Vad är nya majoritetens löften värda?

Vad är nya majoritetens löften värda?

Det är pinsamt att läsa i SN att politikerkostnaderna i Gnesta ska minska! Detta i jämförelse med ett arvodesreglemente som ännu inte börjat gälla. I verkligheten när man jämför med de arvoden som gäller idag, så kommer kostnaderna öka för politikernas månadslöner med många hundratusen kronor per år.

 

På måndag kommer ett nytt förslag till arvoden upp på Kommunfullmäktige,igen. Det innebär att politikerna ska fatta beslut om lönerna till politikerna. Senast var det uppe i juni, då Moderater och Socialdemokrater drevigenom arvoden som innebär en kraftig utökning av kostnaderna för politikernas månadslöner i Gnesta. Det handlar om en ökning med mångahundratusen kronor. Arvodena som beslutades i juni, innebar en kraftig ökning för oppositionens 2:e vice ordförande poster samtidigt som 1:e vice ordförande posterna drogs ner rejält. Då räknade troligtvis inte M och S med att samarbeta efter valet i majoritet, utan utgick från att de skulle blistörsta parti i antingen majoritet eller opposition. Vi i MP kritiserade beslutet kraftigt, eftersom det bland annat saknade en beräkning av ekonomiska konsekvenser. Moderaterna sa sig också vara missnöjda med arvodena, eftersom man ville ta bort 1:e vice ordförande posterna helt.

 

Under de gångna fyra åren har Alliansen med Moderaterna i spetsen, så fort tillfälle givits angripit oss i den gamla majoriteten på ett aggressivt sätt gällande1:e vice ordförande posterna som man anser kostat kommunen och skattebetalarna så mycket pengar. Man har inte alls velat lyssna påargumenten varför det är viktigt att majoriteten har två politiker som är väl insatta i nämndernas arbete.

 

I det nya förslaget till arvoden,kommer troligtvis en Moderat politiker få posten som 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen på 85% och det är nästanlika mycket som fem 1:e vice ordförande sammanlagt har haft under denna

mandatperiod 87.5%. Eftersom man också kommer höja lönerna för politikernamed ca 10% och ta bort en nämnd från och med årsskiftet, så kommer den nya

1:e vice ordföranden i Kommunstyrelsen kosta ungefär 10 000 kr mer i månaden än fyra 1:e vice ordföranden kostar tillsammans om man utgår från de arvoden som gällt under denna mandatperiod (summan är inkl. arbetsgivaravgifter).

 

Det är dock glädjande att man insett vikten av 1:e vice ordföranden i nämnderna!

För det är väl den slutsatsen man ska dra, eftersom M och S i det nya förslaget till arvoden höjt arvoderingarna till dessa poster. Eller vilken slutsats drar ni?

 

Jag och MP har under hela denna mandatperiod stenhårt försökt se till att de beslut som ska fattas är väl genomtänkta och grundar sig på fakta ochkorrekta underlag. Därför blir jag extremt besviken och ledsen över att den nya majoriteten redan vid förra kommunfullmäktigemötet och även vid detta möte, fattar beslut som inte baseras på fakta eller är väl genomtänkta.

 

 

Så här skriver vi i vår skriftliga reservation som lämnades in vid Kommunstyrelsemötet i måndags:

Vi i Miljöpartiet kan inte ställa oss bakom det nya Arvodesreglementet som den nya majoriteten bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna lägger fram. De ekonomiska konsekvenserna av ärendet är inte belysta. Då vi på Kommunstyrelsen idag, den 10/11 2014  inte fått gehör för vårt förslag om en återremiss reserverar vi oss mot beslutet att gå vidare med detta arvodesreglemente.

Vårt yrkande om återremiss:

”Vi yrkar på en återremiss av ärendet ”Revidering arvodesreglementet” till ekonomienheten för en genomlysning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Vi vill att genomlysningen görs i förhållande till dagens rådande reglemente. Dessutom vill vi att arvodeskommittén får i uppdrag att titta på arbetets tyngd i de olika nämnderna och återkomma med en genomgång av den samma till Kommunstyrelsen.”

Både för en majoritet och en opposition är det viktigt att ha rätta ekonomiska underlag för att kunna fatta beslut om inte bara ett nytt reglemente utan för att kunna ta ansvar för kommunens ekonomi.

 

I Miljöpartiet har vi gjort beräkning på och tittat på detaljerna på hur detta nya arvodesreglemente slår i jämförelse med dagens rådande reglemente och landar i följande:

 

  • Det nya arvodesreglementet är en höjning av politikerkostnaderna för fasta månadsarvoderingar på närmare 30 % i jämförelse med dagens rådande reglemente.
  • Tiden för de olika ordförandeposterna i nämnderna känns mer ryckt ur luften än en bedömning av tyngd och arbetets omfattning.

 
Mats Dellrud

Läs mer