Nya majoriteten sviker löftet om städning varannan vecka!

Jag tror alla som deltog vid förra årets Seniordag känner sig lurade av oss politiker. Vi satt uppradade på ett podium och sällan har väl en sådan enighet rått mellan alla partier. Alla var eniga om att städning ska ske vid behov, men att städning varannan vecka kunde vara den riktlinje som skulle gälla.

Det första steget att infria det löfte som alla politiker gav vid Seniordagen skulle ha tagits vid torsdagens nämndsmöte, då framtidsplan och budget för 2015 beslutades. Ändå var Miljöpartiet ensamt om att vilja lägga mer pengar på hemtjänsten, för att i nästa steg ändra riktlinjen, så att städning varannan vecka ska bli verklighet 2015. Därför lämnade Miljöpartiet in nedanstående skriftliga reservation vid budgetbeslutet.

 

 

Vuxen- och Omsorgsnämnd 2015-02-19

Skriftlig reservation till ärende 2: Framtidsplan med budget 2015

 

Inför valet 2014, gav samtliga partier löften om att återinföra riktlinjen om varannanveckas städning inom hemtjänstens regi (”ingen ska behöva bo i ett skitigt hem”). Trots detta löfte har inte den nya majoriteten tagit höjd för detta i sitt förslag till budget. Därför reserverar sig Miljöpartiet mot föreslagen budget. I Miljöpartiets budgetförslag lägger vi till 400 timmars hemtjänst, för att kunna utöka ramen för hemtjänst och kunna uppdatera riktlinjen så att varannan veckas städning kan införas igen.

 

Den budget och framtidsplan som majoriteten presenterar ger ingen komplett överblick över vad pengarna ska användas till mer i detalj. Ett exempel är Äldre och personer med funktionsnedsättning (ÄoF), där budgetsiffran är 119 164 000 kr. Så här skriver man:

”Verksamhetsområdet består av biståndsenhet, äldreomsorg och delar av omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förändringar har skett mellan de olika verksamhetsområdena och objekten. Här finns även dagverksamhet, anhörigstöd, trygghetslarm, serviceenhet och samordning av vuxen och omsorgsförvaltningens bilar.”

119 164 000 kr är en stor summa pengar och borde ha presenterats även per verksamhetsområde, så att man kunnat få en uppfattning om från vilka verksamhetsområden man flyttat pengar från och till vad.

 

Mats Dellrud

Miljöpartiet de Gröna

 

Läs mer

Oansvarigt beslut i nämnden för våldsutsatta!

Vid torsdagens Vuxen- och Omsorgsnämnd, fattade nämnden beslut om att inte ge ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira. Man fattade också beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att säkra stödinsatser för våldsutsatta personer som inte
ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mig är detta helt fel ordning, när man ska fatta genomtänkta beslut. Utredningen måste vara klar, innan man fattar beslut om att dra in bidraget till kvinnojouren Mira som hittills haft hand om en mycket stor del av Gnestas våldsutsatta kvinnor och barn som sökt skydd och hjälp för detta. Därför lämnar jag in nedanstående skriftliga reservation efter nämndens beslut.

 

Skriftlig reservation till ärende 8: Ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira för verksamhetsåret 2015

 

Miljöpartiet vill ge ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira tills en evetnuell annan överenskommelse gjorts. Tidigare har socialtjänsten alltid hänvisat våldsutsatta kvinnor med behov av skydd till Mira utan biståndsbeslut.

 

Det är oerhört olyckligt och oansvarigt av Vuxen- och Omsorgsnämnden att inte ge ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren Mira, åtminstone fram till det att utredningen man beslutar om är klar.

Nämnden har fattat beslut om att göra en utredning, för att säkra stödinsatser för våldsutsatta personer som inte ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen, men ser inte till att det finns ett avtal eller överenskommelse som gäller fram till utredningen är klar och något nytt beslut är fattat om att säkra dessa insatser.

Nu står Gnesta kommun helt utan avtal för att hjälpa denna svårt utsatta grupp, utan överlåter ansvaret helt till ideella föreningar att både ansvara för stödinsatserna och kostnaderna för dessa.

Enligt den budget som Mira skickat med sin ansökan, bygger deras verksamhet på bidrag från tre kommuner varav Gnesta är en. Vad som händer med Miras verksamhet om Gnesta kommun drar sig ur är osäkert och nämnden har inte fått ta del av någon information om detta vid sitt beslut.

Den utredning som förvaltningen bilagt ärendet till nämnden är inte komplett och har brister. Bland annat har man helt uteslutit information om kvinnojouren Miras verksamhet i utredningen, utan presenterar bara verksamheterna i Södertälje och Botkyrka som hittills inte tycks ha tagit emot några personer från Gnesta kommun. Utredningen ger därför inte en komplett bild av de tre verksamheterna och kan tolkas som att man tagit ställning för att undersöka avtal med Södertälje och Botkyrka i första hand.

 

 

Mats Dellrud

Miljöpartiet de Gröna

 

Läs mer

Jag säger nej till betyg i Gnestas skolor!

Jag säger nej till betyg i
Gnestas skolor!

I ett riksomfattande försök på hundra skolor ska barn utsättas för att få betyg
från årskurs 4.
Ledande forskning och expertis har tydligt tagit avstånd från nyttan med betyg
i så tidig ålder och opinionen har varit tydlig.
Därför tycker jag att Gnestas skolor självklart ska tacka nej till det dåliga
erbjudandet att göra barn till försökskaniner.

Med förhoppning att personal, skolledning, förvaltning och politiker säger nej.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Gruppledare för Miljöpartiet i Gnesta

Läs mer