Skrämmande tystnad!

Skrämmande tystnad!

När Gnesta Kommunfullmäktige den 16:e juni skulle besluta om ett nytt arvodesreglemente och bestämde att höja politikernas månadslöner och därmed också den totala kostnaden för politikerna, utan att det fanns en ordentlig beräkning på ekonomiska konsekvenser, så skulle man kunna tro att det var fler än Miljöpartiet som reagerar!

I handlingarna fanns en summa nämnd om en ökning på cirka 400 tkr per år (ökning med ca 33 tkr per månad) för politikerkostnaderna i Gnesta, men ingen kunde svara på vem som räknat fram det och hur den räknats fram. Däremot hade enskilda ledamöter och partier räknat ut kostnadsökningen och kommit fram till helt olika summor. I maj beslutade Kommunfullmäktige i Gnesta om en politisk organisationsförändring som innebär att en facknämnd skulle läggas ner och det löpande arbetet i kommunen bedrivas med tre facknämnder samt kommunstyrelsen. Ett av skälen som nämndes var den minskade kostnaden för politiker på drygt 400 tkr per år. Istället för en minskning för politikerkostnaderna på drygt 400 tkr blir det en höjning med cirka 400 tkr, en skillnad på 800 tkr. Sedan är vi övertygade om att det kommer behöva tillsättas flera nya utskott i kommunstyrelsen, eftersom organisationsförändringen innebär att flera viktiga områden flyttas över från en facknämnd till kommunstyrelsen. Det kommer i sin tur innebära ökade kostnader för kommunstyrelsen. Sammanlagt tror vi att det kommer röra sig om en höjning av politikerkostnaderna på närmare 1 miljon kr, jämfört med om vi behållit den nuvarande lönen för politikerna i Gnesta. Men det är alltså vad vi tror, eftersom det inte redovisats några riktiga ekonomiska konsekvenser!

 

Ingen vet vem som kommer arbeta i majoritet eller vilka som kommer vara i opposition efter valet. Men en sak vet vi och det är att de politiker som arbetar i opposition i facknämnderna efter valet kommer kosta mer än tre gånger så mycket som i jämförda kommuner, medan majoritetens politiker kommer kosta mindre än i jämförda kommuner.

 

Under KF-debatten, fick vi i MP klä skott för Moderaternas hårda angrepp om kostnader för 1:e vice ordföranden som infördes vid mandatperiodens början. Trots att de verkar tycka det är så fel med 1:e vice ordföranden, så ville de inte avslå eller återremittera ärendet.

Vi var inte ensamma om att anse att ärendet inte var ordentligt berett. Folkpartiet avstod från att delta i beslutet och S samt KD framförde självkritik om hur ärendet hanterats. Trots det var MP och V de enda partierna som röstade för att avslå ärendet.

 

Vi har gjort många bra beslut för Gnestas invånare under de senaste åren och mycket i det nya arvodesreglementet är bra. Ändå gick jag ifrån det här kommunfullmäktigemötet med en dålig smak i munnen och mörka tankar om hur politik kan bedrivas.

 

Mats Dellrud

Läs mer

Varför blev det fler turer på Gnestapendeln?

Varför blev det fler turer på Gnestapendeln?

 

Frågor och svar om Gnestapendeln:

 

Nu ska det bli entimmestrafik på pendeln mellan kl 06:00-22:00 (halvtimmestrafik under rusningstid), jättebra!

Hur det gått till?

När den nya kollektivtrafikmyndigheten bildades förhandlade Gnestapolitikerna in att de tre tåg som idag vänder i Järna ska åka till Gnesta. 

Vem som betalar? 

Landstinget Sörmland, och vi är mycket glada över att de ordnar detta! Tack Landstinget Sörmland!

Finns det fortfarande hot mot Gnestapendeln?

Ja, fortfarande är det så att varje år får tågoperatörer ansöka om att få köra tåg och om det är många som ansöker om plats för att köra t ex mellan Stockholm-Göteborg

värderas Gnestapendeln lägre.

Vad vill Miljöpartiet göra åt det här?

Vi vill att tågresenärernas behov ska väga tyngre än kommersiella krafter. Vi vill också bygga ut snabbspårvägar som skulle avlasta tågtrafiken mellan

Stockholm och Göteborg så Gnestapendeln får plats på spåret.

 

Har du någon mer fråga om Gnestapendeln?

Ställ gärna den här i kommentarsfältet så svarar vi,

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kommunalråd

Läs mer

Mötesplats Stjärnhov invigd!

Mötesplats Stjärnhov Invigd!

Igår var vi på invigningen av ”Mötesplats Stjärnhov” där det t ex finns strand, utegym, sittplatser, tillgänglighetsanpassad ramp ner i vattnet och gungor. Stort tack till alla i Stjärnhovs Byalag som lagt ner mycket jobb på detta! Kommunen har bidragit med stöd och även EU genom så kallade Leaderpengar. Bengt Landin läste upp sin skrivna hyllning och tack från Miljöpartiet och överräckte en håv som gåva.

”Till Stjärnhovs Byalag vid

badplatsinvigningen 5 juli 2014

En strand som länge låg nästan och sov

har ni väckt till liv i ert vackra Stjärnhov.

Till er vid Naten nära Båven

symboliskt vi överlämnar håven,

som ni gått med för att finansiera

bryggor, ramper, gungor med mera.

Vi prisar med denna lilla gåva

er som så framgångsrikt lyckats håva

in ett engagemang för er by

och skapat en playa så fräsch och så ny

med hjälp av Leader, kommunen och andra,

så att Stjärnhovsborna nu kan vandra

till Naten för kvälls- och morgondoppen,

och självklart på dagen. Ja, detta är toppen!

Så grattis till ortens byalag

som jobbat med så friska tag.

Ert fina nätverk i Stjärnhov

vi hylla vill med pris och lov

och – med som sagt – en liten håv.

Miljöpartiet i Gnesta”

 

bild (16)

På fotot: Bengt Landin, Kukkamariia Valtola Sjöberg, Mats Dellrud, Lars-Göran Winqvist.

 

 

 

Läs mer

Frågor och faktabaserade svar om renovering av badhuset i Gnesta

Frågor och faktabaserade svar om renovering av badhuset i Gnesta

 

Inledningsvis tycker vi att det känns tråkigt att felaktig fakta sprids i Gnesta om renoveringen av simhallen. Därför finns nedan några frågor och svar kring arbetet med att renovera simhallen.

Den renoverade simhallen kommer bli ett lyft för alla Gnesta kommuns invånare!

 

 

Fråga: Trafiksituationen runt Freja är besvärlig och vad gör ni åt det?

 

Svar:

–         Planeringsutskottet arbetar med frågan om parkeringsplatser och flyttning av busshållplatser.

–         Kultur- och tekniknämnden har beslutat att bygga en gång- och cykelväg från centrum till Frejaskolan.

–         Bussarnas hållplatser kommer flyttas så att de inte behöver stå parkerade eller tomköra längs Bygdevägen.

–         Det handlar om att våra barn och ungdomar ska få en trygg och säker trafiksituation kring sin skola.

 

 

Fråga: I grannkommunerna har renoveringarna blivit mycket dyrare och försenade, vad gör vi för att förhindra det?

 

Svar: 

–         Det finns exempel på lyckade badhusrenoveringar som vi tittat på till exempel badhuset i Oxelösund. Vi har tagit lärdom av det och bl a har vi haft samma konsulter som de hade där.

–         Forskning visar att för att få en lyckad renovering som inte blir dyrare än beräknat, ska man ha en styrgrupp med politiker och tjänstemän som följer arbetet innan och inför ett eventuellt beslut om renovering av simhall. Det gjorde vi i Gnesta och alla politiker från alla partier röstade efter den gruppens arbete för att renovera simhallen. 

–         Under tiden som vi utrett renovering har vi också gjort undersökningar av simhallen på t ex betongen för att se hur länge och om den håller för renovering och proverna visar att det gör det. Rekommenderade undersökningar som bör göras för att inte råka ut för dyrare och försenad simhall har alltså gjorts. 

 

 

Fråga: Blir inte en ny simhall billigare än att renovera?

 

Svar:

–         En renovering blir ca 60% av kostnaden jämfört med en nybyggnation. Om det är ett äventyrsbad som kostnaden ska jämföras med, så blir äventyrsbadet ännu dyrare.

–         Ett nytt badhus blir mycket dyrare än en renovering. Det handlar om flera miljoner kronor i ökade hyreskostander varje år. De pengarna behövs till andra verksamheter inom kommunen, t ex skola och äldreomsorg.

–         I Gnesta görs hela upphandlingen av renoveringen på en gång och därför vet vi kostnaden redan nu och den håller sig med marginal inom det belopp som budgeterats för renoveringen.
I någon grannkommun har man delat upp den i två delar och den andra upphandlingen överklagades och försenade bygget med många månader.

 

 

Fråga: Om man renoverar det befintliga badhuset, så blir det väl i stort sett samma anläggning som idag?

 

Svar: Det som kommer förändras och förbättras i den nya hallen är: 

 

– En ny varmvattensbassäng med höj- och sänkbar botten för undervisning och rehabilitering.

– omklädningsrummen kommer att byggas om och ett nytt könsneutralt omklädningsrum byggs. Syftet med det är att föräldrar med barn av olika kön ska kunna

använda det för ombyte. Det är också tänkt att en person med funktionsnedsättningar ska kunna byta om där ifall den person som följer med är av annat kön. 

– basturna ska byggas om för rullstolar. 

– entrén ska byggas om

– gymmet ska göras större

– en cafédel byggs till

– Simhallen kommer vara helt tillgänglighetsanpassad

– byte av reningsutrustning görs, eftersom den som finns idag inte är tillräckligt bra och det har förekommit dåligt badvatten tidvis. Även ventilationen kommer

att förbättras. Allt för att få ett mer energisnålt badhus

-pengar finns avsatt för att kunna köpa in rolig lekutrustning

 

 

Fråga: Man kommer inte kunna anordna simtävlingar eller hur?

 

Svar:

Anläggningen kommer att kunna användas för simtävlingar för barn och ungdomar. Utrustningen av bassängen kommer att kompletteras så att det blir möjligt. Det finns flera mindre orter i Sverige som anordnar tävlingar med fyra banor i bassängen.

 

 

Fråga: Att bygga nytt badhus på Hagstumosse, t ex äventyrsbad skulle väl få många att komma och besöka Gnesta?

 

Svar:

–         Vi tror att den nya renoverade simhallen kommer att bli ett fint inslag för alla kommuninvånare. 

–         I samband med funderingarna kring att bygga nytt eller renovera simhallen, kontaktades Simförbundets anläggningsråd. Deras viktigaste punkt var att vi  först och främst skulle tänka igenom vad simhallen skulle användas till och vilka som skulle använda den. De poängterade att mindre orter inte lockar till sig besökare till äventyrsbad, ifall det finns större orter i närheten som har det. Det viktiga är att man kan motionssimma, ha simundervisning, rehabilitering och lek för mindre barn. Det kommer vi få i den renoverade simhallen.

–         Styrgruppen i Gnesta valde i samförstånd att inte satsa på äventyrsbad eftersom det finns både i Eskilstuna, Södertälje och Nyköping och de ekonomiska riskerna ansågs vara för stora. Man trodde helt enkelt inte på att få tillräckligt många besökare för att få ekonomi i verksamheten. 

–         Styrgruppen var också överens om att behålla badhuset vid skolan för att underlätta för skolan att uppfylla kraven om att alla elever ska lära sig simma.  

 

 

Fråga: Varför har startbesked getts fast mark- och miljödomstolen ännu inte avgjort överklagandet?

 

Svar:

–         Överklagandet gällde trafiksituationen kring Frejaskolan

–         Bygglovet är sedan tidigare beviljat. Vid senaste Miljö- och Byggnämnden handlade det om att ge ett startbesked.

Mats Dellrud, Kukkamariia Valtola Sjöberg, Kerstin Landin och Kristina Dellrud

Läs mer