Ge plats för cykeln i centrum!

Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte togs beslut om projektering av Västra Storgatan på sträckan Tingshusgatan-Thulegatan. Tyvärr utvecklas Gnesta centrum på ett sätt, där bilisterna prioriteras. Om det inte finns cykelparkeringar, är det på gångytorna som cykelparkering kommer ske. För att alla på ett säkert sätt ska kunna passera över Västra Storgatan i centrum, skulle hastigheten behöva vara 30 km och inte 40 km som nu beslutats. Därför reserverade sig Miljöpartiet på nämndens möte.

 

Reservation till ärende 4, Västra storgatan Centrum – uppdrag om projektering, på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

 

Förslaget om ny utformning av Västra Storgatan, sträckan Thulegatan – Tingshusgatan, har många förtjänster. Det är positivt att fotgängare och cyklister

får ta större plats i gaturummet. Det är dock negativt att hastighetsbegränsningen på gatan föreslås bli oförändrad. En trevlig, trygg och säker trafikmiljö

för barn och vuxna förutsätter lägre hastigheter. Miljöpartiets förslag var att gatan skulle få hastighetsbegränsningen 30 km/h.

 

För att cykling ska vara ett attraktivt sätt att transportera sig på behöver tillräckligt stort utrymme avsättas för såväl cykelparkering som själva cyklandet.

Det är positivt att det i förslaget finns en, från gångbanan, separat cykelbana, den skulle dock behöva vara bredare för att ta hänsyn till såväl att skillnaderna

i hastighet är stor bland cyklister som att lastcyklar och cykelkärror blir allt vanligare. Likaså skulle det behövas parkering för cyklar längs med gatan,

utan att gångbanan tas i anspråk. Miljöpartiets förslag var att hälften av ytan för kantstenparkering skulle reserveras för cykel. 

 

Carl Werner

 

Miljöpartiet de gröna

 

 

 

Läs mer

Gender budgeting – En utmärkt metod för att uppfylla jämställdhetsplanen i Gnesta

Vid föregående Kommunfullmäktige avslog majoriteten Miljöpartiets motion om Gender Budgeting. Nedan kan ni läsa vår skriftliga reservation och det trista faktum som visar att majoriteten även i jämställdhetsarbetet tar ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunfullmäktige: 2016-03-29

Ärende: Motion – Inför gender budgeting som budgetverktyg

 

Majoritetens motivering att avslå motionen lyder: ”Motionen avslås med hänvisning till att det pågående genomförandet av den nya jämställdhetsplanen ska prioriteras i jämställdhetsarbetet”.

Under förvaltningens synpunkter uppges också:

”En översyn av budgetarbetet har påbörjats med målsättningen att införa ett nytt sätt att arbeta med budgeten 2017 där perspektivet jämställdhetsintegrering kommer att undersökas och utvecklas.”

 

Vi anser att gender budgeting är en utmärkt metod som kan användas för att uppfylla jämställdhetsplanens mål och ligger i linje med planens intentioner.

Det skulle också vara en ypperlig tidpunkt att införa gender budgeting som budgetverktyg i samband med att kommunen gör en översyn av budgetarbetet inför 2017 och vara ett stort stöd vid utvecklandet av ett jämställdhetsintegrerat perspektiv.

Införandet av gender budgeting skulle också vara helt i linje med det omfattande och ledande jämställdhetsarbete som Gnesta kommun utvecklade under förra mandatperioden. Genom att avslå motionen, visar majoriteten att även i jämställdhetsarbetet tas ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

För Miljöpartiet de gröna i Kommunfullmäktige

Carl Werner

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Marja Kiander

Läs mer

Ännu ett steg tillbaka för demokratin i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Ännu ett steg tillbaka för det demokratiska arbetet i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna! Det innebär beslutet som Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte i måndags. Därför lämnade Miljöpartiet in nedanstående skriftliga reservation mot att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet. Ett utskott som majoriteten låtit bli att välja ledamöter till i snart 1.5 år.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunstyrelsen: 2016-04-11

Ärende 8: Avskaffande av miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljö- och hållbarhetsfrågorna har hittills under denna mandatperiod i stort sett inte varit uppe på agendan alls. Därför är vi glada att majoriteten äntligen vill lyfta dessa viktiga frågor igen. Däremot görs det på helt fel sätt. Självklart ska Miljö- och hållbarhetsutskottet vara kvar och ledamöter tillsättas vid nästa Kommunstyrelsemöte, så Miljö- och hållbarhetsfrågorna äntligen kommer upp på agendan igen med ledamöter som är intresserade av att jobba med dessa frågor.

 

Planeringsutskottets förslag att de ska ta över delar av Miljö- och hållbarhetsutskottets ansvarsområden, blir ytterligare ett sätt för majoriteten att begränsa det demokratiska arbetet i Gnesta kommun och minska möjligheterna för övriga politiker att påverka Gnestas framtid. Dels knyts beslutsfattandet och makten ännu mer till ett fåtal politiker som ska ha kunskap och hinna sätta sig in i alla olika sakområden som det handlar om när hen ska fatta kloka och genomtänkta beslut. Ingen kan allt och ingen har tid att sätta sig in i alla sakområden. Därför borde fler personer få arbeta aktivt med politiken i Gnesta kommun, även fler politiker inom majoriteten. Det handlar också om att övriga politiker inte kan få tillgång till kallelserna till Planeringsutskottet, utan bara minnesanteckningar (efter att ansvarig på kommunen först ska ge sitt tillstånd att vi kan få ut det som allmän handling). Det gör att övriga politiker inte har tillgång till underlag, utan bara kan se vad Planeringsutskottet kommit fram till (i bästa fall).

 

Därför föreslog vi Kommunstyrelsen att:
1. Förslaget från Planeringsutskottet att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet avslås

2. Vid nästa Kommunstyrelse görs val av ledamöter till Miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljöpartiet de gröna

Mats Dellrud och Eva Skyllberg

Läs mer