Andra halvåret 2013

Andra halvåret 2013

Hösten har varit intensiv med många både stora och små frågor som behandlats. Nedan följer ett axplock och listan skulle kunna göras mycket längre.

 

Under sommaren fick kommunen oroväckande besked från olika håll att Trafikverket, i sin simulering av tåglägen, tagit bort alla avgångar med Gnestapendeln.

Snabbt blev det ett stort engagemang från både Kommunen, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, våra rikspolitiker och från oss på lokalnivå (invånare och politiker). Bland annat anordnades en tågmanifestation, namninsamling, inlägg utifrån, blogginlägg etc… Trafikverket backade sedan från dessa tankar men det blev ändå försämringar

i den tågtrafik vi har. De problem som gjorde att TrV gjorde försämringar kvarstår och det betyder att vi i Miljöpartiet i Gnesta måste fortsätta kämpa

för våra tåg.

 

Under hösten har det rapporterats mycket om kommunens ekonomi, där media blandat faktiska utfall med prognoser. Bl a SN har haft mycket plats för att skriva om negativa

åsikter om budgeten, men inte tagit in till exempel insändare från oss vice ordföranden där vi med fakta bemött felaktigheterna.

 

Arbetet för en renoverad simhall går framåt och där är renoveringen nu ute på upphandling.

Aktuellt har också varit att möten med kringboende har hållits kring deras oro för trafiksituationen vid simhallen och oro för buller etc. Flera möten

kommer hållas och lösningar är på gång för att försöka göra trafiksituationen bättre.

Simhallen kommer bli mycket fin och bra när den är klar med både ny entré, ny undervisnings- och rehabiliteringsbassäng, nya omklädningsrum och allt ska

vara tillgänglighetsanpassat.

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om budget för 2014 som innebär satsningar bland annat på:
* Tidiga insatser för barn inom autismspektrat
* Ungdomsråd
* Folkhälso/brottsförebygganderåd
* Jämställdhetsstrateg
* Näringslivsassistent
* Utökat föreningsbidrag
* Folkomröstning om eventuellt länsbyte
* Arbetsmarknadsenhet
* Investeringar i nya gång- och cykelvägar
* Investeringar inom VA (vatten och avlopp)

 

KF har fattat beslut om att bilda ett miljö- och hållbarhetsutskott. På detta sätt kommer dessa viktiga frågor kunna lyftas i ett särskilt forum som bara arbetar med detta.

 

Den Europeiska deklarationen för jämställdhet CEMR har undertecknats. Det  betyder att vi inom två år ska ha utarbetat en plan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i Gnesta. En grupp politiker är tillsatta för att arbeta med frågan.

Arbetet med det man brukar kalla medborgardialog utvecklas vidare. Under julmarknaden den 24 november genomfördes en medborgardialog för att få in förslag på hur Thuleparken kan komma att utvecklas. Man har även kunnat lämna in synpunkter via kommunens hemsida, facebooksida och mail. Det som efterfrågas är aktivitet, miljö och rekreation. Det vanligaste önskemålet är en mer utvecklad lekplats. Det går ihop med en önskan om ett centrum med liv och rörelse där det finns aktiviteter för alla oavsett ålder och kön. Två arkitektfirmor har uppdrag att utarbeta förslag för Gnesta Centrum och kommer presentera dem i början på februari.

 

Vid årets sista kommunfullmäktigemöte fick Bengt Pettersson årets miljöpris. Han har på sin gård i Klövsta by, egenhändigt byggt en markförlagd solcellsanläggning. Han är därmed kommunens största producent av sol-el och en föregångsperson för lokalt producerad grön el.

 

Ett beslut har fattats att vi ska lämna äldreboendet Liljedalshemmet till förmån för nybygge. I riktlinjerna för den politiska styrgrupp som ska jobba med frågan finns

miljö- och klimatfrågorna med, jämställdhet, delaktighet för berörda grupper etc.

 

I Barn- och utbildningsnämnden, har det fattats beslut om budget för 2014 som bl a innebär:
* Utökad tid för barn till arbetsökande och föräldrarlediga att vara 20 timmar/vecka på förskola
* Kompetensutveckling för personal på fritidshemmen
* Utbildning för all personal om likabehandling, utvecklande av idéskola osv..
* Alla verksamheter ska arbeta utifrån hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologiskhållbarhet).

 

Under hösten hade vi besök av Miljöpartiet på riks (Anders Wallner och Maria Ferm med sekreterare) som baserade ett av sina budgetförslag på Gnestaexempel.

Dessutom kom jämställdhetsminister Maria Arnholm på besök för att ta del av vårt välutvecklade arbete med jämställdhet på förskola och skola. Trevligt

var att notera, att förutom jämställdheten var de alla, oberoende av varandra, mycket imponerade av vår skolmat!

 

Kontaktpolitiker har utsetts för arbetet med Grön Flagg. Det är ett miljöarbete som våra förskolor och skolor ska arbeta med och nu har man på vissa håll kommit igång medan vi hoppas att ännu fler startar under 2014.

 

Arbetet med förbättrade gång- och cykelvägar har påbörjats så smått och kommer på allvar igång under 2014 då en gång- och cykelplan med cykelstrategi beslutas. En cykelväg längs Häggvägen i Stjärnhov samt nya säkra och väderskyddade cykelställ i Björnlunda och Stjärnhov har beslutats.

 

Omklädningsrummen vid Hagstumosse invigdes i oktober och kommer underlätta mycket för fotbollen, orienteringen och andra utomhusaktiviteter vid Hagstumosse. 

 

En genomgång av hur snöröjning och halkbekämpning ska förbättras för GC-vägar har tagits fram. Bl a har en speciell traktor köpts in som ska användas

för att röja trottoarer och gc-vägar för att kunna prioritera denna typ av snöröjning.

 

 

Mats Dellrud

Läs mer