Första halvåret 2013

Det har blivit en tradition att göra en sammanfattning av det senaste halvårets politiska arbete inom Gnesta kommun.

Början av Sommaren har dominerats av den tråkiga nyheten att Trafikverket funderade på att inte köra några pendeltåg alls till och från Gnesta. I den här frågan är vi i majoriteten och Alliansen eniga och arbetar tillsammans för att göra allt vi kan för att de planerna inte skulle bli verklighet. Vi har bland annat träffat Trafikverket, skrivit inlägg till tidningen, varit med på radio och tidningar, hållit i manifestationer, bloggat, haft kontakt med våra politiker på läns- och riksnivå och deltagit i att skapa så mycket opinion i frågan som möjligt. Trafikverket har nu backat något från sina ursprungliga planer men fortfarande finns hotet kvar att det kan bli försämringar av antalet tåg och sämre tidtabell. Detta är ju självklart inte acceptabelt och vi fortsätter att hålla pressen på Trafikverket för att detta inte ska ske. Vi kommer också att behöva ta ett rejält grepp nationellt i tågfrågor eftersom Trafikverket agerar utifrån de regler och riktlinjer som är politiskt satta och i dagsläget mycket otydliga. För att vi, eller någon annan kommun, inte ska behöva råka ut för detta i framtiden behövs ett rejält omtag för hela tågpolitiken.
Här kan du läsa mer: http://www.gnesta.se/kommunen/hotadtagtrafik.4.3c85961f13dabad7ab23088.html

Övrigt i korthet:
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
– Beslut angående utredning om Länsbyte. En utredning gjordes som visade att fördelarna med ett länsbyte till Stockholm var klart övervägande. Däremot sågs det som ett stort problem att skattesatsen skulle bli mycket hög om den inte justeras i Gnesta.
– Beslut om renovering av badhus
– Beslut om inrättande av en socialinvesteringsfond
– Nya ägardirektiv till bolagen med skarpare miljömål
– Ny upphandlingspolicy med både miljövänligare, mer ekologiskt, jämställda och djuretiska krav
– Beslut om att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet CEMR
– Beslut om nytt miljö- och hållbarhetsprogram
– Godkännande av årsredovisningen för 2012 som visar att kommunens ekonomi är stark men att åtgärder behöver göras för att hålla verksamheterna inom ”kostymerna”
– Näringslivsprogram för Gnesta Kommun
– Plan för centrumutveckling (Gnesta tätort)
– Översyn av Kultur- och teknikförvaltningens organisation
– Antagande av detaljplan för Frösjöstrand med badplats.
– Beslut att lägga ett bud på inköp av ishallen.

Barn- och utbildningsnämnden
– BoU har fått ta över ansvaret för fritidsgården Chill och har gjort en utredning av öppettider och inriktning för verksamheten
– Nya riktlinjer för Kulturskolan med bland annat verksamhet i ytterorterna
– Renovering av Frejahallen med uppsättning av ljuddämpning och vissa åtgärder i omklädningsrummen

Miljö- och Byggnämnden
– En detaljplan för Stockholm – Gnesta flygplats (Vängsö Flygfält) har antagits
– Remissvar till Länsstyrelsen, gällande utvidgat strandskydd kring Båven
– Bygglov för vindkraftverk vid Lebro.
– Beviljat bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på Tulegatan

Socialnämnden-
– En arbetsmarknadsenhet har skapats för att kunna erbjuda unga vuxna som varit arbetssökande länge sysselsättning
– Budgeten är ansträngd och besparingsåtgärder har antagits för att komma tillrätta med detta. För att inte brukare och verksamheter ska bli lidande har mycket arbete gjorts för att hitta åtgärder som kan ge besparingar men som inte drabbar enskilda.

Kultur- och tekniknämnden
– Beslut om en förprojektering, gällande en VA-ledning mellan Laxne-Gnesta
– Bildande av referensgrupp för ny idrottshall
– Etappindelning och principutformning av Västra- och Östrastorgatan
– Barnkalaset i Gnesta. En lyckad tillställning för barnfamiljer som vi hoppas blir årligt återkommande
– En skrift till alla hushåll om KoTs verksamheter

Detta var bara ett kort axplock om vad som hänt under första halvåret 2013.
Under hösten hoppas vi på ett positivt beslut gällande pendeltågstrafiken, ett avtal om övertagande av Storgatan från Trafikverket, beslut om en gång- och cykelstrategi etc.

Mats Dellrud

Läs mer

Gnesta klättrar i miljöranking

Gnesta klättrar i miljöranking!

Till min stora glädje fick jag häromveckan nyheterna att Gnesta Kommuns arbete för miljön börjar ge resultat. I tidningen Miljöaktuellts miljöranking klättrar
Gnesta stadigt uppåt och detta är mycket glädjande!
Man kan ha en del funderingar på det där med rankingar angående hur mycket det egentligen visar av det arbete som görs men jag brukar säga att det är en
indikation på vart man är på väg.
2011 låg Gnesta på plats 268, 2012 på plats 143 och 2013 på plats 87, det är rejäla kliv som visar att vi är på väg mot majoritetens mål att ”Gnesta Kommun
ska vara en föregångskommun i miljö- och klimatfrågor.”
Nu fortsätter vi självklart arbetet och tror att vi nästa år har tagit fler kliv uppåt i rankingen och att arbetet i våra förvaltningar är ännu mer miljö-
och klimatvänligt.

Här skriver SN om rankingen:
http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1825029
Här skriver kommunen om rankingen:
http://www.gnesta.se/kommunen/nyhetsarkivkommunen/allmannanyheter/gnestakommunokarinationellmiljoranking.5.3c85961f13dabad7ab240fb.html

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer