Starta om valrörelsen nu!

Starta om valrörelsen nu!

För mig är det viktigt att man följer Kommunfullmäktiges samt nämndernas beslut, arbetar på ett demokratiskt sätt och använder verklig fakta när man skriver insändare, gör uttalanden i media eller skriver blogginlägg osv. Jag har bara varit med i politiken under denna mandatperiod, men har ändå reagerat vid flera tillfällen på att man inte använt korrekt fakta vid debatter och uttalanden i media etc. Ett par gånger tycker jag att Alliansens kritik har varit befogad, men i andra fall har jag känt att orsaken är att man inte satt sig in ärendena tillräckligt väl och inte läst handlingarna ordentligt. Det är först på senare tid som jag tyvärr insett att man i vissa fall medvetet valt att inte hålla sig till korrekt fakta. Detta har blivit väldigt tydligt i samband med Alliansens påhopp om kostnaderna kring ett renoverat badhus.

Vid flera tillfällen har KF, KS och KoT tagit beslut, där driftskostnaden för ett renoverat badhus framgått i handlingarna. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att skribenterna till fredagens insändare samt i uttalanden de gjorde i SN:s artikel i lördags, medvetet valt att inte hålla sig till korrekt fakta. När man i sin insändare skriver om att majoriteten inte har någon heder kvar, så faller man på eget grepp, när man så uppenbart använder ohederliga arbetsmetoder.

 

För mig är det oerhört viktigt att arbeta på ett demokratiskt och seriöst sätt. jag lägger ner väldigt mycket kraft och tid på att de beslut som fattas är väl genomtänkta och ska vara  bäst för kommuninvånarna och kommunens framtid. Allt oftare tänker jag, hur ska jag orka jobba vidare inom politiken i Gnesta? Valår eller inte, men jag tycker det finns gränser för hur man agerar inom politiken. Om den senaste tidens agerande ska vara starten på en valrörelse, så tycker jag det är dags att vi gemensamt över alla partigränser tar en öppen diskussion om det är på detta sätt vi vill ha det inom politiken i Gnesta. Vi har många stora frågor att jobba och debattera framöver. Låt oss därför dra ett streck nu och börja om valrörelsen och

Istället använda goda argument och fakta varför just mitt parti kan åstadkomma det som kommuninvånarna anser är bästa sättet att politiskt styra Gnesta kommun!

 

Mats Dellrud

Läs mer

Renovering av badhuset – följer demokratistk fattade beslut

Renovering av badhuset – följer demokratiskt fattade beslut!

Med anledning av den insändare i dagens SN som två företrädare för Alliansen skrivit, vill vi här göra några förtydliganden av de missförstånd som vi anser insändaren bygger på.

 

Det förslag på renoverat badhus som tagits fram är ett stort lyft för Gnesta kommun, med ett helt tillgängligt badhus, varmvattenbassäng med höj- och sänkbar botten för rehabilitering och simundervisning, könsneutralt omklädningsrum osv.

Förslaget har nu varit ute på upphandling i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag om renovering av badhus. Investeringskostnaden står Gnesta Förvaltning för och Gnesta kommun hyr lokalerna av dem. Kommunfullmäktige fattar beslut om borgensåtagande för de investeringar Gnesta förvaltning gör, både när det t ex gäller badhuset och andra bygginvesteringar, såsom ett framtida nytt äldreboende.

Det viktiga är att driftskostnaden, hyran, för ett renoverat badhus kommer rymmas inom de 7 miljoner kronor som vi avsatt i Kultur- och Tekniknämndens budget i den framtidsplan som Kommunfullmäktige beslutat om. Sannolikt blir denna hyra lägre än de 7 miljoner kronor som man räknat med. Det betyder i klartext att varje år kommer mer av skatteintäkterna kunna användas till annan verksamhet än vad som avsatts till hyra av badhuset.

Vi vill också påpeka att investeringskostnaden för ett nytt badhus, skulle enligt tidigare beräkningar bli flera tiotals miljoner kronor dyrare än en renovering och då hade vi dessutom fått en betydligt högre hyra än vi kommer få nu.

 

Mats Dellrud

 

 

 

Läs mer

Hotet om nedlagt pendeltåg skrämde bort invånare från Gnesta kommun!

Hotet om nedlagt pendeltåg skrämde bort invånare från Gnesta!

Nu har vi även fått det svart på vitt att hotet om nedlagt pendeltåg skrämmer bort invånare från Gnesta kommun. Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för 2013, visar tydligt att hotet om nedlagt pendeltågstrafik skrämt bort många invånare från Gnesta.

Vid årsskiftet 2012-2013 var Gnesta kommuns befolkning 10 442. Vid halvårsskiftet juni 2013, hade befolkningen ökat till 10 457. I juni kom hotet om att pendeltåget skulle läggas ner och då börjar invånarna lämna Gnesta kommun och vid årsskiftet 2013-2014 har befolkningen minskat till 10 409. Man ser också att det är 100 fler personer som flyttar från Gnesta kommun under 2013 än under 2012. Vissa variationer i in- och utflyttning sker alltid, men det här är ett tydligt trendbrott.

 

Det här visar det verkliga allvar som vår kommun står inför, om inte Trafikverket med flera tar sitt fulla ansvar och kan ge besked omgående om den fortsatta pendeltågstrafikens framtid. Vi kan inte varje år stå inför ett hot omnedläggning av pendeltågstrafiken, utan det krävs ett helt annat framförhållande. En minskad befolkning, ger i sin tur en lägre skatteintäkt som i sin tur…

 

Nu är det dags för nya skrivelser och påtryckningar på Trafikverket, regeringen m fl, för nu har vi siffrorna att det vi befarade har hänt.

 

Mats Dellrud

Läs mer