolinspektionen har under hösten varit i Gnesta. Inspektioner kan göras i olika omfattning och de fattade beslutet att göra en basinspektion efter att ha läst alla handlingar, riktlinjer med mera och uppfattat dessa som väl genomarbetade och tydliga. De har i efterhand uttryckt att de gjort rätt beslut eftersom de anser att det i stort är mycket bra verksamheter. Några anmärkningar, avikelser har de hittat och detta kommer vi att jobba med framöver för att rätta till. Vi fick också en anmärkning (en positiv!) att vi som en av de få kommunerna har jämna resultat för pojkar och flickor och eftersom vi arbetar specifikt med detta känns det jättebra.
Miljö- och Byggnämnden
• Länsstyrelsen har gjort en revision av tillsynen enligt miljöbalken. De var mycket nöjda över hur arbetet utvecklats.

• En bygglovpolicy för solenergianläggningar inom Gnesta kommun har tagits fram.
• Detaljplanen för Frösjöstrand har varit utställd under november och förväntas bli antagen i början av 2013. I planen finns nu en badplats med. Det är vi mycket nöjda över, eftersom en badplats inte alls tidigare funnits med i processen före samrådet, där vi från MP föreslog badplatsen.
• Inventeringen av enskilda avlopp går vidare. Vikten av denna inventering kan beskrivas genom att 55% av de avlopp som inventeras får förelägganden, varav 15% får förbud. Man har också upptäckt drygt 400 enskilda avlopp till, så att inventeringen har förlängts med ett år.
Kultur- och tekniknämnden
• Under hösten har flera beslut fattats för att förbättra möjligheterna till olika typer av idrottsaktiviteter. En utredning av hur badhuset skulle kunna rustas pågår. Nya omklädningsrum kommer att byggas vid konstgräset på Hagstumosse. Hur Skillingavallen skulle kunna rustas och moderniseras ska utredas och kostnadsberäknas. Plats och utformning av en ny sporthall ska tas fram.
• Andra delen av föreningsmiljonen har delats ut. Ett stort antal kultur- och idrottsföreningar fick dela på den andra halvan av miljonen.
• En turismstrategi håller på att tas fram och ska redovisas i början av 2013.
• En översyn av verksamheterna på biblioteksfilialerna pågår och en biblioteksplan håller på att utarbetas.

Socialnämnden
• Vi har granskat ombyggnadsritningarna av Liljedalshemmet. Man börjar med köket.
• Hemtjänsten har flyttat till lokaler i Liljedalshemmet.
Ett stort antal tjänster inom hemtjänsten har utlysts.
• Arbetet med att förbättra hemtjänstens verksamhet pågår kontinuerligt.
• Dokumentationssidan har upprustats. Nya datorer och IT-utbildning av personal. Skärpt kontroll över dokumenthantering.
• Procentsatsen ekologiska livsmedel inom kostenheten har ökat.

Miljöpartiets vice ordföranden:
Kukkamariia Valtola Sjöberg (KS och BoU)
Kristina Dellrud (KoT)
Bengt Landin (Soc)
Mats Dellrud (MoB)

Läs mer