Fjärde halvåret med majoriteten i Gnesta

Nu har vi kommit till halvtid för denna mandatperiod. Under det senaste halvåret har många beslut fattats som kommer genomföras under de kvarvarande två åren. Nedan är ett axplock av vad som hänt.
Tänk på att du kan läsa mer på kommunens hemsida under kallelser och protokoll: http://gnesta.se/kommunen/kallelserprotokoll.4.3e4b10521156edf518c80007038.html

Kommunfullmäktige
• I september fattade KF beslut om budget 2013. De satsningar som finns med inför nästa år är bland annat:
– Samhällsunderstödda resor (bl a utökad busstrafik från 9:e december 2012)
– Kollektivtrafiksatsning (extra sen kvällstur Nyköping-Gnesta fredag och lördag, kvällstur till Björnlunda-Stjärnhov på vardagar samt tidtabellslagd trafik Laxne-Läggesta)
– Familjecentral
– Förstärkning Individ och Familjeomsorg IFO
• I Investeringsbudgeten som antogs vid samma tillfälle som ovan avsattes pengar för bland annat:
– gång- och cykelvägar i hela kommunen. En cykelstrategi som innehåller en gång- och cykelplan kommer att arbetas fram i samband med detta.
– IT-satsningar i skolan
• Kukkamariia Valtola Sjöberg har valts till kommunens politiska representant i SEKOM (Sveriges Ekokommuner).
• En fullmäktigeberedning har tillsatts som ska arbeta fram underlag för hur Kultur- och Teknikförvaltningen ska organiseras framöver. För MP ingår Kerstin Landin och Carl Werner i beredningen.
Kommunstyrelsen
• En remiss har skickats till alla nämnder angående verksamheten på ungdomsgården Chill. Syftet med den är att förvaltningar ska ge sin syn på hur de skulle kunna arbeta med verksamheterna om Chill låg i deras förvaltning. Beslut om tillhörighet kommer tas av KS i början på 2013.

• I Framtidsplan och budget för 2013 har målen förtydligats och till exempel står det nu: arbete för bredband i hela kommunen, könsuppdelad statistik, tillgänglighet på kommunens hemsida med minoritetsspråk och lättläst svenska, främja klimatsmarta lösningar i ett tidigt skede av planeringsprocesser, med mera.

• Kommunens ekonomi är mycket god och med anledning av detta togs beslut om överskottssatsningar på KS och KF i december:
– utsmyckning i tätorter
– julbelysning
– uppfräschning lekplatser
– Digitalisering Elektron (biosalong)
– Julfest för alla kommunanställda (istället för julklappar/julbord som man fått varje år)
– 5 miljoner inlösen av pensionsskuld (innebär besparingar åren framöver, så att dessa pengar kan användas ute i verksamheten under de kommande åren).

Barn- och utbildningsnämnden
• Under hösten har den satsning som vi gjorde med 2 miljoner på förskolan för färre barn i barngrupperna inför 2012 fått genomslag och det är i genomsnitt ett färre barn per grupp i förskolorna.

• I Framtidsplan med budget för 2013 fattades bland annat följande beslut:
– En satsning på Kulturskolan ska göras för verksamhet i ytterorterna och en sänkning av intagningsåldern
– 6-9 fick utökad budget för att kunna ha en utökad timplan
– Målen i framtidsplanen har förbättrats och gjorts om. Bland annat har miljömålet förtydligats, Kulturskolan ska verka även i ytterorterna, målet om färre barn i barngrupperna har fått tydligare mått, med mera.

• Beslut har fattats om renovering av Welandersborgsskola både utsmyckningen på fasaden och på insidan.
• Skolinspektionen har under hösten varit i Gnesta. Inspektioner kan göras i olika omfattning och de fattade beslutet att göra en basinspektion efter att ha läst alla handlingar, riktlinjer med mera och uppfattat dessa som väl genomarbetade och tydliga. De har i efterhand uttryckt att de gjort rätt beslut eftersom de anser att det i stort är mycket bra verksamheter. Några anmärkningar, avikelser har de hittat och detta kommer vi att jobba med framöver för att rätta till. Vi fick också en anmärkning (en positiv!) att vi som en av de få kommunerna har jämna resultat för pojkar och flickor och eftersom vi arbetar specifikt med detta känns det jättebra.
Miljö- och Byggnämnden
• Länsstyrelsen har gjort en revision av tillsynen enligt miljöbalken. De var mycket nöjda över hur arbetet utvecklats.

• En bygglovpolicy för solenergianläggningar inom Gnesta kommun har tagits fram.
• Detaljplanen för Frösjöstrand har varit utställd under november och förväntas bli antagen i början av 2013. I planen finns nu en badplats med. Det är vi mycket nöjda över, eftersom en badplats inte alls tidigare funnits med i processen före samrådet, där vi från MP föreslog badplatsen.
• Inventeringen av enskilda avlopp går vidare. Vikten av denna inventering kan beskrivas genom att 55% av de avlopp som inventeras får förelägganden, varav 15% får förbud. Man har också upptäckt drygt 400 enskilda avlopp till, så att inventeringen har förlängts med ett år.
Kultur- och tekniknämnden
• Under hösten har flera beslut fattats för att förbättra möjligheterna till olika typer av idrottsaktiviteter. En utredning av hur badhuset skulle kunna rustas pågår. Nya omklädningsrum kommer att byggas vid konstgräset på Hagstumosse. Hur Skillingavallen skulle kunna rustas och moderniseras ska utredas och kostnadsberäknas. Plats och utformning av en ny sporthall ska tas fram.
• Andra delen av föreningsmiljonen har delats ut. Ett stort antal kultur- och idrottsföreningar fick dela på den andra halvan av miljonen.
• En turismstrategi håller på att tas fram och ska redovisas i början av 2013.
• En översyn av verksamheterna på biblioteksfilialerna pågår och en biblioteksplan håller på att utarbetas.

Socialnämnden
• Vi har granskat ombyggnadsritningarna av Liljedalshemmet. Man börjar med köket.
• Hemtjänsten har flyttat till lokaler i Liljedalshemmet.
Ett stort antal tjänster inom hemtjänsten har utlysts.
• Arbetet med att förbättra hemtjänstens verksamhet pågår kontinuerligt.
• Dokumentationssidan har upprustats. Nya datorer och IT-utbildning av personal. Skärpt kontroll över dokumenthantering.
• Procentsatsen ekologiska livsmedel inom kostenheten har ökat.

Miljöpartiets vice ordföranden:
Kukkamariia Valtola Sjöberg (KS och BoU)
Kristina Dellrud (KoT)
Bengt Landin (Soc)
Mats Dellrud (MoB)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*