Värna gaturummets mångfald!

Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte i torsdags, beslutades att inte förlänga det tidsbegränsade bygglovet för den målarvägg som Art Lab driver på Bryggeriholmen. Därför lämnas nedanstående skriftliga reservation in av MP:s ledamot Carl Werner.

Reservation till ärende 14: Ansökan om byggnadslov för plank – tidsbegränsat

 

 

Värna gaturummets mångfald

 

Miljöpartiet de gröna beklagar att Samhällsbyggnadsnämnden inte förlängde det tidsbegränsade bygglovet för den målarvägg som Art Lab driver på Bryggeriholmen. Väggen är av temporär karaktär och täcker en begränsad del av baksidan av bryggeribyggnaden. Att bevilja nytt tidsbegränsat bygglov hade därmed enligt vår uppfattning varit fullt förenligt med att byggnaden är Q-märkt.

 

Art Lab har i samband med behandlingen av bygglovsärendet tagit fram en ambitiös plan för hur väggen kan bli Sveriges första miljövänliga målarvägg. Planen innebär att i fem steg byta ut färgerna som används till mer miljövänliga färger. Bygglovet är sökt för en period om ett år, och det är rimligt att anta att Art Lab, i enlighet med sin plan, under denna tid skulle lyckas nå sina miljömål. Väggen bidrar dessutom till att förbättra ljudmiljön på Bryggeriholmen genom att den fungerar som bullerplank.

 

Det har ett stort värde med en centralt placerad målarvägg i en trevlig omgivning. Det goda sociala klimat som har vuxit fram runt väggen, både bland konstnärer och åskådare är till stora delar en produkt av lokaliseringen och närheten till Art Labs övriga verksamhet. En förlängning av bygglovet hade därmed varit i linje med utgångspunkterna i Plan- och bygglagens portalparagraf.

 

Carl Werner

Miljöpartiet de gröna

Läs mer

Han kallade mig blomflickan #World Down Syndrom day

En av mina farbröder hette Pentti. Min pappas lillebror. Min farmors och farfars sista barn i en barnskara på 11. På fotot nedan ser du Pentti i farfars knä.

FullSizeRender-11
När Pentti föddes i bastun hemma i stugan i finska Österbotten visste ingen riktigt vad det var med honom som var speciellt, det visste bara att det var något som var annorlunda.
Hans lite snedare ögon, tungan som sökte sig utanför munnen och andningen som rosslade. Något var det, men vad?
Pentti växte upp precis som en av de andra barnen. Nästan precis likadant. Förutom att min pappa berättat att lillebror oftare fick sitta i farfars knä och att farmor ibland fick stänga dörrarna till köket och satt därinne med ett lakan över sitt och Penttis huvud och andades in ångbad.
Pentti utvecklade ett eget språk, han hade egna ord för allt och de som kände honom förstod vad han ville.
En gång fick farmor göra den långa resan till storstan med Pentti för de hade fått tid hos den beryktade barnläkare Arvo Ylppö som konstaterade att Pentti hade Downs Syndrom. Så var det med det. Inget mer, inget mindre. Pentti hade Downs syndrom.
Min pappa brukar säga att han aldrig tänkte på att lillebror hade något syndrom. När de pratade med varandra var de två bröder som diskuterade precis som två andra bröder hade gjort.
Pentti är en orsak till att jag värnar om, jobbar för och brinner för lika rättigheter för alla människor. Alla har rätt till att få ett bra liv, att kunna vara med i samhället, att få vård och bli lyssnad på och älskad.
Jag älskade Pentti, han är en människa som påverkat mitt liv mycket. Jag sörjer ofta att han inte finns mer och han fattas mig.
Men den här historien har inte ett fint slut, det är en historia om orättvisa och hur Pentti blev förvägrad sina rättigheter.
Pentti fick problem med sina njurar och hamnade på sjukhus. Jag kommer ihåg hur jag och pappa hälsade på honom. Hans ben var tjocka som elefantben och han var blek och hade mycket ont. Han led.
När pappa pratade med doktorn om sin brors tillstånd sade denne om att Pentti behövde dialys: ”Sådana som han lever ändå inte så länge…” Och så lät de bli att ge honom den vård han behövde.
Ett par dagar efter det avled Pentti och så föddes ett frö i mig – att jag alltid ska göra allt jag kan för lika rättigheter för alla.
Hos mig ekar minnet av honom i hans ord ”Kukkityttö” – ”Blomflickan”, det var vad han kallade mig. Låt World Syndrom Day vara en liten påminnelse om Pentti och andra personer som har lika rätt till det samhälle vi lever i.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Vem styr Gnesta kommun?

För ett par år sedan, lades förslaget fram från förvaltningen om en nedläggning av den sociala dagverksamheten på Frustunagården. Då kallades det ett ekonomiskt besparingsförslag som politikerna stoppade. Nu kallas det omstrukturering av verksamheten och byte av lokaler och det fattas av förvaltningen utan politiska beslut. Genom att hantera denna ”heta potatis” på detta sätt, behöver inte den nya majoriteten fatta något (besvärande) beslut som finns dokumenterat för framtiden. Man behöver inte heller diskutera frågan offentligt och inte heller redovisa på vilka grunder beslutet fattas. Även om en verksamhet inte är lagstadgad, så kan en kommun av andra orsaker bedriva en verksamhet, vilket det också görs i många fall. Ska verksamheten upphöra, anser jag att det ska ske genom ett aktivt politiskt beslut.

För mig visar det på arrogans mot de medborgare som drabbas och en politisk feghet som inte borde förekomma i Gnesta kommun! Om några år kommer det bli som det försvunna demensteamet, när nuvarande tjänstepersoner slutat, inga underlag finns och ingen kommer minnas varför. Kommunens demensteam försvann för ett par år sedan utan politiska beslut eller tillhörande underlag, så nu vet ingen riktigt varför eller när det försvann. Det var olyckligt och det är synd  att inte lära av misstagen.

 

De personer som har biståndsbeslut och deltar i dagens sociala dagverksamhet på Frustunagården, har ofta ganska grava funktionsnedsättningar och ett relativt stort hjälpbehov. Det finns därför särskilda skäl till att man blivit beviljad social dagverksamhet och det kan till exempel handla om träning, avlastning för anhöriga och psykosociala orsaker. Flera av brukarna kommer därför ha svårt att delta i den öppna dagverksamhet som t ex Träffpunkten erbjuder idag och det kommer krävas förändringar för att möjliggöra deras deltagande. Därför behövs ett ordentligt underlag med bland annat en konsekvensanalys, för att se till att de som har dagverksamhet på Frustunagården inte hamnar utanför den öppna dagverksamhet som de hänvisas till framöver. Det kan handla om en sådan sak som att de som använder rullstol inte får plats på träffpunkten, utan ska skjutsas till Ekhagen i Björnlunda. Kommer det finnas tillräcklig kapacitet med färdtjänstbussar för rullstolsburna vid den tidpunkten?

 

Miljöpartiet vill se en utveckling av den öppna dagverksamheten i kommunen. Därför var jag positiv på nämnden den 19 februari, då det i budgeten för 2015 beslutades om en utredning av dagverksamheten (fanns under punkten viktiga händelser). Två veckor senare får brukarna på Frustunagårdens dagverksamhet och deras anhöriga besked om att verksamheten ska minska till två dagar i veckan från 1:a april och stängas helt vid midsommar. Veckan efter kunde vi läsa i SN att man hänvisade till kommunala beslut gällande stängningen av dagverksamheten på Frustunagården. Men varken utredning eller politiska beslut finns och det är inte acceptabelt.

Det här är inte ok och majoriteten borde ta sitt politiska ansvar och ta upp frågan om fortsatt social dagverksamhet i nämnden med ordentliga beslutsunderlag.

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Vad är syftet att fördröja införandet av nya Pensionärs- och omsorgsrådet?

Vad är syftet med att fördröja arbetet i Pensionärs- och Omsorgsrådet?

Under hösten 2014 beslutades att slå samman nuvarande Kommunala Pensionärsråd och Kommunala Handikappråd, till ett nytt gemensamt råd Pensionärs- och Omsorgsråd. Det nya rådet börjar gälla från 1:a april 2015.

 

Vid föregående Kommunfullmäktige i december, beslutades att skjuta upp valet av politiska ledamöter i rådet till fullmäktigemötet i måndags. Trots det togs inte valet upp på fullmäktige och nu blir arbetet i rådet försenat, eftersom nästa fullmäktige är först 20:E april. Det är särskilt viktigt att komma igång med arbetet i det nya rådet med tanke på att man inte haft något möte i Kommunala Pensionärsrådet under 2015.

 

Nu hoppas jag på att vi är överens om att politiska ledamöter ska väljas på Kommunfullmäktige 20:e april från Kommunstyrelsen och Vuxen- och Omsorgsnämnden samt att Samhällsbyggnadsnämnden väljer en politisk ledamot (eftersom fullmäktige inte ville justera reglementet vid beslutet, så att alla ledamöter skulle väljas av Kommunfullmäktige, så måste Samhällsbyggnadsnämnden välja en egen ledamot).

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Varför tillfrågades inte ungdomar med funktionsnedsättningar?

Vid gårdagens Kommunfullmäktige beslutades om nya öppettider för fritidsgården Chill. Det är bra att man frågat ungdomar vilka tider de vill att fritidsgården ska vara öppen, men man tycks helt glömt bort att även ungdomar med funktionsnedsättningar har aktiviteter på onsdagskvällar och ingen information om detta eller deras synpunkter finns i fullmäktiges underlag.

Man ska behandla alla ungdomar lika oavsett förutsättningar. Att deras verksamhet hanteras av två olika förvaltningar och nämnder är inget ungdomarna ska behöva lida för. Deras intressen ska tas om hand oavsett hur verksamheten är organiserad. Särskilt illa är det att ungdomar med funktionsnedsättningar åsidosätts.

Nedanstående skriftliga reservation har lämnats in av Miljöpartiet.

 

 

Kommunfullmäktige i Gnesta 2015-03-02

Skriftlig reservation från Miljöpartiet, gällande ärende 12: Öppettider på fritidsgården Chill

 

Kommunfullmäktige har det politiska huvudansvaret för alla verksamheter i Gnesta kommun. Majoriteten menar att ärendet bara gäller Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet på Chill och att man därför inte skulle ta hänsyn till Vuxen- och Omsorgsnämndens verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar på Chill. Vi anser att detta är ett märkligt och oansvarigt sätt att styra vår kommun. Om inte nämnder och förvaltningar samarbetar över gränserna, så är det Fullmäktiges ansvar att se till att detta görs.

Förslaget på nya öppettider på fritidsgården Chill, betyder att verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar på onsdagar måste flytta eller byta dag. Eftersom även deras verksamhet påverkas, så skulle även deras synpunkter inhämtats och redovisats för fullmäktige, innan beslut om ändrade öppettider på Chill fattats.

De nya öppettiderna ska börja gälla redan från nästa vecka, direkt efter att Kommunfullmäktiges protokoll justerats. Det tycks inte som om Vuxen- och Omsorgsförvaltningen fått denna information, eftersom ordföranden var helt oinformerad om och oförstående till att verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättningar påverkas av beslutet om nya öppettider. Om inte heller förvaltningen fått denna information och har kunnat förbereda sig för de nya öppettiderna, så kommer detta beslut med ett alltför kort varsel. Därför borde ärendet återremitterats för kompletteringar eller tidpunkten för de nya öppettiderna flyttats fram till 1:a april.

 

Miljöpartiet i Gnesta

Kukkamariia Valtola Sjöberg,

Kerstin Landin

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Läs mer